Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye Oterholtfoss kraftverk Melding om planlegging – åpent folkemøte 26.06.2013 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye Oterholtfoss kraftverk Melding om planlegging – åpent folkemøte 26.06.2013 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye Oterholtfoss kraftverk Melding om planlegging – åpent folkemøte Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 1

2 AGENDA  Bakgrunn  Kort om Midt-Telemark Energi AS  Historisk oppsummering  Tiltaksområdet  Utbyggingsplanene  Antatte virkninger av utbyggingen  Konsekvensutredningens omfang  Hvorfor bygge et nytt Oterholtfoss kraftverk  Eiendomsforhold  Fremdrift Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 2

3 BAKGRUNN Bø kommune har gjennom flere år hatt et sterkt ønske om å få vurdert muligheten for å få utviklet potensialet i Bø vassdraget med tanke på ny kraftproduksjon. Til å forestå dette arbeidet har kommunen valgt sitt eget selskap Midt- Telemark Energi AS, som i dag blant annet eier og driver Oterholtfoss kraftverk. Våre oppgaver i denne fasen er å:  Fronte utbygging  Ansvaret for melding og konsesjonssøknad Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 3

4 KORT OM MIDT-TELEMARK ENERGI AS Konsesjonsområdet Areal: km2 Befolkning: (2012) Område har et utpreget innlandsklima, med varm sommer og kald vinter. Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet  Etablert:  Antall ansatte: 33 (30,8 årsverk) I tillegg kommer 2 lærlinger 4

5 VIRKSOMHETSOMRÅDER NETTDRIFTMÅLING OG TILSYNKRAFTOMSETNINGKRAFTPRODUKSJON MIDT-TELEMARK ENERGI AS MIDT-TELEMARK BREIBAND AS BØ FJERNVARME AS PLANSELSKAPET BØFOSSANE AS Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 5

6 HISTORISK OPPSUMMERING  Planen ble behandlet i Samla plan først på 80-tallet  Kategori I, gruppe 4  Konsesjonssøknad ble sendt i 1985  Planendring i 1989 – hvorpå lite eller ingen ting har skjedde etterpå  Utbyggingsspørsmålet gjenopptatt i 1996  Planselskapet Bøfossane AS ble stiftet i 1997  Melding sendt NVE 1999  Prosjektet ble stilt i bero i 2000 pga. kostnadene  Prosjektet ble tatt opp igjen i 2012 og tilpasset ny planløsning Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 6

7 TILTAKSOMRÅDET Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Herrefoss kraftverk Kvitingen kraftverk Oterholt kraftverk Bøfossane 18 GWh 1,7 GWh 5,1 GWh (27, GWh) 85 GWh 190 GWh 84 GWh 40 GWh Ny høyspentlinje 60 kV 49.8 GWh (30,8 GWh) 7

8 UTBYGGINGSPLANENE I utgangspunktet ble det jobbet med 3 alternative løsninger:  Alternativ 1 Sagafossen – Mannebru (88 GWh)  Alternativ 2 Oterholtfoss – Mannebru (88 GWh)  Alternativ 3Oterholtfoss – Piperudsletta (57 GWh)  Alternativ 4Utvidelse av dagens Oterholt kraftstasjon (27,5 GWh) Dagens planer omhandler følgende 2 alternativer:  Alternativ 1Oterholtfoss – Piperudsletta (57 GWh)  Alternativ 2Utvidelse av dagens Oterholt kraftstasjon (27,5 GWh) Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 8

9 ALTERNATIV 1Oterholtfoss – Piperudsletta (57 GWh) Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Terskel m/flomluke Kote 88, lengde 50 m, høyde 2-3 m Tverrsnitt 29 m2 Lengde ca. 920 m Fjellanlegg med lukehus Løsmasser ca m3 Komprimertmasse ca m3 Lengde ca. 940 m Nedbørsfelt ca. 920 km2 inkl. overføringer 9

10 ALTERNATIV 1Oterholtfoss – Piperudsletta (57 GWh) Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Fakta  Nedbørsfelt ca. 920 km2 inkl. overføringer  Tilløp 742 mill. m3 pr. år  Produksjon 57 GWh (årlig middel)  (fordelt med 37 GWh vinter og 20 GWh sommer )  Effekt 13,5 MW  Fallhøyde ca. 45 m  Brukstid 4200 timer  Slukeevne 36 m3/s  Minstevannføring 4,5/3 m3/s  Pris 240 mill.  Utbyggingskostnad 4,20 kr/kWh 10

11 ALTERNATIV 2O/U-prosjekt for dagens Oterholt kraftstasjon Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Terskel m/flomluke Kote 88, lengde 50 m, høyde 2-3 m Fjellanlegg med lukehus Kote 65 Tverrsnitt 20 m2 Lengde ca. 320 m Løsmasser ca m3 Komprimertmasse ca m3 11

12 ALTERNATIV 2 O/U-prosjekt for dagens Oterholt kraftstasjon Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Fakta  Nedbørsfelt ca. 920 km2 inkl. overføringer  Tilløp 742 mill. m3 pr. år  Produksjon 27,5 GWh (årlig middel)  (fordelt med 17,8 GWh vinter og 9,7 GWh sommer)  Effekt 5 MW  Brukstid 5500 timer  Fallhøyde 23 m  Slukeevne 26 m3/s  Minstevannføring 4,5/3 m3/s  Pris 114 mill.  Utbyggingskostnad 4,15 kr/kWh 12

