Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles studieplanmal for HiST Studiekvalitetsdagen 7. april 2011 Gunnar Bendheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles studieplanmal for HiST Studiekvalitetsdagen 7. april 2011 Gunnar Bendheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles studieplanmal for HiST Studiekvalitetsdagen 7. april 2011 Gunnar Bendheim

2 Bakgrunn og formål Studie(- og fag)planer ved HiST har hatt stor variasjonsbredde –Struktur, terminologi, presisjon, volum –F.eks. har styret ofte påpekt uheldige variasjoner i terminologi HiST har ikke hatt noe redskap for å håndtere slike tilbakemeldinger. Formål med felles studieplanmal og veileder –å lette arbeidet med utvikling av nye studieplaner, og revisjoner –bidra til at studieplaner ved HiST inneholder nødvendige og tilstrekkelig informasjonen om de enkelte studieprogrammene –at planverket er gjennomsiktig og gjenkjennelig i struktur fra den ene utdanningen til den andre –Bidra til at både interne og eksterne kvalitetskrav til planverket ivaretas.

3 Arbeidsgruppe Oppnevnt våren 2010 –Else Lervik, AITeL –Ingeborg Olaug Kamsvåg, ASP –Hans Marius Eikseth, TØH –Roald Lilletvedt, AFT –Vigdis Kristiansen, AHS –Benedicte Grande Arntsen/Carina Rømme, SP –Eli Vangen, SKB –Gunnar Bendheim, SKB

4 Bakgrunnsdokumentasjon Omfattende dokumentasjon fra andre institusjoner –For eksempel HiB, HiG, HSM, HiÅ, UiA Lov om universiteter og høgskoler Sentrale og lokale forskrifter Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Rammeplaner Eksisterende fag- og studieplaner Oversikt over emneinndelinger for andre institusjoner

5 Hoveddiskusjoner i arbeidsgruppa Definisjoner og terminologi Fag- og studieplan vs. Studieplan Hovedstruktur for faglig innhold –Hierarkisk inndeling: Program - emne –”Holistisk” inndeling: Program – og varianter av modul/emne/tema Forholdet til rammeplaner og forholdet mellom rammeplaner og kvalifikasjonsrammeverk Forholdet mellom studieplan/emnebeskrivelser og underliggende dokumenter: –Praksisplaner, undervisningsplaner med mer. Malstruktur og detaljeringsnivå.

6 Innhold To hoveddeler (https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=37300)https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=37300 –Veileder for arbeidet med studieplaner og emnebeskrivelser –Studieplanmal og mal for emnebeskrivelser (Norsk og engelsk) Vedlegg –Skjema for tekniske opplysninger om studieprogram –Aktuelle informasjonsfelter i FS –Oversikt over regelverk og referansemateriale –Begrepsavklaringer og definisjoner –Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk –Taksonomier

7 Studieplanmalen 1) Innledning 2) Målgruppe, jf. veiledningen pkt. 2.3 3) Opptakskrav og rangering, jf. veiledningen pkt. 2.4 4) Utdanningens varighet, omfang og nivå, jf. veiledningen pkt. 2.5 5) Generelt om utdanningen, jf. veiledningen pkt. 2.6 6) Forventet læringsutbytte, jf. veiledningen pkt. 2,7 7) Utdanningens innhold, oppbygging og sammensetning, jf. veiledningen pkt. 2.8 7.1) Innhold 7.2) Oppbygging 7.3) Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 7.4) Progresjonskrav 7.5) Innpassing 8) Krav til skikkethet/autorisasjon, jf. veiledningen pkt. 2.9 9) Tekniske forutsetninger, jf. veiledningen pkt. 2.10 10) Sensorordning, jf. veiledningen pkt. 2.11 11) Studentmobilitet/Internasjonalisering, jf. veiledningen pkt. 2.12 12) Kvalifikasjon/Vitnemål, jf. veiledningen pkt. 2.13 VEDLEGG Emnebeskrivelser, jf. veiledningen pkt. 3

8 Emnebeskrivelser Mal for emnebeskrivelser Emnekode: Emnenavn: Faglig nivå: Studiepoeng og vektingsreduksjoner: Semester: Språk: Forkunnskaper, krav og anbefalinger Forventet læringsutbytte: Emnets temaer/innhold: Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Vurderingsordning: Karakterskala: Sensorordning: Ny/utsatt eksamen og forbedring: Hjelpemidler: Obligatoriske arbeidskrav: Emneansvarlig: Læremidler: Erstatter: Supplerende opplysninger:

9 Erfaringer og endringsbehov Planlagt justering av studieplanmalen, inkl. veilederen våren 2011 –Erfaringer fra pilotprosjektet gir viktige innspill. Prosjektgruppa oppsummerer sine erfaringer på møte 11. mai. –Det er også gjort administrative erfaringer som kan danne grunnlag for justeringer. –Revidert opptaksforskrift gir endringsbehov i veilederen –Åpent for å melde justeringsforslag. Arbeidet med justeringen –Studiedirektørens ansvar. –Kjersti Møller i SKB-fellestjenester er ansvarlig saksbehandler. Justert studieplanmal vedtas av rektor før sommeren.


Laste ned ppt "Felles studieplanmal for HiST Studiekvalitetsdagen 7. april 2011 Gunnar Bendheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google