Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Friskolesamling vgs Oslo mars - 2016 Inntak og vurdering av elevens rett til videregående opplæring Kan ikke ta inn elever dersom man ikke er sikker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Friskolesamling vgs Oslo mars - 2016 Inntak og vurdering av elevens rett til videregående opplæring Kan ikke ta inn elever dersom man ikke er sikker."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Friskolesamling vgs Oslo mars - 2016

3 Inntak og vurdering av elevens rett til videregående opplæring Kan ikke ta inn elever dersom man ikke er sikker på om eleven har rett til inntak Utvidet rett på bakgrunn av vedtak om spesialundervisning Utvidet rett etter omvalg Utsatt rett «Rett» som ikke kan tas ut ved en friskole Hovedregel: Kan ikke ta opp igjen fag

4 Forts. inntak Alle voksne skal realkompetansevurderes før de kan tas inn ved en skole. Unntak: de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 og Vg4

5 Vedtak fra fylkeskommunen I vedtaket skal det fremgå følgende: Hjemmel Vurdering Klageadgang Vedtaket skal oppfylle forvaltningslovens krav til enkeltvedtak

6 «Ny» friskolelov Privatskoleloven har blitt friskoleloven (1.august 2015) Den tidligere godkjenningsordningen, med krav om særskilt grunnlag, videreføres. Det er lagt til to nye godkjenningsgrunnlag Presisering av gjeldende rett Endringer i enkelte bestemmelser Prop. 84L (2014-2015)

7 Krav til virksomheten § 2-2 Presisering om at skolen ikke kan drive eller eie annen virksomhet Skal reguleres i forskrift som er sendt på høring Annen virksomhet som står i loven i dag flyttes til forskrift

8 Bruk av statstilskudd og skolepenger (§ 6-3 andre og tredje ledd)) Presisering i andre ledd Ny forskriftshjemmel i tredje ledd Departementet kan gi nærare forskrift om forbod mot utbytte eller anna overføring som nemnt i første ledd. Departementet kan gi forskrift om korleis skolane skal dokumentere at første ledd er oppfylt og skolane si plikt til å godtgjere at innkjøp og leige er gjort på grunnlag av vilkåra i marknaden.

9 Tilsyn (§ 7-2) Departementet fører tilsyn med skolar godkjende etter denne lova og skal i den samanheng ha tilgjenge til skoleanlegg og dokumentasjon. Dersom departementet i samband med gjennomføring av tilsyn har behov for dokumentasjon frå eigaren av skolen eller nærståande av eigaren, skal departementet også ha tilgjenge til slik dokumentasjon. Departementet sin rett til dokumentasjon gjeld utan hinder av teieplikt.

10 Formålsparagrafen skal vektlegges ved tilsyn § 7-2 a nytt fjerde ledd : Ved bruken av reglane i første og andre ledd skal det leggjast vekt på dei verdiane som følgjer av § 1-1 andre ledd.

11 Karantene (§ 7-2 b) Personer i sentrale stillinger ved skolen: medlem og varamedlem i styret, eier, rektor, skoleleder, daglig leder og andre ledene posisjoner ved skolen. Personer som er pålagt karantene, kan i perioden ikke tiltre sentrale stillinger ved godkjente skoler eller skoler som søker godkjenning. Skoler som er pålagt karantene kan ikke søke ny godkjenning eller driftsendringer i karanteneperioden. Karantene i to år. Opptil fire år ved særlige forhold.

12 Forskrift til friskoleloven er også endret Krav til læreplaner for skoler som driver på grunnlag av en særskilt profil (profilskoler) i ny § 2A-4b Kvote for prioritering av voksne med rett til videregående opplæring i ny § 11-2 Endret søknadsfrist fra 1. april til 1. februar i § 12-1

13 Forskrift til friskoleloven– nå på høring forskriftsregulering av inntak til videregående opplæring forslag til krav om tilleggskompetanse (spesialkompetanse for undervisningspersonale ved skoler godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning og spisskompetanse for undervisningspersonale ved skoler særskilt tilrettelagte for toppidrett) presisere tidspunkt for oppstart av en ny friskole fritak fra nasjonale prøver/kartleggingsprøver og fra vurdering i sidemål for elever ved internasjonale skoler

14 Høring forts. regulering av tilleggsvirksomhet (annen virksomhet) og bruk av inntekter fra skole- og tilleggsvirksomhet dokumentering av at tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode og om skolenes plikt til å godtgjøre at innkjøp er gjort på markedsmessig vilkår klargjøring og ev. endring av 20-dagersregelen

15


Laste ned ppt "Friskolesamling vgs Oslo mars - 2016 Inntak og vurdering av elevens rett til videregående opplæring Kan ikke ta inn elever dersom man ikke er sikker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google