Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Grunnkurs for tillitsvalgte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Grunnkurs for tillitsvalgte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Grunnkurs for tillitsvalgte
Velkommen til ”Grunnkurs” i Diabetesforbundet Målet med denne parallellsesjonen ”Grunnkurs i Diabetesforbundet er først og fremst å gi svar på de spørsmål som Dere måtte ha. Vi skal si litt om Hva er Diabetesforbundet og Hva er det Diabetesforbundet står for? Dette blir mye informasjon, men litt interaktiviet skal vi prøve å få til. Det å bruke ulike metoder for å nå frem er svært viktig. Still spørsmål underveis og er det noen som har kommentarer så kom med de

2 Innhold Historien startet i 1948 Organisasjonens oppbygning
Plattform og Handlingsplan Målgruppefokus Verktøy for tillitsvalgte Styret – hjertet i foreningen Teamarbeid Hvordan søke midler Motivasjon og påvirkning

3 Forventninger til grunnkurset
Hvilke forventninger har du til grunnkurset? Hvilke spørsmål ønsker du å få svar på? Områder/temaer som vi skal belyse?

4 Landsforeningen for sukkersyke Stiftet 30. september 1948
Mål: Å spre kunnskap og gi råd til sukkersyke Å virke som de sukkersykes talerør overfor offentligheten og myndighetene. Å utvide og lette adgangen til opphold på sanatorier, rekonvalesenthjem og feriehjem Å støtte den vitenskapelige sukkersykeforskningen Å fremme den kontrollerte fremstilling av spesielle mat- og drikkevarer for sukkersyke Å søke å få løftet vekk det hemmelighetens slør som gjerne har omgitt sukkersyke. Ved å gjøre dens virkninger og diett mer kjent for således å møte rett forståelse av folk flest; i det hele gjøre eksistensmulighetene mest mulig lik vanlige friske mennesker og derved livet så lett som mulig, det vil igjen si lik de fullverdige samfunnsborgerne vi vet vi er

5 Diabetesforbundet har som overordnete mål
At personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom Å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner

6 Lokallag Fylkeslag Landsmøtet Sentralstyret Sekretariatet Medlemmer
Div. utvalg Fylkeslag Landsmøtet Sentralstyret Valgkomite Kontrollkomite Ungdiabetes nasjonalt Nasjonalt Diabetesforum Ungdiabetes i fylke Fylkes Diabetesforum Sekretariatet Medisinsk medarbeider Pedagogisk medarbeider Ernæringsfaglig medarbeider Medisinsk fagråd Medlemmer

7 Sentralstyret

8 Diabetesforbundet sitt fundament
Plattform Vedtekter Handlingsplan Disse dokumentene finner du på Landsmøtet reviderte loven, vedtok plattform, grunnsyn og handlingsplan. Disse dokumentene gir overordnede rammer for hvordan Diabetesforbundet skal innrette sin virksomhet og bruke sine ressurser for å nå sine mål. Diabetesforbundets plattform er fundamentet for organisasjonens arbeid etter landsmøtet Det uttrykker de grunnleggende verdier og holdninger Diabetesforbundet har til nasjonale og internasjonale utfordringer som gjelder diabetes. Dokumentet gir føringer for organisasjonens handlingsplan. Diabetesforbundets Handlingsplan gir uttrykk for de satsningsområder og prioriteringer som landsmøtet vedtar at hele organisasjonen skal ha i perioden

9 Som sagt er arbeidet tuftet på Diabetesforbundets plattform, og det er nok slik at når alle tillitsvalgte står på plattformen står de trygt og kanskje ser de litt lenger også….? Denne lille folderen inneholder Diabetesforbundets grunnsteiner – dette er en kortversjon av forbundets plattform og grunnsyn. Jeg vil nå ta dere med på en ”reise” der jeg tar for oss grunnsteinene en etter en.

