Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokaters taushetsplikt – taushetsplikt under press? Advokatprivilegiet og Akzo Nobel-dommen av 14. september 2010 Advokat Siri Teigum 13 oktober 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokaters taushetsplikt – taushetsplikt under press? Advokatprivilegiet og Akzo Nobel-dommen av 14. september 2010 Advokat Siri Teigum 13 oktober 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokaters taushetsplikt – taushetsplikt under press? Advokatprivilegiet og Akzo Nobel-dommen av 14. september 2010 Advokat Siri Teigum 13 oktober 2010

2 Advokaters taushetsplikt: Innledning  Viktig tema: Bistand fra advokat er en grunnleggende rettighet  Rettsstatsperspektivet  Menneskerettighetsperspektivet  Advokatens ansvar for å rettlede klienten i samfunnsønskelig retning, advokatforskriften kap 12 punkt 1.2  Aktuelt tema: Akzo Nobel-dommen av 14. september 2010 Retten til fortrolighet (inkl korrespondanse)  Kjernen av advokatprivilegiet

3 Forankringen av advokaters taushetsplikt - Advokatprivilegiet 3

4 Forankringen av advokaters taushetsplikt (1): Oversikt 4 Strl § 144 •Taushetsplikt RGA 3.2 •Fortrolighet EMK •Privatlivets vern, art 8 •Rettferdig rettergang art 6

5 Forankringen av advokaters taushetsplikt (2): Straffelovens § 144 5  § 144 lyder: ”Prester i statskirken, prester eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffesaker, meklingsmenn i ekteskapssaker, leger, psykologer, apotekere, jordmødre og sykepleiere samt disses betjenter eller hjelpere, som rettsstridig åpenbarer hemmeligheter, som er dem eller deres foresatte betrodd i stillings medfør, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder”. ” Offentlig Paatale finder alene Sted efter fornærmedes Begjæring, eller hvor det kræves af almene Hensyn”.  Kvalifisert taushetsplikt – som går foran:  vitneplikten (strprl § 119),  bevisforbud (tvl § 22-5),  beslagsforbud (strprl § 204)

6 Forankringen av advokaters taushetsplikt (3): Fortrolighet (advokatforskriften) 6  Bestemmelsen om fortrolighet lyder (RGA pkt 2.3): ”Det er av sentral betydning for advokatens virke at klienter og andre kan gi advokaten opplysninger som advokaten er forpliktet til ikke å meddele videre. Advokatens plikt til å behandle opplysningene fortrolig, er en nødvendig forutsetning for tillit og er således en grunnleggende og overordnet rett og plikt for advokaten. Advokatens plikt til å bevare taushet om opplysninger han mottar, fremmer rettspleien så vel som klientens interesser og har derfor krav på en særlig beskyttelse fra statens side. En advokat skal overholde den taushetsplikt som han er pålagt gjennom lovgivningen”. (RGA pkt 2.3.1) ”Opplysninger advokaten blir kjent med i sitt virke som advokat, må behandles fortrolig også når opplysningene ikke omfattes av hans lovbestemte taushetsplikt. Plikten til fortrolighet er ikke tidsbegrenset”. (RGA pkt 2.3.2)  Fortrolighet gjelder også for personer som jobber for advokaten (RGA pkt 2.3.3)

7 Forankringen av advokaters taushetsplikt (4): EMK (artikkel 6 og 8) 7  Menneskerettslovens § 2 jf EMK artikkel 6 (rettferdig rettergang) og artikkel 8 (respekt for privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse)  EMK artikkel 8 lyder: i) ”Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. ii) Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.”  Krav til ”klar lovhjemmel”, jf blant annet Transocean-dommen (Rt 2008 s 158) avsnitt 88 og 89

8 Nyere utredninger •NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser side 143-44 •NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll side 341 flg. •Skoghøy: Tvisteløsning – Domstoler, søksmål, saksbehandling og bevis” side 668 8

9 Advokatprivilegiet ved beslag – Ulik rettstilstand i Norge og EU

10 Advokatprivilegiet i Norge (1): Beslagsforbudets hjemmel 10  Strpl § 204 lyder: ”Det kan ikke tas beslag i dokumenter eller annet hvis innhold et vitne kan nekte å forklare seg om etter §§ 117-121 og 124-125, og som besittes enten av den som kan nekte å forklare seg, eller av den som har rettslig interesse i hemmelighold i den utstrekning det etter de nevnte bestemmelser kan pålegges vitneplikt i visse tilfeller, gjelder dette tilsvarende for adgangen til beslag. Forbudet i første ledd gjelder ikke dokumenter eller annet som inneholder betroelser mellom personer som er mistenkt for å være medskyldige i det straffbare forhold. Det er heller ikke til hinder for at dokumenter eller annet blir fratatt urettmessig besitter for å muliggjøre overlevering til rette vedkommende.”  Beslagsforbudet omfatter opplysninger som er ”betrodd” en ”advokat” i dennes ”stilling”, jf strpl § 204 jf § 119

