Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune Dialog og strategiseminar 31. mars 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune Dialog og strategiseminar 31. mars 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune Dialog og strategiseminar 31. mars 2004
”Innherred Vekst” Noen tanker og visjoner om Innherred som en offensiv region for utvikling, innovasjon og nyskaping Innherred samkommune Dialog og strategiseminar 31. mars 2004

2 Hovedpunkter: Status for næringsutviklingen i Verdal og Levanger
Innherredsperspektivet: Innovasjon og nyskaping Felles bo- og arbeidsregion Veien videre – noen utfordringer

3 Status

4 Kort om Verdal Vekst Utviklingsprogram 2002 – 2007 med målsetting om et robust næringsliv, 250 nye arbeidsplasser og foretrukket bosted Eid av Næringslivet i Verdal 60 % og Verdal kommune 40 % - 4 ansatte Finansiering ca 10 mill årlig i 6 år (fylkeskom. 75 %, V. kom. 25 %) Resultater etter 1,5 års drift: Ca 115 prosjekter – innvilget tilskudd ca 14 mill. 10 nye bedrifter – 26 arbeidspl. (potensiale 100 arb.pl.) PLP-kurs for 80 pers. – 30 skattefunnprosjekter i 2003 Igangsatte utviklingsprosesser SMB-utvikling, Energiklynge VIP, HUNT, IMN, Komp.miljø Tr.heim MittNett, Entreprenørskap i skolen, UngBiz Såkornfond, risikokapital

5 Strategiplan 2004 - 2007 Hovedstrategi
Strategiske satsningsområder: Nyskapende industri – med fokus på den nyskapende og utviklingsvillige delen av eksisterende industri Energi og miljø – ny satsning på anvendt energiteknologi på miljøets premisser Kulturbasert forretningsutvikling – med fokus SNK som ”fyrtårn” i et regionalt utviklingsperspektiv Landbruksbasert forretningsutvikling – omstilling til et fremtidsrettet og konkurransedyktig landbruk i regionen Støtteområder: Generell næringsutvikling og akkvisisjon med arbeidplasspotensial Kompetanseutvikling med fokus på ungdom og kvinner Bolyst - stedsutvikling – kultur m/ Verdal kommune som eier

6 ISK - Utredning av felles næringsselskap
Mandat: Innherred samkommune har som mål å etablere et felles næringsutviklingsselkap innen som skal bidra til at samkommunen utvikler seg til en attraktiv og felles arbeids-, service- og boregion. Forprosjektet skal utrede grunnlaget for et nytt regionalt næringsutviklingsselskap i Innherredsregionen som kan avløse Verdal Vekst AS og Levanger Næringsselskap AS. Det skal utarbeides et prospekt som skal være et tilstrekkelig beslutningsunderlag for behandling hos eierne og hos andre sentrale premissgivere. Frist for utredningen:

7 Visjon: ”Et kraftsenter innen
innovasjon og nyskaping”

8 Sterkere sammen:

9 Forankring i RUP 2004 Satsningsområder: Gjennomgående perspektiver:
Kompetanseutvikling og nyskaping Fokus på å utvikle innovasjonsmiljøene i Namsosområdet og på Innherred Blant aktører og initiativer på Innherred nevnes Gründerparken og Kunnskapsparken i Steinkjer, IndPro industri-inkubator i Verdal, etablering av landbruksinkubator, Tindved kulturhage i tillegg til vgs, HiNT, NTF Internasjonalisering og regionalt samarbeid Tilrettelegging og bolyst Gjennomgående perspektiver: Tydelig ungdomssatsning Aktiv næringspolitikk Kraftig satsning på kultur Sterk partnerskapsholdning

10 Konkretisering av innspill
Innherred - et kraftsenter innen innovasjon og nyskaping i nasjonal sammenheng Stort innovasjons- og inkubatormiljø (under én paraply ..?) Nasjonalt utstillingsvindu for landbruk pluss…? Innherred - ett arbeidsmarked Felles rekrutteringssatsning og fremstøt mot universitets- og høyskolemiljøer (Innherredsrekrutten m.fl.) Trainee-ordning Innherred Ved å se Innherred som en helhet kan man synliggjøre større mangfold og muligheter for å finne 2 jobber Innherred som region har mer ”å by på” enn hver enkelt by og kommune alene Arbeidsplasser, attraksjoner, kulturliv, natur, fritidstilbud …

11 ”Innovasjonsnett Innherred”
FOU, kompetanse - FOU-tjenester - Kompetansenettverk Hint, NTF, HUNT Videregående skoler IT, Media, Energi Kunnskapsbaserte næringer 3Dvisualisering Gründerparken, Steinkjer Kunnskapsparken, Steinkjer Industri - Produksjon, Industrialisering IndPro Industriinkubator Kultur Kulturbasert forretningsutvikling Stiklestad Nasjonale Kultursenter Tindved Kulturhage, Verdal Landbruk Nyskaping i landbruket Landbruksinkubator Ørin – Mære Resurssenter

