Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.06.20141 Rådgiversamling Inntak. 19.06.20142 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen, inntakskontoret 8048 Bodø E-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.06.20141 Rådgiversamling Inntak. 19.06.20142 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen, inntakskontoret 8048 Bodø E-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 19.06.20141 Rådgiversamling Inntak

2 19.06.20142 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen, inntakskontoret 8048 Bodø E-post: inntak@nfk.no Tlf: 75 65 02 10 (09.00 – 13.00)

3 19.06.20143 Inntak til videregående opplæring Inntak til videregående opplæring er forankret i: •opplæringsloven § 3-1, •forskriften til opplæringsloven kapittel 6 og •lokale vedtak fattet på fylkestinget eller i fylkesrådet.

4 Opplæringsloven §3-1 Rett til videregående opplæring ”Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring….” ”Søkere har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1, som de har søkt på, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet……” NB! Ingen rett til inntak på en spesiell skole. 19.06.20144

5 ”Heile retten må normalt tas ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks når opplæringa heilt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år..” Retten gjelder fra det tidspunkt vedkommende begynner på opplæringen. Dette vil si at ”venteår” i mellom grunnskole og videregående opplæring ikke vil ha betydning for forbruk av tidsfrist for utdanning. 19.06.20145

6 6 Utvidet rett •Det kan søkes om inntil to års utvidelse av rett. •Det kan ikke søkes om utvidet rett før du har gjennomført 3 år med videregående opplæring. Søknad om utvidet rett til et 5. opplæringsår kan søkes om først når 4. år er gjennomført. •Ved søknad om utvidet rett må det legges ved dokumentasjon. Hvem kan søke om utvidet rett: •Elev med rett til spesialundervisning •Elev med rett til opplæring i tegnspråk og punktskrift •Elev med rett til særskilt språkopplæring

7 Forts. hvem kan søke utvidet rett •Ved sykdom •mistet store deler av et skoleår på grunn av skade eller sykdom, kan det søkes om utvidet opplæringsrett •Ved avbrudd som følge av skade eller sykdom. Kan det søkes om å få året annullert. •Avbrutt skoleår etter 1. semester med karakterer i alle fag og dokumentert sykdom/graviditet. Søke om utvidet rett når retten er forbrukt •Utvidet opplæringsrett for lærlinger i helsearbeiderfaget Disse får beholde retten til å ta påbyggingsår til generell studiekompetanse etter endt læretid. Retten gjelder 2 år etter endt læretid i faget. Forutsetter bestått fagprøve. Ordningen ble startet våren 2010. Prøveordning som gjelder i 5 år. 19.06.20147

8 8 Omvalg Vg1, Vg2 og Vg3 Gjelder på alle nivåer VG1, VG2 og VG3. •Må velge et annet utdanningsprogram eller programområde enn det som er påbegynt •Må ha ungdomsrett for å få omvalg •Omvalg gir 1 år ekstra med ungdomsrett •Omvalg med utvidet rett kan bare gjøres en gang •Omvalg på vg2 og vg3 nivå kan medføre at søker er uten rett senere i sitt utdanningsløp hvis omvalget skjer til lavere nivå.

9 19.06.20149 Utvekslingselever i utlandet •Elever som ønsker å gå på skole i utlandet må i forkant av avreise få godkjent faglig innhold ved utenlandsk skole. Dette for å sikre inntakskompetanse for videre skolegang i Norge ved hjemkomst. •De videregående skolene sender oversikt til inntakskontoret hver høst hvem det gjelder. •Oversikten må inneholde hvilke programområder som elevene skal søke ved hjemkomst etter endt utenlandsopphold. Realfag / Språk, samfunnsfag og økonomi •Elevene MÅ søke innen søknadsfrist

10 19.06.201410 Reservert plass ved et bestemt skolested •Forbeholdt søkere med ungdomsrett •Er en lokal regel vedtatt i fylkestinget i Nordland. •Hvem kan søke ? •Søkere som er inne i et bestemt behandlingsopplegg (medisinsk, psykologisk, rus) •Elever plassert i barnehjemsinstitusjoner eller i fosterhjem. •Elever med planlagt kurs over 2 år kan søke andre året.

