Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobbing, aggresjon & sosial kompetanse Psykolog Egil Launes Mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobbing, aggresjon & sosial kompetanse Psykolog Egil Launes Mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobbing, aggresjon & sosial kompetanse Psykolog Egil Launes Mars 2013

2 5-10 % sier de blir mobbet, 3-4 % sier de mobber (2-3 g/mnd.)

3  Psykolog  PMTO* spesialist  TV 2 ”I de beste familier”, sesong 1 & 2  Bok: ”Foreldrehjelpen” (2006)  Skoleprosjekt ”Aiped”  Kvinesdalsskolen, Grim ungdomsskole, NUS, Furulunden skole, Wilds Minne skole.  Sakkyndig i barnevern og barnefordeling  GRU 1  Veileder, foredragsholder Litt om Egil

4 Sosial Fungering Antisosial atferd Sosial kompetanse Aggresjon Trass Ufølsom Lek Empati Selv kontroll

5 1.Ha en skriftlig plan 2.Forebygg ved å trene sosial kompetanse 3.Oppdag mobbeatferd tidlig 4.Samarbeid med hjemmene (og PPT/ABUP/BV) 5.Enesamtaler med mobbere og mobbeofre 6.Følg partene raskt, hyppig, tett opp, over tid 7.Ansvarliggjør mobberne 8.Tren (lær) mobberne & mobbeofrene 9.Fremstå som myndige voksne 10.Tydelig klasseledelse Oppskriften

6  Elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det at: ... «alle elevar i grunnskolen og vidaregåande  skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt  miljø som fremjar helse, trivsel og læring». Kapittel 9a

7

8  Ifølge opplæringsloven § 9a–3 & 4 har både ansatte og ledelse ansvar for at krenkelser og mobbing opphører straks.  Rektor har ansvaret for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet Voksnes ansvar

9  Barna venter lenge før de kontakter voksne  Sladrehank skal selv ha bank?  Foreldre vet ikke hva de skal gjøre  Sier de ifra blir det kanskje verre  For lite kompetanse i å oppdage mobbing  Friminutt og bussovergang  Skolene har vært for opptatt av dialog mellom mobber – offer Utfordringer

10  Tilfeldig og sporadisk humor og «erting»  Konflikter og uenigheter  Enkelttilfeller av slåssing og utestenging.  Finne sin plass i det sosiale nettverket – måle krefter og skaffe allianse Normal atferd

11  Mobbing er det når:  en person eller en gruppe  gjentatte ganger  og over tid  plager og trakasserer  et offer. Mobbing

12  Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere mot en elev som har vansker med å forsvare seg.  Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Mobbing v. Olweus

13 1.Fysisk mobbing – ansikt til ansikt 2.Bitching – utestenging og ryktespredning 3.Elektronisk mobbing  Sosiale medier  Større avstand – mer spredning – større varighet Typer mobbing

14  Aggresjon er en drivende kraft  Mobbing er et skjult atferdsproblem  Mobbere har ofte status  Hos medelever  Hos lærere  Mobbere mister sitt empatiske gangsyn  De tankeløse og de beregnende? Mobberne

15 AGGRESJON Kontrollert (kald) Impulsiv (varm) Offensiv Proaktiv Målrettet & Kald Ser etter svakheter hos elever og lærere Spenningssøkende aggresjon Oppnår forsterkning - kick Defensiv Reaktiv Hevngjerrig aggresjon Umodenhet eller sårbarhet gir sinne og hevntanker Eksplosiv aggresjon (6 %) Umodenhet eller sårbarhet gir dårlig affektregulering Aggresjon

16  Mobbing handler om makt og avmakt  Det er et skjevt maktforhold mellom den som mobber og den som blir mobbet.  Mobbing er et tegn på alvorlig atferdsforstyrrelse  Grusomhet mot mennesker eller dyr  Den antisosiale triade  Nekter å samarbeide  Manglende respekt for autoriteter  Dårlig aggresjonskontroll Makt