10 Grunnsteiner: Forebygging er den beste behandlingen Diabetesepidemien må stoppes Helsemoralisme er skadelig Mestring og motivasjon Tilpasset helsetilbud for alle Byrden må lettes Alle har godt av å vite Alvor og muligheter livet ut Samarbeid og kamp Fleksibel frivillighet

11 HANDLINGSPLAN 2010 – 2012 Handlingsplanen beskriver de prioriteringer som landsmøtet vedtok at hele organisasjonen skal ha i perioden 2010 – 2012 Handlingsplanen er underordnet Plattform og sammen med vedtektene gir disse dokumentene overordnede rammer for hvordan Diabetesforbundet skal innrette sin virksomhet og bruke sine ressurser for å nå sine mål

12 Handlingsplanen skal Være samlende dokumenter som alle ledd i organisasjonen føler delaktighet i, ansvarlighet for og stolthet over Være førende for strategier og aktivitetsplaner for hele organisasjonen Gi inspirasjon og motivasjon til å jobbe mot felles mål Styrke respekten for Diabetesforbundets syn på det å leve med diabetes

13

14 Oppbygning I handlingsplanen er det valgt å fokusere på de ulike målgruppene Diabetesforbundet har for sitt arbeid Under hver målgruppe er det delt inn i aktiviteter tenkt på de ulike leddene i organisasjonen; lokalt, fylke/region og nasjonalt

15 Målgruppene er som følger:
Type 1-diabetes Type 2-diabetes Helsepersonell og helsetjenesten Samfunnet og samarbeidspartnere Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen

16 Type 1-diabetes Mål: At alle med type 1-diabetes skal leve lenge og godt Satsingsområder: Bidra til at alle med type 1-diabetes får et tilbud om læring og god diabetesomsorg Gi alle med type 1-diabetes og deres pårørende et bredt tilbud om aktiviteter og informasjon Arbeide for at alle med type 1-diabetes, uavhengig av bosted, får like rettigheter, likeverdig behandling og nødvendig informasjon Nå ut med informasjon om diabetes og tilbud om medlemskap til alle med type 1-diabetes slik at de kan dra nytte av de tilbudene og den kompetansen Diabetesforbundet sitter på, og på den måten få en bedre hverdag med sin diabetes. Arbeide for gode overganger for barn og ungdom i helsetjenesten Arbeide for at barn og unge med diabetes får nødvendig støtte og hjelp i skolesituasjonen og barnehage

17 Hver dag går jeg en tur på 30 minutter, jeg drikker 8 glass vann og spiser ”5 om dagen”, allikevel blir jeg stadig eldre !!!!

18 Type 2-diabetes Mål: At alle med type 2-diabetes skal leve lenge og godt Å bremse veksten i type 2-diabetes Satsingsområder: Bidra til at alle med type 2-diabetes får tilbud om læring og god diabetesomsorg Gi alle med type 2-diabetes og deres pårørende et bredt tilbud om aktiviteter og informasjon Arbeide for at alle med type 2-diabetes, uavhengig av bosted, får likerettigheter, likeverdig behandling og nødvendig informasjon Nå ut med informasjon om diabetes og tilbud om medlemskap til alle med type 1-diabetes slik at de kan dra nytte av de tilbudene og den kompetansen Diabetesforbundet sitter på, og på den måten få en bedre hverdag med sin diabetes. Bidra til å redusere antallet med udiagnostisert diabetes Gi de med høy risiko tilbud om tiltak for å redusere risikoen

19 Hei! Pass på hvor ting lander, vi vil sannsynligvis få bruk for dem!

20 Helsepersonell og helsetjenesten
Mål Bidra til bedre kvalitet, tilstrekkelig kapasitet, likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmessig organisering og mer samhandling i diabetesomsorgen Satsingsområder Følge opp og sørge for at helsetjenesten gir opplæring til personer med diabetes og pårørende Styrke kontakten mellom organisasjonen og helsetjenesten Gi tilbud om opplæring til ulike grupper av helsepersonell blant annet gjennom kurs for helsepersonell lokalt og gjennom prosjektet Diabeteskompetanse Bidra med god og oppdatert informasjon Bidra til å skape møteplasser/nettverksbygging for helsepersonell Bidra til økt samhandling i helsetjenesten og med brukerne Motivere helsepersonell til å skaffe den enkelte med diabetes et godt tilbud gjennom å anbefale medlemskap i Diabetesforbundet

