Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Rammebetingelser for utvikling av næringslivet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Rammebetingelser for utvikling av næringslivet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Rammebetingelser for utvikling av næringslivet Innherred samkommune – dialogseminar i Åre 15. februar 2006 Svein I. Larsen

2 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Innherred Vekst AS Utviklingsprogram 2002 – 2007 •Mål: 300 nye arbeidsplasser og utvikling av et robust næringsliv •Eierskap: Næringslivet 60 %, offentlig 40 % –Aker Kværner Verdal Norske Skog Skogn –Verdal NæringsforumMarkedsplassen Levanger –Høgskolen i N-TVerdal og Levanger kommuner •Administrasjon: 4 1 / 2 årsverk •Finansiering: 10 - 12 mill årlig i 6 år –Nord-Trøndelag fylkeskommune: 60 % –Verdal og Levanger kommuner:40 %

3 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Utviklingsselskapets rolle •Vi skal være et verktøy for næringslivet •Vi ønsker å spille sammen med andre gode krefter for å skape vekst på Innherred •Vi skal gi stimulans og utviklingsstøtte, både faglig og økonomisk •Bygge nettverk og allianser mot relevante kompetanse- og FOU-miljøer •Vi tar høy risiko og går ofte inn i tidligfasen i utviklings- og gründerprosjekter

4 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Nyskapende Industri Energi og miljø Kulturbasert forretningsutv. Landbruksbaser t forreningsutv. Næringsliv med potensial og evne til nyskaping og utvikling Kompetanseutvikling og Innovasjon Stedsutvikling – bolyst – kultur Strategiske satsningsområder

5 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Resultat etter 3 1 / 2 års drift  285 prosjekter – innvilget tilskudd 30,7 mill.  44 nye juridiske enh. – 163 arbidsplasser  Tindved Kulturhage under bygging – åpning 20 april 2006 (35 mill)  Etablering av Industriinkubator, Landbruksinkubator og UngKubator i Verdal Industripark  Etablering av INTRO Innherred traineeordning  Skattefunn - bidratt til positivt resultat på mer en 30 søknader  Felles næringsutviklingsapparat for Verdal og Levanger kommuner fra 01.01.05  Regionalt næringssamarbeid for Innherred (Levanger, Verdal Inderøy, Steinkjer og Verran kommuner) under etablering - Innherredsprogrammet 2006, et forpliktende prosjektsamarbeid under oppstart

6 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Igangsatte utviklingsprosesser  Videreutvikling Verdal Industripark (VIP) – 120 bedrifter, 2000 ansatte, samlet omsetning 3,0 mrd./år  Nytt industriareal i Verdal Industripark, Rinnleiret og Norske Skog Skogn under utvikling – langsiktig perspektiv  Søknadsprosess tildeling NCE (Norwegian Centre of Expertise)  Videreutvikling HUNT – forskningssenter, biolab og HUNT 3  Innovasjon Midt-Norge - brobygging mellom industrien og kompetansemiljøet i Trondheim  INTRO Innherred traineeordning  Utviklingsprogram SMB-bedrifter i Verdal og Levanger  Felles organisering av landbruket i Verdal og Levanger  Kvinner og ungdom - MittNett, Entreprenørskap i skolen, UngBiz, Midt-Norsk Partnerskapssenter  Opplevelsesnæringen – SNK, Tindved Kulturhage, Falstadsenteret  Presentasjon av gründerbedrifter på Innherred på Teknoport 2005 i Trondheim - Gründermessen Innorama 2005 i Verdal Industripark

7 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Noen strategiske utfordringer i 2006 1.Gass til Trøndelag:  Gasskraftverk på Skogn  Grenrør til Levanger – Verdal - Inderøy 2.Større nyetableringer på Innherred  Tung satsing på noen planlagte nyetableringer i 2006/2007  150 – 250 nye arbeidsplasser mulig 3.Videreutvikling av innovasjonsevnen i næringslivet  Utløse utviklingspotensialet i eksisterende industri gjennom kopling mot FOU-miljø og økt bruk av Skattefunn  Samordning av Inkubatortilbudet for gründere på Innherred (industri, landbruk, ungdom og kultur)  Søknad om tildeling av NCE – Norwegian Center of Expertise – innenfor vindkraft og vannrensing 4.Innherred, ny næringsregion for 5 kommuner  Felles Strategisk Utviklingsplan 2007 – 2009 for Innherred (5 kommuner)  Innherredsprogrammet i 2006 – forpliktende prosjektsamarbeid på Innherred

