Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Innspill til planprogram Fylkesdelplan små vannkraftverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Innspill til planprogram Fylkesdelplan små vannkraftverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Innspill til planprogram Fylkesdelplan små vannkraftverk

2 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) Et nettverk for 10 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Nordland med tilsammen ca 20 000 medlemskap. Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland Turistforeningene i Nordland Naturvernforbundet i Nordland 4H Nordland KFUM/KFUK- speiderne Norges Speiderforbund Nordland Orienteringskrets Ofoten Friluftsråd Vesterålen Friluftsråd Polarsirkelen Friluftsråd

3 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV FNF Nordlands mandat FNF Nordland arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. Allerede i september 2005 rettet FNF Nordland krav om at fylkesdelplan for små vannkraftverk måtte utarbeides for Nordland. Enkeltvedtaksforvaltning og planløs bit-for-bit utbygging har svært uheldig innvirkning på andelen inngrepsfri natur og vassdragsnaturen. En samlet verdiregistrering og konsekvensvurdering for hele fylket er helt avgjørende å få på plass snarest,

4 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Overordnet strategi for FNF Nordland Fra Strategiplan 2008 – 2012 for FNF-Nordland: “FNF Nordland skal påvirke i plansaker og enkeltsaker for å: Sikre inngrepsfri natur/villmark Unngå tap av biologisk mangfold Sikre strandsonen Forsvare allemannsretten Sikre hensynet til fysisk aktivitet og naturopplevelse i stedsutvikling”

5 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Mangfoldet blir mindre Inngrep og arealbruksendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold. Naturopplevelsen og friluftslivet forringes når landskap, naturtyper og arter blir borte. Villmarka forsvinner.

6 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Inngrepsfri natur i Norge

7 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Store tap av urørt natur i Nordland I perioden 1988 - 2003 mistet Nordland 701 km 2 villmarksprega områder. (> 3 km fra tyngre tekniske inngrep) I samme periode mistet Nordland 978 km 2 inngrepsfrie naturområder (> 1 km fra tyngre tekniske inngrep), til sammen 1679 km 2. Vannkraftutbygging stod for 81% av tapene Stortingsmelding 21, 2004-2005 har som målsetning at tapet av biologisk mangfold skal stanse innen 2010: ”Fysiske inngrep og endret arealbruk framstår som den viktigste årsak til tap av arter og livsformer. Summen av mange små inngrep kan få betydelige følger for arter og bestanders muligheter til å overleve og for økosystemets produksjonsevne”.

8 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Planens utredningstema: På bakgrunn av nasjonale føringer og på bakgrunn av negative konsekvenser ved inngrep for disse temaene må planen ha et særlig fokus og høy verdisetting av områder som er viktig for: 1.Vern av inngrepsfri natur 2. Biologisk mangfold 3. Fjord/havnære områder (strandsonen) 4. Mye brukte / tettstedsnære friluftslivsområder Områder med ufullstendig kartlegging bør i planen avsettes som uegnet til småkraftutbygging inntil tilfredsstillende kartlegging er gjennomført.

9 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Nettkapasitet/behov for nettforsterkninger: FNF Nordland krever at behov for nettforsterkninger også skal være med i det totale vuderingsgrunnlaget når de enkelte områder skal vurderes for kraftproduksjon i forhold til andre verdier. Bygging og opprusting av kraftlinjer er ofte en større trussel mot inngrepsfri natur, biologisk mangfold, landskap og friluftsliv enn selve kraftverket. Disse tingene må derfor sees i en tett sammenheng. Generelt mener FNF Nordland at denne planprosessen bør være en viktig arena for å få en grundig debatt om hvordan Nordland som fylke og fellesskap skal bruke sine naturressurser på en bærekraftig måte.

10 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Organisering, prosess, medvirkning: Naturen – vårt viktigste anlegg for fysisk aktivitet. Baserer seg på allemannsretten og tilgang på natur. Allmennheten har gjennom friluftsloven en hevdvunnen rettighet til ferdsel, opphold mv. i all utmark i Norge. Natur- og friluftslivsorganisasjonene er å definere som rettighetshaver i spørsmål knyttet til bruk av norsk utmark, da de gjennom sin åpne medlemsadgang og demokratiske organisasjonsform representerer allmennheten. På bakgrunn av dette krever FNF Nordland at våre interesser skal være representert i prosjektgruppa for fylkesdelplanarbeidet.


Laste ned ppt "FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Innspill til planprogram Fylkesdelplan små vannkraftverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google