Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND"— Utskrift av presentasjonen:

1 LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND
Formålet med presentasjonen: En kort innføring i prinsipper Distance sampling Forskjellen i forhold til andre metoder gir Distance programmet et estimat på antall fugl / km2 Klikk for neste Evenstad Viltsenter 1

2 VIKTIGE PRINSIPPER I DISTANCE
Vi må finne alle på eller i nærheten av linja. Alle observasjoner skal skje med utgangspunkt fra linja, Målinger skal måles horisontalt og vinkelrett fra linja. Ettersom avstanden fra linja øker, vil muligheten til å gjøre observasjoner minke. (Dette er grunprinsippet i Avstandsmetoden) Vi er knyttet til denne linja, utgangspunktet for våre observasjoner skal være ut i fra denne linja, alle målinger skal skje ut fra denne, noen få unntak (Løpestreng ?) Uansett hva vi da prøver å observere vil det bli vanskeligere å gjøre observasjoner jo større avstanden blir fra linja. Jo større objektet vi observerer er, jo lengre kan vi se det. En stor elg kan sees på lengre avstand enn en elgkalv. Sjøl en stor elg ser liten ut på 500 meter. Dette er slik det fungerer i praksis og det er dette prinsippet Distence programmet er utformet etter. Det er viktig at alle forstår dette prinsippet. Vi må finne alle på (0 meter) eller i nærheten av linja. I de videre beregninger vil dette antallet bli regnet som 100 %. Hva er nærheten av linja. Søksbredde: meter meter Klikk for neste Evenstad Viltsenter 2

3 VIKTIG PRINSIPP I DISTANCE Finne alle på eller i nærheten av linja
40% Antall observasjoner på eller i nærheten av linja blir regnet som 100%. Høyden på søylene viser antall observasjoner på de forskjellige avstander. Programmet beregner en utjevningskurve som viser hvor stor del av bestanden vi finner på de forskjellige avstander. På denne illustrasjonen viser kurven, som vi kaller en Oppdagbarhetskurve at vi på 100 meter avstand finner i underkant av 40 % av hva vi fant på linjen. Klikk for neste Evenstad Viltsenter 3

4 I tett vegetasjon vil oppdagbarhets kurven gå raskere ned mot null, (kortere søksbredde»). Det er viktig å finne hvor fuglen var når den ble oppdaget (før den ble påvirket av taksører) den kan løpe langt og oppfluktstedet kan være en helt annen plass. Klikk for neste Evenstad Viltsenter 4

5 Forskjellig oppdagbarhet - distance sampling
Åpent terreng Kuppert tett terreng 10 ryper 4 ryper Klikk for neste

6 Forskjellig oppdagbarhet - distance sampling
Åpent terreng Kuppert tett terreng Total tetthet - 13 ryper i begge områder Forutsetning :Vi må finne alle på linja linja Klikk for neste

7 Oppdagbarhetskurve Faktorer som påvirker :
Terreng beskaffenhet - kupert/flatt Vegetasjon tett / åpent Størrelse på kull Kunnskap/dyktighet hos mannskap Oppdagbarhetskurven vil være spesifikk for det enkelte område Terreng og vegetasjon vil være det samme fra år til år forutsatt at man går de samme linjene. Mannnskapenes dyktighet kan forbedres gjennom skolering og motivering for å gjøre en god jobb. Observasjoner fra flere år kan slåes sammen som grunnlag for å lage en oppdagbarhetskurve. Se også bilde : 28 De «Grønne verdiene» kan vi ikke påvirke ! Klikk for neste Evenstad Viltsenter 7

8 Oppdagbarhetskurve Viktigste faktorer
Hvor bra taksør er utdannet, Kunnskap kondisjon og nøyaktighet Hvor bra taksør er 100. Hunden (dressur, kondisjon) Det er kunnskap og dyktighet hos taksører som avgjør kvaliteten på takstdata som samles inn. Hunden er et hjelpemiddel. Dette innebærer også føring av hund slik at områdene på eller i nærheten av linja blir godt gjennomsøkt. Klikk for neste 6 Evenstad Viltsenter

