Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsepersonells opplevde traumekompetanse – betydning av Kurs i Traumesykepleie (KITS) En prospektiv studie Jeanette Finstad Avdeling for anestesisykepleie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsepersonells opplevde traumekompetanse – betydning av Kurs i Traumesykepleie (KITS) En prospektiv studie Jeanette Finstad Avdeling for anestesisykepleie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsepersonells opplevde traumekompetanse – betydning av Kurs i Traumesykepleie (KITS) En prospektiv studie Jeanette Finstad Avdeling for anestesisykepleie Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus – Ullevål 20.10.2015

2 www.trauma.org Traumer Traumer - ledene årsak til død og uførhet internasjonalt Vestlige land - hovedårsaken til dødsfall mellom 1- 44 år er skader

3

4 Bakgrunn OUS - Ullevål ca. 1800 traume-pasienter pr.år (traumeregisteret)

5 Akuttsykehus med traumefunksjon skal: -Oppfylle visse kriterier av ressurser -Kompetansekrav til traumeteam (Traumesystem i Norge 2007; 2015) www.traumeplan.no

6 Hva er kompetanse? “De samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål” (Lai, 2004) Selvopplevd kompetanse personens egenopplevelse

7 Historikk KITS Regionale system med dedikerte traumeteam økt overlevelse (Groven 2014, Groven et. al, 2011). Regionalt traumesystem HSØ : 2011 Kartlegging avdekket behov for kunnskap – og traumekurs Fra TSUS til KITS 2011 første KITS Ullevål 2012 : KITS på alle traumesykehus i Norge

8 Overlevere - traume Ullevål 2002-08 Antall traumer n= 7243 Groven S, et al (2011). J Trauma; 70(3): 569- 74

9 Historikk KITS Regionale system med dedikerte traumeteam økt overlevelse (Groven 2014, Groven et. al, 2011). Regionalt traumesystem HSØ : 2011 Kartlegging avdekket behov for kunnskap – og traumekurs Fra TSUS til KITS 2011 første KITS Ullevål 2012: KITS på alle traumesykehus i Norge

10 Hva er KITS? Grunnkurs i traumesykepleie Initialbehandling av traumepasienten: A Airway BBreathing CCirculation DDisability EExposure

11

12

13

14 Krigskirurgikurs DSTC/PLS ATCN/TNCC Simulering KITS Introtime på akuttstua Basisopplæring i egen avdeling Kompetansestige

15 Innhold KITS Dag 1 Intro-presentasjon Primærundersøkelse Thoraxskader Abdominale skader Hode og nakkeskader Bekken og ekstremitetsskader Øvelsesstasjoner Fri luftvei Nakkekrage Log roll Praktisk primærundersøkelse Case Oppsummering

16 Innhold KITS Dag 1 Intro-presentasjon Primærundersøkelse Thoraxskader Abdominale skader Hode og nakkeskader Bekken og ekstremitetsskader Øvelsesstasjoner Fri luftvei Nakkekrage Log roll Praktisk primærundersøkelse Case Oppsummering Dag 2 Sjokk og resuscitering Stikk og skuddskader Barn/gravide/eldre Hypotermi/brann Teoretisk test Praktisk test Avslutning/evaluering

17 Tidligere studier ATLS: Økt klinisk kompetanse + økt kunnskapsnivå (Kennedy et.al, 2001; Ali et.al, 2001; Mohammed et. al, 2014) Sykepleiere i traumeteam - reduserer dødelighet (Patient, 2007) Spesialisert trening - tilgjengelig for alle i traumeteam (Hadfield-Law, 1994; Schakford et. al, 1986) Mangler studier om opplevd kompetanse etter traumekurs for sykepleiere

18 Hensikten med studien Undersøke helsepersonells (kursdeltageres) endring av opplevd kompetanse ved mottak og behandling av traumepasienten før, og etter gjennomgått KITS

19 Målsetting Svare på to forskningsspørsmål: 1.I hvilken grad bidrar KITS til endret kompetanse ved mottak og behandling av traumepasienten? 2.Hvilke sammenhenger er det mellom demografiske variabler og endret kompetanse etter KITS?

20 Utvikling av spørreskjema

21 Videreutvikling av validert spørreskjema (Fagermoen og Valeberg, 2009). Kompetanseområder 1.Medisinsk kompetanse : 17 spørsmål 2.Samarbeidskompetanse : 3 spørsmål 3.Valg – og improvisasjonskompetanse : 3 spørsmål Ekspertgruppe Likert-skala 1-7 Questback – elektronisk spørreskjema

22

23 Medisinsk kompetanse 1. Ta imot en traumepasient etter A-B-C-D-E prinsippene om ”primary survey”? 2. Anlegge og justere nakkekrage? 3. Iverksette tiltak for å etablere fri luftvei? 4. Identifisere et B problem og iverksette tiltak for å løse det? 5. Iverksette tiltak mot blødning etter massiv infusjonsprotokoll? 6. Ta imot og behandle respiratorisk og/eller sirkulatorisk ustabile traumepasienter 7. Identifisere ulike typer sjokk? 8. Iverksette behandlingstiltak ved de ulike typer sjokk? 9. Ta imot og behandle traumepasienter med ustabil hodeskade? 10. Utføre logg roll med” tømmerstokkregime”? 11. Vurdere traumepasientens Glascow Coma Score? 12. Forebygge hypotermi hos traumepasienten? 13. Ta imot og behandle den gravide traumepasienten? 14. Ta imot og behandle den brannskadde traumepasienten? 15. Ta imot og behandle barn som traumepasient? 16. Ta imot og behandle den eldre traumepasienten? 17. Transportere og overføre traumepasienten til intensiv/postoperativ

24 Samarbeidskompetanse 18. Kommunisere og samhandle med traumeteamet? 19. Ha kjennskap til ditt eget ansvarsområde i traumeteam? 20. Ha kjennskap til ansvarsområdene til de andre i traumeteamet?