8 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen 1.NorFraKalk AS - ny fabrikk for brentkalk i Verdal Industripark 2.Ecopro – nytt biogassanlegg med råstoff fra 41 kommuner 3.Scanwind – sammenstilling vindmøller i Verdal Industripark 4.Sentrallager for Lidl, Skogn 5.HUNT forskningssenter og biolab – utvikling av kommersielle muligheter innenfor FOU Nyetableringer under planlegging 2006/2007

9 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Utsiktene fremover - noen nye prosjekter under arbeid •Verdal kriminalomsorgssenter – ny, helhetlig soningsmodell •Levanger 2020 – arena for visjonær sentrumsutvikling i Levanger •Innflagging Trøndelag – økt oppmerksomhet mot regionen fortrinn og flere internasjonale etableringer i regionen •UngBiz 2006, MOT 2006, Venture Cup 2006 •Din Tur - ”Soft Adventure”, nytt reiselivskonsept •Kvernmo Motor – nytt motorsportsenter i nasjonal klasse •Elektronikklynge Levanger •Trondheimsfjorden Ramsarsenter •Femina Film – nasjonal kvinnefilmfestival •Verkstedklynge på Rinnleiret •Klinikk for overvektige – kompetansesenter på Ekne •Inkludering av innvandrere i arbeidslivet (støttet av KRD)

10 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Viktige rammebetingelser for utvikling av næringslivet  Kompetanse / arbeidskraft  Teknologi / FOU-program  Energi  Næringsrettede utviklingsprogram  Samhandling lokalt  Innherred, ny næringsregion for 5 kommuner - regional plattform for økt næringsutvikling?

11 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Kompetanse - arbeidskraft •Økt satsning på realfag i grunn- og videregående skole –Midt-Norsk Partnerskapssenter (lokalisert i Industriparken) •Målrettet satsning på ungdom –Entreprenørskap i skolen, UngBiz (elevbedriftmesse) –Ungkubator – treningssenter for ungdom i etableringsfasen –Rekruttering – INTRO Innherred traineeordning •Inkluderende næringsliv –Utvidet satsning på IA-avtalen –IA Ørin AS – ”beholde verdiskapende arbeidskraft i arbeidslivet” (tilrettelegging, arbeidstrening, kompetanseutvikling) –”Verdalsprosjektet” – Krafttak for inkludering av innvandrere i arbeidslivet – utvikling av ny modell på næringslivets premisser •Involvering av kvinner i næringslivet –Etablering av Mittnett – kvinnenettverk med ca 50 deltakere, ”Flere kvinner i næringslivet” – praktisk styrerekrutteringsprogram

12 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Teknologi – FOU-program •Utvikling av ”fremtidens industri” i Norge –Nasjonale FOU-program (10 år) for automatisering/robotisering av ”tungindustrien” (Ragasko, OSO m.fl) –Utvikling av nye industriprodukter innenfor fornybar energi •ScanWind – nytt vindmøllekonsept •Statkraft – nytt konsept for tidevannskraftverk. –Industrielle lokomotiv (Aker Kværner m.fl) må vise vei •Utvikling av innovasjonsevnen i bedriftene –SkatteFunn, Kompetansemeglingsprogram, OFU/IFU-kontrakter etc •Tilrettelegging for entreprenørskap –Industriinkubator, Landbruksinkubator, Ungkubator – ny kulturinkubator •Kopling mellom FOU-miljø og industrielle klynger –Regionale løsninger for Sintef/NTNU med lokale FOU-miljø for å oppnå fysisk nærhet/tilstedeværelse i Industrien –Innovasjon Midt-Norge – kopling mellom industriklyngene i Verdal, Leksvik og Orkanger og FOU-miljøet i Trondheim

13 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Energi •Fremtidsrettet energipolitikk –Norge som energinasjon må sikre industrien tilstrekkelig energi med konkurransedyktige betingelser –Innføring av ”grønne sertifikater” •Energikrise i Midt-Norge i 2010!! (- 8,5 TWh) –Utbygging av gasskraftverk på Skogn (forlenge eksisterende konsesjonen i 3 år) – 6,4 TWh –Grenrør til Orkanger, Trondheim og Innherred – store industrielle prosjekter som Norske Skog, NorFraKalk m.fl. avhengig av langsiktig og konkurransedyktig energiforsyning •Økt satsning på fornybar energi –Utbygging av konsesjonssøkte vindmølleparker langs kysten –Utvikling av bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, etc.