11 •Eks på instanser som kan hjelpe til med dokumentasjon •Barnevern •BUP •Leger •Skoler (Pedagogisk plan for toårig løp) •Forsvaret •Eleven må krysse av for reservert plass i elektronisk søknad og sende inn dokumentasjon til inntakskontoret innen 1. mars •NB! Reservert skoleplass gjelder ikke et bestemt utdanningsprogram men kun til et bestemt skolested 19.06.201411

12 19.06.201412 Skoleområder •Lokale inntaksregler krever at det søkes til ”eget skoleområde” hvis tilbudet finnes der •Gjelder kun programområde som er 1. ønske •Det finnes mange unntak fra regelen om å søke nærmeste skole •Send søknad til inntakskontoret med dokumentasjon innen 1. mars •Dersom det søkes utenfor eget skoleområde og tilbudet finnes i eget, vil søknaden bli korrigert til eget skoleområde •Les om skoleområder og regler/unntak på www.nordland.vilbli.nowww.nordland.vilbli.no

13 19.06.201413 Flytting innenfor Nordland •Flytting fra et skoleområde til et annet •Dokumentasjon må være inntakskontoret i hende senest 15. juni. •OBS ny dato i år. •Flytte sammen med familie: ->Bekreftelse fra folkeregisteret på at flytting har funnet sted ->Bekreftelse fra evt. ny arbeidsgiver ->Bekreftelse på evt. kjøp av bolig •Flytting mellom foreldre: ->Underskrevet bekreftelse fra begge foreldre angående flytting ->Kopi av bostedsbevis fra den av foreldrene man skal bo hos

14 19.06.201414 Frister Inntak •Siste frist for endring av rekkefølgen på ønskene er 15 april. •Bruk utarbeidet endringsskjema for dette som finnes på vilbli.no. Sendes som vedlegg til Inntak@nfk.no med begrunnelse for endring. •Ikke alle endringer vil bli akseptert da de kan stride med Inntaksreglene. •Endringskjemaet må være skrevet slik at det ikke er rom for misforståelser når inntakskontoret skal registrere inn nye ønsker. •Endringsskjemaet er ikke en søknad om skole. Det må foreligge en tidligere søknad på web.

15 19.06.201415 Lærling •Søke på www.vigo.no •Hvis ungdomsrett ved formidling så gjelder ungdomsrett i hele læreperioden •Bedriftene avgjør selv hvem de tar inn som lærlinger •Takkes det nei til tilbud om læreplass har søker ikke krav på tilbud om ny læreplass eller om opplæring i skole (samme skoleår) •Hvis søker har ungdomsrett, og ikke har fått tilbud om læreplass – kan søker få tilbud om opplæring i skole. •Fra og med skoleåret 2011-2012 ble det mulighet for omvalg for lærlinger. Dette vil gi utvidet ungdomsrett.

16 19.06.201416 Voksenrett Rett til videregående opplæring for voksne. Opplæringsloven §4A-3 •Må søke om voksenrett •Gjelder fra og med året man fyller 25 år •Voksenopplæringstilbud opprettes etter etterspørsel •Må ha fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring •Gjelder også innvandrere med oppholdstillatelse fra og med året de fyller 25 år •Rett til realkompetansevurdering •Kontakt Godkjenningssentralen på Mo. Tlf: 75 14 28 06. •Kontakt karrieresentrene for hjelp til innsøking. •Oversikt over disse finnes på www.vilbli.nowww.vilbli.no •Søke på www.vigo.nowww.vigo.no

17 19.06.201417 Voksenopplæring •Alle over 20 år kan delta på voksenopplæring hvis de ikke har ungdomsrett.

18 19.06.201418 Rådgiverskjema •Skjema som skal benyttes av skolene dersom eleven står i fare for ”ikke bestått” i flere fag. •Benyttes i samtale med elev og foresatte i løpet av våren. •Skjema finnes på: http://nordland.vilbli.no under Rådgivere.http://nordland.vilbli.no •Skjema sendes inntakskontoret etter avsluttet samtale. •Benyttes som rådgivende informasjon av inntakskontoret i forhold til å vurdere om søkere er kvalifisert til å gå videre til høyere nivå.

