Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PARTNERSKAPSAVTALE FOR KARRIEREVEILEDNING Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PARTNERSKAPSAVTALE FOR KARRIEREVEILEDNING Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.telemark.no PARTNERSKAPSAVTALE FOR KARRIEREVEILEDNING Telemark

2 www.telemark.no September 2015 PARTNERSKAPSAVTALE FOR KARRIEREVEILEDNING Telemark

3 www.telemark.no Hvorfor ny avtale? Ingen skriftlig avtale med de forskjellige partene «Gamle» avtale var fra 2009 Det har skjedd store endringer i fagfeltet Andre forventninger til partnerskapet hos VOX I grunnopplæringa var avtalen dårlig forankra hos skoleeierne Det finnes ingen målsetting eller mandat for de lokale veilederutvalgene

4 www.telemark.no Partnerskap for karriereveiledning Prosessen: Arbeidsgruppe satt ned av fylkesopplæringssjefen (Hans J. Edvardsen, leder, Hennie Westgaard, Kjersti Isachsen, Anja S. Andresen og Ole Ødegaard.) Styringsgruppa (NAV Telemark, Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark, LO Telemark, NHO Telemark, Fylkesmannen i Telemark og KS Telemark) Referansegruppe (Hilde Gunnulfsen (OKT), Hilde Olsen (rådgiverforum), Anne Hermansen (LVU), Morten Kleiv (Utdanningsforbundet) og Ranveig Gule (Porsgrunn kommune) Møter med Ledere LVU (som har tatt dette videre til egne LVU) Undertegning og forankring hos partene og hver enkelt kommune

5 www.telemark.no Den har som formål: «å utvikle strategier som skal gi bedre koordinering, samordning av tiltak og videreutvikling av karriereveiledning i Telemark, i et livslangt perspektiv». Den «overordna» partnerskapsavtalen er inngått mellom: NAV Telemark, Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark, LO Telemark, NHO Telemark, Fylkesmannen i Telemark og KS Telemark Partnerskap for karriereveiledning

6 www.telemark.no Mål:  Styrke det systemrettede arbeidet gjennom forpliktende samarbeidstiltak, som skal bidra til kvalitetsutvikling av karriereveiledningen i grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning, NAV og arbeidsliv.  Bidra til økt gjennomføring i videregående opplæring  Høyne kunnskapen om arbeidslivet i regionen i forhold til framtidig arbeidskraftbehov  Tilbud om tilgjengelige og kvalitativt gode karriereveiledningstjenester til befolkningen og arbeidslivet Partnerskapsavtalen skal videreføre det gode lokale arbeidet som gjøres på karriereveiledningsfeltet og utvikle dette videre i et forpliktende samarbeid. Partnerskap for karriereveiledning

7 www.telemark.no September 2015 Karriereveiledning Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark

8 www.telemark.no Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark 1.2 Formål Lokal partnerskapsavtale skal sikre dialog og lokal forankring om utvikling av karriereveiledning i grunnopplæringa mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark som skoleeiere. Partnerskapsavtalen er en videreføring av tidligere avtale fra 2009.

9 www.telemark.no Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark 1.3 Økonomi: Telemark fylkeskommune og kommunene har et økonomisk samarbeid om karriereveiledning. Utgiftsfordelingen er slik at kommunene til sammen dekker kr 500.000 og Telemark fylkes­kommune dekker kr 500.000. Kommunenes andel er basert på et fastbeløp på kr 14.000 og et variabelt beløp på kr. 1,50 pr. innbygger. Vedlagt ligger fordeling pr kommune. Kommunenes andel er ment å dekke: Gjennomføring og samordning av kompetanseheving for rådgivere. Kompetanseheving innenfor karriereveiledning gjøres som regel felles for hele grunnopplæringa Informasjonstiltak som rådgiversamlinger om inntak til videregående opplæring, åpne skoler osv. Kurstilbud til ungdomsskolene i faget utdanningsvalg Andre aktiviteter innenfor karriereveiledningsfeltet

10 www.telemark.no Drift av lokale veilederutvalg og frikjøp av utvalgsledere, etter følgende fordeling; Leder for LVU Øst-Telemark (Notodden, Tinn, Hjartdal) 15 % ressurs Leder for LVU Midt-Telemark (Drangedal, Nome, Bø, Sauherad) 15 % ressurs Leder for LVU Vest-Telemark (Seljord, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Tokke, Vinje) 15 % ressurs Leder for LVU Skien (Skien, Siljan) 25 % ressurs Leder for LVU Porsgrunn, 20 % ressurs Leder for LVU Bamble, 15 % ressurs Leder for LVU Vestmar (Kragerø), 10 % ressurs Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark

