Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende oppgaveskriving Emma Arthur, Læringsstøttesenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende oppgaveskriving Emma Arthur, Læringsstøttesenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende oppgaveskriving Emma Arthur, Læringsstøttesenteret

2 Akademisk norsk •Oppgaveskriving

3 Akademisk norsk •Eksamensoppgaver •Bacheloroppgaver •Mappetekster •Prosjektoppgaver •Semesteroppgaver

4 Hva er hensikten med skriftlige oppgaver? •Mappetekster •Prosjektoppgaver •Semesteroppgaver

5 Hva er hensikten med skriftlige oppgaver? •Skal hjelpe studenten til å utvikle kompetanse. - Det stilles krav til faglig kunnskap. •Studenten skal demonstrere analytiske ferdigheter i forhold til et konkret problemområde. •Studenten skal vise en selvstendig forståelse og anvendelse av relevante faglig kunnskap og teorier i drøfting av gitte problemstillinger. •Studenten skal vise evne til refleksjon og til å vurdere. Kilde: Akademisk skriving, HIBU

6 Skriveprosessen •Analyser oppgaven •Tankestrøm (brainstorming) •Strukturere tankene •Innsamling av informasjon (informasjonssøk) og lesing •Disposisjon •Les •Skriv (tenke skriving og presentasjonsskriving) •Korrekturlesing Lag en tidsplan.

7 Skriveprosessen Lag en tidsplan. Se: assignment planning calculator http://owll.massey.ac.nz/academic-writing/assignment- planning-calculator.php

8 Oppgaven Strukturen på en oppgave skal være som en fisk: •Liten innledning •Stor hoveddel •Liten avslutning Men før arbeidet med å skrive oppgaven kan begynne, må du reflektere over oppgaveteksten for å finne ut hva det er du skal skrive.

9 Analysere Oppgaven: Oppgaveteksten og Problemstillingen Oppgaveteksten eller problemstillingen er utgangspunktet for oppgaven din. Du må tolke oppgavetesten/problemstillingen. Dette hjelper deg i å avgrense oppgaven din, og å holde fokus. Kilde: Akademisk skriving, HIBU

10 Analysere Oppgaven: Oppgaveteksten •Viktig at du leser denne nøye. Du skal lete etter de ordene som forteller deg hva du skal gjøre i oppgaven. Oppgaven gir deg også ofte en disposisjon av oppgaven. Eksempel: ”Grei ut om tilpasset opplæring, og drøft hvordan tilpasset opplæring kan realiseres i skolen.” •Denne oppgaven består av to ”fagområder”: tilpasset opplæring, og skolen. Problemområdene som skal belyses i oppgaven er tre: knyttet til 1) prinsipper om tilpasset opplæring, 2) om skolens rammer, oppgave og rolle og 3) på hvilken måte disse to kan settes i forhold til hverandre. Kilde: Akademisk skriving, HIBU

11 Analysere Oppgaven: Oppgaveteksten Se verbene •Å greie ut om eller gjøre rede for stiller spørsmålet om din forståelse av tilpasset opplæring. •Å drøfte betyr å diskutere en problemstilling ut i fra forskjellige synsvinkler. Problemstillingen her er ”hvordan kan tilpasset opplæring realiseres i skolen”. I drøftingen vil du måtte basere deg på den faglige framstillingen du har gjort tidligere i oppgaven. Det kan også hende at du må trekke inn andre faktorer og teorier som er nødvendige for å belyse temaet, Kilde: Akademisk skriving, HIBU ”Grei ut om tilpasset opplæring, og drøft hvordan tilpasset opplæring kan realiseres i skolen.”

12 Analysere Oppgaven: Oppgaveteksten En oppgave tekst kan be deg om: •Å fortelle •Å definere •Å drøfte •Å vurdere osv. Se ’Del 2: Å skrive en stiloppgave’ fra ’Det Lille Ekstra’ av Hilde Havgar og Gro Knive.

13 Oppgaventeksten: Problemstillingen Problemstillingen hjelper deg til å snevre inn og holde fokus i oppgaven. I eksemplet kunne vi identifisere tre problemstillinger: •”Hva er tilpasset opplæring?” (En snevrere versjon av denne kan være Hva er de sentrale prinsippene for tilpasset opplæring?) •”Hva er skole?” (En snevrere problemstilling vil kanskje være ”Hva er skolens oppgave i møtet med den enkelte elev?”). •”Hvordan kan tilpasset realiseres i skolen?” (Snevrere: I hvor stor grad gir skolens rammevilkår mulighet for tilpasset opplæring?) Kilde: Akademisk skriving, HIBU

14 Analyser oppgaven: Stil spørsmål •Hva er det jeg blir bedt om å gjøre i oppgaven? •Hvilken type oppgave er dette? •Hva skal oppgaven inneholde? •Hvordan skal innholdet organiseres? •Hvem kan jeg samarbeide med, eller be om hjelp? •Hvilket omfang skal oppgaven ha? •Når skal oppgaven leveres? •Hva vet jeg allerede, og hva trenger jeg å lese?