12 Utviklings- og kompetanseaktører…
NTFK Innovasjon Norge Steinkjer Næringsselskap Verdal Vekst Fylkesmannens landbruksavdeling Innovasjon Midt-Norge Såkornfond, etc. NTNU Sintef Felles kommunikasjon utad styrker regionen og alle aktørene Kan bidra til å fremme Innherreds posisjon som en av de mest attraktive innovasjons-regionene i landet

13 Ett arbeidsmarked

14 Innherred – ”felles bo- og arbeidsregion”
Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer innbyggere Et robust og variert næringsliv of servicetilbud Sentral beliggenhet og nærhet til attraktive markeder Et mangfoldig og sterkt miljø for utvikling og innovasjon Tilgang på gode og rimelige industriarealer og næringslokaler En region med muligheter for både utdanning og ”nummer 2-jobb” Et stabilt og stort arbeidsmarked Rimelige boforhold og gode oppvekstvilkår Rekreasjon, kulturtilbud og kort vei til fjell og fjord

15 Innherred – rekruttering til ett arbeidsmarked
Felles rekrutteringssatsing for Innherred rettet mot universitets- og høyskolemiljøer Markedsføre mangfold i næringsliv/arbeidsmarked på Innherred Ved å se Innherred som en helhet kan man synliggjøre større mangfold og muligheter for å finne ”2 jobber” Markedsføre Innovasjonsnett for å attrahere unge entreprenører Oppgradering Innherredsrekrutten Felles ”julemøter” for utflytta ungdom Trainee-ordning for Innherred (jmf vikinglaugets trainee-ordning)

16 Trainee-ordning Innherred
Formål Trekke høyt utdannede tilbake til regionen Synliggjøre spennende jobbmuligheter på Innherred for ungdom med høyere utdannelse Gi unge ressurspersoner mulighet for en ”Flying start” på en karriere i vår region Fokus på stillinger som bidrar til at trainee’ene blir kjent med næringslivet i regionen og får anledning til å bygge nettverk Grunnlag for videre yrkeskarriere og kompetanseutvikling i regionen

17

18 Aktuelle bedrifter på Innherred
NTE Norske Skog Aker Verdal Trønder-Avisa Sparebank 1 M-N Gjensidige NOR InnTre ABB Steinkjer Verdalskalk Røra Fabrikker Tine Midt-Norge Nortroll, Levanger Normilk Elas, Verdal Datapower Selmer Skanska + + +

19 Innherred har mye å by på …
Mange tilbud innen natur og kulturbasert reiseliv: Store utmarks- og viltressurser Fremragende teater- og kulturliv Kjente kulturhistoriske steder Skjækerfjell Nasjonalpark Trønderlåna og Kulturlandskap Fjord/Fjell

20 Utfordringer - videre arbeid

21 Identifisere vekstpotensiale for ”regional næringsutvikling” i ISK
Utgangspunkt: Videreutvikle næringslivets sterke sider gjennom å ”nyskape det bestående” og tilrettelegge for unge entreprenører… Verdal Innovasjonssatsning på industri, kultur og landbruk med inkubatorer som verktøy Energi (vindkraft, bio, gass) Kultur Landbruk Levanger Identifisere vekstpotensiale innenfor eksisterende næringsliv (Norske Skog, Sykehuset, Hint m.fl.) Citta Slow

22 Felles næringsselskap – noen sentrale utfordringer
Skape politisk vilje til målrettet og langsiktig satsning på næringsutvikling – fjerne kulturelle barrierer Definere visjon og mål for selskapet Etablere en felles satsningsområder Finansieringsgrunnlag på kort og lang sikt – kombinere kommersiell drift og offentlig finansiert næringsutvikling? Samhandling i ”Innherreds-regionen”

23 Veien videre mot ”morgendagens næringsgrunnlag”….
Lage offensive visjoner: ”Et kraftsenter innen innovasjon og nyskaping”…. Utvikle realistiske strateger basert på: Kompetanse – brobygging mot kompetansemiljøet i Trondheim Arbeidskraft – rekruttering gjennom attraktive tilbud for ”2-jobber” og traineeordninger Attraktivt bo- oppvekstmiljø Utbygging av kommunikasjon og infrastruktur Handlekraft i gjennomføringsfasen Etablere sterke næringsklynger Aktivt bruk av Inkubator som utviklingsverktøy

24 Det er et stykke frem, men vi er i siget…!
Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Innherred samkommune Dialog og strategiseminar 31. mars 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google