11 Advokatprivilegiet i Norge (2): Beslagsforbudets anvendelse 11  Jf Smedvig- kjennelsen, Rt 2000 side 2167  Konkurransetilsynet har ansett svenske ”bolagsjurister” for ikke å være omfattet Strpl § 204 Økokrim Krrl § 25 Krrl § 24 Konkurranse- tilsynet Lignl § 4 - 10 Lignings- myndigheter Vphl § 15 - 3 Vphl § 15 - 5 Finans- tilsynet

12 Advokatprivilegiet i Norge (3): Hvem er dekket? - Advokatsiden 12  Eksterne advokater  Men usikkert om dekket dersom beslaglegges hos utenforstående tredjeperson (som ikke selv er advokat) som rådet er videredistribuert til  Bedriftsadvokater  Avgjørende er om internadvokatens virke i relasjon til den aktuelle kommunikasjon var advokatvirksomhet, jf Smedvig-kjennelsen  Utenlandske advokater  Forutsatt ”advokatvirksomhet” og taushetsplikt, jf Smedvig-kjennelsen  IKKE bedriftsjurister

13 Advokatprivilegiet i Norge (3): Hvem er dekket? - Klientsiden •Private rettssubjekt •Offentlige myndigheter 13

14 Advokatprivilegiet i Norge (4): Hva er omfattet? •Eksistensen av et klientforhold? –Skoghøy s 668; ja –Rt 1999 side 911 Ikke uten videre taushetsplikt mht dette. Spørsmålet er om ”opplysning om klientforholdets eksistens innebærer eller er egnet til å vise (…) opplysninger som i seg selv vil være taushetsbelagt..”, jfr Svalheim Advokaters taushetsplikt (1996) s 103. –Rt 1998 s1891 Ditto. (private betroelser fra klienten til advokaten uten sammenheng med advokatoppdraget forøvrig) –Se derimot Rt 2006 s 1071: ”… Dette må bl a innebære at taushetsplikten også må omfatte om yrkesutøveren har hatt en bestemt person som pasient eller klient” -Bevisspørsmål: presumsjon for at sammenheng med advokatoppdrag? Mulighet for advokaten å kreve å bekrefte dette ved sin forsikring, jf strprl § 127 annet ledd 2 punktum, Rt 1999 side 911 p side 918. 14

15 Advokatprivilegiet i Norge (4): Hva er omfattet fortsetter? 15  Advokat/klient korrespondanse  Forutsatt at betrodd i kraft av hans rolle som advokat  Styremedlemmer og ren kommersiell veiledning mv (eks eiendomsmegling) utenfor  Korrespondanse med såkalte rettslige medhjelpere til advokaten – f eks økonomer  Korrespondanse ”begge veier”  Interne notater som:  Gjengir advokatråd  Er utarbeidet under eller som forberedelse til et møte med advokat i forbindelse med utøvelse av retten til forsvar  Ikke noe krav om tilknytning til den aktuelle sak  Utgangspunktet i strprl § 119 jf § 204: Alt som er ”betrodd” advokaten er omfattet  Neppe grunnlag for innskrenkende fortolkning til tross for uttalelser i forarbeidene •Ot prp nr 6 (2003-2004): ” Kun korrespondanse til og fra advokaten som gjelder kontrollobjektets forsvar er unntatt” (side 165) og ”… når det er besluttet bevissikring” (side 144)

16 Advokatprivilegiet i Norge (4): Hva er omfattet (forts)? •Pengeoverføringer over klientkonto som skjer ”som ledd i alminnelig advokatvirksomhet”? –Ved advokatens deltakelse i forretningsvirksomhet? –Ved straffbare forhold fra advokatens side? •Rt 2008 s 645: Det kunne tas beslag i dokumenter hos advokaten, advokaten var mistenkt for å ha samarbeidet med klienten om straffbare forhold. 16

17 Advokatprivilegiet i EU (1): Beslagsforbudets hjemmel 17  Etterforskningskompetanse  Informasjonsinnhenting (Rfo 1/2003 artikkel 18)  Ransaking (Rfo 1/2003 artikkel 20)  EFTAs overvåkingsorgan har tilsvarende fullmakter, jf ODA kapittel II artikkel 18 og 20  Advokatprivilegiet fra AM&S T-125/03 og T-253/03(1982) til Akzo C-550/07 P (2010)  Korrespondanse med uavhengig advokat er unntatt fra beslag  Internadvokat ikke uavhengig – faller utenfor

18 Advokatprivilegiet i EU (2): Beslagsforbudets i Akzo Nobel-dommen 18  Bakgrunn og konklusjon:  Kommisjonens uanmeldte kontrollbesøk hos Akzo Nobel i 2003 som ledd i etterforskning av mulig brudd på konkurransereglene.  Kommisjonen ville beslaglegge dokumenter med korrespondanse mellom internadvokaten og bedriften.  Akzo påberopte seg advokatprivilegiet og spørsmålet ble forelagt retten  Rettens dom av 17. september 2007 opprettholdt sin tolkning i AM&S-saken fra 1982  korrespondanse mellom internadvokat og bedrift er ikke omfattet at beslagsforbudet.  Rettens dom stadfestet av storkammeret 14. september 2010 (C-550/07 P) INTERNADVOKATER IKKE BESKYTTET AV ADVOKATPRIVILEGIET

