Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seilflykonferansen 2012 En introduksjon om nye regler Steinar Øksenholt, avdelingsleder / fagsjef John Eirik Laupsa, generalsekretær NLF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seilflykonferansen 2012 En introduksjon om nye regler Steinar Øksenholt, avdelingsleder / fagsjef John Eirik Laupsa, generalsekretær NLF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seilflykonferansen 2012 En introduksjon om nye regler Steinar Øksenholt, avdelingsleder / fagsjef John Eirik Laupsa, generalsekretær NLF

2 •Norge er forpliktet til å følge regelverk som blir besluttet av det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået, EASA. (Köln, Tyskland). •Regelverket skal implementeres i hvert enkelt land av den nasjonale luftfartsmyndigheten. I Norge er dette Luftfartstilsynet (LT). •Forskjellige fagområder. •Første erfaring på det flytekniske området, Part M. (CAMO). –Norge var ”flinkest i klassen” -rigid regelverkstolking. Forskjellige praksis i ulike land. •EASA prosjekt for tilpassing. –På forslagsstadiet!

3 •De neste områdene som kommer er krav til treningsorganisasjon (utdanning) samt innføring av nye lisenser. Part OR og Part FCL (Aktuelle begrep -ATO og LAPL) •EASA-prosjektet som nå er iverksatt fokuserer på de generelle rammebetingelsene for luftsport og GA. –Mot ”amerikanske tilstander”. •NLF hadde opprinnelig overfor Samferdselsdep. (SD) og LT signalisert offensiv holdning og sterkt ønske om å ta hånd om så mye som mulig. •Nytt signal nå. Mer avventende. Synes som om tiden arbeider for oss. Pos.relasjon til SD og LT.

4 LAPL –Nytt offentlig sertifikat for motor, helikopter, seil og ballong. –Erstatter dagens seilfly- og ballonglisens! –Vil ”utkonkurrere” PPL-A? –Vil ”utkonkurrere” dagens mikroflylisens (LSA)? –Potensial for betydelig aktivitetsvekst!

5 ATO –Nye formelle krav for opplæring av flygere. –Samme forskrift omfatter både kommersielle og ikke-kommersielle. –Omfatter motor (helikopter), seil og ballong. –Mikro er ikke inkludert, men? –Innen NLF berøres: •37 motorflyskoler •20 seilflyskoler •Ballongskole? •Et antall mikroflyskoler?

6 EASAs tidsplan •Trer i kraft i EU 8.april 2012! •”Hovedforskrift” først 7.april 2012? •Norsk lov etter EØS i løpet av 3-6 mnd? •Tre års overgangsperiode. •”Underforskrifter” trinnvis i overgangsperioden. •”Grandfathers rights” i overgangsperioden. •Gjennomføringsfrist 8.april 2015!

7 NLFs fremtidige rolle •Har i lengre tid, overfor LT og SD, flagget ønske om å ivareta sentrale oppgaver omkring LAPL. Begrunnelse: Bedre service og lavere kostnader for utøverne. –SD har gitt uttrykk for en positiv innstilling. –LT har gitt uttrykk for en positiv innstilling.

8 LAPL Alternativer: A. Forvaltes av LT som dagens PPL-A B. Forvaltes av NLF, som dagens seilflybevis. C. En kombinasjon av A og B.

9 ATO Alternativer: A. Desentralisert løsning: Klubbskolene etablerer hver sin ATO B. Sentralisert løsning: NLF etablerer sentral ATO for motor, seil og ballong. C. Kombinasjon: Desentralisert løsning for motor, sentralisert løsning for seil og ballong

10 ATO/LAPL Veivalg vil være bestemmende for : a) Organisasjonsutvikling b)Prioriteringer c)Ressursbruk d)Finansiering f)Rekruttering av nøkkelpersonell g)Kvalitets- og sikkerhetssystemer

11 LAPL Kritiske oppstartsfaktorer •EASA-FCL: Gjeldende norsk lov høsten 2012. •Markedet ønsker ”umiddelbar adgang” til nytt sertifikat! •Til hvilket tidspunkt er det mulig for NLF å ha sitt ”apparat” på plass? •Til hvilket tidspunkt vil LT/SD kreve at NLFs ”apparat” er på plass? •Glidende oppstart i seil? •Bråstart i motor? •Økonomiske prinsipper og risiko for NLF?