17  Ødelagte klær eller bøker.  Barnet isolerer seg, vil ikke være sammen med andre barn etter skoletid.  Skoleprestasjonene går ned uten at det er noen spesiell grunn for det.  Barnet vegrer seg for å gå på skolen (har vondt i hodet, vondt i magen o.lign.)  Pengeforbruket øker (betaler for å slippe mobbingen)  Barnet er utstøtt fra det sosiale miljøet (blir ikke snakket til, får ikke være med ”på laget” o.lign.)  Labile følelser Tegn på mobbing

18  Viser sårbarhet som andre griper fatt i  Kan være svak self-awareness  Avvik ift klær/vekt/utseende/sosial kompetanse  Offerrollen Mobbeoffer

19  Identifisere mobbingen via ofrene  Lære seg å se etter tegn på mobbing  Tro på de som sier de blir mobbet  Snakker om mobbing med elevene og foreldrene  Avklare rollene til de voksne i skolehverdagen Anti Mobbeprogram

20  Evne til å oppdage mobbing  Håndtere mobbesituasjoner  Samarbeide med foreldre  Forebygge mobbing  Trene inn sosiale ferdigheter som er uforenlig med mobbing  Tydelig klasseledelse Lærernes rolle

21  Positiv involvering  Positiv kontroll – grensesetting  Godt tilsyn  Rollemodeller  Hva er risikofaktorer hjemme? Foreldres suksessfaktorer

22  Lag rutiner for å holde oversikt over barnets mobil vaner  Hold deg oppdatert på hvilke PC- og TV-spill og nettsteder barnet har tilgang til  Gjør klare avtaler om hvor barnet er og når det skal komme hjem  Ha oversikt over hvem barnet holder seg sammen med og hva de gjør  Å holde oversikt på en god måte vil si å bry seg Oversikt hjemme

23 Offer og mobber

24  Mobbeofre beskriver mobbing som et mareritt.  Mobbing skjer ofte over lang tid, gjerne år.  Selvfølelsen brytes ned.  Man føler seg alene, og utestengt fra det gode selskap. Mobbeofre

25  Lavere selvfølelse  Dårligere skoleprestasjoner  Skolevegring  PTSD – flashbacks, konsentrasjonsproblemer, tristhet/angst  Psykiske problemer som voksen Effekt av mobbing

26  Vær gode modeller som er tolerante i forhold til mangfold og forskjellighet.  Ikke mobb andre  Unngå å gi barna nedsettende kommentarer.  Snakk med barna om mobbing og hvordan du vil at barna skal være sammen med andre.  Lær barna å unngå mobberne Tiltak mobbeoffer - voksne

27  Vær oppmerksom på barnet ditt hvis det  trekker seg tilbake  virker ulykkelig  får vondt i magen  får søvnproblemer.  Sjekk ut hva barnet har å si uten å presse.  Tro på barnet ditt! Foreldre til mobbeofre

28  Vær gode modeller som er tolerante i forhold til mangfold og forskjellighet.  Ikke mobb andre  Følg med på nett og mobilbruk  Diskuter med barna hva som er gode kommunikasjonsvaner.  Lær dem å tenke før de taster! Ikke godta at ”alle skriver sånn i dag!” Tiltak mobbere - foreldre

29  Mobberne trenger bevisstgjøring og korrigering.  Følg med på barnets sosiale omgang med andre.  Ha kontakt med andre foreldre  Slå tidlig ned på tendenser til  aggresjon  utestengning  intriger Mobberne

30  Enesamtale med offeret  Få konkret historie  Tro på eleven og definere oppførselen til andre som uakseptabel  Jevnlig oppfølging  Kontakt med hjemmet  Lære problemløsning og unnvikelse Jobbing med mobbeofre

31  Enesamtale  Samtale med hjemmet  Definere mobbing som uakseptabelt  Formidle negative konsekvenser  Jobbe gruppebasert med mobberne  ART  Rollespill  Tett oppfølging av mobberne Jobbing med de som mobber


Laste ned ppt "Mobbing, aggresjon & sosial kompetanse Psykolog Egil Launes Mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google