Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye Oterholtfoss kraftverk Melding om planlegging – åpent folkemøte 26.06.2013 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye Oterholtfoss kraftverk Melding om planlegging – åpent folkemøte 26.06.2013 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye Oterholtfoss kraftverk Melding om planlegging – åpent folkemøte 26.06.2013 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 1

2 AGENDA  Bakgrunn  Kort om Midt-Telemark Energi AS  Historisk oppsummering  Tiltaksområdet  Utbyggingsplanene  Antatte virkninger av utbyggingen  Konsekvensutredningens omfang  Hvorfor bygge et nytt Oterholtfoss kraftverk  Eiendomsforhold  Fremdrift Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 2

3 BAKGRUNN Bø kommune har gjennom flere år hatt et sterkt ønske om å få vurdert muligheten for å få utviklet potensialet i Bø vassdraget med tanke på ny kraftproduksjon. Til å forestå dette arbeidet har kommunen valgt sitt eget selskap Midt- Telemark Energi AS, som i dag blant annet eier og driver Oterholtfoss kraftverk. Våre oppgaver i denne fasen er å:  Fronte utbygging  Ansvaret for melding og konsesjonssøknad Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 3

4 KORT OM MIDT-TELEMARK ENERGI AS Konsesjonsområdet Areal: 1 016 km2 Befolkning:16 649 (2012) Område har et utpreget innlandsklima, med varm sommer og kald vinter. Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet  Etablert: 18.11.2003  Antall ansatte: 33 (30,8 årsverk) I tillegg kommer 2 lærlinger 4

5 VIRKSOMHETSOMRÅDER NETTDRIFTMÅLING OG TILSYNKRAFTOMSETNINGKRAFTPRODUKSJON MIDT-TELEMARK ENERGI AS MIDT-TELEMARK BREIBAND AS BØ FJERNVARME AS PLANSELSKAPET BØFOSSANE AS Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 5

6 HISTORISK OPPSUMMERING  Planen ble behandlet i Samla plan først på 80-tallet  Kategori I, gruppe 4  Konsesjonssøknad ble sendt i 1985  Planendring i 1989 – hvorpå lite eller ingen ting har skjedde etterpå  Utbyggingsspørsmålet gjenopptatt i 1996  Planselskapet Bøfossane AS ble stiftet i 1997  Melding sendt NVE 1999  Prosjektet ble stilt i bero i 2000 pga. kostnadene  Prosjektet ble tatt opp igjen i 2012 og tilpasset ny planløsning Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 6

7 TILTAKSOMRÅDET Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Herrefoss kraftverk Kvitingen kraftverk Oterholt kraftverk Bøfossane 18 GWh 1,7 GWh 5,1 GWh (27,5 - 57 GWh) 85 GWh 190 GWh 84 GWh 40 GWh Ny høyspentlinje 60 kV 49.8 GWh (30,8 GWh) 7

8 UTBYGGINGSPLANENE I utgangspunktet ble det jobbet med 3 alternative løsninger:  Alternativ 1 Sagafossen – Mannebru (88 GWh)  Alternativ 2 Oterholtfoss – Mannebru (88 GWh)  Alternativ 3Oterholtfoss – Piperudsletta (57 GWh)  Alternativ 4Utvidelse av dagens Oterholt kraftstasjon (27,5 GWh) Dagens planer omhandler følgende 2 alternativer:  Alternativ 1Oterholtfoss – Piperudsletta (57 GWh)  Alternativ 2Utvidelse av dagens Oterholt kraftstasjon (27,5 GWh) Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 8

9 ALTERNATIV 1Oterholtfoss – Piperudsletta (57 GWh) Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Terskel m/flomluke Kote 88, lengde 50 m, høyde 2-3 m Tverrsnitt 29 m2 Lengde ca. 920 m Fjellanlegg med lukehus Løsmasser ca. 130 000 m3 Komprimertmasse ca. 110 000 m3 Lengde ca. 940 m Nedbørsfelt ca. 920 km2 inkl. overføringer 9

10 ALTERNATIV 1Oterholtfoss – Piperudsletta (57 GWh) Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Fakta  Nedbørsfelt ca. 920 km2 inkl. overføringer  Tilløp 742 mill. m3 pr. år  Produksjon 57 GWh (årlig middel)  (fordelt med 37 GWh vinter og 20 GWh sommer )  Effekt 13,5 MW  Fallhøyde ca. 45 m  Brukstid 4200 timer  Slukeevne 36 m3/s  Minstevannføring 4,5/3 m3/s  Pris 240 mill.  Utbyggingskostnad 4,20 kr/kWh 10

11 ALTERNATIV 2O/U-prosjekt for dagens Oterholt kraftstasjon Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Terskel m/flomluke Kote 88, lengde 50 m, høyde 2-3 m Fjellanlegg med lukehus Kote 65 Tverrsnitt 20 m2 Lengde ca. 320 m Løsmasser ca. 32 000 m3 Komprimertmasse ca. 27 078 m3 11

