Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole

2 Agenda Informasjon om skolen og skolehverdagen v/skolens ledelse Presentasjon av rådgivertjenesten v/rådgiver Presentasjon av skolehelsetjenesten v/helsesøster Informasjon fra miljøarbeider Informasjon om ulike prosjekter FYR Ny Giv Læringsstrategier Den naturlige skolesekken Internasjonalisering Spørsmål fra salen

3 Visjon Alle skal oppleve seg inkludert Tilpasset opplæring Oppleve mestring Nulltoleranse mot mobbing og uønsket atferd og rus (§ 9a). Snakke med og ikke om

4

5 Eikelilæreren Kan faget sitt Er en dyktig veileder Varierer undervisningen Holder ro i undervisningen Ser, lytter til og samarbeider med elevene Har godt humør, er hyggelig og bryr seg Er ikke nedlatende/ ler ikke av elevene Kan gjøre/ ta feil og innrømme det

6 Gjensidige forventninger på Eikeli Har lyst til å lære Viser respekt for og lytter til hverandre Behandler alle likeverdig og med respekt Er åpen og redelig Bidrar til et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø Behandler alle i tråd med prosedyrer og gjeldende lov- og regelverk Motiverer hverandre for læring og bidrar til mestring Snakker med hverandre og ikke om

7 Dette brenner vi for på Eikeli!

8 Nærvær 75% 95% Ferier Utsatte prøver Tett oppfølging/nettverk Varsle foresatte

9 Vurdering for læring Varierte vurderingsformer Egenvurdering Vurdering med og uten karakter Samarbeid med Bleiker og Nesbru i regi av fylkesdirektøren for utdanning

10 Samarbeid med ungdomsskoler Hosletoppen og Østerås Samarbeid mellom lærere Felles vurderingspraksis Forsering av fag

11 Ny visjon Drømmeskolen Ny visjon Nye nøkkelverdier Nye satsingsområder Standard for Eikeli-eleven/læreren/lederen

12 Skole-hjem samarbeid Fire foreldremøter på Vg1 Velkomstsamtalen Utviklingssamtalen Tett samarbeid med lærere/kontaktlærer/ledelsen Foresatte-gruppe

13 Studieleder Liv Ragna Rohde Wang

14 Avsluttende og gjennomgående fag Vg1 SSP Naturfag Engelsk Geografi Samfunnsfag Matematikk SoS Programfagene Matematikk Naturfag SSP Norsk Fremmedspråk Kroppsøving SoS Engelsk Norsk Kroppsøving Avsluttende fagGjennomgående fag Blir stående på vitnemål; kan forbedres ved privatisteksamen

15 Praktisk eller Teoretisk matematikk? Vg1 Vg2 Vg3 1T 1P R1 S1 2P R2 S2 FY1 FY2 Ingen betydning for opptak høgskole universitet Spesiell stuidekom- petanse Generell Studiekom- petanse

16 Karakterene 1 og IV (ikke vurdert i fag Karakteren 1 – ikke bestått fag skoleåret er fullført, men ikke bestått den enkelte elev vil bli vurdert om de kan fortsette til neste trinn, og brev om dette sendes inntakskontoret Karakteren IV – ikke vurdert – ikke godkjent skoleåret er ikke fullført og bestått, det er ikke sikkert eleven vil bli flyttet opp til neste trinn Fravær alt fravær skal føres på vitnemålet (§3-47 forskrift til opplæringslov). Etter bestemte regler kan inntil 10 dager ikke føres på vitnemål. Det må legges frem dokumentasjon og søkes om dette til rektor. ved dokumentert sykdom «skal læreren strekke seg langt for at eleven skal få vist sin kompetanse»

17 Utvekslingsår i Vg2 (rundskriv Udir-6-2012, pkt 5) Vilkår som må være oppfylt: 1.opplæringsåret må være likeverdig eller mer omfattende enn Vg2 etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2.eleven må ha bestått fagene i den utenlandske opplæringen, på en slik måte at eleven er kvalifisert til å tas inn eller flyttes opp til neste trinn i det aktuelle landets skolesystem. 3.eleven må kunne dokumentere at de har hatt opplæring og bestått fagene matematikk og fremmedspråk (samme som hjemme) 4.elever på SOS må velge fag som er likeverdige med programfagene på Vg2 Service og samferdsel

