Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordhordland ein kommune i 2020 ? Eller fleire? Folkemøte om kommunereforma i Nordhordland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordhordland ein kommune i 2020 ? Eller fleire? Folkemøte om kommunereforma i Nordhordland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordhordland ein kommune i 2020 ? Eller fleire? Folkemøte om kommunereforma i Nordhordland

2 Agenda Kl 1900: Innleiing Kl 1910: Om kommunestrukturprosessen Kl 1940: Spørsmål og kommentarar frå salen Kl 2015: Ny kommuneplan Kl 2045: Innspelstasjonar - Kva er viktig for deg? Kl 2100: Avslutning

3 Ny kommune Bakgrunn

4 Mål for kommunereforma Gode likeverdige tenester Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftige og økonomisk robuste kommunar Styrka lokaldemokrati

5 Kva sa politikarane – sentralt? «…Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.»

6 Utvikling 1964- 9 år gr.skule 2015 1837 15. Mai 1880 – BNR stifta – het Lindås- Masfjorden Dampskibsselskap Busstrafikk 1928

7 2014: Tiårig grunnskule, beredskap mot forureining, busetting av flyktningar, avfallshandtering og avløp, kommunelegar, helsestasjon, somatiske sjukeheim, psykisk utviklingshemma, miljøvern, undervisning barn i institusjonar, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontora, lovfesta rett til 10-årig grunnskule, SFO, musikk- og kulturskular, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærarar, klinisk veterinærvakt, lovfesta rett til barnehageplass, krisesentra, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyre, beredskapsansvar, samhandlingsreforma, folkehelseansvar. 1964: Skule, skatt, sosial- trygdevesen, veg. Plan og bygg i byane. Meir ansvar til kommunane

8 Tettare knytt saman sidan 1964 Alversund bru 1958 Nordhordland bru 1994 Munndalsberg- tunellen 1973 Austrheim – bruene 1971 Austfjordvegen 1988 Mongstadvegen 1974 Hagelsundbrua 1982 Eikefet-tunellen 1980 Fosenstraumen bru 1989 Modalen 1996

9 Reiseavstand 70 % < 30 minutt til Knarvik 11 % > 60 minutt til Knarvik

10 Bu- og arbeidsmarknad

11 Utgreiingar – frivillig løp «Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland». – Asplan Analyse og ECON Analyse 2006. «Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland». – Telemarksforskning juni 2013. – Oppdatering av analyse frå 2006. Nordhordland - Kommunestruktur 2015 – avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess (fase 2.1) – Telemarksforskning desember 2013

12 Ny kommune Intensjonsavtale

13 3k-alternativet Kommunenamn:Nordhordland (arbeidstittel) Kommunesenter:Knarvik Administrasjon:Knarvik Bruk av alle rådhus Innbyggjarrettleiing i alle rådhus Langsiktig strategi – digitalisering Samfunnsutvikling - konkurransekraft

14 Verdiar i prosessane Me skal byggja ein ny kommune. Alle kommunar er likeverdige partar. Me skal byggja vidare på felles identitet og kultur. Beste praksis Me skal involvera innbyggjarar, tilsette og næringsliv. Me skal ha likeverdige tenester i heile kommunen. Me skal vidareføra lokal tenesteproduksjon der brukarane bur. Me skal ha innbyggjarrettleiing i alle rådhusa. Digitalisere dialog med innbyggjarar

15 Kommunereform - organisering Rådmann med dei mest sentrale funksjonane skal sitje på rådhuset i kommunesenteret. Rådhusa i Meland og Radøy skal ha kommunale funksjoner i den nye kommunen. Det skal være innbyggjarrettleiing i alle rådhusa. Nærsentra: Ostereidet, Lindås, Knarvik, Frekhaug, Vikebø og Manger.

16 Demokratimodellen

17 Kommunereform - tenester Innbyggjarane skal motta desentraliserte tenester. Det vil vere naturleg å samordne kompetanse, der det er trong for å styrke kompetansemiljø- og utvikling for å sikre eit god tenestetilbod. Beste praksis skal vere grunnlaget for praksisen i ny kommune.

18 Kommunereform - kompetanse Rett kompetanse - grunnlag for eit godt tenestetilbod. Meir attraktivt å arbeide i den nye kommunen Fleire stillingar dedikert til spesialfunksjonar. Kompetansekartlegging skal bidra til betre oversikt og danne grunnlaget for ein kompetanseplan om rekruttering, organisering og fagutvikling.

19 Samfunnsutvikling Attraktiv region for næringsutvikling nord for Bergen Tilrettelegging av betre infrastruktur, særleg samferdsle Sterk og «avgjerdsdyktig» kommune Sterkt regionsenter Breiare idretts- og kulturtilbod

20 Kommunereform – økonomi Harmonisere skattar og avgifter i ny kommune Prisnivå på kommunale tenester/gebyrnivå skal vere likt i heile kommunen. Det er eit mål at ingen innbyggjarar skal få høgare eigedomsskatt i ein ny kommune. Eigedomsskatten blir harmonisert slik: Nordhordland kommune fjernar eigedomsskatt på hus og hytter.

21 Ny kommune Vegen vidare

22 Framdriftsplan – nasjonalt

23 Prosess i Nordhordland Frivillig prosess frå 2010 Løp – tre kommunar – Ferdig intensjonsavtale – Høyring på folkemøte – Opinionsundersøking Løp – åtte kommunar – Intensjonsavtalen – frå tre kommune – grunnlag for nye forhandlingar med 8 kommunar – Ferdig 1. mars – Høyring ute hos folket – Kommunestyrevedtak 22. juni

24 Kva er viktig for DEG i utviklinga av kommunen og DITT nærmiljø Kommuneplan for Lindås kommune

25 Kommuneplan - samfunnsdel Korleis skal samfunnet i vår kommune utvikle seg dei neste 10 – 20 åra Kva er viktig for deg som innbyggjar? Prosess i fleire fasar – no vil vi har innspel på viktig tema

26 Aktuelle tema Kulturtilbod Fleire arbeidsplassar Friluftsliv Idrett Klima og miljø Betre vegar Breiband/fiber Tryggleik Eldreomsorg Skule Barnehage Trygg skuleveg Tilbod til ungdom Aktivitetstilbod i bygda

27 Kva er viktig for DEG? For kommunen For ditt nærmiljø Kva er dei 3 viktigaste sakene du brenn for?

28 Spørsmål og kommentarar info@lindas.kommune.no


Laste ned ppt "Nordhordland ein kommune i 2020 ? Eller fleire? Folkemøte om kommunereforma i Nordhordland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google