Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MYRA Barnehage Årsplan 2012 - 2013. Hei og velkommen til nytt barnehage år sammen med oss i Myra barnehage! Det du nå holder er barnehagens årsplan for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MYRA Barnehage Årsplan 2012 - 2013. Hei og velkommen til nytt barnehage år sammen med oss i Myra barnehage! Det du nå holder er barnehagens årsplan for."— Utskrift av presentasjonen:

1 MYRA Barnehage Årsplan 2012 - 2013

2 Hei og velkommen til nytt barnehage år sammen med oss i Myra barnehage! Det du nå holder er barnehagens årsplan for perioden 2012 - 2013. Årsplanen gir deg god informasjon om hvordan vi arbeider i vår barnehage, hva vi vektlegger og hvordan vi begrunner våre valg. I hverdagen er det viktig at dere som foreldre og barna deres har god oversikt og opplever nærhet til barnehagen og oss som arbeider her. Vi arbeider kontinuerlig med å skape den beste barnehagen for barn, foresatte og ansatte. Vi skal være ekte. Det vil si at vi skal holde det vi lover og opptre på en naturlig og positiv måte. Vi skal være oppmerksamme mot våre brukere. Det handler om å være til stede, imøtekommende og sørvisinnstilt. Til slutt skal vi også være samarbeidsvillige og samarbeide for barnehagen og barnas beste. Barnehagen fortsetter som basebarnehage der de minste har en fast base å forholde seg til. De store barne bytter base hver 14. dag, som tidligere. Når det gjelder Rauma kommune sin ”røde tråd” og flerfagligplan (forebyggende arbeid med barn og unge) legger vi spesiell vekt på arbeidet med SOL (sammen om lesing), sosial kompetanse – ”Det er mitt val” og TRAS (tidlig registrering av språkutvikling). Vi arbeider også videre med våre fokusområder. Vi skal le og kose oss, ha det spennende og utfordrende. Utforske og lære oss nye ting både inne og ute. Oppleve felleskap og glede. Vennskap, trygghet og nærhet skal alle få ta del i under sine barnehagedager ved Myra barnehage! Med vennlig hilsen Tomas Hage Styrer Myra barnehage

3 MYRA BARNEHAGE Adresse: Kams veien 1c, 6300 Åndalsnes. Tel: 71166240/39/38 myra@rauma.kommune.no Myra er en kommunal barnehage. Den har vært i drift siden 1986. Fra 1997 på nåværende adresse. Den har i dag 46 heldags plasser for barn 0-6 år. Barnehagen er en del av Åndalsnes oppvekstsenter, som består av: Åndalsnes barneskole, SFO og Myra barnehage. Enhetsleder for Åndalsnes oppvekstsenter er Rolf Herman Bjerkeli. Han er også rektor for barneskolen. Barnehagen har, foruten enhetsleder som øverste leder, også en styrer. Innad er Myra barnehage, i deler av dagen, organisert i aldersinndelte basegrupper. Gruppene knyttes opp imot baser med fast personale. Disse bytter lokaler hver 14. dag. Basene er: forming/kjøkken, bygg og spill. Basegruppene er:*Hakkespett – 5 og 6 -åringene *Rødstrupe – 3 og 4 -åringene *Linerle – 1, 2 og 3 –åringene Siden Linerle - gruppa består av mange små under tre år, har vi valgt å gi disse fast base - tilhørighet. De har nå tilhold i det som før var musikk / drama basen. Dette vil si at de ikke flytter rundt på huset. Det må være ro og forutsigbarhet for de minste barna. De har også sin egen garderobe i tilknytting til basen. Rødstrupe og Hakkespett – gruppene veksler på å bruke lokalene på resten av huset. De er inndelt i garderobe etter alder. Med sitt faste personale. Litt om årsplanen: Årsplanen er delt inn i fire deler: *Første del er et informasjonshefte til nye foreldre. ”Info” *Planens andre del er dette heftet, som beskriver barnehagens overordna pedagogiske mål og innhold. *Tredje del er progresjonsplanen til Myra barnehage. *Fjerde del av årsplanen blir gitt som 14 dagers planer med tema, mål og metoder. Basegruppene utarbeider egne planer.

