Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal: Startside Tips norsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – norsk. Eller velg DEPMAL–

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal: Startside Tips norsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – norsk. Eller velg DEPMAL–"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal: Startside Tips norsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – norsk. Eller velg DEPMAL– norsk under ”oppsett”. Eierstyring – samordning av eiendomsområdet i spesialisthelsetjenesten Underdirektør Helga Daae 26. oktober 2015 1

2 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Helseforetaksreformen i 2002 Sentrale forhold ved innføringen av helseforetaksmodellen: – Sterkere nasjonal politisk styring – Myndiggjøring av det utøvende ledd ”politisk styrt og profesjonelt drevet”  En krevende balansegang 2

3 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Sentral målsetting med reformen i 2002 Å legge til rette for en bedre ivaretakelse av de verdier som ligger investert i bygg og utstyr (kapital) Sikre en bedre ressursbruk ved at sykehusene får ansvar for å se ressurser til både drift og kapital i sammenheng 3 Helhetlig ansvar for investeringer og drift

4 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Helhetlig ansvar Midler til investeringer og vedlikehold er ikke øremerket - men gis som en del av generelle basisrammen Innenfor denne basisrammen har helseforetaket et ansvar for å prioritere bruk av midler i tråd med styringssignaler i – oppdragsdokument – foretaksmøte RHF/HF har fullmakt både til å – prioritere – planlegge og – igangsette investeringsprosjekter Ingen generell foreleggelsesplikt for store investeringer – prosjekter over 500 mill. kr skal framlegges for departementet før RHF fatter vedtak. RHF kan låne opptil 70 pst til store prosjekter 4

5 Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal: Diagram Tips farger: HODs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer HODs ulike styringsposisjoner EierstyringFinansieringNormativ regulering 5

6 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Helseforetaksmodellen – organisatoriske rammer (eierstyring) Helsedepartementet Eieravdelingen RHF-styret Helse Nord RHF HF -styre Helseforetak HF -styre RHF-styret HF -styre HF –styreHF -styre Helseforetak HF -styre Helseforetak HF -styre Helse Midt-Norge RHFHelse Vest RHFHelse Sør-Øst RHF

7 Norwegian Ministry of Health and Care Services Styringsmodellen EIA Oppdragsdokument Helhetlig styringsbudskap til RHF Foretaksmøter SHA

8 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Styringsmodellen har bidratt til… Økonomisk kontroll over drift og investeringer Endringer i struktur (>80 sykehus–20 HF) Endringer i funksjons- og oppgavefordeling Omstilling og effektivisering Oppgradering og samordning av IKT Bedre styringssystemer, intern kontroll Omstilling i psykisk helsevern, rusreformen, pasientreiser Lojalitetskultur – rammebetingelser 8

9 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Resultatutvikling 2002-2015 9

10 Norwegian Ministry of Health and Care Services  over gjennomsnittet i OECD  på topp i OECD  best i Europa  nest best i OECD etter Danmark (Kilde: OECD)

11 Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format Tilstandsgrad norske sykehus Tilstandsgrad fra 0-3 der 0 er det beste Gj. snittet bør ligge rundt 1,0 – 1,2 11 RHF Samlet vurdert areal [m2] Vektet tilstandsgrad Tilstandsgrad Helse Sør-Øst 2 532 185 1,5 TG0: 0-0,75 Helse Vest 794 988 1,6 TG1: 0,75-1,5 Helse Midt-Norge 702 218 1,4 TG2: 1,5-2,25 Helse Nord 454 038 1,6 TG3: 2,25 - 3 Samlet s 2014 4 483 4291,5

12 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Krav i foretaksmøter Helseforetakene skal følge lover, retningslinjer og nye politiske føringer – innenfor gjeldende rammebetingelser Særskilte krav knyttet bl.a til – vedlikeholdsplaner – forvaltningsplan for kulturhistoriske eiendommer – nasjonal database for registrering av sykehusbygg (klassifikasjonssystem) – tilstandsklassifisering av bygg (NS-3424) 12

13 Norwegian Ministry of Health and Care Services Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0) Landets helseregioner Tegnforklaring Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Bearbeidet av: Helse- og omsorgsdepartementet Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Fylkesgrenser 13

14 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter og høyrestilte bobler Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Styringssystem for investeringer Planleggingsprosess fra 2002 14 Forelegges departementet – som en del av styringsdialogen

15 Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal:Tekst uten kulepunkter Fra 2012 – krav om utviklingsplaner før investeringstiltak 15