11 www.telemark.no 2.0 Organisering, roller og mandat 2.1 Avtalepartenes forpliktelse/bidrag KS bidrar med tilgang til sine arenaer og er pådriver for godt karriereveiledningsarbeid i kommunene, både i skolen og i forhold til voksne. Utarbeide og følge opp forpliktende avtaler med den enkelte kommune om karriereveiledningsarbeidet Kommunene skal i tillegg til de lovpålagte oppgavene knyttet til karriereveiledning sørge for organisering og ressurser til LVU, deltagelse i kvalitetsforum og Forum for utdanning Fylkeskommunen har ansvar for koordinering av karriereveiledningsarbeidet i fylket. I samarbeid med KS skal fylkeskommunen utarbeide og følge opp forpliktende avtaler med den enkelte kommune om karriereveiledningsarbeidet. Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark

12 www.telemark.no 2.2 Forum for utdanning Forum for utdanning er KS sin regionale arena for utdanning. Der stiller kommunenes ledere for utdanning samt fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark Forum for utdanning skal være en strategisk medspiller som skal sikre forankring av arbeidet med karriereveiledning hos skoleeierne. Forumet skal bidra til å omsette strategier fra rådmannsutvalget og gi innspill og anbefalinger til Kvalitetsforumene. Forum for utdanning skal i forhold til karriereveiledning: Ha karriereveiledning på dagsorden 2 ganger i året med koordinator for karriereveiledning som deltaker. Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark

13 www.telemark.no 2.3 Kvalitetsforum Kvalitetsforum er en etablert arena for å styrke samarbeidet for økt gjennomføring i videregående opplæring. Deltakere er skoleeiere i kommunene og videregående opplæring. Leder for LVU har fast plass i kvalitetsforum Kvalitetsforum skal i forhold til karriereveiledning: Sikre lokal forankring av LVU mot skoleeierne Bidra til at sentrale føringer fra partnerskapet blir iverksatt Behandle årshjul og årsmelding for karriereveiledning fra LVU i regionen Behandle innspill og saker fra LVU Karriereveiledning skal være på agendaen minimum 1 gang i året Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark

14 www.telemark.no 2.4 Koordinator Telemark fylkeskommune har det formelle ansvaret for koordinering av partnerskap for karriereveiledning. Dette arbeidet er tillagt koordinator for karriereveiledning som skal være sekretariat for saker om lokale veilederutvalg og karriereveiledning som skal opp i kvalitetsforum. et bindeledd mellom skoleeiere, lokale veilederutvalg, kvalitetsforum, Forum for utdanning og andre interessenter. faglig kontaktperson for de lokale veilederutvalgene og samle lederne i LVU til faglige koordineringsmøter. Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark

15 www.telemark.no 3.0 Lokale veilederutvalg (LVU) Formål: De lokale veilederutvalgene skal sikre samordning og gjennomføring av karriere­ veiledningstiltak i samarbeid med andre aktører. Mandat: LVU skal: være en permanent, formell samarbeidsarena som møtes minimum to ganger hvert halvår. være et faglig utvalg. Arbeidet i LVU endrer ikke på beslutningsveier eller vedtaksmyndighet hos noen av samarbeidspartnerne. iverksette og gjennomføre karriereveiledningstiltak i tråd med målene for LVU og med føringer fra skoleeierne, kvalitetsforum og styringsgruppen for partnerskapet. Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark

16 www.telemark.no Mål: LVU skal bidra til: å redusere feilvalg og øke gjennomføringen i videregående opplæring gode overganger fra grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning erfaringsdeling og kompetanseheving av den enkelte deltaker i LVU for å sikre god kvalitet på karriereveiledning i regionen økt kompetanse om karriereveiledning i regionen økt kunnskap om arbeidslivet både for deltakerne i LVU og deres målgruppe å utvikle karriereferdigheter hos målgruppen Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark

17 www.telemark.no Organisering: Hvert LVU skal ha en leder som er frikjøpt i henhold til partnerskapsavtalen. LVU-leder møter fast i kvalitetsforum og lederforum for LVU. Det skal lages egen årsplan og årsmelding for arbeidet som legges frem for Kvalitetsforumet. Faste medlemmer er karriereveiledere i grunnskole, videregående skole og oppfølgingstjenesten. LVU inviterer andre etter behov. Opplæringskontor/NHO inviteres til møter i LVU og avklarer deltakelse med LVU leder. Lokal partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark

18 www.telemark.no Kommune Fast andel (50%) Variabel andel (50%) kr. 1,50/innb. Totalt Bamble14.00021.00035.000 Bø14.0008.00022.000 Drangedal14.0006.00020.000 Fyresdal14.0002.00016.000 Hjartdal14.0002.50016.500 Kragerø14.00015.50029.500 Kviteseid14.0003.50017.500 Nissedal14.0002.00016.000 Nome14.0009.60023.600 Notodden14.00018.00032.000 Porsgrunn14.00051.00065.000 Sauherad14.0006.10020.100 Seljord14.0004.40018.400 Siljan14.0003.50017.500 Skien14.00076.00090.000 Tinn14.00010.00024.000 Tokke14.0003.50017.500 Vinje14.0005.40019.400 Totalt252.000248.000500.000 Fordeling av utgifter pr kommune


Laste ned ppt "PARTNERSKAPSAVTALE FOR KARRIEREVEILEDNING Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google