Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Hvis du søker karriere er det første du må lære

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Hvis du søker karriere er det første du må lære"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Hvis du søker karriere er det første du må lære
Velferdskonferansen i Bergen, 19. juni 2013 Ubalansert, tendensiøs, useriøs og målløs langreplikk ”Hvis du søker karriere er det første du må lære å si setninger som ingenting betyr …” (”Ingenting”,Tramteateret 1982)

2 Hvem skal ut i språkåret?
Ferdighetsløftetleverer varene! Vær obs på ops … Sykehus og leger må levere varene… Hvem skal ut i språkåret? F -16 leverte varene i Libya Leiv Vidar A/S leverer varene!

3 ”Godt nytt valgår til alle i offentleg sektor!”
”Godt nytt valgår til alle i offentleg sektor!” PS: Biletet er frå Stiklestad. Grunnen til at me ikkje har rydda opp etter slaget i 1030, er at innsyn er ein føresetnad for kvalitet. (jfr. «På rett vei», Meld.St. 20, )

4 («På rett vei». Meld.St.20 2012-2013, side 162)
Mer om innsyn: For skoleeiere og skoler som har behov for veiledning i å bedre læreprosessene i skolen kan Veilederkorpset være aktuelt. (…) Det tilbyr veiledning i å styrke utviklings-, endrings,- og forbedringsarbeidet i skolen. Veilederne bidrar med kunnskap, erfaringer og råd som gjør skolen bedre rustet til å møte de utfordringene som kan dukke opp når konkrete tiltak skal gjennomføres, og den pedagogiske praksisen skal endres» («På rett vei». Meld.St , side 162)

5

6 NPM Bunad Anbud Ubalansert målstyring: Fremad i alle retninger!
Fremad og alltid glemme! Fagspråk! NPM-språk Norgesrekord i måloppnåelse: 2 m 36 cm Middels grad av måloppnåelse: 37,2 °C Høy grad av måloppnåelse: 451 ° F Bunad Anbud

7

8 Kvaliteten på resultatene fra nasjonale prøver er avhengig av at alle skolene følger regelverket for individuelt fritak. (…) Departementet har registrert at det har vært stilt spørsmål ved om skoler har fulgt regelverket om fritak av elever i den hensikt å bedre skolens resultater. (…) Fritaksreglene er utformet slik at de åpner for bruk av skjønn til en viss grad. (…) Offentlighetsloven gir alle som ønsker det innsyn i resultatene på skolenivå. (…) Det er på bakgrunn av denne informasjonen at aviser og andre lager lister og rangeringer basert på skolenes gjennomsnittsnivå. Rangering basert på gennomsnittsresultat gir liten selvstendig informasjon. (…) Departementet mener at de nasjonale prøvene gir både informasjon som lærerne kan bruke til å planlegge opplæringen og god styringsinformasjon» (op.cit. s )

9

10

11 Ansvarsdialog i forventningsbasert ansvarsstyring??
Fed-up? Hvor kommer jeg fra? Hva gjør jeg her nede? «Jeg ser, jeg ser, her er så underligt»… Hva er meningen med livet???

12 Vurdering: Dokumentasjon av en elevs prestasjoner og læringsutbytte
Vurdering: Dokumentasjon av en elevs prestasjoner og læringsutbytte. Denne informasjonen kan brukes for to formål: å forbedre læringsprosessen og gi informasjon om elevens læringsutbytte. Vurdering av læring: Gir en beskrivelse av elevens læringsutbytte på et gitt tidspunkt. Vurdering for læring: Innsamling av informasjon elevens læringsutbytte på et gitt tidspunkt. Vurderingskriterier: Når vi bestemmer vurderingskriteriene, bestemmer vi samtidig hva vi legger vekt på når en elev blir vurdert. Vurderingsskjema: Inneholder vurderingskriterier. Summativ vurdering: gir en beskrivelse av elevens kunnskaps - og kompetansenivå på et gitt tidspunkt.

13

14 «Jeg angrer ingenting…»
(januar 2012)

15 Biomasse? Norsk (?) biomasse

16 Medarbeidertrivselsundersøkelse
Konsensuspunkter Eierskap til prosessen Fokusert Finn prestasjonsrytmen COACH

17 Være i dialog, gå i dialog: Når man går i dialog, får man plutselig en løpende dialog. Når aksellerasjonen inntreffer, er pr. i dag uavklart. Løpende dialog gjennom hele utdanningsløpet. (*være i monolog. *løpende monolog, jfr. personlighetsforstyrrelse).

