Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse for kjøp av avlastningstjenester Konkurransegrunnlaget - Prosedyre for gjennomføring av anskaffelsen 16.10.2013 Byrådsavdeling for helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse for kjøp av avlastningstjenester Konkurransegrunnlaget - Prosedyre for gjennomføring av anskaffelsen 16.10.2013 Byrådsavdeling for helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse for kjøp av avlastningstjenester Konkurransegrunnlaget - Prosedyre for gjennomføring av anskaffelsen 16.10.2013 Byrådsavdeling for helse og omsorg

2 Innhold  Konkurransegrunnlaget Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Prismodell Andre forhold  Forhandlingsprosessen  Viktige frister og planlagte milepæler

3 Kvalifikasjonskrav  Alle kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at tilbudet skal komme i betraktning  Manglende oppfyllelse medfører avvisning av tilbudet (jf. konkurransegrunnlagets punkt 3.1)  Krav til dokumentasjon er spesifisert i punktene 3.2, 3.3 og 3.4

4 Punkt 3.2: Krav til ordnede skatte-, avgifts- og HMS-forhold Nødvendig dokumentasjon: Skatteattest Mva.-attest Firmaattest eller registerutskrift HMS-egenerklæring

5 Punkt 3.3: Krav til økonomisk og finansiell kapasitet  Minimum karakteren «tilfredsstillende» på 2 av de 3 kriteriene likviditet, lønnsomhet og soliditet hos Proff Forvalt (www.forvalt.no)www.forvalt.no  Innlevering av dokumentasjon er ikke nødvendig dersom kravet er oppfylt gjennom tilgjengelige opplysninger på Proff Forvalt  Mulighet for alternativ dokumentasjon: Morselskaps-/bankgaranti Relevant ansvarsforsikring Revidert årsregnskap

6 Punkt 3.4: Krav til erfaring fra lignende oppdrag  Erfaring fra lignende oppdrag skal dokumenteres ved å fylle ut referanseskjema (vedlegg 4) : Navn på kunde Kontaktperson inkl. telefonnummer og e-postadresse Omfang / antall årsverk Kontraktsverdi Tidspunkt (periode)

7 Tildelingskriterier  Kontrakten tildeles basert på evaluering av kriteriene og tilhørende vekter i følgende tabell:  Nødvendig dokumentasjon for hvert av tildelingskriteriene er angitt i konkurransegrunnlagets punkt 5.1 Oppdragsforståelse og kvalitet henviser til dokumentasjonskrav angitt i Bilag 1 – Oppdragsgivers spesifikasjon TildelingskriteriumVekting i % Pris40 % Oppdragsforståelse25 % Kvalitet25 % Lokalisering10 %

8 Prismodell  Fast årlig vederlag på kr 600 000,- per plass (ekskl. mva.) Uavhengig av faktisk kapasitetsutnyttelse Sikrer leverandør et fast vederlag per plass som stilles til disposisjon for oppdragsgiver Gir leverandør en stabil finansiering i bunn til faste kostnader, faglig ledelse og grunnbemanning  Variabelt vederlag per utført avlastningsdøgn Kommer i tillegg til det faste vederlaget Leverandør skal oppgi pris per utført avlastningsdøgn i kontraktens bilag 4 Ingen prisdifferensiering mellom brukere med ulike hjelpebehov Det må være samsvar mellom pris og bemanningsplan som vedlegges tilbudet  Eventuell kompensasjon for særlig ressurskrevende brukere avklares i forhandlingsrunden

9 Andre forhold  Kontraktens verdi er anslått til ca. kr 16 mill. per år For denne summen forventes det minst 9 plasser i avlastningsbolig 1 plass tilsvarer inntil 360 avlastningsdøgn per år, jf. konkurransegrunnlaget punkt 1.4  Kontraktens varighet er 4 år med opsjon på forlengelse i ytterligere 2 år  Mulighet for deling av oppdraget Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å dele oppdraget mellom flere leverandører, jf. konkurransegrunnlagets punkt 1.4 Et tilbud må omfatte minimum 4 samlokaliserte plasser Eventuelle priskonsekvenser ved deling av oppdraget må oppgis i tilbudet

10 Forhandlingsprosessen  Gjennomføring av forhandlinger – generelt Skal skje i tråd med de grunnleggende kravene om likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet Det kan forhandles om alle sider ved tilbudet Evt. endringer kan ikke være så vesentlige at de bryter med grunnleggende krav  Faser i forhandlingsprosessen Nærmere presentasjon av tilbudet fra leverandør Spørsmål og tilbakemeldinger fra oppdragsgiver og dialog tilbudet, særlig om besvarelse av tildelingskriterier Leverandør gis mulighet til å revidere sitt tilbud  Endelige tilbud og besvarelser blir evaluert etter tildelingskriteriene

11 Frister og planlagte milepæler Viktige frister Innsending av spørsmål5. november 2013 Tilbudsfrist15. november 2013, kl. 15:00 Vedståelsesfrist31. januar 2014 kl. 15:00 Planlagte milepæler (veiledende) Forhandling og evaluering av tilbud2. des. 2013 – 15. januar 2014 Orientering om tildeling17. januar 2014 Kontraktsinngåelse/signering31. januar 2014 Oppstart (kontraktsdato)1. april 2014


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse for kjøp av avlastningstjenester Konkurransegrunnlaget - Prosedyre for gjennomføring av anskaffelsen 16.10.2013 Byrådsavdeling for helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google