19 Advokatprivilegiet i EU (3): Beslagsforbudets i Akzo Nobel-dommen forts. 19  EU-domstolens grunner for at internadvokat ikke omfattes  Økonomisk avhengighet  Nære bånd  Utfører oppgaver med innvirkning på foretakets strategi som forsterker bånd  Vanskelig ikke å tenke på arbeidsgivers interesser og forretningsstrategi  Begrenset mulighet for å håndtere ev konflikter mellom advokatetiske konflikter og klientens mål  Verken retten til å forsvare seg eller hensynet til forutberegnlighet kan begrunne utvidelse av vernet

20 Advokatprivilegiet i EU (4): Hvem er dekket? 20  KUN eksterne advokater  IKKE bedriftsadvokater  Ikke bedriftsjurister

21 Advokatprivilegiet i EU (5): Hva er omfattet? 21  Skriftlig kommunikasjon med uavhengig advokat etter at etterforskning i saken er innledet (AM&S-dommen)  Skriftlig kommunikasjon med uavhengig advokat før etterforskning ble innledet, dersom de har sammenheng med den sak som etterforskes (AM&S-dommen)  Interne notater som refererer kommunikasjon med uavhengig advokat som inneholder juridiske råd (Hilti-dommen)  Interne dokumenter som er skrevet utelukkende som forberedelse til innhenting av råd fra uavhengig advokat i forbindelse med bedriftens forsvar (Akzo- dommen 2007)

22 Betydningen av Akzo-dommen for beslag i Norge – Praktiske råd

23 Akzo-dommens betydning for beslag i Norge (1): Generelt 23  Akzo-dommen vil bli lagt til grunn av EFTAs Overvåkingsorgan ved håndheving av EØS-avtalens konkurranseregler overfor norske foretak  Internadvokater må derfor ta hensyn til dette  Innvirkning på hva som bør utredes av internadvokater  Bør vurdere interne rutiner/retningslinjer/tiltak  Betydningen av to parallelle konkurranseregelsett gjelder i Norge som kan etterforskes/håndheves av flere konkurransemyndigheter  Jf oversikt neste side

24 Akzo-dommens betydning for beslag i Norge (2): Implikasjoner for ulike situasjoner 24 Norske myndig- heter (Politi, Finans- tilsyn osv) KT hånd- hever norsk krrl KT etter- forsker /hånd- hever selv EØS- reglene KT innhenter opp- lysninger i stedet for at ESA selv gjør det KT bistår ESA/ Kommi- sjonen under deres etter- forskning av brudd på EØS- reglene ESA etter- forsker selv brudd på EØS- reglene Ingen betydning Intern- advokat vernet jf strpl § 119 og 204 Ingen betydning Intern- og ekstern- advokat = likestilt Ingen betydning Norske prosedyre- regler gjelder tilsv. Ingen betydning KT utøver myndighet i samsvar m/ norsk lov Direkte betydning Antas i teorien at følger EØS prosedyre- regler Direkte betydning EØS- avtalens prosess- regler får anvendelse

25 Akzo-dommens betydning for beslag (3): Mulige tiltak 25  Betryggende retningslinjer reduserer behovet for kommunikasjon om potensielt inkriminerende forhold mellom internadvokat og bedrift  Konkurranserettslige vurderinger om historiske forhold bør vurderes satt til eksterne advokater  unngå at internadvokatens vurderinger og korrespondanse blir bevis  Innhenting av ekstern vurdering merkes med advokatprivilegiet  Rutiner ved et uanmeldt kontrollbesøk bør dekke:  Hvilke saksbehandlingsregler som gjelder (hvem etterforsker?)  Rettsgrunnlaget  Hvordan identifisere beslagsfri advokatkorrespondanse  Hvordan håndtere situasjoner der uenighet om omfattet av privilegiet  De aktuelle dokumenter kan legges i en forseglet konvolutt og forelegges retten

26 Oppsummering 26  Både norsk rett og EU-retten anerkjenner advokatprivilegiet som et grunnleggende prinsipp  Enkelte forskjeller: Internadvokater omfattet i Norge, ikke i EU  Akzo-dom 2010  Akzo-dommen får kun betydning i saker hvor Konkurransetilsynet bistår ESA eller Kommisjonen i etterforskningen av brudd på EØS-reglene – og hvor ESA selv håndhever reglene  Bedrifter med internadvokater bør utarbeide tiltak for uanmeldte kontrollbesøk


Laste ned ppt "Advokaters taushetsplikt – taushetsplikt under press? Advokatprivilegiet og Akzo Nobel-dommen av 14. september 2010 Advokat Siri Teigum 13 oktober 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google