14 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Næringsrettede utviklingsprogram •SkatteFunn –Ordningen må videreutvikles - økte rammer nødvendig. –Bidrar aktivt til positiv holdning til FOU i næringslivet •OFU / IFU-kontrakter –Effektive og målrettede utviklingsprogram – rammene må økes kraftig –Offentlige institusjoner må spesielt ”inspireres” til å utnytte OFU- kontrakter i sine utviklingsprogram •NCE (Norwegian Centre of Expertise) –Utvikling av ”Toppidrettssenter” i norsk industri – økt satsning og økte rammer nødvendig for å matche internasjonalt nivå •Arenaprogram –Utvikling av sterke næringsklynger - treningsarena for videre kvalifisering inn mot NCE

15 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Samhandling lokalt Samhandlingsmodell for økt næringsutvikling: •Innherrred Vekst: – utviklingsaktør for næringslivet •Innherred Næringsselskap – profesjonell eiendoms- forvalter for ISK (heleid selskap) •Innherred samkommune/morkommunene – ansvar for: –Arealutvikling, regulering og infrastruktur –Kulturtilbud/bolyst – attraktiv for næringsetablering –Skole – Entreprenørskap i grunnskolen, langsiktig satsning Sømløs og god koordinering gir økt slagkraft!!

16 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Regional samhandling Innherred, ny næringsregion Argumentasjon: •Regional tyngde, 60.000 innbyggere, felles BOA •Stor-Trondheim, 225.000 innbyggere, 100.000 arbeidsplasser, vokser raskest – grensen i nord på Åsen •Utflytting fra Trondheim – jakten på det gode bosted •Image – utviklingsrettet og utviklingspreget image vinner kampen om næringskompetansen Handling: •Felles strategisk utviklingsplan for Innherred (5 kommuner) under utvikling – klar høsten 2006 •Innherredsprogrammet 2006 – forpliktende prosjektsamarbeid under oppstart

17 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Innherred – Utvikling framover •Innherred har i dag rundt 61.000 innbyggere og rundt 24.000 arbeidsplasser •Fram til 2020 ventes dette ifølge SSBs framskriving MMMM02 å øke med rundt 1350 innbyggere eller vel 2% •Veksten avtar raskt fra sør til nord i regionen: –Levanger:1000 innbyggere –Verdal: 370 innbygger –Inderøy: 230 innbygger –Steinkjer: 150 innbyggere –Verran:- 400 innbyggere •Dette kan gi betydelige spenninger internt på Innherred

18 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Innherreds plassering på næringslivsindeksen blant de 81 regionene i landet. Basert på: • Omsetningsvekst • Lønnsomhet • Nyetableringer • Næringslivets relative størrelse Nærings - NM Innherredsregionens plassering

19 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Veien videre for Innherred •Regionbygging er en modningsprosess: •Utviklingen må ha bred forankring og legitimitet i befolkningen og det politiske system •Det gjelder dermed å skynde seg litt langsomt •Begynn med det enkleste; næringssamarbeid og felles regional markedsføring •Turisme og kultur kan komme til etter hvert, det samme gjelder andre regionale samarbeidsordninger •For alle andre områder utvikler regioner, så marsj- •Orderen er klar: Fiat regio, bli en region!

20 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Scenario 2010 •En av landets mest nyskapende næringsregioner, •En drivkraft i den nye Trøndelagsregionen. •500 nye arbeidsplasser i perioden 2006 – 2010 er nådd. •Innherredsprogrammets handlingsplan for 2010 - 50 mill. kroner. •Teknologibaserte vekstselskaper i god utvikling med hovedkontor i regionen. •Landbruket – ”nasjonalt utstillingsvindu”. •Regionen er blitt et nasjonalt og internasjonalt reisemål. •Gassen har endelig kommet til Innherred. •Gassrelaterte industriprosjekter er under utvikling. •Innherred en attraktiv regionen; kompetanse, innovasjonsevne og kapital

21 Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen ”HER ALT E MULIG – UANSETT…” Takk for oppmerksomheten! www.innherredvekst.no www.innherredvekst.no


Laste ned ppt "Dialogseminar Åre 15. – 16.02.06 - Svein I. Larsen Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Rammebetingelser for utvikling av næringslivet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google