Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Grunnkurs for tillitsvalgte 1. Innhold •Historien startet i 1948 •Organisasjonens oppbygning •Plattform og Handlingsplan •Målgruppefokus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Grunnkurs for tillitsvalgte 1. Innhold •Historien startet i 1948 •Organisasjonens oppbygning •Plattform og Handlingsplan •Målgruppefokus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Grunnkurs for tillitsvalgte 1

2 Innhold •Historien startet i 1948 •Organisasjonens oppbygning •Plattform og Handlingsplan •Målgruppefokus •Verktøy for tillitsvalgte •Styret – hjertet i foreningen •Teamarbeid •Hvordan søke midler •Motivasjon og påvirkning 2

3 Forventninger til grunnkurset •Hvilke forventninger har du til grunnkurset? •Hvilke spørsmål ønsker du å få svar på? •Områder/temaer som vi skal belyse? 3

4 Landsforeningen for sukkersyke Stiftet 30. september 1948 Mål: –Å spre kunnskap og gi råd til sukkersyke –Å virke som de sukkersykes talerør overfor offentligheten og myndighetene. –Å utvide og lette adgangen til opphold på sanatorier, rekonvalesenthjem og feriehjem –Å støtte den vitenskapelige sukkersykeforskningen –Å fremme den kontrollerte fremstilling av spesielle mat- og drikkevarer for sukkersyke –Å søke å få løftet vekk det hemmelighetens slør som gjerne har omgitt sukkersyke. Ved å gjøre dens virkninger og diett mer kjent for således å møte rett forståelse av folk flest; i det hele gjøre eksistensmulighetene mest mulig lik vanlige friske mennesker og derved livet så lett som mulig, det vil igjen si lik de fullverdige samfunnsborgerne vi vet vi er 4

5 Diabetesforbundet har som overordnete mål At personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom Å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner 5

6 6 Lokallag Div. utvalg Fylkeslag Landsmøtet Sentralstyret ValgkomiteKontrollkomite Ungdiabetes nasjonalt Nasjonalt Diabetesforum Ungdiabetes i fylke Fylkes Diabetesforum Div. utvalg Sekretariatet Medisinsk medarbeider Pedagogisk medarbeider Ernæringsfaglig medarbeider Medisinsk fagråd Medlemmer

7 7 Sentralstyret 2009-2012

8 Diabetesforbundet sitt fundament •Plattform •Vedtekter •Handlingsplan •Disse dokumentene finner du på www.diabetes.nowww.diabetes.no 8

9 9

10 10 Grunnsteiner: Forebygging er den beste behandlingen Diabetesepidemien må stoppes Helsemoralisme er skadelig Mestring og motivasjon Tilpasset helsetilbud for alle Byrden må lettes Alle har godt av å vite Alvor og muligheter livet ut Samarbeid og kamp Fleksibel frivillighet

11 HANDLINGSPLAN 2010 – 2012 •Handlingsplanen beskriver de prioriteringer som landsmøtet vedtok at hele organisasjonen skal ha i perioden 2010 – 2012 •Handlingsplanen er underordnet Plattform og sammen med vedtektene gir disse dokumentene overordnede rammer for hvordan Diabetesforbundet skal innrette sin virksomhet og bruke sine ressurser for å nå sine mål 11

12 Handlingsplanen skal •Være samlende dokumenter som alle ledd i organisasjonen føler delaktighet i, ansvarlighet for og stolthet over •Være førende for strategier og aktivitetsplaner for hele organisasjonen •Gi inspirasjon og motivasjon til å jobbe mot felles mål •Styrke respekten for Diabetesforbundets syn på det å leve med diabetes 12

13 13

14 Oppbygning •I handlingsplanen er det valgt å fokusere på de ulike målgruppene Diabetesforbundet har for sitt arbeid •Under hver målgruppe er det delt inn i aktiviteter tenkt på de ulike leddene i organisasjonen; lokalt, fylke/region og nasjonalt 14

15 Målgruppene er som følger: •Type 1-diabetes •Type 2-diabetes •Helsepersonell og helsetjenesten •Samfunnet og samarbeidspartnere •Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen 15

16 Type 1-diabetes Mål: •At alle med type 1-diabetes skal leve lenge og godt Satsingsområder: •Bidra til at alle med type 1-diabetes får et tilbud om læring og god diabetesomsorg •Gi alle med type 1-diabetes og deres pårørende et bredt tilbud om aktiviteter og informasjon •Arbeide for at alle med type 1-diabetes, uavhengig av bosted, får like rettigheter, likeverdig behandling og nødvendig informasjon •Nå ut med informasjon om diabetes og tilbud om medlemskap til alle med type 1-diabetes slik at de kan dra nytte av de tilbudene og den kompetansen Diabetesforbundet sitter på, og på den måten få en bedre hverdag med sin diabetes. •Arbeide for gode overganger for barn og ungdom i helsetjenesten •Arbeide for at barn og unge med diabetes får nødvendig støtte og hjelp i skolesituasjonen og barnehage 16

17 17 Hver dag går jeg en tur på 30 minutter, jeg drikker 8 glass vann og spiser ”5 om dagen”, allikevel blir jeg stadig eldre !!!!