4 Barnehagens dags rytme: 07.15 0715 – 08.30 08.30 – 09.00 09.00 – 10.30 10.30 10.30 -12.30 12.30 – 12.50 12.50 – 13.30 13.30 – 14.10 14.10 – 16.30 16.30 Barnehagen åpner Mottak av barn. Fri lek Frokost og tannpuss ( de som skal spise frokost i barnehagen må komme til 08.30) Aldersindelte grupper i basene. Frukt måltid Vi kler på oss og går ut Ute tid Garderobe stund Lunsj Hvilestund Fri lek inne/ute. Frukt måltid Barnehagen stenger

5 Personalet i Myra barnehage: Turid Alvestad………………………………….100% assistent Elin Berild ………………………………………..60% assistent og 40% pedagogisk leder Randi Anita Hønsvik Eide………….………….100% assistent (permisjon til 31/12-12) Camilla Hegvik Hjelseth…………….…………100% assistent Anita Remmen…………………………………100% assistent Inger Sølsnes…………………….…………….100% assistent (vikar for Randi) Janda Frisvold…………………………………...40% assistent Reidun Meisal Einang………………………….80% pedagogisk leder Ann-Kristin Krohn Larsson…………………….80% pedagogisk leder Tor Sannes…………………………………….100% pedagogisk leder Tomas Hage……………………….…………..100% styrer

6 Barnehagens verdigrunnlag Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Vårt pedagogiske grunnsyn Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. ( Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd ) Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. ( Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 1. ledd ) Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. Den skal gi et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud og bidra til en meningsfull oppvekst uansett funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn. Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas, samtidig som barnehagen ses i sammenheng med skolens virksomhet. Å se omsorg og danning, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. Barnehagen er en kulturskaper og har en viktig rolle som kulturformidler. En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. Det er derfor viktig å understreke at barn må møtes med tillit og respekt. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring og som grunnlag for å utvikle tillit både til seg selv og andre. Leken står sentralt i barns trivsel og utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en allsidig utvikling. Barnehagen må gi rom for barns initiativ, fantasi og undring. Som pedagogisk virksomhet skal barnehagen legge til rette for at barna blir kjent med verden rundt seg.

7 Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. Fellesskapet i barnehagen er derfor viktig som læringsarena, og vennskap blir grunnleggende for et godt fellesskap. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan danne vennskap. Det skal ikke være rom for noen former for diskriminering eller krenkende ord og handlinger i barnehagens virksomhet. Av respekt for både fellesskapet og det enkelte individ, må dette gjenspeiles i det daglige arbeidet og i alle sammenhenger der barnehagen er ansvarlig. Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Barnehagen skal ha en pedagogisk ledelse. Styrer og pedagogisk leder har et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver. Styrers oppgave innebærer å sørge for at de enkelte medarbeidere får ta i bruk sin kompetanse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.

8 Barn og barndom Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. ( Barnehageloven § 1 Formål, 2. og 3. ledd ) Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Barns utvikling sees som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Barndommen er en livsfase med egenverdi i likhet med alle andre faser i menneskets livsløp. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener. I nært samspill med omgivelsene skal de få være aktive på alle områder. Omsorg, danning, lek og læring i småbarnsalderen former barns holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre mennesker og deres motivasjon for læring senere i livet. Med formuleringen «å lære å ta vare på seg selv, naturen og hverandre» menes at barn skal gis anledning til å utvikle forståelsen for og viktigheten av å ta vare på seg selv, vise omsorg for andre og ta vare på naturen. Disse holdningene og ferdighetene er en viktig del av barnas danningsprosess. Barn får grunnleggende og relevant kunnskap og innsikt og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter. Gjennom læringsprosesser blir barn kjent med og forstår i stadig økende grad den fysiske og sosiale verden, samtidig som de også gjenskaper og nyskaper kulturene de er en del av. Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Dette betyr at omsorgen og aktivitetstilbudet må tilpasses hvert enkelt barn og den aktuelle barnegruppen.

9 Fagområdene Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. ( Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd ) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. ( Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd ) Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. Vi har valgt å presentere vårt arbeide med fagområdene i en egen progresjonsplan. Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i hva rammeplanen sier om barnehagens innhold. Den må også ses i sammenheng med 14 dagers planene for hver enkelt base. Sammen vil disse gi en god beskrivelse av hva barnehagen gir barna av innhold, utfordringer, opplevelser og erfaringer.

