Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Stjørdal 8. september Seniorrådgiver Inga Gjerdalen Statlig styring av kommunesektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Stjørdal 8. september Seniorrådgiver Inga Gjerdalen Statlig styring av kommunesektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Stjørdal 8. september Seniorrådgiver Inga Gjerdalen Statlig styring av kommunesektoren

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Statens styring av kommunesektoren Kommuner/fylkeskommuner politisk valgte og styrte forvaltningsnivåer Kan ikke instrueres – men styres ved: -hjemmel i lov fastsatt av Stortinget -økonomiske virkemidler -avtaler -dialog -veiledning/informasjon

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Overordnet mål Innenfor et generalistkommunesystem gi gode rammebetingelser som kan styrke kommunene og fylkeskommunenes roller som: –tjenesteprodusenter -myndighetsutøvere -samfunnsutviklere -demokratiske arenaer

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Departementenes roller og ansvar SD har sektoransvaret KRD har en samordningsrolle og skal bidra til at statens styring av kommunesektoren er helhetlig og konsistent Bl.a. at overordnede styringsprinsipper og retningslinjer for utforming av statlig regelverk gjøres kjent og inngår i en helhetlig vurdering når departementene og øvrig sentral stat utformer og konkretiserer reformer, regelverk eller andre tiltak

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Retningslinjer for særlovgivningen Krav til særskilt begrunnelse ved: Regler om bestemte organer Krav til ”hvordan” løse oppgaven Intern delegering og forbud mot delegering Tekniske forhold Faglige krav til kompetanse, bemanning mv. Statlige godkjenningsordninger Krav om kommunale planer på enkeltområder Særlige saksbehandlingsregler Individuelle rettigheter

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Kontroll- og påvirkningsmåter Den demokratiske styringskjeden Lovlighetskontroll, kl. § 59 Klage Egenkontroll Godkjenningsordninger Rapporteringsordninger Statlige og kommunale ombudsordninger Andre virkemidler hos regional stat Domstolskontroll Media

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Rammefinansiering hovedprinsipp Regjeringen og Stortinget er enige om at kommunesektoren i all hovedsak skal være rammefinansiert Begrunnelse: Lokalt selvstyre, effektivitet Prioriterings- og kostnadseffektivitet Makroøkonomisk styring

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Kommuneøkonomi Samsvar mellom oppgaver og ressurser Fagdepartementet har budsjettansvar på sin sektor uavhengig av finansieringsform Rammefinansiering som hovedprinsipp Øremerkede tilskudd skal som hovedregel være forbeholdt viktige nasjonale prioriteringsområder i en oppstartsfase, eller finansiering av oppgaver som få kommuner har ansvar for.

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 DIFI-rapport, problemstillinger Hvordan har omfanget av ulike typer juridiske styringsvirkemidler utviklet seg over de siste 10 år –Miljø, utdanning (grunnskolen) og helse/omsorg Hva er departementenes og direktoratenes policy for bruk av ulike typer styringsvirkemidler Hvordan blir de statlige styringsvirkemidlene opplevd (og etterlevd) på kommunalt nivå?

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 DIFIs samlede oppsummering Mål- og resultatstyring dominerer, men…. Rettighetslovgivning snevrer inn kommunalt handlingsrom Mange kommuner har ikke kompetanse og kapasitet til leve opp til statens krav om rapportering og dokumentasjon Økt vekt på lovlighetstilsyn – går vi mot en reregulering av områdene? Økt tilfang på informasjon – staten må vise handlekraft

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Samhandling stat-kommuner Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) : Behov for godt samarbeid videre Regionale synspunkter viktig ved utformingen av nasjonal politikk Bidrar til felles problemforståelse, et bedre beslutningsgrunnlag og forankring av mål og virkemidler Stort behov for dialog på det enkelte fagområde for å videreutvikle de regionale partnerskapene og den vertikale samhandlingen

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Mål: –styrke strategiske politiske dialog mellom folkevalgte organer –medvirke til at nasjonal og regional politikk bygger opp under hverandre Ingen beslutningsarena Årlig. KRD og MD ansvar hv 2. år Statsråder fra involverte departementer og fylkesordfører /-rådslederne deltar Rundebordskonferanse - bedret dialog

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Konsultasjonsordningen Regjeringens hovedarena for samordnet formell dialog med kommunesekt. v/KS 4 møter i året Hovedfokus det økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet inkl. enkeltsaker og reformer Bilateral kontakt - adm./politisk Kostnadsberegninger og andre innspill styrker beslutninsgrunnlaget til regjeringen og Stortinget

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Tema framover Videreutvikle styringsdialogen og samhandlingen mellom SD/SVV og FK NOU om vegtilsyn Videre arbeid med statlige føringer Innholdet i regionale planstrategier (RPS) og forholdet til NTP ------------------------------------ Prinsipper og retningslinjer for statlig regelverk mv. i KRDs veileder om statlig styring av kommunesektoren H-2186


Laste ned ppt "1 Stjørdal 8. september Seniorrådgiver Inga Gjerdalen Statlig styring av kommunesektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google