Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsinnvandring - Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid En oversikt over regelverket Kristine Bjørnsund Johansen Utlendingsnemnda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsinnvandring - Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid En oversikt over regelverket Kristine Bjørnsund Johansen Utlendingsnemnda."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsinnvandring - Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid En oversikt over regelverket Kristine Bjørnsund Johansen Utlendingsnemnda

2 Bakgrunn - et rettsområde i utvikling  Frem til 1975: utgangspunkt at tillatelse ble gitt til den som skaffet seg arbeid i riket  Innvandringsstopp (1975): i utgangspunkt ikke tillatelse til noen  Utlendingsloven trådte i kraft i 1991: rettskrav på tillatelse hvis vilkår er oppfylt, ellers videreføring av innvandringsstoppen  EØS-avtalen 1992: etter dette to spor for vurdering av tillatelse; EØS-land og tredjeland  Utlendingsloven av 2008: i stor grad en videreføring av den tidligere loven, men med noen endringer.

3 Rettskildebildet:  Utlendingsloven og utlendingsforskriften  Forarbeider: - Gammel lov: Ot. Prp. nr 46 (1986-87), St. meld. nr 16 (1999-2000), Ot. Prp. nr 96 (2000-2001). - Ny lov: NOU 2004:20, Ot.Prp. nr 75 (2006-2007), Innst. O. nr.42 (2007-2008) og St. meld nr.18 (2007-2008).  Forvaltningspraksis  UDIs rundskriv  Forarbeider til lovendringer  Teori (f. eks. Eli Fisknes ”Kommentarutgave til utlendingsloven” og ”Utlendingsrett” fra 2003)

4 Tall for 2009  Arbeidssaker behandlet i UNE: 680  Studiesaker behandlet i UNE: 22  Sesongarbeid behandlet i UNE: 28  Arbeidssaker innvilget i UDI: 2577  Studiesaker innvilget i UDI: 3036  Sesongarbeid innvilget i UDI: 2218

5 Reelle hensyn  Utgangspunkt: det folkerettslige suverenitetsprinsipp  Lovens formål: Utl. § 1 - innvandringskontroll  Rettssikkerhet: forebygge mot vilkårlighet, sikre domstolskontroll  Fleksibilitet: Utlendingsloven som rammelov med nærmere regler i forskrift. Forvaltningsskjønn på enkelte områder.  Skaffe nødvendig arbeidskraft

6 Fordeler og ulemper  Arbeidsinnvandring kan slå ulikt ut for både mottaker- og avsenderland - ”Brain-drain” - Remittances - Sosial dumping

7 Hjemmelsgrunnlag  Utl. § 23 - arbeidstakere (herunder bl.a. faglærte, spesialister og sesongarbeidere)  Utl. § 24 - tjenesteytere  Utl. § 25 - selvstendig næringsdrivende  Utl. § 26 - studier og vitenskapelig, religiøst eller kulturelt formål  Utl. § 27 og § 27a – tilsyn og tiltak  Utl. § 58 – krav til underhold og bolig  Utl. kap. 13 – EØS-borgere

8 Grunnleggende vilkår for tillatelse: arbeidstakere – utl. § 23 § 23. Oppholdstillatelse for arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket Etter nærmere regler fastsatt av Kongen i forskrift kan det gis oppholdstillatelse for å utføre arbeid for en arbeidsgiver i riket når følgende vilkår er oppfylt: a)Søkeren er fylt 18 år. b)Lønns- og arbeidsvilkår er ikke dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke. c)Søkeren omfattes av en kvote fastsatt av departementet eller stillingen kan ikke besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området. Unntak gjelder dersom utlendingen i medhold av internasjonale avtaler som Norge er bundet av, har rett til oppholdstillatelse for å utføre arbeid. Unntak gjelder også for utenlandske sjøfolk som arbeider om bord på utenlandsk registrert skip. d)Det foreligger et konkret tilbud om arbeid. Arbeidstilbudet skal som hovedregel gjelde heltidsarbeid for én arbeidsgiver, men unntak kan gjøres etter en konkret vurdering av stillingens art. Kongen kan fastsette i forskrift at det skal kunne gis forhåndstilsagn om oppholdstillatelse for å utføre arbeid innen bestemte næringsgrener som har behov for ekstra bemanning i avgrensede perioder. Kongen kan fastsette i forskrift at en arbeidsgiver i riket kan søke om tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall utenlandske arbeidstakere for tidsbegrenset arbeid (gruppetillatelse). Utlendinger som omfattes av en slik tillatelse, gis etter ankomst til riket individuelle oppholdstillatelser. Kongen kan fastsette i forskrift at en arbeidsgiver kan få adgang til å la en arbeidstaker arbeide mens søknaden om oppholdstillatelse er under behandling (ordning med tidlig arbeidsstart), herunder sette vilkår for at en arbeidsgiver kan omfattes av ordningen, pålegge arbeidsgiver plikter for å benytte ordningen og gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av ordningen med tidlig arbeidsstart. Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om innholdet av oppholdstillatelsen, retten til permanent oppholdstillatelse, situasjonen ved arbeidsledighet og tilbakekall av oppholdstillatelsen.

9 Faglært – utlf. § 6-1  Fagutdannet  Spesielle kvalifikasjoner  Kompetansen må anses relevant for stillingen  Godkjenning eller autorisasjon  2.ledd: skjerpede vilkår for spesielle grupper  Tillatelsen danner grunnlag for POT.