16 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Investeringsnivå 2002-2014 16 Totale investeringer i perioden 95 mrd. kr

17 Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal:Tekst uten kulepunkter Historikk Verdsetting av bygg og utstyr Gjenanskaffelseskost 97 mrd. kroner - slit og elde = Åpningsbalanse 2002 67 mrd. kroner Balanse (verdi) 2014 84 mrd. kroner Avskrivningskostnader 2002 5 mrd. kroner Investeringsnivå 1990 tallet 3 mrd. kroner 17

18 Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal:Tekst uten kulepunkter Balanseførte verdier pr RHF 18 Alle tall i mill kr. 20032014 Endring 2003-14 % vis endring 2003-14 Helse Sør-Øst36 91345 0978 18322,2 Helse Vest12 09514 4452 34919,4 Helse Midt-Norge9 00114 0945 09356,6 Helse Nord8 57810 6712 09424,4 Totalt66 58784 30617 71926,6

19 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Sterkere samordning på tvers av regionene Felles nasjonale løsninger: – Sykehusbygg – IKT – Innkjøp 19

20 Norwegian Ministry of Health and Care Services Sak vedr Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet («Sykehusbygg HF») ble forelagt de regionale styrene sept – okt. 2014. Sykehusbygg HF ble stiftet 23.10.2014 Første styremøte ble avholdt 10.11.2014. Etablering av Sykehusbygg HF

21 Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal:Tekst uten kulepunkter Foretaksmøte 7. januar 2015 Utvikling av Sykehusbygg HF sikre større grad av standardisering av nye sykehusbygg ved erfaringsoverføring og gjenbruk av planleggingsgrunnlag fra tidligere prosjekter ivareta nasjonal database for sykehusarealer og utarbeide en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer i løpet 2015 videreutvikle og vedlikeholde metodikk for framskrivninger, veiledere og evaluering av sykehusprosjekter og etablere nødvendig verktøy som viser tilstandsgrad ved norske sykehus 21

22 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Planlagte investeringer fram til 2020 22

23 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Sykehuset i Vestfold HF Ny sengefløy og akuttpsykiatri Investeringsportefølje Helse Sør-Øst IdéfaseKonseptfaseForprosjekt Sørlandet sykehus HF Akuttpsykiatri, Kr.sand Oslo universitetssykehus HF Samlet idéase, Campus Oslo Gjennomføring Sykehuset TelemarkHF Utvidelse og ombygging Skien Akershus universitetssykehus HF Psykiatri Utviklingsplan Oslo universitetssykehus HF Samlokalisering, fase 1 Vestre Viken HF Nytt sykehus i Buskerud Utviklingsplaner: Fullført: Vestfold og Telemark sykehusområde Sykehuset Telemark HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset Innlandet HF Under arbeid: Sørlandet sykehus HF Annet: Akershus universitetssykehus HF (Helhetsplan arealdisponering, Nordbyhagen) Sunnaas sykehus HF Nytt tverrygg Sykehuset Østfold HF Nytt sykehus Kalnes Ombygginger Moss Oslo universitetssykehus HF protonsenter Oslo universitetssykehus HF Vedlikeholdsprosjekter/ lukking av avvik Sykehuset Innlandet HF Ev.nytt fellessykehus Vestre Viken HF Drammen DPS Felles akuttpsykiatri Blakstad

24 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Investeringsportefølje bygg Helse Vest IdéfaseKonseptfaseForprosjektGjennomføringUtviklingsplan Utviklingsplaner: Fullført: Bergen, Fonna og Stavanger Under arbeid: Helse Førde Helse Fonna HF Utbyggingsprosjekt Haugesund sykehus Helse Stavanger HF Nytt sykehus Helse Bergen BUSP fase 2 Helse Bergen HF BUSP fase 1 Nytt sengebygg/ mottaksklinikk Ombygging sentralblokken Arealplan Helse Førde

