Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsmål for PECOS Prosessen og innholdet Anne Julie Semb Programleder PECOS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsmål for PECOS Prosessen og innholdet Anne Julie Semb Programleder PECOS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsmål for PECOS Prosessen og innholdet Anne Julie Semb Programleder PECOS

2 Viktig utgangspunkt: Kandidatundersøkelsen 2005: Arbeidslivstilknytning og overgang til arbeidslivet for kandidater uteksaminert i perioden 2000-2004. (Humanistisk- og samfunnsvitenskapelig fakultet) Mye å glede seg over, men også mye å ta tak i.

3 Variabelt samsvar mellom de kvalifikasjonene studentene får gjennom studiene og de kravene de møter i sin jobbsituasjon. Mange studenter har problemer med å gjøre rede for sine egne kvalifikasjoner etter endt studium. SV-fakultetets årsplan 2006: Mål: Tydeliggjøre de ulike studieprogrammenes læringsmål og arbeidslivsrelevans.

4 Tiltak (utvalg): Fakultetet skal følge opp resultatene fra undersøkelsen blant kandidater på høyere grad 2000-2004, med tanke på å forbedre studieprogrammene og utruste studentene med en større bevissthet om egen kompetanse og karrieremuligheter. Studieprogrammene skal gjennomgå eksisterende programinformasjon med sikte på å tydeliggjøre læringsmål for studenter og arbeidsgivere (min understrekning).

5 Forum for studiespørsmål: Gjennomgang av programmenes eksisterende læringsmål og diskusjon: Skyldes studentenes lave bevissthet om egne kvalifikasjoner også at programmene ikke formulerer gode nok læringsmål?

6 Studieleder ved SV-fakultetet nedsatte høsten 2006 en arbeidsgruppe på fakultetet med representanter fra ulike fagområder og med ulikt syn på nytten av læringsmål. Målsetting: Komme frem til noen felles læringsmål for samtlige studieprogrammer på SV-fakultetet. Utgangspunkt i en dansk ’kvalifikasjonsnøkkel’ for gradene, men minst like mye idémyldring. Veldig morsom prosess!

7 NOKUT: Skille mellom kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål. Vi opplevde dette skillet som nyttig. Skal læringsmålene formuleres som målsettinger (”Studenten skal kunne finne frem til relevante kilder…”) eller som utbytte (”Studenten kan finne frem til relevante kilder…”)?

8 Arbeidsgruppen: Målsettinger. Men undervisnings- og evalueringsformene må være slik at vi har grunn til å tro at målsettingene realiseres. Hvilken student har vi i tankene når vi formulerer læringsmål? Arbeidsgruppens svar: En gjennomsnittlig student (C-studenten). Sammenheng mellom læringsmål på bachelor- og masternivå: Målene for masterprogrammene må bygge på læringsmål for bachelorprogrammene.

9 Resultat: Et utkast til felles læringsmål for alle fakultetets bachelor- og masterprogrammer. Tilbake til programmene, justeringer og ikke minst presisering av kunnskapsmålene (som vil være forskjellige fra program til program). Ny idémyldring i PECOS’ programråd. Utarbeiding av programspesifikke læringsmål.

10 Kunnskapsmål: Kandidatene skal kjenne til sentrale teorier og problemstillinger knyttet til fred og konflikt innenfor de akademiske disipliner det undervises i på PECOS4000. De skal kjenne til ulike konfliktløsningsmekanismer og ha utviklet en særlig kjennskap til konfliktløsning gjennom forhandlinger. Gjennom masterprogrammet og masteroppgaven skal kandidatene også ha utviklet omfattende kunnskap om et avgrenset relevant forskningsfelt innenfor sin egen disiplin.

11 Ferdighetsmål: Kandidaten skal kunne finne frem til og vurdere relevante kilder på en kritisk måte og kunne gjennomføre selvstendig utrednings- og utviklingsarbeid. Kandidaten skal kunne formulere forskbare relevante problemstillinger på en selvstendig måte og kunne analysere større informasjonsmengder gjennom anvendelse av vitenskapelige metoder.

12 Kandidaten skal kunne presentere informasjon og ideer på en instruktiv måte både til fagfolk og til allmennheten. Kandidaten skal kunne videreføre sin egen kompetanseutvikling og spesialisering på en selvstendig måte. Kandidaten skal kunne delta i og lede prosjektgrupper og bidra til forskningssamarbeid. (Holdningsmål)

13 Neste runde: Bruker vi undervisnings- og evalueringsformer som støtter opp under disse læringsmålene? Nytt for PECOS’ del: Endringer i evalueringsformer: Muntlig presentasjon som del av eksamen på ett av de obligatoriske emnene. Innføring av prøveforelesning. (Kandidatundersøkelsen: Vi kvalifiserer ikke studentene godt nok i muntlig kommunikasjon.)

14 Endringer i undervisningsformer: Mindre, men innføring av simuleringsøvelse. Nytt emne V08: ”Praksisplass” (for noen ganske få studenter). Men selv om vi ikke har gjennomført store endringer i undervisningsformene, har vi tydeliggjort sammenhengen mellom noen bestemte undervisningstiltak og de ferdighetene vi mener oppøves gjennom disse tiltakene. (Overføringsverdi for seminarundervisningen på lavere grad?) Sammenhengen mellom læringsmål på programnivå og på emnenivå.

15 Fordeler ved klare læringsmål: Tydeliggjør hva vi forventer av studentene og hva studentene kan forvente av oss. Kan bidra til at studentene tar informerte valg om studieløp og at programmene tiltrekker seg de ”riktige” studentene. Stor fordel dersom en har en studenter med variert bakgrunn (ulike disipliner, ulike nasjonaliteter og ulike akademiske tradisjoner). Ferdighetsmålene minst like viktige som kunnskapsmålene. Bidrar til å skape økt bevissthet om egne kvalifikasjoner blant de ferdige kandidatene og gir relevant informasjon til potensielle arbeidsgivere. (Jobbintervjusituasjonen.)


Laste ned ppt "Læringsmål for PECOS Prosessen og innholdet Anne Julie Semb Programleder PECOS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google