15 Tankestrøm (brainstorming) •Tøm hodet •La tankene strømme på •Skriv ned alt du tenker på •Lag et tankekart til oppgavespørsmål

16 Tankekart som planleggingsverktøy

17 Hva er et tankekart? Et tankekart er en visuell måte å organisere ideer. Det er et slags kart over de viktigste punktene i et tema, de du skal lage forbindelser mellom punktene.

18 Hvorfor bruke tankekart? De stimulerer hjernen din, og hjelpe deg til å: •få flere ideer •huske informasjon lettere Det er fordi vi bruker høyre og venstre hjernehalvdel samtidig når vi benytter oss av tankekart.

19 To typer skriving •Tenkeskriving •Presentasjonsskriving

20 Tenkesriving v. presentasjonsskriving Tenkeskriving - kreativ fase •for deg selv •for å lære •fri flyt av tanker og ideer •rot og uklarheter •viktigst å få tankene på papiret •redskap for utprøving av ideer •frihet •prosessen viktigst Presentasjonsskriving – kritisk fase • for én leser • for å kommunisere • følge én hovedidé • ordne teksten • revidere • gjøre teksten forståelig og kommunikativ • beskjæring • akademisk språk • regler og normer • produktet viktigst Kilde: Rolf Beev, UiB, Skriving i akademiske institusjoner

21 Tenkeskriving Forskrivingsfase •Ide arbeid •notater •referat •stikkord •tankekart –visualisering •arbeidsplan Kilde: Rolf Beev, UiB, Skriving i akademiske institusjoner

22 Presentasjonsskriving •Skrivefasen -første respons •Omskrivingsfase -redigering -veiledning -forbedring -utvikling • Ferdigstillingsfasen -korrigering -korrektur -mottakerlesing Kilde: Rolf Beev, UiB, Skriving i akademiske institusjoner

23 Innsamling av informasjon •Internett •Offentlig informasjon •Tidsskrift •Fagbøker Hjelp kan fåes til arbeid på biblioteket, hvis nødvendig. Online kurs laget av biblioteket for sykepleiere http://student.uis.no/bibliotek/studiehjelp/article1 512-3346.html Kilde: Holly Pellicer, UiO, http://www.universell.no/file.axd?fileID=69.http://www.universell.no/file.axd?fileID=69

24 Hvordan brukes informasjon? •Skumlese •Få en oversikt •Skriv oppsummeringer, tankekart, osv. •Husk referanser! •Bibliografi •Vær kritisk! Kilde: Holly Pellicer, UiO, http://www.universell.no/file.axd?fileID=69.http://www.universell.no/file.axd?fileID=69

25 Disposisjon En disposisjon kan være: •En kort liste med nummererte punkter •Fyldigere notater •Et førsteutkast •Assosiasjonskart eller tankekart Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, Forlaget Fag og Kultur as

26 Disposisjon •Introduksjon: (Hva skal du snakke om i ditt essay?) Hvordan skal du svare på spørsmål? Nøkkelanalyse. Du skal fortelle om din tilnærming (metoder og teorier). •Hoveddel: må deles i underdeler. En rød tråd skal gå igjennom. Belys din mening med teori, metode og fakta. •Konklusjon: oppsummering av hovedpoenger Kilde: Holly Pellicer, UiO, http://www.universell.no/file.axd?fileID=69.http://www.universell.no/file.axd?fileID=69

27 Informasjonssøking Tips som kan hjelpe deg i søkeprosessen: •Vær klar over hva du søker etter - kjenn til (eller sett deg inn i) problemstillingen •Ha en liste over ord som beskriver emnet og som avgrenser det (husk synonymer). Bruk dem i søk •Tenk ut hvor du vil søke informasjon, hvilke kilder du vil bruke og hvordan du best mulig kan bruke dem •Skriv opp underveis hvor du fant brukbar informasjon. Du trenger det til referanselisten! Kilde: www.rogaland-f.kommune.no/~dalane/bibliotek/infokunnskap/oppgaveskriving.htm

28 Les (informasjonssøk) •Leseteknikker – fotolesing, skanning, skumlelesing •Notatteknikker – tankekart eller andre teknikker Ref: http://sokogskriv.no/index.php?action=static&id=22http://sokogskriv.no/index.php?action=static&id=22

29 Innledningen •Orientere leseren om hva teksten handler om, og forberede leseren på hva som vil komme •Prøve å fange leserens interesse (tema, språkbruk) •Formulere hovedproblemstilling i oppgaven •Definere og avgrense selv oppgaven •Gå rett på sak Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, Forlaget Fag og Kultur as

30 Fokus og mål: Denne oppgaven vil fokusere på / undersøke / redegjøre for...... Denne oppgaven søker å ta opp følgende spørsmål… Denne oppgaven undersøker / diskuterer / spør… Målet med dette prosjektet er å finne ut / undersøke… Språkbruk (1)

