Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konkurransegrunnlag - utdrag Omfang og kontraktsverdi Hedmark fylkeskommune ønsker å invitere et eksternt fagmiljø til å foreta en gjennomgang av Hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konkurransegrunnlag - utdrag Omfang og kontraktsverdi Hedmark fylkeskommune ønsker å invitere et eksternt fagmiljø til å foreta en gjennomgang av Hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Konkurransegrunnlag - utdrag Omfang og kontraktsverdi Hedmark fylkeskommune ønsker å invitere et eksternt fagmiljø til å foreta en gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes videregående skolestruktur og tilbudsstruktur. Hedmark fylkeskommune har satt av en ramme på inntil 2 mill. kroner til denne gjennomgangen. Dette skal dekke alle kostnader knyttet til prosjektet, og til dette oppdraget avsettes inntil 1,5 mill. kroner. Den økonomiske rammen inkluderer merverdiavgift.

3 Konkurransegrunnlag - utdrag MilepælTidspunkt Kunngjøring av konkurranse på DOFFIN (Database for offentlige kjøp) 19.03.2015 Frist for spørsmål til konkurransegrunnlag27.04.2015 Tilbudsfrist (være oppdragsgiver i hende)08.05.2015 kl. 1200 Tilbudsåpning (tilbyder har ikke anledning til å være tilstede) 08.05.2015 kl. 1300 Evaluering11.05.2015 til 28.05.2015 Tildeling av kontrakt29.05.2015 Karenstid – 10 dager30.05.2015 til 08.06.2015 AvtaleinngåelseUke 24/2015 Vedståelsesfrist (3 måneder fra tilbudsfrist)08.08.2015 kl. 1200 Frist for levering av rapport01.05.2016 Følgende fremdriftsplan gjelder for prosessen:

4 Konkurransegrunnlag – forts. Kvalifikasjonskrav Hedmark fylkeskommune stiller som krav at tilbyder skal ha god fagkompetanse innenfor videregående opplæring, herunder lovverk, struktur, organisering og kostnadselementer. Tilbyder må ha god økonomikompetanse innenfor offentlig forvaltning. Videre må tilbyder ha god innsikt i og erfaring med organisatoriske endringsprosesser innenfor offentlig sektor, som inkluderer konsekvenser for kommuner.

5 Konkurransegrunnlag – forts. Dokumentasjonskrav Tilbyder skal gi en liste over de viktigste relevante leveransene de siste tre år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og mottaker (navn og e-post). Referanser vil kun bli kontaktet ved behov. Dokumentasjon av relevant fagkompetanse innen videregående opplæring, økonomi og organisatoriske endringsprosesser.

6 Konkurransegrunnlag – forts. Tildelingskriterier KriteriumVektDokumentasjonskrav Relevant kompetanse for de personer som skal gjennomføre prosjektet 40 %Tilbyder skal vedlegge CV’er med beskrivelse av formell utdannelse og arbeidserfaring for hver person som skal bemannes for oppdraget. Gjennomføring av prosjektet 40 %Tilbyder skal beskrive hvilken metodikk som vil bli benyttet for gjennomføring og spesifisere gjennomføringsprosessen, jf. Bilag 2 til Oppdragsavtalen. Pris20 %Tilbyder skal fylle inn tilbudt fastpris i Bilag 5 til Oppdragsavtalen.

7 Bilag til oppdragsavtalen Beskrivelse av Kundens behov for Oppdraget: I henhold til Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 – Hedmark fylkeskommune, vedtatt i fylkestinget 08.12.14, vil fylkesrådet foreta en gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes videregående skolestruktur og tilbudsstruktur. Dette for å tilpasse tilbudet i videregående skole, de reduserte økonomiske rammene og framskrevet elevnedgang, samt ivareta høy kvalitet i skoletilbudet. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 fremgår det at Hedmark fylkeskommune vil få betydelige reduksjoner i frie inntekter i årene framover. Videre viser befolknings-framskrivinger fra SSB at antallet 16-18-åringer i Hedmark vil synke i samme periode. Anslagsvise beregninger viser at tjenesteområdet for videregående opplæring i 2020 kan få et redusert budsjett på mellom 90-100 mill. kroner som følge av dette. Fram til dette tidspunktet vil det skje en gradvis nedtrapping.

8 Bilag til oppdragsavtalen Kundens krav til Oppdraget: Fylkestinget har gitt fylkesrådet i oppdrag å foreta en gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes videregående skolestruktur og tilbudsstruktur med utgangspunkt i følgende mandat: a) Foreta en grundig gjennomgang og kartlegging av dagens situasjon, og synliggjøre problemstillinger og utfordringer som Hedmark fylkeskommune står overfor når det gjelder skolestruktur og tilbudsstruktur. b) Vurdere særskilt tilrettelagte opplæringstilbud. Det må forutsettes (og fremkomme) at alle skoler må inneha kompetanse for elever med særskilt tilrettelagt opplæringsbehov. c) Vurdere yrkesfagtilbudene opp mot læreplassituasjon/næringslivets behov. d) Prioritere fylkeskommunens lovpålagte oppgaver. e) Utrede økonomiske konsekvenser. f) Utrede bygningsmessige konsekvenser. g) Utrede personalmessige konsekvenser. h) Vurdere eksisterende samarbeidsavtaler med nabofylker. i) Vurdere behov for hybler (tilrettelagte) ved de ulike alternativene. j) Vurdere opplæringsbehovet for hybelelever ved de ulike alternativene. k) Vurdere behovet for transportordninger for ukependlere ved vgo. Alle elever som bor og går på skole i eget fylke, må kunne komme hjem med kollektive transportordninger i helgene.

9 Bilag til oppdragsavtalen Kundens krav til Oppdraget forts Fylkesrådet skal på bakgrunn av gjennomgang og kartlegging av dagens situasjon samt utredninger, foreslå endringer i både skolestruktur og tilbudsstruktur tilpasset de økonomiske forutsetninger. Flere alternativer skal utredes. Kvalitet og solide fagmiljøer skal ivaretas. Fylkesrådet vil engasjere et eksternt fagmiljø med god fagkompetanse innenfor utdanningsområdet til å foreta gjennomgangen. Det eksterne fagmiljøet må, med utgangspunkt i oppdraget, foreslå alternative skole- /tilbudsstrukturer. Fylkesrådet legger fram rapporten for fylkestinget til behandling. Oppdraget til eksternt fagmiljø omfatter hele oppdraget beskrevet ovenfor. Resultatet av oppdraget skal foreligge innen 1. mai 2016.

10 Bilag til oppdragsavtalen Målsetting Tilpasse fylkeskommunens skolestruktur og tilbudsstruktur i henhold til redusert økonomisk ramme og elevnedgang, og samtidig ivareta høy kvalitet i skoletilbudet. Kommunikasjon Leverandøren utarbeider i samarbeid med kunden en kommunikasjonsplan. Dette innebærer blant annet at leverandøren leverer framdriftsplan slik at kunden vet når virksomheter blir besøkt. Leverandøren skal bistå fylkesrådet med å orientere fylkestinget underveis. Sluttresultatet av Oppdraget En utredning som inneholder flere alternative forslag og som for øvrig tilfredsstiller kundens krav til Oppdraget, se over.


Laste ned ppt "Konkurransegrunnlag - utdrag Omfang og kontraktsverdi Hedmark fylkeskommune ønsker å invitere et eksternt fagmiljø til å foreta en gjennomgang av Hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google