10 Linerle I høst starter vi med 13 barn i gruppa -7 jenter og 6 gutter. Av disse er 7 stk født i 2010 og 6 stk født i 2011. Når det gjelder voksentettheten er vi fem stykker på til sammen 4 hele stillinger. Det er viktig å få en god og rolig start for de minste. Derfor vil vi i den første tida legge vekt på å bli kjent og å bli trygge på hverandre. De nye i gruppa vil få sin egen kontaktperson, hvis oppgave er å bli godt kjent med barnet ”sitt” for da lettere å tolke og forstå barnets måter å kommunisere på. Etter hvert som barnet blir trygg i sin nye tilværelse, vil også omgangskretsen utvides med både store og små i gruppa. Trygghet, omsorg, nærhet og anerkjennelse er nøkkelbegrep her. Vennskap og tilhørighet er også noe vi er bevisst på å utvikle Vi kommer til å ha samlingsstund hver dag. Her vil vi legge vekt på rim, regler, sanger, lesing av bøker og faste ritualer. Faste innslag er en måte å gjøre barnehagedagen forutsigbar – noe som igjen kan hjelpe barna til å bli trygge sammen med oss. For at alle skal få utfordringer tilpasset sitt nivå, vil vi etter hvert dele barna inn. Her vil barna også bli utfordret på å holde konsentrasjonen over lengre tid. Kroppslig utfoldelse, beherskelse og mestring er viktig. Det å kunne krabbe, rulle, kaste, hoppe, løpe og snurre er eksempler på det. Dette vil vi leike oss med både i gymsal og i barnehagen, både inne og ute. Også det å være kroppsbevisst, vite hvor kroppsdelene er og senere benevne dem, er noe vi vil jobbe med. Alle barna har et språk, både verbalt og non-verbalt. Det er viktig at vi som voksne er til stede med både øyne og ører når vi skal forstå barnas kommunikasjon. Det er innholdet som er viktigst, ikke korrektheten. Språket blir stimulert både gjennom rim, regler, høytlesning, sanger, men også gjennom det at vi selv bruker et korrekt språk og at vi snakker om det vi gjør og ser. Vi må plukke opp barnets non- verbale språk, kroppsspråk, ansiktsmimikk, gester, for så å vise det at vi forstår hva det vil formidle. Et barn som er i startgropa i sin språklige utfoldelse må få tid til å ta inn over seg hva som er blitt sagt. Barnet må få bearbeide inntrykkene, for så å respondere på sin måte, både med ord og med gester. Vi voksne må da forstå og anerkjenne det barnet sier, ved å gjenta med korrekt språk det barnet har formidlet. Mye av vårt arbeide med de aller minste skjer sittende på gulvet. Vi må være tilgjengelig for barna når de kommer for å ”fylle på” med voksennærhet og trygghet. De eldre barna har også behov for utfordringer i frileiken. Da med bordaktiviteter, spill og finmotoriske aktiviteter. Dette skjer enten inne på basen, eller vi finner et roligere sted hvor barna blir skjermet og får konsentrert seg bedre. Vi vil selvfølgelig jobbe med de syv fagområdene som blir nevnt i rammeplanen. Dette vil vi gjøre gjennom å følge progresjonsplanen som dere har fått utdelt.

11 Rødstrupe I barnehageåret 2012/13 er vi fire voksne fordelt på 220 % stilling. Det vi si to voksne mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Tre voksne på onsdag. Det er 13 barn på gruppa. Tre født i 2008 og 10 født i 2009. Det er seks jenter og sju gutter. Vi kommer til å legge vekt på omsorg, leik og læring. Den første tiden er det tilvenning som er i fokus. Da har vi ikke spesielle oppgaver som barna må gjøre, men vi legger til rette for forskjellige aktiviteter som de kan gjøre. Gjennom barnehageåret skal vi innom alle sju fagområdene (se progresjonsplan). I hvert tema vi har blir flere av disse fagområdene representert. To store temaer i barnehagene er språk og sosial kompetanse. Disse to kommer bestandig til å ligge i bunn når vi planlegger aktiviteter og forskjellige oppgaver Rødstrupene skal gjøre. Når det gjelder sosial kompetanse skal vi også innom et barnehageopplegg som heter «Det er mitt valg» som er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. Når vi går på tur legger vi vekt på å samarbeide og passe på hverandre, vi skal øve oss i hvordan vi skal oppføre oss i trafikken, ved fjøra og i skogen, vi bruker sansene våre og oppdager naturen rundt oss. Etter hvert som de forskjellige årstidene kommer blir det en selvfølge at vi både markerer og legger vekt på forandringene som skjer i naturen og høytidene.