12 ALTERNATIV 2 O/U-prosjekt for dagens Oterholt kraftstasjon Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Fakta  Nedbørsfelt ca. 920 km2 inkl. overføringer  Tilløp 742 mill. m3 pr. år  Produksjon 27,5 GWh (årlig middel)  (fordelt med 17,8 GWh vinter og 9,7 GWh sommer)  Effekt 5 MW  Brukstid 5500 timer  Fallhøyde 23 m  Slukeevne 26 m3/s  Minstevannføring 4,5/3 m3/s  Pris 114 mill.  Utbyggingskostnad 4,15 kr/kWh 12

13 NETTFORSYNINGEN UT AV OMRÅDET Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Kraften vil bli ført ut via nedgravd 22 kV kabel fra kraftstasjonen til Grivifossen koblingsstasjon i Bø. Grivifossen koblingsstasjon Ny kabeltrase ca. 2,7 km 13

14 ANTATTE VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 14

15  Hydrologi inkl. flommer, vanntemperatur, is, lokalklima, grunnvannsproblematikk, erosjon og sedimenttransport, skred, geofaglige forhold  Landskap  Naturmiljø inkl. naturtyper, botanikk, pattedyr, fugl  Fisk og ferskvassøkologi medregnet elvemusling, bunndyr, gyte- og oppvekstareal  Kulturminner og kulturmiljø  Forurensing med vannkvalitet og støy  Naturressurser; jord, skog mm  Friluftsliv, inkl. jakt og fiske  Nærings- og samfunnsinteresser, så som sysselsetting, tjenestetilbud og komm. økonomi, reiseliv etc. KONSEKVENSUTREDNINGENS OMFANG 15

16 VANNFØRING I BØELVA Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Oterholtfossen. T. ved 23,5 m 3 /s 16

17 VANNFØRING I BØELVA Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 17

18 VANNFØRING I BØELVA Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 18

19 HVORFOR ET NYTT OTERHOLTFOSS KRAFTVERK  Fornybardirektivet  Mål om norsk fornybarandel på 67,5 prosent i 2020  Grønne sertifikater  Norsk/Svensk samarbeid om å realisere 26,4 TWh fornybar energi  Nye Oterholt kraftverk vil kunne gi 57 GWh CO2-fri energi  Øker utnyttelsen av eksisterende reguleringer i vassdraget  Øker energiproduksjonen i en elv som allerede er påvirket av vannkraftutbygging  Prosjektet har moderate til små miljøkonsekvenser Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 19

20 HVORFOR ET NYTT OTERHOLTFOSS KRAFTVERK  MTE er i dag aktør innenfor kraftproduksjon gjennom at vi eier Oterholt og Kvitingen kraftstasjon. I tillegg er vi medeier i Norsjøkraft AS med 22,22 % (61 GWh). Total produksjon utgjør 67,8 GWh  I selskapets strategidokument er det nedfelt at MTE skal være en pådriver og deltager innenfor kraftutbygging  Selskapet besitter i dag en betydelig kompetanse innenfor området og innehar de nødvendige sentrale godkjenninger  Selskapet vil få flere ben å stå på  Lokal kraftutbygging vil bidra til lokal næringsutvikling  Sikre forsyningssikkerhet og leveringskvalitet  Reduserte nettap i eget nett  Innføringen av grønne sertifikater (merinntekt på ca 20 øre/kWh)  Sikre våre innbyggere/kunder lavest mulig nettleiekostnader  Reduserer nødvendige utbygningskostnader i trafostasjoner og nett  Reduserer kostnadene fra overliggende nett (I 2012 utgjør dette ca 1,9 øre/kWh, men vil øke betydelig i fremtiden) Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 20

21 Lokale påvirkninger Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Fordeler  Mer effekt inn på 22 kV nettet  Reduserte kostnader fra overliggende nett (Regionalnettet)  Reduserte nettap  Økte inntekter til Bø kommune  Moderate til små naturinngrep  Lønnsomme investeringer  Ingen nye kraftlinjer må etableres  Ikke behov for utbygging av nytt veinett (ca 1,5 km som i hovedsak blir opprustning av eksisterende veier)  Bedret forsyningssikkerhet inn i MTE sitt forsyningsområde  Utsette investeringen i ny transformator på 66/22 kV i Eika Ulemper  Snå lokale inngrep i naturen  Redusert vannføring i deler av Bø vassdraget ca. 2,4 km  Redusert vannføring kan ha negativ innvirkning på fuktkrevende arter langs berørt elvestrekning  Artssammensetningen kan endres mot mindre fuktavhengige arter  Levevilkårene for fossekall og vintererle kan bli forringet  Reduserte gyte- og oppvekstforhold for ørretbestanden i den berørte elvestrekning  Noe støy i anleggsperioden  Redusert kvalitet for friluftsliv rundt selve fossen  Padling  Fiske HVORFOR ET NYTT OTERHOLTFOSS KRAFTVERK 21

22 EIENDOMSFORHOLD  Fallrettighetene tilhører dels private grunneiere, dels Bø kommune  Tiltakshaver vil søke å inngå minnelige avtaler om erverv av rettigheter, både når det gjelder fall og grunn Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 22

23 FREMDRIFT 23


Laste ned ppt "Nye Oterholtfoss kraftverk Melding om planlegging – åpent folkemøte 26.06.2013 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google