21 Helsepersonell og helsetjenesten
Satsingsområder forts. Følge opp og sørge for at helsetjenesten gir opplæring til personell i barnehage og skole. Det skal være likt tilbud over hele landet. Medvirke til en bedre og mer fleksibel overgang mellom barneavdeling og medisinsk avdeling Arbeide for at personer med type 1-diabetes bør ha diabetesteam som medisinsk rådgiver Bidra til å redusere antallet udiagnostisert diabetes Medvirke til at de nasjonale behandlingsretningslinjene blir kjent og tatt i bruk Arbeide for økt bruk av nasjonale diabetesregistre og for innføring av elektroniske felles journalsystem

22

23 Samfunnet og samarbeidspartnere
Mål At alle diabetesutfordringene tas på alvor Satsingsområder Bidra til gyldig informasjon om og økt kjennskap til diabetes Bidra til å forebygge diabetes Arbeide for oppfølging av Nasjonal strategi for diabetesområdet Bidra til oppdatert informasjon til samfunnet via massemedia Arbeide for at ingen med diabetes blir diskriminert på grunn av sin sykdom Arbeide for økt bruk av nasjonale diabetesregistre og for innføring av elektroniske felles journalsystem Arbeide for å sette antallet med udiagnostisert diabetes på dagsorden Bidra til å øke forståelsen i samfunnet for de kompliserte årsaksforholdene til type 2-diabetes

24

25 Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen
Mål Skape entusiasme, engasjement, motivasjon, stolthet og begeistring hos tillitsvalgte og frivillige Øke kompetansen slik at flest mulig kan bidra i Diabetesforbundets arbeid enten som tillitsvalgte eller frivillige for øvrig Styrke og utvikle organisasjonen

26 Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen
Satsingsområder Bidra til motivasjon hos tillitsvalgte og frivillige og videreutvikling av organisasjonen Gi oppdatert informasjon til alle tillitsvalgte Bygge opp et landsdekkende tilbud om motivasjonsgrupper Utvikle kontaktfamiliearbeidet over hele landet Til rette for fleksibel frivillighet Videreføre og utvikle opplæringstilbudet for tillitsvalgte Skaffe til veie brukerrepresentanter til opplæringstiltak og ulike råd og utvalg i helsetjenesten Tilrettelegge for at personer med etnisk minoritetsbakgrunn kan delta i organisasjonen som medlemmer, frivillige og tillitsvalgte

27 Vi holder på å legge inn et nytt motivasjonsprogram.
Organisasjonsmessige utfordringer Vi holder på å legge inn et nytt motivasjonsprogram.

28 Nasjonal strategi for diabetesområdet
Mål Bidra til å sikre en god oppfølging og gjennomføring av Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006 – 2010 lokalt, fylkesvis regionalt og nasjonalt. Arbeide for at strategien videreføres Satsingsområder Bidra til å sikre at innholdet og målsetninger i Nasjonal strategi for diabetesområdet er kjent for medlemmer, tillitsvalgte, helsetjenesten og politikere Arbeide for at det utarbeides regionale planer og at strategien følges opp lokalt Arbeide for en videreføring og opptrapping av den nasjonale strategien Påvirke at planen får nødvendige økonomiske rammer Sørge for at arbeidet blir offensivt nok

29

30 Verktøy for tillitsvalgte
Du vil finne hjelpemidler og informasjon på internett


Laste ned ppt "Velkommen til Grunnkurs for tillitsvalgte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google