18 Utveksling Vg2 forts. I vurderingen av likeverdigheten menes at opplæringsåret i utlandet må ha “hovedvekten” på den samme fagkretsen som en finner i den tilsvarende norske opplæringsåret i det aktuelle utdanningsprogrammet eleven søker om å få godkjent Det betyr at eleven må: følge fellesfag gitt i utlandet velge minst 2 programfag (valgfag) som ligger på det programområdet eleven har valgt og som eleven må fortsette med i Vg3 (fordypning). I tillegg må eleven ha matematikk og fremmedspråk Det er to programområder på SSP; realfag eller språk, samfunnsfag eller økonomifag Elever på SOS må ha velge programfag som kan sidestilles med programfag på service og samferdsel.

19 Utveksling Vg2 forts. Hvis ikke kravene til likeverdige fag er oppfylt, må eleven ved tilbakekomst regne med å ta fag som privatist, eller å gå Vg2 på nytt. Dette gjelder både elever på SOS og SSP.

20 Foresattemøter 2013/2014 22. okotber – kl 18.00 – Møte med kontaktlærere og den enkelte klasses lærere. Mulighet for samtale med enkeltlærere 4. desember – kl 18.00 – Møte om valg av fag til Vg2, og regler i forhold til dette 9. april – kl 18.00 – Informasjon og oppsummering av skoleår

21 Retten til nødvendig rådgivning Sosialpedagogisk rådgiver Kjell Ove Ernes

22 Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Forskrift § 22-3 Formål: Bevisstgjøre og støtte samt utvikle planleggingskompetanse i et langsiktig læringsperspektiv

23 Sosialpedagogisk rådgivning - Hva gjør Eikeli vgs? Henviser til utredning hos PPT ved mistanke om lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med lese- og skrivevansker Tilrettelegger for elever med spesielle behov Henviser til BUP, PPT og andre instanser ved behov Samtaler med elever om problemer som er til hinder for læring Har grupper for gutter som har bekymringsfullt stort fravær

24 Timeplan Eikeli videregående skole

25 KARRIERERÅDGIVNING Hva tilbyr skolen? Karriererådgiver Mona B Standahl

26 Forankring og Formål Opplæringslova § 9-2 «Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Forskrift § 22-3 Formål: Bevisstgjøre og støtte samt utvikle planleggingskomeptanse i et langsiktig læringsperspektiv

27 Rettigheter Rådgivning og rettledning knyttet til valg av yrke Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av rettledningsverktøy Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger Opplæring og rettledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

28 Hvordan? Gruppevis eller individuell Samarbeid mellom ulike personer og instanser på skolen «…skolen skal så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgivning om yrkes- og utdanningsval» Andre utdanningsvivå Lokalt næringsliv Partnerskap for karriererettledning Hjemmet

29

30

31 Evaluering karrieredag 2013 Alt i alt. Hvordan vurderer du karrieredagen? Vg1Vg2Vg3 Veldig og litt bra93,090,087,2 Verken eller5,65,08,6 Litt og veldig dårlig1,42,51,4 Vil du være positiv til at det arrangeres en tilsvarende karrieredag til neste år? Vg1Vg2Vg3 Ja98,695,0 95,7 Nei1,4 5,0 2,9

32 Neste karrieredag 9. jan 2014 Torsdag 9. januar 2014 Vi trenger foreldre innenfor Helse Økonomi Ingeniørfag Humaniora Annet Mail til mona.berit.standahl@eikeli.vgs.no eller post@eikeli.vgs.nomona.berit.standahl@eikeli.vgs.no

33 NOEN PROSJEKTER PÅ EIKELI

34 Vi satser på ungt entreprenørskap Ungdomsbedrifter studiespesialisering Vg2 Ungdomsbedrifter Service og Samferdsel En kort presentasjon En kort presentasjon

35 Ny Giv Gjennomføring i videregående skole Handler om læringsstrategier Gjelder for alle elever Integreres i undervisningen

36 FYR Fellesfag – Yrkesretting – Relevans Matematikk Norsk Engelsk

37 LÆRINGSSTRATEGIER Grethe Marie Osa Jensen

38 DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN Ida Løver Rasmussen

39 INTERNASJONALISERING Espen Håland


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte Eikeli videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google