Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i konjunkturbildet. Står vi foran økt risiko i banknæringen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i konjunkturbildet. Står vi foran økt risiko i banknæringen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i konjunkturbildet. Står vi foran økt risiko i banknæringen?
Bransjeseminar om grunnfondsbevis 17. september 2008 Birger Vikøren Norges Bank

2 BNP-vekst Fastlands-Norge
Langsiktige renter BNP-vekst Fastlands-Norge Arbeidsledighet (AKU) Boligpris kr/kvm Kilder: Statistisk sentralbyrå, Bloomberg, Reuters EcoWin, Norges Eiendomsmeglerforbund, FINN.no, ECON Pöyry, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank

3 Misligholdte lån og bokførte utlånstap i bankene Prosent av brutto utlån til publikum
Annualiserte utlånstap Kilde: Norges Bank

4 Risikobildet fra Finansiell stabilitet 1/08 (juni)
Vedvarende uro i penge- og kredittmarkedene Fare for konjunkturtilbakeslag internasjonalt Sårbarheter i husholdningenes finansielle tilpasning Høye priser på næringseiendom

5 Pengemarked Aksjemarked
Kredittmarked Storbritannia USA Euroområdet Kredittderivatmarked Aksjemarked Merrill Lynch UBS Citigroup JP Morgan Chase Europeisk finans (Itraxx-indeks) Kilder: Norges, Bank, Bloomberg og Reuters EcoWin

6 Hvordan finanskrisen påvirker norske banker
Smittekanaler: Bankenes eiendeler og finansiering. Prosent. 31. mars 2008 Likviditetsrisiko: Vanskeligere tilgang på finansiering Markedsrisiko: Tap på verdipapirporteføljer Kredittrisiko: Svakere økonomisk vekst Aktiva utsatt for markedsrisiko Andre aktiva Innskudd fra kunder Lån til norske husholdninger Lån fra finansielle foretak Verdipapir- gjeld Lån til norske foretak Annen gjeld Egenkapital Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 6

7 Bankenes finansieringsstruktur
NOK Valuta 7

8 Dyrere kortsiktig finansiering
Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventet styringsrente i Norge, prosentenheter, 5-dagers glidende gjennomsnitt 12-måneders rente 3-måneders rente Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank

9 Dyrere langsiktig finansiering
Indikative kredittpåslag for norske obligasjoner 5 års løpetid. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Kilde: DnB NOR Markets

10 Nå er kostnadene høye for langsiktige innlån
Kilde: DnB NOR Markets og Norges Bank

11 Faktisk og beregnet utlånsmargin på boliglån
Prosentenheter. Pr 2. kvartal 2008 og pr 4. september 2008 Faktisk utlånsmargin Penge-markedet OMF, 5 år Bankobligasjon, 5 år Anslag utlånsmargin1) 1)Banker som benytter interne målemetoder Kilde: Statistisk sentralbyrå, DnB NOR Markets og Norges Bank

12 Boligpriser i USA og Europa Firekvartalersvekst. Prosent
Avtagende boligprisvekst i mange land Boligpriser i USA og Europa Firekvartalersvekst. Prosent Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

13 Konsumentenes tillit svekkes USA, indeks, 1985=50
Konsumentenes tillit svekkes USA, indeks, 1985=50. Euroområdet og Japan diffusjonsindekser Eurområdet, høyre akse Japan, høyre akse USA, indeks, 1985=50 venstre akse Kilder: Thomson Reuters / OECD

14 Tap og innhentet kapital for internasjonale banker Milliarder USD. 1
Tap og innhentet kapital for internasjonale banker Milliarder USD. 1. jan. 2007–15. sep. 2008 Kilde: Bloomberg

15 USA. Netto andel banker som har strammet til kredittpraksis. Prosent
Bankene strammer inn kredittpraksis USA. Netto andel banker som har strammet til kredittpraksis. Prosent Euroområdet. Netto andel banker som har strammet til kredittpraksis. Prosent Næringseiendom Store og mellomstore bedrifter Bedrifter Boliglån til husholdninger Boliglån til husholdninger Kilde: Federal Reserve og Den Europeiske sentralbanken

16 Analytikernes anslag for BNP-vekst Fra CF jan.07 til CF sep.08.
USA Euroområdet Anslag for 2008 Anslag for 2008 Anslag for 2009 Anslag for 2009 Storbritannia Sverige Anslag for 2008 Anslag for 2009 Anslag for 2008 Anslag for 2009 Kilde: Consensus Forecast

17 Husholdningenes finansielle tilpasning

18 Husholdningenes gjeld har økt mye
Husholdningenes gjeld. Milliarder kroner Nominell gjeld Gjeld deflatert med KPI Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

19 Lommer av sårbarhet i husholdningssektoren
Inntekt og gjeld i husholdninger med gjeld i kroner Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

20 Boligprisene i et langsiktig perspektiv
Reelle boligpriser, 1819=100, logaritmisk skala Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

21 Befolkningsvekst gir boligbehov
Antall fullførte boliger og vekst i antall husholdninger Fullførte boliger Husholdninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

22 Gjeldsopptak under ulike lånebetingelser. 1000 kr
6 % avdragsfritt 6 % 20-års avdrag 12% 20-års avdrag Kilde: Statistisk sentralbyrå, SIFO og Norges Bank

23 Konjunkturelle drivkrefter
Faktisk og beregnet boligpris kr/kvm. 1. kv – 2. kv. 2008 Faktisk boligpris Beregnet boligpris Oppdatert februar 2008 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, FINN.no, ECON Pöyry, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank

24 Avkastning og risiko i boligmarkedet
Realavkastning på bolig og volatilitet i reelle boligpriser. Norge. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

25 En verdsettingsmodell for boligmarkedet
Reelle boligpriser. Indeks = 100 Deflatert med husleie Anslag 3. kv. 2008 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry,Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes forening, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

26 Kilder til sårbarhet i husholdningssektoren
Fastrenteavtaler og avdragsfrie lån til husholdninger. Prosent av utlån til husholdninger. 2. kvartal 2008. 1 Fastrenteavtaler Avdragsfrie lån Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

27 Noe strammere kredittpraksis overfor husholdninger
Endring i kredittpraksis overfor husholdninger i Faktorer som påvirker kredittpraksisen. Nettotall.1) Prosent Faktorer som påvirker bankenes kredittpraksis Kreditt-praksis Makro-økonomiske utsikter Bankens risikovilje Finansierings-situasjonen Kilde: Norges Bank 1) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis

28 Næringseiendom

29 Prisfall på næringseiendom
Markedsverdi på kontorbygg i Oslo. Kvadratmeterpris i faste 2008-priser. Produksjonsgap. Prosent Markedsverdi, venstre akse Produksjonsgap, høyre akse 1) Gjennomsnittsverdi for kontorbygg, høy standard sentralt i Oslo. Halvårstall Kilder: OPAK og Norges Bank

30 Strammere kredittpraksis overfor foretak
Endring i kredittpraksis overfor foretak i Nettotall.1) Prosent Samlet Næringseiendom Kilde: Norges Bank 1) Negative tall innebærer innstramming i kredittpraksis

31 Egenkapitalandel. Prosent
Oppsummering Utfordringene for norske banker større enn på mange år Men bankene er rustet til å møte en periode med noe svakere resultater Egenkapitalandel. Prosent


Laste ned ppt "Endringer i konjunkturbildet. Står vi foran økt risiko i banknæringen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google