Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskriftsendring dokumentasjon av gassalg - skattemessig innfallsvinkel 5. Mai 2001 Kjell Inge Gade www.pwc.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskriftsendring dokumentasjon av gassalg - skattemessig innfallsvinkel 5. Mai 2001 Kjell Inge Gade www.pwc.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskriftsendring dokumentasjon av gassalg - skattemessig innfallsvinkel 5. Mai 2001 Kjell Inge Gade www.pwc.no

2 PwC Bakgrunn for høringsforslaget - saksgangen 1.Høring, forslag til ny § 6, 6. ledd i petroleumsskatteloven, 11 februar 2010, høringsfrist 15. april 2011 2.Lovforslag, prp 126 LS – fremmet 11. mai 2010 3.Ny § 6, 6. ledd vedtatt i juni 2010 2

3 PwC § 6 nytt nr. 6 : Skattepliktig som nevnt i § 5 skal gi opplysninger om avtale- og salgsvilkår for all realisasjon av naturgass som er skattepliktig etter § 5. Uttak av naturgass fra virksomhet som nevnt i § 5 skal likestilles med realisasjon etter foregående punktum så langt det passer. Opplysningsplikten etter dette ledd gjelder tilsvarende for den som på vegne av staten realiserer naturgass som produseres fra statens deltakerandeler i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel (SDØE), for så vidt gjelder slik gass. Oljeskattekontoret kan pålegge opplysningspliktig etter dette ledd å sende inn kopi av avtale om realisasjon av naturgass. Opplysninger om avtale- og salgsvilkår for naturgass som er realisert i et kvartal, skal ukrevet sendes Oljeskattekontoret innen én måned etter utløpet av kvartalet. Departementet kan i forskrift fastsette annen frist for innsending av opplysninger. Opplysningene kan kreves innsendt elektronisk. Opplysninger gitt etter første ledd kan gis til Olje- og energidepartementet uten hinder av taushetsplikten. Den som ikke sender inn opplysninger eller avtale etter første ledd innen fastsatt frist, kan ilegges et gebyr. Gebyret skal være et fastsatt beløp per dag for hver oppgave eller avtale som ikke innsendes. Departementet fastsetter gebyrets størrelse. Gebyret ilegges av Oljeskattekontoret. Hvis det godtgjøres at feilen skyldes årsaker den opplysningspliktige ikke kan lastes for, kan gebyr frafalles. Vedtak om gebyr truffet av Oljeskattekontoret kan påklages til Skattedirektoratet. Departementet kan bestemme at første ledd ikke skal gjelde for enkelte typer naturgass. II Endringslova tek til å gjelde frå den tid departementet bestemmer. 3

4 PwC Høring, ”Forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass..” 1.Høringsforslag sendt ut den 4. januar 2011 med høringsfrist 4. april 2011 2.Forslaget innholdt mer detaljerte regler for gjennomføringen av opplysningsplikten om realisasjon av naturgass og utkast til rapporteringsskjemaer for ulike typer gassalgskontrakter og for rapportering av salg. 4

5 PwC OLF høringsuttalelse datert 4. april 2011 OLF gjentar/utdyper prinsipiell motstand/skepsis fra høringsrunden vedr.lovutkastet: - forslaget legger opp til en systematisk bruk av secret comparables, ref OECD 3.36 - de mulige konkurransemessige aspektene av forslaget er ikke drøftet - det er ikke mulig å oppnå den uttalte intensjon og forespeilede nytte - de eksisterende reglene om rapportering og dokumentasjon er tilstrekkelige og hensiktsmessige for at ligningsmyndigheten skal kunne vurdere armlengdemessigheten av internsalg av gass. 5

6 PwC OLF høringsuttalelse datert 4. april 2011 - forts OLF har kommentarer til oppbyggingen av databasen: - innholdet fremgår av rapporteringsskjemaer - innsendingsfristen bør settes til 45 dager etter utløpet av kvartalet - utfordring å rapportere valutakurs benyttet i omregningen med så kort frist - LNG salg bør unntas fra rapportering, i hvert fall spotpriskontrakter - særlige utfordringer knyttet til prisrevisjoner - OLF ønsker å delta i det videre arbeidet; foreslår at det etableres en referansegruppe 6