9 Observasjoner Det er koordinatene til dette punktet som skal noteres ned på skjema.. Eventuelle ”gjenliggere” føres inn på samme observasjonen. Etter at informasjon er notert ned på skjema (eller i en notisbok) er det tid for å gå videre.. Kullet skal ikke telles mer enn en gang. En mulig feilkilde i takseringsarbeidet er dobbelt- telling. Det er opp til takstmannskapet å vurdere dette. Hvis det ikke var perfekt hundearbeid,- ikke følg etter kullet for å få en ny situasjon for hunden ! Trening av hunden er en bonus ved taksering. Trening av hund må ikke bli hovedsak under takseringen. Det er der hvor kullet / fuglen første gang blir observert som det skal måles avstand til . Rypekull kan ligge spredt utover i et område. Det er opp til mannskapene, kanskje først og fremst hundefører og bestemme et sentrum,-midt punktet ut fra hvor rypene/skogsfugl var når de ble oppdaget. Avstanden fra linja skal måles til dette punktet. Hunden må avslutte arbeidet, roes ned. Ikke la hunden fortsette søket når du fører skjema. Klikk for neste Evenstad Viltsenter 9

10 Den praktiske linjen Vi skal etterstrebe å følge den teoretiske linjen. Når vi gjør det skal vi måle avstand fra der vi er, til den praktiske linjen, du har linjen «mellom beina» Klikk for neste 8 Evenstad Viltsenter

11 Passering av hinder Ved små avvik, når du vet du forlater linja p.g.a tett vegetasjon eller lignende, tas observasjonene med, avstand måles til der linja går.. Dette under forutsetning av at det mulig å foreta en oppmåling av avstanden. Ved store hinder må vi gå rundt. Avslutt takseringen, start på nytt på andre siden. Det vil si: de observasjonene vi gjør på veien rundt hinderet noteres ikke ned . (Store hinder er også noe man må ta hensyn til ved utlegging av linjer) Klikk for neste Evenstad Viltsenter 11

12 Observasjonen skal ikke tas med
Ved store hinder må man gå rundt… Støter vi på store hinder, tjern eller bløte myrer må vi går rundt. Vi avslutter takseringen skriver ned koordinat for hvor vi stoppet, går rundt hinderet, starter opp på andre siden ,skriver ned koordinat, og fortsetter taksering. Gjør vi observasjoner på turen rundt hinderet skal dette ikke tas med i data for tetthetsberegning, men noteres under merknader. Hvis det er andre årsaker til at vi må avslutte takseringen før hele linjen er taksert, skriver vi også ned koordinaten der vi sluttet. Linje 1 Linje 2 Linje 2 Observasjonen skal ikke tas med Linje 3 Klikk for neste

13 Gjennomføring Ved observasjon :
Roe ned hunden, mål avstand vinkelrett ut til observasjonen, noter aktuelle data, gå tilbake til linjen. Fortsett takseringen. «Linjefører» skal alltid gå på linjen Klikk for neste Evenstad Viltsenter

14 Viktige begrep Oppdagbarhetskurve Effektiv stripebredde
Hvor stor del av bestanden du kan regne å finne på de forskjellige avstander. Hvordan fordeler obs. seg på forskjellige avstander fra linja. Effektiv stripebredde Den avstand fra linja der vi har oversett like mange, som vi finner fra denne avstanden og ut, benyttet søksbredde i beregningene. Klikk for neste 11 Evenstad Viltsenter 14

15 Effektiv stripebredde
Den effektive stripebredden = Den avstand fra linja der vi har oversett like mange som vi finner fra denne avstanden ut til den totale bredden. Hvis vi hadde funnet alle individer ville vi hatt totalantall innen det gule rektangelet. (totaltakst) Men, vi finner bare den del av bestanden som er under den røde linjen Antall før effektivstripebredde Antall etter effektiv stripebredde 147 meter Klikk for neste Evenstad Viltsenter 15

