Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STIFTELSEN POLYTEC Formål om å drive forskning og utvikling for å skape merverdi gjennom kunnskapsoppbygging for næringslivet og offentlige virksomheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STIFTELSEN POLYTEC Formål om å drive forskning og utvikling for å skape merverdi gjennom kunnskapsoppbygging for næringslivet og offentlige virksomheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 STIFTELSEN POLYTEC Formål om å drive forskning og utvikling for å skape merverdi gjennom kunnskapsoppbygging for næringslivet og offentlige virksomheter på Haugalandet og i Sunnhordlandsregionen. Polytec skal ikke ha erverv til formål.

2 Langsiktige mål  Polytec 2011  50% FoU-andel  30% finansiering fra EU, forskningsrådet, offentlig virksomhet og virkemidler  Oppnå basisbevilgning fra Norges Forskningsråd  Polytec 2016  1/3 finansiering fra olje- og gassindustrien  1/3 finansiering fra EU, forskningsrådet, offentlig virksomhet og virkemidler  1/3 finansiering fra annen industri

3 Fagområder Prosessteknologi Flow assurance og gasstransport Ren energi Maritime operasjoner og -teknologi Næringsutvikling og innovasjon

4 Kompetanseutvikling og rekruttering  Ansatte Mennesker med ønskede faglige og personlige egenskaper er kritisk for at Polytec skal kunne utvikle sin faglige styrke og være konkurransedyktige i markedet. Det er essensielt at Polytec henter inn og utvikler personer med kompetanse som balanserer markedets behov, Polytecs akademiske ambisjoner og den enkeltes personlige ambisjoner.  Polytec skal foreta rekruttering og kompetanseoppbygging i overensstemmelse med kartleggingen av markedsbehovene og krav til forskningsinstitusjoner med grunnbevilgning til enhver tid.

5 Nettverk og allianser  Polytec skal gjennom sin institusjonsavtale med HSH bygge felles strategisk kompetanse til anvendelse i markedet.  Polytec skal søke nasjonalt og internasjonalt akademisk og industrielt samarbeid.  Polytec skal søke å være representert i faglige styrer og komiteer som understøtter stiftelsens strategiske mål.

6 Ta kontakt: Polytec Sørhauggt. 128 5527 Haugesund www.polytec.no Tel: 52 70 04 70 Faks: 52 70 04 71 Thorvald F. Gundersen Leder for Forskning og Innovasjon Mobil: 909 81 019 Epost: thorvald@polytec.no

7 Prosessteknologi og teknisk sikkerhet Kompetanse:  Prosessimuleringer, HYSYS, PVTSim  Prosessengeneering  Flerfase- og våtgassmåling  Gasskonvertering  Online måleteknologi og analyser for prosessanlegg  Teknisk sikkerhet har vært dekket av satsing sammen med ResQ fra 2004 da QPC ble etablert. Polytec kan satse innen område fra sommeren 2009

8 Prosessteknologi og teknisk sikkerhet Prosjekteksempler  Optimalisert bruk av hydrokarboner på testanlegg.  På vegne av K-lab i StatoilHydro har Polytec gjennomført prosess- og PVT analyser for å vurdere både retur og gjenbruk av hydrokarboner brukt i fullskala testing på K-lab, Kårstø.  Design av anlegg for utvikling av subseakompresjon  Polytec har vært sterk involvert i StatoilHydros utvikling av testanlegg for subseakompressorer på K-lab, Kårstø. Primær deltakelse har vært innen teknisk ledelse, prosessdesign og simuleringer.

9 Prosessteknologi og teknisk sikkerhet Prosjekteksempler  Utarbeidelse av trykkfallsmodell for Kårstø innløpsfasiliteter for å kunne evaluere alternativer for økt kapasitet i prosessanlegget.  Analyse av historiske data av trykkfall på Kårstø utløp med tanke på å identifisere forbedringsområder for kompressorkapasitet.

10 Flow assurance og gasstransport Kompetanse:  Strømningsmodellering (gass, flerfase, CO2). Bruker typisk Pipeline Studio og OLGA.  Transportanalyser  Kapasitetsberegninger  Infrastrukturutvikling  Teknologi for pigging  Uttesting og evaluering av simuleringssoftware

11 Flow assurance og gasstransport Prosjekteksempler:  Optimalisert strømningsmodellering  Polytec har gjennomført et FoU-prosjekt sammen med NFR, Gassco samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektet har hatt som mål å kunne utføre mer nøyaktige kapasitetsbergninger i høyturbulent gasstrømning basert på en bedre forståelse av fluidmekanikk og termodynamikk. Resultatene fra dette prosjektet har gjort Gassco i stand til å øke sin transport av naturgass med 1500 MSm3/y, noe som tilsvarer 3 GNOK/y. Prosjektkostnaden var 10 MNOK.  Kapasitetstest  Gjennomført kapasitetstest for utvalgte gassrørledninger og oppdatert parametrisering av tilhørende rørmodeller. Målet med disse prosjektene er å utnytte kapasiteten i rørledningene optimalt.