25 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Investeringsportefølje Helse Midt-Norge IdéfaseKonseptfaseForprosjekt Helse Møre og Romsdal HF Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Gjennomføring Utviklingsplan Utviklingsplaner: Fullført: Helse Møre og Romsdal St. Olavs Hospital Helse Nord Trøndelag Under arbeid: Utviklingsplan Helse Midt-Norge (Skal ferdigstilles etter NHSP) Annet: Strategiplan utarbeides paralellt med utviklingsplan (rullering av Strategi 2020) Opptrapping vedlikehold inne på LTP fra 2017 med 160 mnok/år Arbeidet med Protonterapi skal ikke videreføres før finansiering er avklart St. Olavs Hospital HF Akuttbygg Østmarka St. Olavs Hospital HF Psykiatrisenter St. Olavs Hospital HF Sikkerhetspsykiatri Helse Møre og Romsdal HF Vedlikehold Ålesund/Volda St. Olavs Hospital HF Syklotron PET Helse Nord-Trøndelag HF Kombinasjonsbygg Namsos Helse Nord-Trøndelag HF Psykiatriløftet Levanger St. Olavs Hospital HF Protonterapi

26 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Investeringsportefølje bygg Helse Nord IdéfaseKonseptfaseForprosjekt Finnmarkssykehuset HF Utvikling spesialisthelsesenter Universitetssykehuset i Nord Norge HF Pasienthotell GjennomføringUtviklingsplan Utviklingsplaner: Fullført: Under arbeid: Helgelandssykehuset HF Finnmarkssykehuset HF UNN HF Annet: Finnmarkssykehuset Nytt sykehus i Kirkenes Universitetssykehuset i Nord Norge HF Ny A-fløy Nordlandssykehuset HF Oppgradering Bodø Universitetssykehuset i Nord Norge HF Nytt sykehus i Narvik (planlagt igangsettes 2019) Finnmarkssykehuset HF Hammerfest nybygg Universitetssykehuset i Nord Norge Pet –senter UNN HF Tromsø ombygging eller nybygg psykisk helsevern (Åsgård)

27 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” ”Regjeringen vil Legge ned de regionale helseforetakene når det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan. Opprette et eget selskap for bygging og drift av helsebygg.” 27 Nytt utvalg som skal utrede ny organisering av eierskapet

28 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Mandat (I) Utvalget skal utrede alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene – Avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag – direkte underlagt departementet – Opprettelse av et eget direktorat til erstatning for RHF – Opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for RHF – Evt. andre modeller for organisering av eierskapet 28 (mandatet finnes på www.regjeringen.no)

29 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Mandat (II) For alle modellene skal utredningen omfatte -konsekvenser for statsrådens konstitusjonelle ansvar -hvem som skal ha sørge-for-ansvaret -konsekvenser for styringsstruktur -eierskap til og forvaltning av bygg 29

30 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Politiske premisser En ny modell må ivareta formålene bedre enn den styringsmodellen vi har i dag En ny styringsmodell må ha bred politisk tilslutning i Stortinget Tittel på presentasjon30

31 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Andre premisser: Staten skal fortsatt eie sykehusene Sykehusene skal fortsatt være organisert som Helseforetak (HF) med egne styrer Det kan være aktuelt å ha færre HF enn nå Spesialisthelsetjenesten fortsatt skal planlegges og dimensjoneres med utgangspunkt i helseregioner. Oppgavene som de RHF ivaretar nå, må ivaretas i ny styringsmodell Tittel på presentasjon31

32 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Utvalg som skal utrede ny organisering av eierskapet Utvalg ble opprettet 2. oktober 2015 Leder; Stener Kvinnsland Skal avgi innstilling – NOU - 1.desember 2016 Høring – 3 mnd. (mars) – tilbakemeld. til Stortinget våren 2017. Høringsnotat Evt. Prop til Stortinget i 2018 Eierrollen og eierstyring32

33 Norwegian Ministry of Health and Care Services Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Engelsk mal:Tekst med kulepunkter Tips engelsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for engelsk under ”språk” Utvalgsleder: lege Stener Kvinnsland, Bergen Medlemmer: rådmann Trude Andresen, Lier klinikkdirektør Per S. Bleikelia, Hønefoss turistsjef Sylvia K. Brustad, Hamar leder av brukerutvalget UNN Cathrin Carlyle, Tromsø tidl. regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, Oslo lege Hege Gjessing, Oslo lege Christian Grimsgaard, Oslo spesialrådgiver Jon J. Gåsvatn, Sarpsborg prosjektdirektør Lars Haukaas, Oslo seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim departementsråd Per V. Okkels, København daglig leder Brit K.S. Rugland, Stavanger konserndirektør Bente G. Slåtten, Nesbru lege Hanne Thürmer, Notodden professor Karina Aase, Stavanger 33


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Health and Care Services Engelsk mal: Startside Tips norsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – norsk. Eller velg DEPMAL–"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google