16 Effektiv stripebredde
Antall hønsefugl etter effektiv stripebredde Antall hønsefugl før +Antall hønsefugl etter =Totale antall hønsefugl Vi har nå en stripe som er 147x2 = 294m bred (vi takserer på begge sider av linjen) Antall hønsefugl før effektivstripebredde Lengden er = summen av lengden på alle linjene Antall etter effektiv stripebredde 147 meter Klikk for neste Evenstad Viltsenter 16

17 Effektiv stripebreddede Totalt antall hønsefugl funnet innen arealet
Total lengde taksert Ryper/areal = 120 ryper/ 4 km2 = 30/km2 90 ryper/ 3 km2 = 30/km2 Ved mindre stripebredde vil vi få færre antall observasjoner, arealet vil bli mindre, men tettheten kan bli den samme Klikk for neste Evenstad Viltsenter 17

18 Distance sampling- en oppsummering
Prinsipp: Etter som avstanden fra linja øker, minsker mulighetene for å gjøre observasjoner All observasjon skal skje med utgangspunkt fra linja Måle avstand vinkelrett fra linja til observasjonen. Ved avstander ut til meter må avstanden skrittes, eller måles med måleband. Avstandsmåler kan brukes. På større avstander kan GPS benyttes. På eller i nærheten av linja må alle finnes Klikk for neste Evenstad Viltsenter 18

19 Ingen interesse for sau eller rein
KRAV TIL HUND Voksen og erfaren Ingen interesse for sau eller rein Samarbeidsvillig Ro i oppflukt Mestre vanskelige forhold Klikk for neste Evenstad Viltsenter 19

20 Krav om premierte hunder for å utføre taksering har vært diskutert i de fleste år takseringen har foregått. Premiering er et vidt begrep, med store variasjoner med hensyn til krav innen de forskjellige premieringsklasser. "Rypeforvaltningsprosjektet” har ikke stilt krav om noen premiering, men en voksen erfaren hund som er godt dressert. Diagrammet viser små forskjeller. Oppflukt Jaktpremiert %-vis av oppflukt Ikke jaktpremiert 1 Stand 77 65 2 Støkt av hund 20 30 3 Støkk av taksør 2 2,5 4 Annet 1 Klikk for neste 17

21 Kvalitetsikring av data.
Det er kvaliteten på ekvipasjen som bestemmer kvaliteten på innsamlet data Innsamling av data må skje etter de prinsipper som gjelder for Distance programmet Under hvilke forhold taksten skjer, unngå ekstreme forhold Kvaliteten på innsamlet data bestemmer hvor riktig sluttresultatet, beregningene blir. Klikk for neste 18 Evenstad Viltsenter

22 Noen eksempel på oppdagbarhets kurver.
Det er dette vi skal etterstrebe ! Klikk for neste Evenstad Viltsenter

23 Kanskje for få data? Klikk for neste

24 Nok data, dårlig måling, avrundet til nærmeste 5 meter
Klikk for neste

25 Data fra 4 år Her har vi ikke fått med –ALLE PÅ LINJA Klikk for neste

26 Klikk for neste

27 Hvis vi går på linja, er det ikke logisk at vi finner mest på 70 – 90 meter !
Dette er ikke bra ! To hunder-hundeførere som har gått i ”passe avstand” fra hverandre ? Linjen er i virkeligheten ute på meter? Klikk for neste

28 Her kan Alle på linja være overdrevet
Her kan Alle på linja være overdrevet. Lett å trekke avstandene mot linja, for å oppfylle kravet. Klikk for neste

29 For mer informasjon,tilbake til:
Eller ta kontakt ! Håkon Solvang Maria Hörnell-Willebrand


Laste ned ppt "LINJE TAKSERING AV RYPE OG SKOGSFUGL MED HUND"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google