13 NETTFORSYNINGEN UT AV OMRÅDET Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Kraften vil bli ført ut via nedgravd 22 kV kabel fra kraftstasjonen til Grivifossen koblingsstasjon i Bø. Grivifossen koblingsstasjon Ny kabeltrase ca. 2,7 km 13

14 ANTATTE VIRKNINGER AV UTBYGGINGEN Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 14

15  Hydrologi inkl. flommer, vanntemperatur, is, lokalklima, grunnvannsproblematikk, erosjon og sedimenttransport, skred, geofaglige forhold  Landskap  Naturmiljø inkl. naturtyper, botanikk, pattedyr, fugl  Fisk og ferskvassøkologi medregnet elvemusling, bunndyr, gyte- og oppvekstareal  Kulturminner og kulturmiljø  Forurensing med vannkvalitet og støy  Naturressurser; jord, skog mm  Friluftsliv, inkl. jakt og fiske  Nærings- og samfunnsinteresser, så som sysselsetting, tjenestetilbud og komm. økonomi, reiseliv etc. KONSEKVENSUTREDNINGENS OMFANG 15

16 VANNFØRING I BØELVA Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Oterholtfossen. T. ved 23,5 m 3 /s 16

17 VANNFØRING I BØELVA Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 17

18 VANNFØRING I BØELVA Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 18

19 HVORFOR ET NYTT OTERHOLTFOSS KRAFTVERK  Fornybardirektivet  Mål om norsk fornybarandel på 67,5 prosent i 2020  Grønne sertifikater  Norsk/Svensk samarbeid om å realisere 26,4 TWh fornybar energi  Nye Oterholt kraftverk vil kunne gi 57 GWh CO2-fri energi  Øker utnyttelsen av eksisterende reguleringer i vassdraget  Øker energiproduksjonen i en elv som allerede er påvirket av vannkraftutbygging  Prosjektet har moderate til små miljøkonsekvenser Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 19

20 HVORFOR ET NYTT OTERHOLTFOSS KRAFTVERK  MTE er i dag aktør innenfor kraftproduksjon gjennom at vi eier Oterholt og Kvitingen kraftstasjon. I tillegg er vi medeier i Norsjøkraft AS med 22,22 % (61 GWh). Total produksjon utgjør 67,8 GWh  I selskapets strategidokument er det nedfelt at MTE skal være en pådriver og deltager innenfor kraftutbygging  Selskapet besitter i dag en betydelig kompetanse innenfor området og innehar de nødvendige sentrale godkjenninger  Selskapet vil få flere ben å stå på  Lokal kraftutbygging vil bidra til lokal næringsutvikling  Sikre forsyningssikkerhet og leveringskvalitet  Reduserte nettap i eget nett  Innføringen av grønne sertifikater (merinntekt på ca 20 øre/kWh)  Sikre våre innbyggere/kunder lavest mulig nettleiekostnader  Reduserer nødvendige utbygningskostnader i trafostasjoner og nett  Reduserer kostnadene fra overliggende nett (I 2012 utgjør dette ca 1,9 øre/kWh, men vil øke betydelig i fremtiden) Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 20

21 Lokale påvirkninger Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet Fordeler  Mer effekt inn på 22 kV nettet  Reduserte kostnader fra overliggende nett (Regionalnettet)  Reduserte nettap  Økte inntekter til Bø kommune  Moderate til små naturinngrep  Lønnsomme investeringer  Ingen nye kraftlinjer må etableres  Ikke behov for utbygging av nytt veinett (ca 1,5 km som i hovedsak blir opprustning av eksisterende veier)  Bedret forsyningssikkerhet inn i MTE sitt forsyningsområde  Utsette investeringen i ny transformator på 66/22 kV i Eika Ulemper  Snå lokale inngrep i naturen  Redusert vannføring i deler av Bø vassdraget ca. 2,4 km  Redusert vannføring kan ha negativ innvirkning på fuktkrevende arter langs berørt elvestrekning  Artssammensetningen kan endres mot mindre fuktavhengige arter  Levevilkårene for fossekall og vintererle kan bli forringet  Reduserte gyte- og oppvekstforhold for ørretbestanden i den berørte elvestrekning  Noe støy i anleggsperioden  Redusert kvalitet for friluftsliv rundt selve fossen  Padling  Fiske HVORFOR ET NYTT OTERHOLTFOSS KRAFTVERK 21

22 EIENDOMSFORHOLD  Fallrettighetene tilhører dels private grunneiere, dels Bø kommune  Tiltakshaver vil søke å inngå minnelige avtaler om erverv av rettigheter, både når det gjelder fall og grunn Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 22

23 FREMDRIFT 23


Laste ned ppt "Nye Oterholtfoss kraftverk Melding om planlegging – åpent folkemøte 26.06.2013 Ditt lokale energiselskap - et kraftsenter i lokalsamfunnet 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google