Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Oppsummering av arbeidet med KRaV på programnivå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Oppsummering av arbeidet med KRaV på programnivå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Oppsummering av arbeidet med KRaV på programnivå våren 2010 ved HF Navn og enhet, NTNU

2 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Generelle kommentarer til KRaV-beskrivelsene  Solid og grundig arbeid.  God synliggjøring av progresjonen mellom studienivåene (bachelor og master).  Grunnlag for å bli enige om:  Mal  Detaljeringsnivå

3 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” 3 eksempler europastudier med fremmedspråk europastudier  Bachelor i europastudier med fremmedspråk og master i europastudier engelsk  Bachelor og master i engelsk musikkteknologi  Bachelor og master i musikkteknologi

4 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i europastudier med fremmedspråk Bachelorutdannelsen i europastudier med fremmedspråk har to hovedmål: 1. Kandidatene skal tilegne seg kvalifikasjoner for å kunne arbeide i organisasjoner, institusjoner og næringer hvor det er behov for kunnskap om EU og den europeiske integrasjonsprosessen, språk, statsvitenskap og historie. 2. Kandidatene skal være kvalifisert for opptak til masterstudier ved studieprogrammer som er nærmere angitt i studieplanen.

5 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i europastudier med fremmedspråk - forts. Kunnskaper Kandidaten  Har bred kunnskap om EU og den europeiske integrasjonsprosessen, og de europeiske statenes utvikling i en internasjonal kontekst.  Har grunnleggende innsikt i statsvitenskaplige tilnærminger til politisk virksomhet i og mellom samfunn på så vel nasjonalt som internasjonalt nivå.  Har grunnleggende kunnskap om det valgte fremmedspråket og dets kultur.  Er bredt orientert om sentrale temaer, problemstillinger, teorier og metoder innenfor programmets fagområder.  Kan holde seg oppdatert om utviklingen på sitt fagfelt.

6 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i europastudier med fremmedspråk - forts. Ferdigheter Kandidaten  Kan anvende relevant fagkunnskap og metode til løsning av problemer i relevante jobber og videre studier.  Kan bruke statsvitenskaplige tilnærminger for å forstå hvordan våre samfunn er bygd opp og fungerer.  Har tilstrekkelig kompetanse i det valgte fremmedspråket til å kommunisere med spesialister på fagfeltet nasjonalt og internasjonalt.  Kan reflektere over og drøfte faglige tilnærminger for å gjøre seg opp, og begrunne, meninger og valg.

7 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i europastudier med fremmedspråk - forts. Generell kompetanse Kandidaten  Har kunnskap om relevante fag-, yrkes- og samfunnsmessige problemstillinger.  Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, i tråd med faglige krav og retningslinjer.  Kan formidle faglig innsikt og føre dialog med mennesker med ulik fagbakgrunn om erfaringer og problemstillinger knyttet til fagområdet.

8 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i engelsk  Programmet forutsetter god kompetanse i engelsk (flytende eller nær flytende), og målet er at kandidatene skal utvikle sin formelle, akademiske engelsk muntlig og skriftlig, samt tilegne seg kunnskaper innen språkvitenskap, litteraturstudier og kulturstudier.  Programmet danner grunnlag for opptak til masterstudier i engelsk.

9 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i engelsk – forts. Kunnskaper Kandidatene  Har et begrepsapparat som gjør dem i stand til å beskrive sentrale aspekter ved det engelske språksystemet og ha kjennskap til teoretiske aspekter knyttet til engelsk språk.  Har kjennskap til og forståelse av hovedsjangrene innen engelskspråklig litteratur gjennom et utvalg av litterære verk fra ulike perioder og engelskspråklige land, samt kjennskap til litteraturvitenskapelig terminologi og til ulike tradisjoner innen litteraturstudier.  Har kjennskap til sosiale og politiske strukturer i én eller flere engelskspråklige kulturer.  Har kunnskap om utvalgte spesialiserte områder innen språkvitenskap, litteraturvitenskap og kulturstudier gjennom fordypningsdelen av programmet.

10 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i engelsk – forts. Ferdigheter Kandidatene  Er i stand til å anvende sin kunnskap om det engelske språksystemet i praktisk analyse av språket.  Er i stand til å analysere ulike typer engelskspråklige tekster og ta alternative analysemetoder i betraktning.  Er i stand til å forstå og sammenligne forskjellige sosiale og politiske systemer i engelskspråklige land.  Er i stand til å kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk i formelle og vitenskapelige sammenhenger.

11 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i engelsk – forts. Generell kompetanse Kandidatene  Er i stand til å argumentere vitenskapelig skriftlig og muntlig.  Kan skaffe, bruke og referere til kildemateriale i sin vitenskapelige argumentasjon.  Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med spesifiserte krav og retningslinjer.  Har grunnleggende, generell innsikt i teorier og metoder i litteraturvitenskap og språkvitenskap.

12 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Master i engelsk  Programmet bygger på bachelorprogram i engelsk, og skal danne grunnlag for arbeid innen institusjoner, organisasjoner og næringer med behov for høy kompetanse innenfor disiplinene språk og/eller litteratur og/eller kultur.  Programmet skal danne grunnlag for videre forskerutdanning med spesialisering innen en av disiplinene eller arbeid der analyse, utvikling, tekstproduksjon og formidling utgjør en vesentlig del av virksomheten.