10 Spesialister – utlf. § 6-2 ”Arbeidstakere som på grunnlag av lønnstilbud anses som spesialister, har rett til oppholdstillatelse.” - Lønnstilbudet må utgjøre minst 500 000 kroner årlig uten naturalytelser. - Tillatelsen danner grunnlag for POT

11 Sesongarbeidstakere – utlf. § 6-3  Kan ikke fylle vilkårene for faglærte  Arbeid innen sesongbasert virksomhet  Ordinær ferieavvikling  Tillatelsen danner ikke grunnlag for POT, må derfor vurdere returforutsetningene

12 Andre tillatelser etter utl. § 23  § 6-4: ufaglærte russiske arbeidstakere  § 6-5: russiske grensependlere  § 6-6: sjøfolk  § 6-7: gruppetillatelse til arbeidsgivere Diverse regler ang. arbeidsgiver og arbeidsforhold  § 6-8 til § 6-12

13 Tjenesteytere – utl. § 24 jf. utlf. § 6-13  De generelle vilkår i § 24 tilnærmet lik de i § 23  De spesielle vilkår fremgår av § 6-13  Tjenesteyter er ansatt hos en utenlandsk arbeidsgiver, men skal yte tjenester av begrenset varighet for en oppdragsgiver i Norge.  Tillatelsen danner ikke grunnlag for POT.

14 Selvstendig næringsdrivende: utl. § 25 jf. utlf. § 6-18 § 25: ”En utlendings som er fylt 18 år, og som skal drive varig selvstendig næringsvirksomhet i Norge, kan få oppholdstillatelse dersom det godtgjøres at det er økonomisk grunnlag for driften.” § 6-18: - nødvendig for etablering eller den videre drift at utlendingen oppholder seg i Norge og deltar aktivt i driften - arbeidet som skal utføres i bedriften må kreve at utlendingen må ha kompetanse som faglært - dokumentere økonomisk grunnlag for bedriften - Tillatelsen danner grunnlag for POT.

15 Oppholdstillatelse for studier, vitenskapelig, religiøst eller kulturelt formål - utl. § 26  Oppholdstillatelse til fremme av vitenskapelig, religiøst eller kulturelt samarbeid og utvikling i saker som etter sin art faller utenfor reglene i §§ 23, 24 og 25  Oppholdstillatelse for å ta utdanning eller lignende

16 Studietillatelser – utlf. § 6-19  1.ledd: vanlige studenter  2.ledd: folkehøyskole eller livssynsskole  3.ledd: Faglærte studere norsk språk  4.ledd: Faglærte kan ta tilleggsutdanning eller praksis  Tillatelsene danner ikke grunnlag for POT

17 Andre typer tillatelser  Utlf. § 6-20 - forskere med egne midler  Utlf. § 6-21 - praktikanter  Utlf. § 6-22 - musikere, artister og kulturarbeidere  Utlf. § 6-23 – medarb. ideelle, religiøse eller hum.org.  Utlf. § 6-24 - fredskorpsdeltakere  Utlf. § 6-25 - au-pair  Utlf. § 6-26 - russiske torghandlere  Utlf. § 6-27 - ungdom på arbeidsferie  Utlf. § 6-28 - medisinsk behandling  Utlf. § 6-29 - nyutdannete for å søke arbeid som faglært  Utlf. § 6-30 - faglærte arbeidssøkere  Utlf. § 6-31 - diverse

18 Tilsynsregler § 27. Tilsyn med at vilkår for tillatelser følges og tiltak ved brudd på vilkårene Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger vilkårene for oppholdstillatelse når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og stillingens omfang. Arbeidstilsynet fører også tilsyn med at vilkårene for oppholdstillatelse for arbeidstakere som nevnt i kapittel 13 følges. Enhver som er underlagt tilsyn etter bestemmelsen, skal, når Arbeidstilsynet krever det og uten hinder av taushetsplikt, fremlegge opplysninger som anses nødvendige for utøvelsen av tilsynet. Slike opplysninger kan også kreves fra andre offentlige tilsynsmyndigheter uten hinder av den taushetsplikten som ellers gjelder. Arbeidstilsynet gir de påleggene og treffer de vedtakene ellers som er nødvendige for gjennomføringen av tilsyn etter første ledd. Arbeidsmiljøloven § 18-6 første, annet, sjette, sjuende og åttende ledd samt §§ 18-7 og 18-8 får tilsvarende anvendelse ved tilsyn etter loven her. En eventuell oppdragsgiver skal også gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak.§§ 18-718-8 Ved mistanke om overtredelse av vilkårene eller om at utlendingen ikke har nødvendig oppholdstillatelse, skal Arbeidstilsynet varsle utlendingsmyndighetene. Petroleumstilsynet har innenfor sitt myndighetsområde tilsvarende tilsynsansvar og myndighet som nevnt i første, annet og tredje ledd. Dersom en arbeidsgiver i forhold til sine utenlandske arbeidstakere grovt eller gjentatte ganger bryter regler gitt i eller i medhold av loven her som skal verne om arbeidstakeres lønns- eller arbeidsvilkår, kan Utlendingsdirektoratet treffe vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse for å utføre arbeid hos vedkommende arbeidsgiver. Vedtak etter denne bestemmelsen skal gjelde for to år. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift, herunder fastsette at vedtak etter bestemmelsen skal gjelde for mindre enn to år. Vedtak etter femte ledd berører ikke retten til oppholdstillatelse etter kapittel 13.

19 Oppholdstillatelse til EU/EØS-borgere  Utl. kap. 13, Utlf. kap. 19  Enklere regler – lengre tillatelser  Fra 1.okt 2009 – registreringsordning  Betydningen av EU/EØS-utvidelsen


Laste ned ppt "Arbeidsinnvandring - Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid En oversikt over regelverket Kristine Bjørnsund Johansen Utlendingsnemnda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google