Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan mot mobbing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan mot mobbing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan mot mobbing
Vallset skole

2 Innhold Innledning Visjoner Hvordan oppdager vi mobbing Ordensregler
Forventninger og ansvar Forebyggende tiltak mot mobbing Strakstiltak

3 Innledning Mål Definisjoner Mobbing Diskriminering Rasisme
Alle elever ved Vallset skole skal oppleve et trygt og godt miljø fritt for mobbing, ondsinnet erting/plaging og stygg språkbruk. Effektive tiltak skal settes i verk når mobbing oppstår. Definisjoner Mobbing Diskriminering Rasisme

4 Visjoner Skolens visjon Elevenes slagord Foreldrenes visjon
Vallset Skole – en god skole, med (ALT) - Ansvar, Læring og Trivsel Elevenes slagord Framkommet fra elevene selv Foreldrenes visjon Ingen elev skal være redd for å gå på skolen, og ingen foreldre skal trenge å bekymre seg for at barna deres skal bli mobbet.

5 Hvordan oppdager vi mobbing
Hvordan oppdager jeg at barnet mitt blir mobbet? Hvordan oppdager jeg at barnet mitt mobber?

6 Ordensregler Ordensreglene må gjennomgås på nytt
Skal behandles av SU våren 06

7 Forventninger Forventninger til: Skolens ledelse Personalet Elevene
Forestatte

8 Hovedforventning Hovedforventing til skolen, ledelsen, lærere, andre ansatte, foresatte og elever er å sette elevene i sentrum. Vi ønsker å sikre at opplæringslovens §9A om godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø ivaretas.

9 Forventninger til ledelse
Støtter opp om tiltak mot mobbing Sørger for at ”handlingsplan mot mobbing” blir gjort kjent for alle ansatte Sørger for at alle ansatte følger de tiltak som er skissert i denne handlingsplanen. Være gode rollemodeller Sørge for samarbeid mellom skole og SFO i mobbesaker. Holde tett dialog med FAU, klassekontakter og foresatte ved alle forhold som er avgjørende for at elevene skal trives ved skolen Ta alvorlig de henvendelser skolen får om mobbing, i tråd med lovverk og forskrifter. Sørge for at resultatet av trivselsundersøkelsen blir informert om til alle elever, lærere og foresatte. Har god kommunikasjon med alle ansatte ved skolen og følger opp og avklarer eventuelle konflikter mellom ansatte. Det er helt klart at dersom ikke arbeidsmiljøet fungerer mellom de ansatte – vil dette påvirke arbeidsmiljøet til barna. Noen foresatte opplever at det kan være ”en høy terskel” å ta kontakt med skolen i enkelte tilfeller. Skolens ledelse og kontaktlærere må tilstrebe og lytte til de foresatte og sette seg inn i deres situasjon. Skolens ledelse skal gi løpende informasjon til skolens samarbeidsutvalg, elevrådet og FAU om alle forhold som har betydning for skolemiljøet. Disse skal så tidlig som mulig tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak, og har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som har betydning for skolemiljøet. Engasjere elever i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Alle elever skal delta. Elevene skal være med å drøfte tiltak mot mobbing. Sørge for at skolen har en ”skolevennordning” for 1. og 2. klassinger. Elever i 6. og 7. er faddere/skolevenner. Sørge for at skolemegling fungerer. Sette opp en postkasse/mobbekasse. Kartlegge skolens utemiljø, definere hva som regnes som mobbefri sone, og hva som er risikoområde.

10 Forventninger til personalet
Er gode rollemodeller for elever og kollegaer Kjenner handlingsplanen mot mobbing Følger opp tiltak som er iverksatt er lojal mot skolens handlingsplan mot mobbing. straks melder fra til kontaktlærer og/eller rektor ved mistanke om mobbing og griper inn ved mistanke om mobbing ”den som tier/overser samtykker” hjelper barna til å tro på seg selv, egne krefter og muligheter er en støttespiller for et godt klasse- og skolemiljø bidra til å skape ro i arbeidssituasjonen er opptatt av hvordan elevene fungerer på skolen roser for evnen til å skape godt kameratskap stimulerer til lek og trivsel søker å forhindre aggressive situasjoner søker å skape et godt utemiljø ved skolen er tydelig leder i klassemiljøet tar elever som melder ifra på alvor

11 Forventninger til elevene
At du er en god rollemodell for de andre barna på skolen At du vet hvilke konsekvenser det får hvis du er slem mot andre At du bidrar positivt for at det skal bli et godt miljø i klassen din og på skolen. At du sier ifra til en lærer hvis du ser noen oppfører seg dårlig mot andre. At du går raskt ut i friminuttene. Det er ikke lov å gå inn igjen uten tillatelse fra lærer. At du tar ansvar for egne handlinger At du følger de regler om oppførsel som til enhver tid gjelder At du hører på de voksne slik at skolehverdagen blir trygg og positiv for en selv, andre elever og ansatte ved skolen Være en god fadder i 6. klasse og 7. klasse. At du gjør mot andre det en vil at andre skal gjøre mot en selv.