31 Disposisjon av struktur: •De viktigste spørsmål / tema i denne oppgaven er: a), b) og c) • Denne oppgaven/dette prosjektet er delt i fire deler. Den første delen omhandler… •Oppgaven er organisert på følgende måte… •Denne oppgaven gir først en kort oversikt over den nyeste utviklingen innen emnet… •Denne oppgaven begynner med… og vil så gå videre til… Språkbruk (2)

32 Hoveddelen •Besvare spørsmålene i oppgaven. •Utdype og utvikle de ideene du introduserte i innledningen. •Dele teksten inn i avsnitt. •Jobbe med å få en god og naturlig overgang mellom avsnittene. Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, Forlaget Fag og Kultur as

33 Avslutningen – dette må du ha med •Oppsummer det du har skrevet i hoveddelen. Forsøk å trekke en konklusjon. •Kom tilbake til oppgavens hoved-idé (”samle trådene”). •Sett teksten inn i en større sammenheng ved å peke på noen fremtidsperspektiver. •Avrund med noen personlige betraktninger, men dette må stå i sammenheng med de argumentene du har lagt frem i teksten. Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, s. 54, Forlaget Fag og Kultur as

34 Avslutningen – dette må du unngå •Unngå å introdusere helt nye ideer og tanker i avslutningen som ikke er nevnt tidligere i teksten. •Vær forsiktig med å stille mange åpne spørsmål som du ikke besvarer. Havgar, H. og Knive, G. (2003) Det lille ekstra, s. 54, Forlaget Fag og Kultur as

35 Korrekturlesing Velg en metode for å korrekturlese. 1 Les hele teksten med tanke på forståelighet. Her kan du bruke TextPilot (programvare for dyslektikere). 2 Les teksten en gang til med tanke på grammatikk og staving. Word, TextPilot og annen programvare kan hjelpe deg med dette. Andre ideer?

36 Korrekturlesing •Les høyt for deg selv •Få en venn til å se på det. •Bruk god programvare for å fange opp skrivefeil Kilde: Holly Pellicer, UiO, http://www.universell.no/file.axd?fileID=69.http://www.universell.no/file.axd?fileID=69

37 Sensors sjekkliste: Den gode oppgaven er: •Fokusert •Velstrukturert •Etterrettelig med henblikk på bruk av kilder •Skrevet i et ”godt språk” NTNU, Akademisk skriving Fra prosess til produkt

38 Setninger •Korte setninger •Ikke lange setningskjeder med mange bisetninger •Sammenheng på setningsnivå •Variert setninger NTNU, Akademisk skriving Fra prosess til produkt

39 Stil •Samme stilistiske uttrykk gjennom hele teksten •Ikke slang, veldig muntlig språk eller ”lav” stil •Ikke over-intellektuelt •Ikke privat •Uten klisjeer •Faglig og profesjonell språkbruk NTNU, Akademisk skriving, Fra prosess til produkt

40 Bruk av teknologi i skriveprosessen •Analyser oppgaven •Tankestrøm (brainstorming) Tankekart •Strukturere tankene Tankekart •Definere begrepet •Les - (informasjonssøk) Tankekart eller andre notatteknikker c-penn •Disposisjon Tankekart •Les •Skriv TextPilot, ordbøker •Korrekturlesing

41 Grammatikk www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Rettskriving_Ordboeker/Skrive regler_og_grammatikk/

42 Websider som hjelper deg med å skrive oppgaver http://www.ntnu.no/viko/ http://vink.hit.no/Innledning/r%E5d&VINK.htm http://www.sokogskriv.no/ Skriveregler og grammatikk http://www.sprakrad.no/nb- no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/ APA - Kildehenvisninger www.hil.no/hil/biblioteket/kurs_og_veiledninger/oppgaveskr iving/apa_kildehenvisninger www.hil.no/hil/biblioteket/kurs_og_veiledninger/oppgaveskr iving/apa_kildehenvisninger

43 Anbefalte nettsider Oppgaveskriving •http://www.ntnu.no/viko/http://www.ntnu.no/viko/ •http://vink.hit.no/Innledning/r%E5d&VINK.htmhttp://vink.hit.no/Innledning/r%E5d&VINK.htm •http://www.sokogskriv.no/http://www.sokogskriv.no/ Skriveregler og grammatikk •http://www.sprakrad.no/nb- no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/ http://www.sprakrad.no/nb- no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/ •www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Rettskriving_Ordboeker/Skriveregler_ og_grammatikk/www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Rettskriving_Ordboeker/Skriveregler_ og_grammatikk/ APA - Kildehenvisninger www.hil.no/hil/biblioteket/kurs_og_veiledninger/oppgaveskriving/a pa_kildehenvisninger www.hil.no/hil/biblioteket/kurs_og_veiledninger/oppgaveskriving/a pa_kildehenvisninger Elektroniske tankekart •http://www.mindmapoptions.com/http://www.mindmapoptions.com/ •www.alfasoft.nowww.alfasoft.no •http://no.wikipedia.org/wiki/Tankekarthttp://no.wikipedia.org/wiki/Tankekart


Laste ned ppt "Grunnleggende oppgaveskriving Emma Arthur, Læringsstøttesenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google