Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid i styret. På sitt beste er organisasjoner tilrettelagt slik at de både oppfyller kollektive målsettinger og dekker individuelle behov På sitt verste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid i styret. På sitt beste er organisasjoner tilrettelagt slik at de både oppfyller kollektive målsettinger og dekker individuelle behov På sitt verste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid i styret

2 På sitt beste er organisasjoner tilrettelagt slik at de både oppfyller kollektive målsettinger og dekker individuelle behov På sitt verste kan organisasjoner være så fremmedgjørende, umenneskelige og frustrerende at talenter og muligheter sløses bort og mennesker blir ødelagt. (Organisasjon og ledelse i frivillig arbeid, Kristen Ulstein 1999) Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Motivasjon, samarbeid, kommunikasjon

3 Gode råd for samarbeid: Bli kjent med kvarandre Ha respekt for kvarandre Bruk tid på å diskutere korleis arbeidet i styret skal leggast opp Jobb med å skape ei felles situasjonsforståing Unngå klikkdanningar Alle er likeverdige - saman er vi sterke Ta dei vanskelege diskusjonane Konfliktar kan fremje nytenking, læring og skarpare profil Gje kvarandre tilbakemeldingar Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Motivasjon, samarbeid, kommunikasjon

4 Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Motivasjon, samarbeid, kommunikasjon

5 Einvegskommunikasjon Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Motivasjon, samarbeid, kommunikasjon

6 Tovegskommunikasjon Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Motivasjon, samarbeid, kommunikasjon

7 Leiaren Har det overordna ansvaret for heile lagsdrifta. Er den som naturleg representerer ungdomslaget i alle samanhengar. Er ofte kontaktperson for laget overfor NU, fylkeslag og andre. Skal leie ungdomslaget i tråd med lover og føresegner for organisasjonen. Skal vere ”politisk talsmann” for laget i møte med media eller myndigheiter. Har overordna tilsyn og ansvar for økonomien i laget. Skal førebu, kalle inn til og leie styremøta. Har ansvar for postsortering, arkivering og brevskriving (i lag med skrivaren). Skal sørgje for at vedtak som ungdomslaget har gjort vert følgt opp. Skal delegere oppgåver til styremedlemmane og andre i laget. Leiaren si underskrift er bindande for ungdomslaget. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Rollene som tillitsvalde

8 Nestleiaren Tek over leiarfunksjonen i leiaren sitt fråver. Skal halde seg godt orientert om sakene som er oppe, og bør difor ha eit godt samarbeid med leiaren. Har ingen særskilde oppgåver i styret, men kan bli pålagt avgrensa arbeidsoppgåver. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Rollene som tillitsvalde

9 Skrivaren Skal skrive referat frå styremøte og andre tilskipingar i laget. Skrive/sende møteinnkalling og referat i samarbeid med leiaren. Skrive brev for laget i samarbeid med leiaren. Kan ha ansvar for pressemeldingar og skriving av søknader. Har hovudansvar for skriving og innsamling av stoff til årsmelding for laget. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Rollene som tillitsvalde

10 Kasseraren Skal ha oversikt over økonomien og eventuelt føre rekneskap for ungdomslaget, og sjå til at denne blir revidert. Har ansvar for innkrevjing/innbetaling av medlemskontingenten. Har oversikt over ulike tilskotsordningar og søknadsfristar, og skriv søknader i samarbeid med skrivar eller leiar. Set opp framlegg til budsjett for laget i samarbeid med styret/leiaren. Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Rollene som tillitsvalde

11 Styremedlemer Har ingen faste oppgåver. Kan få særskilde ansvarsområde/oppgåver av styret eller leiar, til dømes: –Informasjonsarbeid –Eigedom/utstyr –Tilskipingar –Ansvar for nemnder i laget –Politisk arbeid –Ungdomsarbeid –Medlemsverving –Lotteri/loddsal Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Rollene som tillitsvalde

12 La-det-skure leiaren Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Leiaren

13 Diktatoren Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Leiaren

14 Den antiautoritære leiaren Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Leiaren

15 Møteteknikk: Forretningsorden Dagsorden Redaksjonsnemnd Teljekorps Replikk Avgrensa taletid Sette strek Røysterekkefølgje: - Utsetjingsframlegg - Avvisningsframlegg - Mest ytterleggåande framlegg fyrst Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Årsmøte og andre møte

16 (Fra leder til veileder, Rørmark/LNU 1999) Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Leiaren

17 Fem prinsipp for den gode leiaren: 1. Lytt 2. Vis interesse 3. Deleger makt 4. Ver fleksibel 5. Samarbeid (Fra leder til veileder, Rørmark / LNU 1999) Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Leiaren

18 Årsmøtet: Årsmelding: Syner kva laget har gjort det siste året Rekneskap: Syner kor mykje pengar laget har brukt det siste året Arbeidsprogram: Syner kva laget har tenkt å gjere dette året Budsjett: Syner kor mykje pengar laget har tenkt å bruke dette året Val: Valnemnda legg fram ei innstilling på kven årsmøtet kan velje som tillitsvalde NB! Budsjettet og arbeidsprogrammet bør henge saman... Verktøykassa © Noregs Ungdomslag Årsmøte og andre møte


Laste ned ppt "Arbeid i styret. På sitt beste er organisasjoner tilrettelagt slik at de både oppfyller kollektive målsettinger og dekker individuelle behov På sitt verste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google