13 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Master i engelsk – forts. Kunnskaper Kandidatene  Har kunnskap om teori, begrepsapparat og metode innen en av engelskfagets underdisipliner (språkvitenskap, litteraturstudier, kulturstudier).  Har dybdekunnskap om utvalgte områder innen en av engelskfagets underdisipliner gjennom spesialiseringsemner.  Har spesialisert dybdekunnskap om et selvvalgt område innen engelskstudier gjennom masteroppgaven.

14 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Master i engelsk – forts. Ferdigheter Kandidatene  Kan anvende på engelsk et presist språkvitenskapelig og/eller litteraturvitenskapelig og/eller kulturvitenskapelig begrepsapparat på forskjellige typer tekster og problemstillinger.  Er i stand til å kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk i formelle og vitenskapelige sammenhenger og å bruke uttrykksformer tilpasset fagområdet.  Kan forholde seg kritisk til kildemateriale innenfor det valgte fagområdet.  Kan identifisere relevante spørsmål og problemstillinger innenfor det valgte fagområdet.

15 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Master i engelsk – forts. Generell kompetanse Kandidatene  Kan formulere en problemstilling eller forskningsspørsmål som kan føre til ny kunnskap.  Kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning.  Kan bruke ulike forskningsverktøy for å undersøke et forskningsfelt.  Kan følge forskningsetiske normer, for eksempel normer for bruk og sitering av kilder.  Kan organisere og produsere et omfattende skriftlig dokument i tråd med spesifiserte krav og retningslinjer.

16 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i musikkteknologi Bachelorutdanningen i musikkteknologi har følgende hovedmål: 1.Kandidaten skal tilegne seg grunnleggende faglig innsikt som legger til rette for reflektert, kreativ og selvstendig bruk av musikkteknologi som instrument, musikalsk verktøy og analyse-/ synteseredskap. 2.Kandidaten skal være kvalifisert for opptak til masterstudier i musikkteknologi og inneha faglige kvalifikasjoner som er relevant for forskjellige yrkesretninger hvor musikkteknologi inngår.

17 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i musikkteknologi – forts. Kunnskap: Kandidaten  Har bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, programvare, instrument, verktøy og metoder innenfor musikkteknologi.  Er kjent med sentrale utviklingstrekk innenfor det musikkteknologiske praksisfeltet.  Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.  Har kjennskap til musikkteknologiens historie, egenart og plass i samfunnet

18 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i musikkteknologi – forts. Ferdigheter: Kandidaten  Kan beherske relevante faglige verktøy, instrument, teknikker og uttrykksformer.  Kan anvende faglig kunnskap og metoder til kunstnerisk utøvelse av musikkteknologi og oppgaver innenfor utøvelse/ produksjon/ formidling av musikk, studioteknologi og multimedia.  Kan reflektere over og drøfte egen praksis og begrunne fagbaserte valg.

19 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Bachelor i musikkteknologi – forts. Generell kompetanse: Kandidaten  Har innsikt i relevante etiske, estetiske og samfunnsrelaterte problemstillinger.  Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe.  Kan formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.  Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

20 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Master i musikkteknologi Masterutdanningen i musikkteknologi har følgende hovedmål: 1.Kandidaten skal oppnå en faglig fordypning på høyt nivå knyttet til arbeid med musikkteknologi i kunstnerisk utøvelse/ produksjon, vitenskapelig forskning, eller pedagogisk/metodisk anvendelse. 2.Kandidaten skal oppnå et grunnlag for videre forskerutdanning eller en karriere der kunstnerisk utøvelse og utviklingsarbeid utgjør en vesentlig del av virksomheten.

21 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Master i musikkteknologi – forts. Kunnskap: Kandidaten  Har avansert kunnskap om sentrale temaer og metoder innenfor musikkteknologi og spesialisert innsikt i et avgrenset fordypningsområde.  Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.  Har kjennskap til sentrale og aktuelle forskningstemaer og –resultater knyttet til fordypningsområdet.  Har kunnskap om estetiske og analytiske perspektiv på musikk og teknologi.

22 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Master i musikkteknologi – forts. Ferdigheter: Kandidaten  Kan gjennomføre selvstendige og avgrensede FOU- prosjekter under veiledning.  Kan utvikle faglige ideer og problemstillinger, innhente, anvende og presentere fagstoff, forfatte fagtekster og rapporter og foreta faglige evalueringer.  Kan anvende musikkteknologikunnskaper og –metoder på faglige og kulturpolitiske arenaer og treffe begrunnete valg.

23 Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Master i musikkteknologi – forts. Generell kompetanse: Kandidaten  Har innsikt i relevante etiske, estetiske og samfunnsrelaterte problemstillinger.  Kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.  Kan kommunisere faglige problemstillinger, kunstneriske uttrykk og produksjoner, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.


Laste ned ppt "Bruk ”malvisning” for å få tilgang til denne teksten: I nedtrekksmenyen ”Vis” velger du ”Maler” og ”Lysbildemal” Oppsummering av arbeidet med KRaV på programnivå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google