12 Forventninger til foresatte
Er gode rollemodeller for barna Setter seg inn i og støtter opp om skolens handlingsplan mot mobbing. Returnerer skjema til skolens med underskrift på at handlingsplanen er lest Tar kontakt med kontaktlærer hvis du har fått kjennskap til/mistanke om at noen barn blir mobbet. Hjelper barnet ditt til å tro på seg selv, egne krefter og muligheter. At du er opptatt av hvordan barnet ditt fungerer på skolen At du deltar i klassens sosiale arrangement på fritida At du er positiv til at barna omgås på fritida At du griper inn når barnet ditt har en negativ og uakseptabel adferd. Sørger for at barna kommer tidsnok på skolen Viser barna dine at det er du som voksenperson som bestemmer Deltar aktivt på foreldremøter og foreldresamtaler. I samarbeid med kontaktlærer sette i verk trivselsfremmende aktiviteter i skolen. Faktisk leser informasjon som kommer fra skolen Omtaler medelever, lærere og skolen positivt ovenfor barnet

13 Forebyggende tiltak mot mobbing
Det viktigste tiltaket mot mobbing er holdningsskapende arbeid blant elever, skolens ansatte og foreldre. Ved å motivere alle til å jobbe kontinuerlig med dette, får vi et miljø der mobbing ikke gror frem. For å få til dette må alle ansatte på skolen har en felles holdning og reagere likt ovenfor samme type adferd. Det er viktig at elevene har tillit til lærerne, og at lærerne er tydelige ledere med autoritet. For å få til et godt og nært skole-hjem- samarbeid, må foreldre være lojale mot skolens regler og holdningsskapende arbeid. Det er viktig å trene elevene til å ta ansvar for seg selv og sine medelever i skolen. Elevene kjenner problemet best og er den viktigste brikken for å lykkes. Tilsynsordning

14 Tilsynsordning Det skal være forsvarlig tilsyn på skolen. Følgende punkter mener vi er viktige for å ivareta dette: Skolens uteareal har en sikker sone: Skoleplassen i sør. Her er det alltid en inspiserende. 3-5 personer har inspeksjon i hvert friminutt der minst 1 person oppholder seg i sikker sone. Andre inspiserende tar runder for å ha oversikt over resten av skolen. Alle inspiserende ifører seg gule vester. Påser at alle elever går ut (Ansvar ”2-er-inspeksjon”). Steder som elevene kan oppleve som farlige må oppsøkes av inspiserende. 1 inspiserende skal ha inspeksjon på uteområdet fra kl 0800. Inspeksjon på bussholdeplassen før bussavgang etter skoleslutt. 1. klasse følges av en voksen til skolebussen. Kontaktlærer skal til enhver tid ha oversikt over hvilke elever som tar skolebuss, går hjem, eller blir hentet av foreldre/andre.

15 Andre forebyggende tiltak mot mobbing….
Elevmegling Klassemøter/Klasseråd Klasseregler Elevsamtaler Foreldresamtaler Foreldremøter Trivselsundersøkelser Informasjon Tiltak overgang barnehage – skole Tiltak overgang barnetrinn – ungdomstrinn Kompetanseutvikling Synlig ledelse Skole-hjem-samarbeid

16 Tiltak Tiltaksliste Tiltak mot den som blir mobbet Tiltak mot mobberen
Felles tiltak mot mobber og offer

17 Strakstiltak Når noen oppdager mobbing, skal kontaktlærer informeres. Kontaktlærer kartlegger hendelsesforløpet og informerer rektor så raskt som mulig. 3. Kontaktlærer skriver rapport. 4. Elevene innkalles til samtale for å vurdere om det må settes inn strakstiltak. Foresatte skal informeres samme dag som samtalen er gjennomført, hvis mulig. Dette gjelder både foresatte til den/ de som er blitt mobbet og den/ de som har utført mobbingen. 5. Kontaktlærer informerer lærere og andre tilsatte 6. Den/ de som har mobbet blir informert om tiltak som er satt i verk for at vedkommende ikke skal få mulighet til å utføre mobbing. Vedkommende skal ha mulighet til å uttale seg. 7. Begge parters foresatte innkalles til møte med skolens ledelse og informeres om bl.a. tiltaksplanen som vil bli gjennomført. Dette er et enkeltvedtak ihht. forvaltningsloven med gjeldende klagerett. Tiltaket skal være i henhold til gjeldende regler for skolen. Se ordensregler. 8. Hvis saken går inn under straffebestemmelsene, skal politi varsles. 9. Skolens samarbeidsorganer informeres så langt som mulig om saken uten å bryte taushetsplikten som vil kunne foreligge i slike saker

18 Tiltak mot den som blir mobbet
Individuelle samtaler sammen med kontaktlærer eller eventuelt skolens ledelse. Vedkommende må ha tett oppfølging med følelse av trygghet og støtte. ”Ei hånd å holde i!” Informeres om at den som har utført mobbingen vil bli passet på slik at det ikke skjer igjen. Få tilbud om annen type hjelp der dette er nødvendig.

19 Tiltak mot den som har utført mobbing
Vedkommende innkalles straks til samtale med kontaktlærer og / eller skolens ledelse der det informeres om hendelse og aktuelle strakstiltak. Eleven skal ha mulighet til å uttale seg Strakstiltak iverksettes for å sikre at eleven ikke gjentar sine handlinger Få tilbud om annen type hjelp der dette er nødvendig.

20 Felles tiltak med mobber og offer:
Det kan arrangeres fellesmøter med mobber og offer. Samtaler og jevnlig oppfølging med foreldrene til mobberne og mobbeofferet.

21 Forslag til tiltak: Adferden til plageren offentliggjøres i klassen.
Adferden til plageren diskuteres i klassen Plageren får møte offerets foreldre sammen med læreren Møte mellom plager, egne og offerets foreldre og læreren ”Mobberen må følge en voksen i ALLE pauser i en hel uke. Skifte klasse for en perioden. ”mobberen” skal følges til og fra skolen av foresatte i 2 uker. ”mobberen” følges av foresatte gjennom skoledagen. ”Mobberen” har forbud mot å oppholde seg på deler av skolens område. Bortvisning fra skolen. Andre tiltak kan iverksettes i samarbeid med foresatte.

22 Spørsmål ?


Laste ned ppt "Handlingsplan mot mobbing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google