18 Type 2-diabetes Mål: •At alle med type 2-diabetes skal leve lenge og godt •Å bremse veksten i type 2-diabetes Satsingsområder: •Bidra til at alle med type 2-diabetes får tilbud om læring og god diabetesomsorg •Gi alle med type 2-diabetes og deres pårørende et bredt tilbud om aktiviteter og informasjon •Arbeide for at alle med type 2-diabetes, uavhengig av bosted, får likerettigheter, likeverdig behandling og nødvendig informasjon •Nå ut med informasjon om diabetes og tilbud om medlemskap til alle med type 1-diabetes slik at de kan dra nytte av de tilbudene og den kompetansen Diabetesforbundet sitter på, og på den måten få en bedre hverdag med sin diabetes. •Bidra til å redusere antallet med udiagnostisert diabetes •Gi de med høy risiko tilbud om tiltak for å redusere risikoen 18

19 19 Hei! Pass på hvor ting lander, vi vil sannsynligvis få bruk for dem!

20 Helsepersonell og helsetjenesten Mål •Bidra til bedre kvalitet, tilstrekkelig kapasitet, likeverdig tilgjengelighet, hensiktsmessig organisering og mer samhandling i diabetesomsorgen Satsingsområder •Følge opp og sørge for at helsetjenesten gir opplæring til personer med diabetes og pårørende •Styrke kontakten mellom organisasjonen og helsetjenesten •Gi tilbud om opplæring til ulike grupper av helsepersonell blant annet gjennom kurs for helsepersonell lokalt og gjennom prosjektet Diabeteskompetanse •Bidra med god og oppdatert informasjon •Bidra til å skape møteplasser/nettverksbygging for helsepersonell •Bidra til økt samhandling i helsetjenesten og med brukerne •Motivere helsepersonell til å skaffe den enkelte med diabetes et godt tilbud gjennom å anbefale medlemskap i Diabetesforbundet 20

21 Helsepersonell og helsetjenesten Satsingsområder forts. •Følge opp og sørge for at helsetjenesten gir opplæring til personell i barnehage og skole. Det skal være likt tilbud over hele landet. •Medvirke til en bedre og mer fleksibel overgang mellom barneavdeling og medisinsk avdeling •Arbeide for at personer med type 1-diabetes bør ha diabetesteam som medisinsk rådgiver •Bidra til å redusere antallet udiagnostisert diabetes •Medvirke til at de nasjonale behandlingsretningslinjene blir kjent og tatt i bruk •Arbeide for økt bruk av nasjonale diabetesregistre og for innføring av elektroniske felles journalsystem 21

22 22

23 Samfunnet og samarbeidspartnere Mål •At alle diabetesutfordringene tas på alvor Satsingsområder •Bidra til gyldig informasjon om og økt kjennskap til diabetes •Bidra til å forebygge diabetes •Arbeide for oppfølging av Nasjonal strategi for diabetesområdet •Bidra til oppdatert informasjon til samfunnet via massemedia •Arbeide for at ingen med diabetes blir diskriminert på grunn av sin sykdom •Arbeide for økt bruk av nasjonale diabetesregistre og for innføring av elektroniske felles journalsystem •Arbeide for å sette antallet med udiagnostisert diabetes på dagsorden •Bidra til å øke forståelsen i samfunnet for de kompliserte årsaksforholdene til type 2-diabetes 23

24 24

25 Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen Mål •Skape entusiasme, engasjement, motivasjon, stolthet og begeistring hos tillitsvalgte og frivillige •Øke kompetansen slik at flest mulig kan bidra i Diabetesforbundets arbeid enten som tillitsvalgte eller frivillige for øvrig •Styrke og utvikle organisasjonen 25

26 Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen Satsingsområder •Bidra til motivasjon hos tillitsvalgte og frivillige og videreutvikling av organisasjonen •Gi oppdatert informasjon til alle tillitsvalgte •Bygge opp et landsdekkende tilbud om motivasjonsgrupper •Utvikle kontaktfamiliearbeidet over hele landet •Til rette for fleksibel frivillighet •Videreføre og utvikle opplæringstilbudet for tillitsvalgte •Skaffe til veie brukerrepresentanter til opplæringstiltak og ulike råd og utvalg i helsetjenesten •Tilrettelegge for at personer med etnisk minoritetsbakgrunn kan delta i organisasjonen som medlemmer, frivillige og tillitsvalgte 26

27 27 Organisasjonsmessige utfordringer Vi holder på å legge inn et nytt motivasjonsprogram.

28 Nasjonal strategi for diabetesområdet •Mål •Bidra til å sikre en god oppfølging og gjennomføring av Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006 – 2010 lokalt, fylkesvis regionalt og nasjonalt. •Arbeide for at strategien videreføres •Satsingsområder •Bidra til å sikre at innholdet og målsetninger i Nasjonal strategi for diabetesområdet er kjent for medlemmer, tillitsvalgte, helsetjenesten og politikere •Arbeide for at det utarbeides regionale planer og at strategien følges opp lokalt •Arbeide for en videreføring og opptrapping av den nasjonale strategien •Påvirke at planen får nødvendige økonomiske rammer •Sørge for at arbeidet blir offensivt nok 28

29 29

30 Verktøy for tillitsvalgte •Du vil finne hjelpemidler og informasjon på internett 30


Laste ned ppt "Velkommen til Grunnkurs for tillitsvalgte 1. Innhold •Historien startet i 1948 •Organisasjonens oppbygning •Plattform og Handlingsplan •Målgruppefokus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google