Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av Stortingsmelding nr 35 – Hva med tannpleierne? Seniorrådgiver Hanne Lundemo og seniorrådgiver Kari Sekkenes Tandberg Helse- og omsorgsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av Stortingsmelding nr 35 – Hva med tannpleierne? Seniorrådgiver Hanne Lundemo og seniorrådgiver Kari Sekkenes Tandberg Helse- og omsorgsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av Stortingsmelding nr 35 – Hva med tannpleierne? Seniorrådgiver Hanne Lundemo og seniorrådgiver Kari Sekkenes Tandberg Helse- og omsorgsdepartementet Fagkurs NTpF 3. juni 2010

2 2 Disposisjon Politiske rammebetingelser for oppfølging av stortingsmeldingen Juridiske føringer for lovarbeidet Refusjonsrett for tannpleiere

3 3 Politisk plattform 2009 – 2013 Gode helsetilbud til alle Regjeringen vil ha en helsetjeneste som ligger i front både medisinsk og teknologisk. Regjeringen har som mål å redusere sosiale helseforskjeller. Alle skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer skal folk oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren. Det forebyggelde arbeidet må stryrkes.

4 4 Politisk plattform 2009 - 2013 Tannhelsetjenester Regjeringen vil sikre tilgjengeligheten til tannhelsetjenester Regjeringen vil følge opp stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester, St.meld. nr 35 (2006-2007) Regjeringen har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling Regjeringen vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år

5 5 Regjeringens viktigste virkemidler Regulering i lov Tannhelsetjenestelov m/forskrifter, Folketrygdloven med forskrifter Annet regelverk Budsjettbevilgninger Uavhengig av lovregulering I forkant av lovregulering Som følge av lovregulering Personell og kompetanse Utdannings- og fordelingsmessige forhold

6 6 Hva er under arbeid i HOD av særlig relevans for tannpleiere? Revisjon av Lov om tannhelsetjenesten Revisjon av forskrift om prisopplysning ved tannlegetjenester Forberedelse av elektronisk prisopplysningstjeneste for tannbehandling Vurdering av refusjonsrett for tannpleiere Tilrettelegging for oppkobling til Norsk Helsenett

7 7 Lovprosessen Lovgivningsarbeidet: Forberedende lovarbeid Lovforslag Komitébehandling Behandling i Stortinget i to omganger Sanksjonering av Kongen i statsråd

8 8 Alt henger sammen med alt… Tannhelsetjenesteloven er en del av helseretten Lover som berører vårt område Annet pågående lovarbeid i HOD

9 9 Føringer for lovarbeidet Lovteknikk – veileder om lov- og forskriftsarbeid Utredningsinstruksen Statlig styring av kommunesektoren – veileder for arbeidet med tiltak og reformer som berører kommuner og fylkeskommuner

10 10 Revisjon av tannhelsetjenesteloven - juridiske problemstillinger Fylkeskommunens ansvarsbestemmelser -Befolkningsansvaret -Gruppeansvaret Gjennomgå rettighetsspørsmål på tannhelsefeltet Kvalitet i tjenesten Spørsmål om vederlag/egenbetaling Forbrukerrettigheter

11 11 Endring av folketrygdloven – refusjonsrett for behandling hos tannpleier? Begrunnelser: -Formalisering av dagens praksis ”påholden penn” -Tannpleiers kompetanse -BEON-prinsippet -Oppgavefordeling TL – TP -Pasientenes behov -Tilgjengelighet

12 12 Hjemmel for refusjon - tre veier å gå 1.Behandling av periodontitt, takst 501, 4 og 5 2.Før, under og etter behandling av periodontitt 3.Flere behandlingsformer og innslagspunkter i forskriften

13 13 Hvilke øk/adm konsekvenser må departementet utrede nærmere? Økte utbetalinger fra folketrygden? Oppgaveglidning fra tannlege til tannpleier? Økt etterspørsel etter tannbehandling generelt? Økt etterspørsel etter tannpleiere? Flere privat næringsdrivende – færre offentlig ansatte? Bedre tannhelse i befolkningen? Administrative konsekvenser for HELFO?

14 14 Hva vet vi? - Nesten 0

15 15 Hva trenger vi å vite? Ansettelsesforhold Priser Klarer TP å oppfylle norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren Helse- og omsorgsdepartementet vil samarbeide med Norsk tannpleierforening om nærmere kartlegging

16 16... _ _ _...


Laste ned ppt "Oppfølging av Stortingsmelding nr 35 – Hva med tannpleierne? Seniorrådgiver Hanne Lundemo og seniorrådgiver Kari Sekkenes Tandberg Helse- og omsorgsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google