7 PwC OLF høringsuttalelse datert 4. april 2011 - forts OLF har kommentarer til den mulige anvendelsen av databasen - rekkefølgen av dokumentasjonen som anvendes; utgangspunktet må være selskapets egen internprisingsdokumentasjon - nytte av databasesøk ? - secret comparables/kontradiksjon 7

8 PwC Hva kan databasen fornuftig anvendes til ? 1.Kontroll av daglige priser og rapporterte volumer 2.Databasen og selskapenes rapportering av egne salg gir mulighet til å kontrollere et stort antall transaksjoner 3.Databasen kan benyttes til å identifisere salg/transaksjoner som bør være gjenstand for nærmere kontroll 4.Ved slik kontroll bør selskapets valgte interprisingsmetode/testmetode være startpunktet 5.Databasen vil antagelig i mindre grad være egnet til ”fastsettelse” av korrekt armlengdespris. 8

9 PwC Det hersker betydelig usikkerhet mht hvordan Oljeskattekontoret vil anvende opplysningene 1.Hvordan vil Oljeskattekontoret anvende den tilgjengelige informasjonen ? 2.I hvilken grad får skattyterne mulighet til å forsvare seg ? 3.Oljeskattenemda gis liten reell mulighet til å overprøve Oljeskattekontorets innstilling 4.Databasen er et ”skarpt” redskap - samtidig vil alle de involverte være ”prisgitt” Oljeskattekontoret 5.Databasen bidrar til å øke usikkerheten mht forutberegnelighet innefor petroleumsskatt i Norge 9

10 PwC Hvordan begrense usikkerheten ? 1.Det bør lages detaljerte retningslinjer for hvordan databasen skal anvendes 2.Ideelt sett bør noen andre enn Oljeskattekontoret få oppgaven med å drive databasen 3.Det bør lages et standard oppsett for hvordan Oljeskattekontorets uttrekk fra databasen skal være – som tar særlig hensyn til behov for kontradiksjon 4.Det må stilles de samme krav til Oljeskattekontorets sammenlignbarhetsanalyser som til selskapenes – OSK bør ikke slippe unna med ”krysspeilinger”. 10

11 PwC Hvordan håndtere usikkerheten ? 1.Gjøre en best mulig dokumentasjonsjobb basert på den tilgjengelige informasjonen 2.Salg til spotpris på hub ? 3.Utarbeidelse av TP rapporter: ”Selskapet mener at…” vs ”PwC mener at….” 4.Økt bruk av mulighet for bindende forhåndsuttalelser fra Oljeskattenemnda om prising av konserninterne gassalg 5.De fleste transaksjonene vil være med ”siviliserte land” der MAP er en mulighet 6.Siste utvei er å etablere egne databaser for å dokumentere armlengdespris – se vedlagt eksempel fra PwC 11

12 PwC’s proposition: Gas Sale History Escrow - Analysis & Reporting Trusted 3’rd party hosting of Gas Trades/Transactions. Anonymous X-Company and Market analysis of historical trades to support TP

13 PwC Background and illustrations of use Tax authorities will require transaction data to be submitted to enable analysis of individual companies or x-company comparisons. Oil companies are facing challenges on historical gas trades-prices, terms & conditions. Companies must be able to explain, justify and document pricing of trades/transactions. Companies will benefit from having a structured database of transactions that:  Allow flexible reporting and analyses from own data.  Allow comparative analysis - with anonymized peers  Allow comparative analysis – with marked indices, E.g. Heren indeksen for Emden(Continent, and ICE for St. Fergus/EasingtonUK.  Provides indicative reports of deviation patterns (E.g. consistent placement in price tier) 13