25 Valg – og improvisasjonskompetanse 21. Takle uforutsette og kaotiske situasjoner? 22. Ta selvstendige beslutninger? 23. Prioritere og omprioritere oppgaver når situasjonen raskt krever det?

26 Metode Design Prospektivt longitudinelt surveydesign Pretest – posttest med en gruppe Spørreskjema Skjema 1: Evaluering av opplevd kompetanse før KITS Skjema 2: Evaluering av opplevd kompetanse etter KITS

27 Utvalg 7 sykehus invitert - 6 godkjente studien Totalt 94 kursdeltagere forespurt - 52 svarte på skjema 1 (55,3 %) - 45 av 52 svarte på skjema 2 (86,5 %) Inklusjonskriterier - påmelding til KITS Eksklusjonskriterier - ikke gjennomført kurs - besvarte < 50 %

28 Datainnsamling November 2014 – Februar 2015 KITS koordinator Spørreskjema 1 1-2 uker før KITS November Desember Januar Februar Spørreskjema 2 mnd. etter KITS Tid

29 Statistikk

30 Fra Questback til SPSS Sosiodemografiske variabler: -Kategoriske variabler (eks. kjønn): antall og prosent -Kontinuerlige variabler (eks. alder): gjennomsnitt og S.D

31 Statistikk forts. Forskningsspørsmål 1: -Paired sample t-test Forskningsspørsmål 2: -Lineær regresjonsanalyse Multippel lineær regresjonsanalyse

32 Sosiodemografiske variabler

33

34

35

36

37 Forskningsspørsmål 1: I hvilken grad bidrar KITS til endret kompetanse ved mottak og behandling av traumepasienten?

38 Resultater

39

40

41 + 31 %

42 Resultater +17,4 % +15,2 %

43 Resultater

44 Krigskirurgikurs DSTC/PLS ATCN/TNCC Simulering KITS Introtime på akuttstua Basisopplæring i egen avdeling Kompetansestige

45 Resultater

46

47

48 Praktiske øvelsesstasjoner Teoretisk forelesning om ”sjelden pasientgruppe” Teoretisk forelesning om ”sjelden pasientgruppe”

49 Konklusjon forskningsspørsmål 1 Signifikant økning av medisinsk kompetanse og valg - og improvisasjonskompetanse Økt endring av samarbeidskompetanse, men ikke signifikant for: ”kjennskap til eget ansvarsområde i traumeteam”

50 Forskningsspørsmål 2: Hvilken sammenhenger er det mellom demografiske variabler og endret kompetanse etter KITS?

51 Lineær regresjonsanalyse Påvirkning av demografiske variabler på den gjennomsnittlige endringen - lineær regresjonsanalyse -Videreutdanning (år) -Traumeteam (ja/nei) -Alder (år) -Traumekurs (ja/nei) -Kjønn Gjennomsnittlig endring = differansen posttest - pretest

52 D 1 = Differanse av mean posttest-mean baseline, ß * = Standardisert beta koeffisientestimat, 95% CI ** = 95% konfidensiellintervall, p*** = p-verdi <0.05 Resultater

53 Traumekurs var variabelen som påvirket endring av flest spørsmål Kursdeltagere som ikke hadde deltatt på traumekurs hadde signifikant positiv økning av kompetanse for: 1.Ta imot traumepasienten etter A-B-C-D-E prinsippene om primary survey 2.Anlegge og justere nakkekrage 6.Ta imot og behandle respiratoriske/sirkulatorisk ustabile traumepasienter 8.Ta imot og behandle traumepasienter med ustabil hodeskade - i forhold til de som hadde traumekurs 1 2 6 8

54 Konklusjon  Økt kompetanse ved mottak og behandling av traumepasienten to mnd. etter KITS  Ingen forskjell mellom kjønn, alder, traumeteam og års videreutdanning  Ikke deltagelse ved tidligere traumekurs: økt endring 1/4 innen medisinsk kompetanse sammenliknet med de som har deltatt på andre traumekurs

55 Refleksjoner… Kontrollgruppe Opplevd kompetanse over tid? Økende interesse for traumatologi ?

56 Implikasjoner for praksis KITS bør opprettholdes og fortsette å være et satsningsområde

57 Tusen takk for meg


Laste ned ppt "Helsepersonells opplevde traumekompetanse – betydning av Kurs i Traumesykepleie (KITS) En prospektiv studie Jeanette Finstad Avdeling for anestesisykepleie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google