19 Skjema •NB! Alle skjema vil komme i ny utforming. •De nye skjemaene vil legges ut på vilbli.no •Skjemaet åpnes på PC’en og fylles ut på skjermen. •Ferdig utfylt skjema lagres på egen PC. •Kan sendes som vedlegg fra egen e-post, •eller skrives ut og sendes signert per post. •Vi ber dere være påpasselig med å bruke de nye skjemaene. 19.06.201419

20 19.06.201420 Grunnskole data Som en følge av Datatilsynets krav om økt sikkerhet rundt innhenting av grunnskoledata kom det på plass nye rutiner for overføring av data til inntakskontoret våren 2011. •November: Innsending personnummer avgangselever i 10. Klasse •Januar: Innsending av H1 karakterer •Juni: Innsending av standpunkt og eksamens karakterer •Nettadresse: https://www.vigo.no/vigor/servlet/main (vigo skole)https://www.vigo.no/vigor/servlet/main •Forutsetting for bruk av innlastingsportal •Skoleadministrativt datasystem •Brukernavn og passord til vigo skole •Kontakt inntakskontoret hvis brukernavn og passord mangler

21 19.06.201421 Foreslåtte endringer i inntaksreglene 2013/2014 Prøveordning med inntak til drama og hudpleier i Harstad for skoleregionene Vesterålen,Lofoten og Ofoten gjøres permanent. Reglene for inntak til idrettsfag og musikklinjer i andre fylker blir endret. Klarere regler for hvem Nordland fylkeskommune kan stille gjesteelevsgaranti for. Høyere krav til prestasjonsnivå som må dokumenteres. Søknadsfristen på 1 mars for gjesteelevsgarantier til andre fylker vil bli fulgt. Søknader etter fristen vil bli avslått.

22 19.06.201422 Foreslåtte nye tilbud i Nordland 2013/2014 •Vg2 data og elektronikk opprettes ved Vest- Lofoten vgs. •Vg2 Transport og logistikk opprettes ved Polarsirkelen vgs. •Kombinasjonstilbud innen Vg3 Helsesekretær,apotektekniker og tannhelsesekretær opprettes ved Hadsel vgs. •Friluftslivsfag (Idrettsfag med friluftslivsfag) opprettes ved Knut Hamsun vgs. (Fylkesdekkende tilbud) •Vg2 Laboratoriefag opprettes ved Bodin vgs. •Toppidrettstilbud på vg2 nivå igangsettes ved Fauske vgs innen svømming og langrenn i samarbeid med Olympiatoppen.

23 19.06.201423 Viktige datoer •7 Januar Søknadsweb åpner. www.vigo.nowww.vigo.no •1. Februar Søknadsfrist spesialundervisning/prioritering i inntaket. •1. MarsOrdinær søknadsfrist •15. AprilSiste frist for endringer på søknader •ca. 12. juli 1. gangs inntak til skole •ca. 18. juli svarfrist etter 1. gangs inntak •ca. 31. juli 2. gangs inntak til videregående skole •ca. 6. augustsvarfrist etter 2. gangs inntak

24 19.06.201424 Info om passord og søking. •Selvvalgt passord til MinID benyttes av tidligere elever for å få søkt. •Bare nye brukere av MinID får tilsendt passord. •Hvis søker ikke harfått passord pr 15 januar bør MinID kontaktes. 800 30300 eller bestill passord på minid.difi.no •Det er mulig å sende inn skjema for forhåndssvar hvis man er bortreist i svarperioden. Skjemaet vil bli å finne på www.vilbli.nowww.vilbli.no •Det søkes på www.vigo.no, og det svares på www.vigo.nowww.vigo.no

25 vilbli.no - nytt brukergrensesnitt og design! 19.06.201425

26 19.06.201426

27 19.06.201427

28 Spørsmål? •Kommer du på spørsmål i ettertid kan du sende oss en e-post •inntak@nfk.no •Lykke til videre! 19.06.201428


Laste ned ppt "19.06.20141 Rådgiversamling Inntak. 19.06.20142 Kontakt med inntakskontoret Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen, inntakskontoret 8048 Bodø E-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google