18 Friskhetsnærvær: Sykelig ordsammenstilling som må bringe enhver friskhetsnærværende på kanten av sammenbrudd. Den som i edru tilstand karakteriserer seg selv som friskhetsnær bør sykeligstilles og legges inn på fraværende lukket avdeling umiddelbart (*sykelighetsfraværende)

19 Horisontal samordning
”I de aller fleste organisasjonene vil det som regel være utilstrekkelig med bare vertikale strategier som baserer seg på vertikal samordning. Horisontal samordning kan oppnås gjennom møter, arbeidsgrupper, utvalg o.l.” (Kunnskapssenteret.com). Horisontal samordning

20 Sanntid Avviksmelding
”Sanntidssystem fungerer bra når kjøretøy er forsinket men fungerer dårlig når alt står stille. Da er man avhengig av at man får avviksmeldinger som forklarer hva som skjer og hvilke alternative reisemåter som finnes.” (Dt.no - Drammens Tidende ) Sanntid ”Sanntid” er nyordet for det som tidligere het forsinkelse. Knapt noe vekker så mye irritasjon som forsinkelser av buss, tog, båt, trikk eller fly. Tidstapet og ikke minst uvissheten, kan snu opp ned på avtaler og humør. Medlemsbladet ”Transportarbeideren” vil ventelig fornyes til ”Sanntiden” med helt uregelmessige utgivelser. Se også *løgntid. Avviksmelding

21 Boevne Restboevne Restarbeidsevne Restempati

22 Nye lidelser/avhengigheter
Dromomani Klinomani Uteksaminert eksponeringsterapi

23 modulledelse,. kjernebasert ledelse,. brukerbasert ledelse,
*modulledelse, *kjernebasert ledelse, *brukerbasert ledelse, *ambulant ledelse, *omforent ledelse,* ombyggingsledelse, *matriakalsk ledelse, *desorientert ledelse (perplexed management), *arrangert ledelse, *henteledelse, *fremtidsledelse, *lettrørt ledelse, *hudløs ledelse (excoriated management), *impulsledelse, *betydningsledelse, *verdighetsledelse, *profetisk ledelse, *scenarioledelse, *forledet ledelse, veiledelse, *mobil ledelse, *villedelse, *bipolar ledelse. (manisk-ekspressiv, jfr. Hernes)

24 Vurdering av restmestringssvikt hos pasient N.N, for tiden ufb.:
Pasienten har over lang tid klaget over egen mestringskapasitet. Det siste året har han deltatt i et behandlingsopplegg for bygging av mestringstillit under ledelse av Kari Luthen som har videreutdanning i forandringslederskap, balansert målstyring og kvalitetsledelse fra Høgskolen i Malmø og som nå arbeider som gestaltcoach i Sør-Trøndelag Fylkeskommune blant annet med utvikling av nærværsplaner, utfallsmål og omdømmebygging. Forarbeidet bygger på kartlegging av pasientens vurdering av egen mestringstillit, restlæringsevne og boevne (brukerperspektivet) og anerkjent metodisk innfasing for å finne en adekvat bunnlinje i pasientens egenvurdering av registrert uhelse. Det har den siste måneden vært avholdt fire dialogmøter med pasienten for at han skal føle eierskap til prosessen og oppleve endringsvilje og kjenne tiltagende friskhetsnærvær. Brukerinvolvering gir handlingsrom for endringssnakk som igjen kan gjøre pasienten langtidsfrisk ved stimulering av restevner og human capital. Behandlingen har vært vellykket og suksessfaktorene ser ut til å bygge på dimensjonering av pasientens egen bestillerkompetanse (brukerinvolvering) samtalene i brukerutvalget (3 møter), riktig dimensjonering av ekstern involvering, krystallisert intelligens hos bruker og omstillingsvilje også fra bedriftshelsetjenesten. Restevner er lokalisert, restmestringsevnen er delvis forløst og restarbeidsevnen kan finnes ved ytterligere program som styrker mestringstillit og ved å fremkalle endringssnakk. Det strategiske målet er å gjøre pasienten langtidsfrisk.

25 «Det er mange skjær i sjøen, og vi skal gjennom dem alle»


Laste ned ppt "”Hvis du søker karriere er det første du må lære"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google