12 Hakkespett I år skal vi være 10 barn på Hakkespett-gruppa. Det er 4 ”store” (født -07) og 6 ”små” (født -08) hakkespetter! Alle barnehagene i Rauma skal ha et leseopplæringsprosjekt, for de som er født i -07, som heter ”Sol i Rauma barnehagene”, dette kommer vi i hovedsak til å ha på mandager og fredager. Denne gruppa skal også bruke datarommet på skolen annenhver mandag. Det blir tur dag på torsdager og da er det fint om dere er her senest kl 09.15. Tirsdager er møte dag på huset, pedagogiske og basemøter. Denne dagen blir det mye fri lek i basetiden. I barnehagens rammeplan står det om 7-fagområder som bhg skal vektlegge spesielt (se progresjonsplan). Disse blir det jobbet med daglig i bhg, i samlingstunder og i ulike situasjoner i barnehage –hverdagen. Vi fortsetter også med ”Teddy” og Mitt valg. Dette er populært for ungene og et bra program for sosial utvikling. Vi vil også i år komme til å bytte på de 2 basene ”Forming” og ”Bygg og spill” hver 14. dag. I samlings stundene blir det av og til delte grupper og av og til felles og det kan også bli lagt opp til ulike oppgaver i formingsaktiviteter og lignende. I basetiden fra 09.00 – 10.30 blir mye av det pedagogiske arbeidet utført, spesielt for de kommende skolestarterne, men også for de andre. Når vi nærmer oss våren skal ”skolestarterne” ha felles førskolegruppe med de andre barnehagene. Nærmere informasjon kommer senere. Personalet i Hakkespett-gruppa er : Ped.leder Tor Sannes 100 % Assistent Camilla Hegvik Hjelseth 80 %

13 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 31 32 Barnehagen stengt Planleggingsdag. Erica 3 årFerdinand 3 år 33 34 35 Sigurd 3 år Myra sangkor Lene-Martine 4 år August 2012

14 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 35 36 Filip Nathaniel 1 årForeldremøte 19.30 – 21.00 37 Teo 5 årFrida Emilie 5 år 38 39 Myra sangkor September 2012

15 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 40 HøstfestElias 2 år 41 Barnehagen stengt. Planleggingsdag Tuva 5 år 42 Ciljan 3 år 43 Forut aksjon 44 Myra sangkorLinnea Amba 4 årVegard 4 år Oktober 2012

16 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 44 45 Thea Valentina 4 år 46 Ida Elise 3 år 47 48 Myra sangkor November 2012

17 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 49 50 Alejandra 3 årLucia 51 Nissefest 52 1 Desember 2012

18 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 Barnehagen stengt. Planleggingsdag Ingeborg 4 år 2 3 4 Sunniva 5 årNila 2 år 5 Myra sangkor Januar 2013

19 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 5 Henrik Andre 4 år 6 Deimante 2 årFastelavnenElise 2 år 7 Amalie 5 år 8 9 Myra sangkorVinteraktivitets dag Februar 2013

20 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 9 10 11 Karneval 12 Tobias 5 år Kasper 5 år Mari 3 år Påske lunsj 13 Myra sangkor Mars 2013

21 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 14 15 16 Zhaobin 3 år 17 18 Myra sangkor April 2013

22 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 18 19 Mathias 4 årBarnehagen stengt. Planleggingsdag, Oda Othilie 2 år 20 21 22 Myra sangkorHedda 3 år Mai 2013

23 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 22 23 Peter 6 år 24 Barnehagen stengt. Planleggingsdag Lily Constanza 2 årBenjamin 3 år 25 Sommer avslutningSt Hans 26 Dennis 4 år Myra sangkor Juni 2013

24 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 27 Alejandro 3 år 28 Emma 5 årAlbertine Marie 6 årVetle 3 år 29 30 31 Juli 2013

25 MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 31 32 Nytt barnehage år Barnehagen stengt planleggingsdag Erica 4 år 33 Ferdinand 4 år 34 35 Sigurd 4 årLene Martine 5 år August 2013


Laste ned ppt "MYRA Barnehage Årsplan 2012 - 2013. Hei og velkommen til nytt barnehage år sammen med oss i Myra barnehage! Det du nå holder er barnehagens årsplan for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google