14 PwC dd.mm.yy.tttt - Transaction Details The Support Services are Provided under one PwC agreement PwC Value Proposition – and proposed offering Trusted Party Provider (PwC) TLS Support Data and Analytical Support Technical Infrastructure Services Participating Operators Steering Group PwC does not participate in, advice or forecast trends in the Gas market. PwC offers a Trusted Party relationship to provide support to capture, store, prepare and respond to situations where historical data is required. With global presence we have methodology, systems and procedures to ensure security and compliance to manage confidential information on behalf of international corporations and institutions. dd.mm.yy.tttt - Transaction Details Transaction Time - date Comparative Operators and Indices § Agreements will necessitate versioning due to adjustments 14

15 PricewaterhouseCoopers Components of Concept Gas Sales Escrow DB Operator(s) Data Input PwC: Hosting, Analysis § Access, Permission Use Cases and Cost Available Data from Market sources Participants of hosted Servers: -Gas Traders / Operators -Solution Designer -Analysis Design -Reporting Services -Development Responsible -Test and Deployment -Support and Operation -Secure Infrastructure Provider 15

16 PricewaterhouseCoopers Information flow between participants and PwC Offline Secure Escow Server PwC ESCOW WH Co 1 Co 2 Co n … Petroleum Tax Authorities Market Data for comparisons. Heren or ICE Index. SA Oil Co A ETL Data Output Prepared, quality assured data is loaded from company specific secure areas to offline* Secure Escow Server. On demand reports are made available on participants secure reporting area, ensuring compliance of access and authorization rules. * not accessible from Internet PDF SA Oil Co B PDF SA Oil Co C PDF Data Input SSH XML CVS 16

17 PricewaterhouseCoopers Requirements of transactions 17 Escow Server PwC … PTA Heren/ICE A B C • Transactions are captured with minimum level of details to comply with PTA requirements. Additional information, attributes, and granularity may be agreed. • Variations in operators data formats are managed in a two step staging process. The first step involves QA of PTA reporting. The second step involves data transformation into one uniform data structure. • Minimum information standards wrt transaction details are agreed in User Group, and set as minimum standards for data submitted for loading. • QA of process and readiness is validated through regular evaluations, where operators participate.

18 PricewaterhouseCoopers Use Case Examples Response to Tax Authorities •Insight from own data •Insight from X-company data •Insight from market indices •Statistical approaches: •Normal distribution. •Is deviation normal? •Exception Proactive reports •Quality of reporting data. •Own transaction/data trend. •Anonymous Peer Comparisons (if agreed in advance): •May be limited to neutral, non- sensitive information. E.g. Volatility, quality or deviation from indices. 18

19 PricewaterhouseCoopers Information Flow Secure Escrow Server QA / ETL @ Oil Co Transactions may be delivered in various secure ways. Computer media, Encrypted Mail or Secure Web Service. Data is received and prepared on separate staging server with separate secure client areas. Prepared, Quality Assured data is loaded to ”Off Line Secure Server”. I.e. The server is not accessible from Internet. Prepared reports are similarly made available on participants secure area, ensuring compliance of access and authorization rules. E.g. Company user authorized to deliver data, separate from user authorized to request and retrieve reports. Market Data for comparisons. Heren or ICE Index. Company Specific Secure Area, for Input of data or retrieval of prepared reports. Petroleum Tax Authorities PwC may advice on reporting, data extraction and preparation for submission to PTA. 19

20 PricewaterhouseCoopers Requirements of transactions @ Oil Co • Transactions are captured with minimum level of details to comply with PTA requirements. Additional information, attributes, and granularity of time may be agreed. • Variations in operators data formats and details are managed in Staging Process, which may serve as preparation and QA of PTA reporting. • Minimum information standards wrt transaction details are agreed in User Group, and set as minimum standards for data submitted for loading. • QA of process and readiness is validated through regular evaluations, where operators participate. Market Data for comparisons. 20

21 Spørsmål? © 2010 PwC. “PwC” er benevnelsen for de uavhengige medlemsfirmaene i PricewaterhouseCoopers International Limited. PwCs virksomhet i Norge ligger i selskapene PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS.


Laste ned ppt "Forskriftsendring dokumentasjon av gassalg - skattemessig innfallsvinkel 5. Mai 2001 Kjell Inge Gade www.pwc.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google