12 NLF/SD/LT Tidsplan: 1.Signal om veivalg til LT/SD 2.Prinsippavklaring om forvaltning av LAPL. 3.Infrastruktur for forvaltning av LAPL. 4.Sentral ATO for seilfly og ballong, godkjent 5.Utdanning til LAPL/S (SPL), oppstart 6.Sentral ATO for motor, godkjent. 7.Utdanning til LAPL/M, oppstart. 8.RF avviklet

13 Light Aircraft Pilot Licence To typer av sertifikater: LAPL = Light Aircraft Pilot License –LALP-S (seilfly) SPL = Sailplane Pilot Licence –Høyere medisinsk krav –Kan benyttes for kommersiell flyging Stegvis utdanning – byggeklosser! S/NLF vil vektlegge LAPL

14 Sertifikatregler •Du kan begynne og fly solo når du er 14 år •Du må være 16 for å få sertifikatet •15 timer, min 2 timer solo og min 45 starter •Strekkflyging inngår 50km eller 100km DK •Teori, 120 spørsmål, nye fag MYB Fornyelseskrav: –5 timer, 15 starter siste 2 år + 2 instruktørstarter

15 TMG •Kan ikke benyttes til 100% •7 av 15 timer •Kompletteres med –Flyslep –Vinsj –Selvstart •Utdanning til LAPL-A 

16 Teori Felles fag: •Lufttrafikkregler •Menneskelige ytelser og begrensinger •Metrologi •Flytelefoni Fag relatert til kategori av fly •Aerodynamikk •Operasjonelle prosedyrer •Flygeteori og planlegging •Flykjennskap (Fly og motorlære) •Navigasjon

17 Utvidelse til TMG •6 timers flyging –4 timer instruksjon –1 solonav på minst 150 km, full stopp landing på annen flyplass –Bestå en skill-test –Teoriprøver for TMG (del b) •Fornyelse –Siste 24 mnd 12 timer som fartøysjef, 12 avganger og landinger, 1 time instruksjon –Kan erstattes av flygetid på motorfly for de med LAPL (A)

18 Påbygging Passasjerflyging: +10 timer og 30 starter som fartøysjef Akroflyging 40 timer flygetid, 120 starter 5 timer og 20 starter med acrotrening Teori Slepeflyging 30 timer flygetid, 60 starter Teori 10 prøveslep, min 5 under instruksjon 5 starter i seilflyslep Utøve rettigheten: Min 5 slep over 24 mnd

19 •Nattflyging •Fjellflyging (bush, ski)

20 Instruktør (FI) •18 år •100 timer, 200 starter som fartøysjef •Instruktørkurs –Opptaksprøve 6 måneder før kursstart –25 timer flyging, min 6 timer og 20 staretr instruksjon –Minimum 30 timer teori •15 timer og 50 starter instruksjon –Kan ikke sende første solo og første solo-strekk.

21 Fornyelse av FI 2 av 3 karv må være innfridd: 1.30 timer og 60 starter innenfor gyldighetstiden av sertifikatet 2.Oppfriskningskurs innenfor gyldighetstiden 3.Bestå en vurdering av ferdigheten (PFT/I) •Hver tredje fornyelse bestå en vurdering •Ved utløp i mer enn 12 mnd –Oppfriskningsseminar og en vurdering

22 Sensorer •Eget sensorsertifikat •Gjennomgå et standariseringskurs –Utenfor ATO-en som rettighetens skal utøves i •Må gjennomføre 2 skilltester, PC eller vurderinger hvert år •1 Skilltest eller PC skal vurderes av CA/ATO i det siste året av gyldighetstiden •Delta på oppfriskningsseminarer •Føre logg for sitt virke inkl resulter som skal kunne forelegges CA på anmodning

23 Flight examiners - FE •300 timer flygetid –Min 150 timer og 300 starter som instruktør Flight instructor examiner •500 timer flygetid –10 timer og 30 starter instruktørtid for instruktørkandudater –Det samme i tillegg på TMG, hvis TMG

24 Medical •Class 1 •Class 2 (nødvendig for SPL) •LAPL medical •Lokal myndighet definerer krave til nivå på doktor •GP – allmennleger •AeMC/AME – flymedisinere

25 Gyldighet for Class 2 Inntil 40 år: 60 mnd (maks til 42 år) 40-50 år: 24 mnd (maks til 51 år) Etter 50 år: 12 mnd Gyldighet for LAPL-medical Inntil 40 år: 60 mnd Etter 40 år: 24 mnd


Laste ned ppt "Seilflykonferansen 2012 En introduksjon om nye regler Steinar Øksenholt, avdelingsleder / fagsjef John Eirik Laupsa, generalsekretær NLF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google