Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning om implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsdagen 7. april 2011 Gun Svartaas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning om implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsdagen 7. april 2011 Gun Svartaas."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning om implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsdagen 7. april 2011 Gun Svartaas

2 Bakgrunn for arbeidet I mars 2009 fastsatte Kunnskapsdepartementet et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Ved studiestart høsten 2012 skal alle studie- og emneplaner i høyere utdanning som omfattes av rammeverket, være i samsvar med dette nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

3 Hva innebærer implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk? Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det totale læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på enten bachelor-, master- eller ph.d.-nivå har ved endt utdanning. Det skilles her mellom kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. I studieplanen skal forventet læringsutbytte etter endt utdanning beskrives, i emneplanene forventet læringsutbytte etter fullført emne innen utdanningen.

4 I studieplanen og alle emneplaner i en utdanning skal studentenes forventede læringsutbytte beskrives med utgangspunkt i/i samsvar med beskrivelsene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk inndelt i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Faktisk læringsutbytte etter endt utdanning/fullført emne kommer til uttrykk gjennom karakterene.

5 Studenten har kunnskap om lærerens rolle (K) Studenten kan sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning (F) Studenten kan diskutere undervisning og læring, fag og elever i lys av profesjonelle og yrkesetiske perspektiver (GK) (Emneplan for praksisopplæring for 1. studieår i ny grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn)

6 Målet med arbeidet er å gjøre utdanningssystemene mer forståelige nasjonalt og internasjonalt legge til rette for økt mobilitet innenfor og mellom landene bidra til fleksible læringsveier lette godkjenningen av kvalifikasjoner over landegrensene dreie oppmerksomheten fra undervisning til læring – fra innhold til læringsutbytte

7 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk – studieplan og emneplaner NKR beskriver på generelt nivå det totale forventede læringsutbytte for en kandidat på hhv. bachelor-, master- og ph.d.-nivå –”Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet” (bachelor) Læringsutbyttene i en studieplan beskriver det totale forventede læringsutbytte for en kandidat på hhv. bachelor-, master eller ph.d.-nivå ut fra spesifikk utdanning

8 Emne er den minste enhet som vurderes og inngår som del av et studieprogram. Emnets omfang uttrykkes i studiepoeng (unntak: praksisopplæring i noen sammenhenger) Læringsutbytteformuleringene på emnenivå må ses i lys av utbytteformuleringene i studieplanen slik at de samlet bygger opp under formuleringene her. Det er viktig at progresjonen i forventet læringsutbytte synliggjøres.

9 Studenten kan sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning (F) (Emneplan for praksisopplæring for 1. studieår i ny grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn) Studenten kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et flerkulturelt læringsfellesskap (F) (Emneplan for praksisopplæring for 2. studieår i ny grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn)

10 Pilotprosjektet ved HIST for implementering av NKR Pilotprosjektet kom i gang i august 2010 og omfatter sju utdanninger ved HIST: –BA Ergoterapi –BA Kjemi- og materialteknikk –BA Radiografi –Videreutdanning sykepleie (helsesøster og intensivsykepleie) –BA Tegnspråk og tolk –BA Informatikk Drift av datasystemer –MA Ledelse av teknologi

11 Studie- og kvalitetsutvalget er styringsgruppe for piloten Det sitter en person fra hver av utdanningene i prosjektgruppa for piloten Det er etablert arbeidsgrupper på hver utdanning som har ansvar for endring av studie- og emneplaner – og hvor prosjektgruppemedlemmet for utdanningen også er med

12 Prosjektleder har vært rundt på alle utdanningene og informert om NKR og pilotprosjektet Prosjektgruppa har vært bindeleddet mellom utdanningene og arbeidsgruppene i piloten. Vi har hatt månedlige møter og har lest og diskutert aktuell litteratur, diskutert utfordringer knyttet til arbeidet med implementeringen, utvekslet erfaringer og har gitt tilbakemeldinger på alle første- og andreutkast for de nye studie- og emneplanene. Arbeidsgruppene har vært samlet til to felles seminar; innføring i NKR, praktiske erfaringer med implementeringen og erfaringsutveksling

13 Informasjon om piloten/NKR Det er opprettet et prosjektrom i ansattportalen under ’Organisasjon’ og ’Prosjekter’ som heter ’Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk’. Her er det lagt ut informasjon om piloten og aktuell litteratur. Presentasjonene fra i dag legges også ut der, sammen med prosjektbeskrivelsen for pilotprosjektet og rapporten fra piloten når den kommer.


Laste ned ppt "Innledning om implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studiekvalitetsdagen 7. april 2011 Gun Svartaas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google