12 Flow assurance og gasstransport Prosjekteksempler:  Flow assurance  Analyser av driftsscenarier, utarbeidelse av driftsprosedyrer og rapportering fra flerfasesystemer. Evaluering og uttesting av simuleringsverktøy.  Hydrauliske beregninger  Simuleringer for dimensjonering, trykkfallsberegninger og driftsfilosofi for planlagte rørledninger.  Lekkasjedeteksjon  Vurdering av tilgjengelige teknologier for lekkasjedeteksjon i rørtransport. Polytec har også optimalisert en rekke rørmodeller for gasstransport med tanke på lekkasjedeteksjon.

13 Ren energi Kompetanse:  Utslipp til ytre miljø  Teknisk miljøvern  Konsekvensutredninger  Miljøsertifisering  Marin fornybar energi  Naturdata

14 Ren energi Prosjekteksempler:  Offhore Windpower Integration – Study (Sway AS)  Based on the result from this model, the Draugen wind power study should be taken further. The economical benefits are obvious.  There are opportunities for more exact calculations by using more accurate inputs and develop the model further.  During this project several issues were identified for more extensive investigation.  Wave energy development – wind and waves (Fobox AS)  Akademisk transeferfunksjon for økt nøyaktighet i vind og bølgedata.  Metocean design basis:  Polytec har en betydelig årlig produksjon av metocean design basis for offshore installasjoner world wide (inklusiv vindkraftparker).

15 Maritime operasjoner og teknologi Kompetanse.  Maritime subsea teknologi  Instrumentering  Signalprosessering  Automasjon/kybernetikk  Green ship teknologi  Energioptimalisering  Exhaust cleaning systems  Alternative fuel systems  Operasjonell sikkerhet og risikostyring

16 Maritime operasjoner og teknologi Prosjekteksempler:  Bølge- og strømvarsling langs Norskekysten (Se www.kystverket.no under ”Nettjenester”)  Bølgemodellene gir prognoser for bølgehøyde og retning inntil 48 timer frem i tid. I tillegg får man oversikt over vindstyrke og vindretning.  Tjenesten er et nyttig hjelpeverktøy både for hurtigbåter, ferjer og fritidsbåter som ferdes på de utsatte strekningene.

17 Næringsutvikling og Innovasjon Kompetanse:  Samfunssanalyser og –utvikling  Næringsanaylser og –utvikling  Innovasjon- og klyngeteori  Generiske fag  Strategi  Markedsføring  Logistikk  Organsisasjon

18 Næringsutvikling og Innovasjon Prosjekteksempler:  Regional satsing på fornybar energi  På oppdrag fra Haugalandrådet har Polytec utført en enkel studie som undersøker mulighetene for en regional satsing innen marin fornybar energi på Haugalandet. Det er gitt en oversikt over initiativ i regionen, og en presentasjon av Haugalandet som del av Energifylket Rogaland. Også initiativ fra Sunnhordland er inkludert.  Sildehuset H.J. Kyvik  Forskningsprosjektet leverer teoretiske modeller for totalkonsept og merkevare for opplevelsessenteret. Utvikling av modell for totalkonsept vil ta utgangspunkt i de viktigste målgruppene. For bedriften vil en sterk merkevare bety en mer effektiv utnyttelse av markedsføringsvirkemidler, økt merkelojalitet, samt muligheter for høyere priser og marginer.

19 Næringsutvikling og Innovasjon Prosjekteksempler:  VRI-Forskning  Polytec utfører i samarbeid med IRIS et forskningsprosjekt knyttet til Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon. Gjennom dette prosjektet leverer Polytec en nullpunktanalyse for den Petromaritime klyngen i regionen, representert ved prosjektet Arena – Offshorefartøy.  VRI-Rogaland kompetansemegling (KoMe)  På oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune og Forskningsrådet har Polytec to kompetansemeklere innenfor Energi og Maritime Næringer  Mål: Å fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter som har potensial for økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU- miljøer. Det er et delmål å styrke forskningsinstitusjonenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet.


Laste ned ppt "STIFTELSEN POLYTEC Formål om å drive forskning og utvikling for å skape merverdi gjennom kunnskapsoppbygging for næringslivet og offentlige virksomheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google