Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CUSTOMS REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT CONSULTING CUSTOMS DECLARATION A&V SERVICES CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY BORDER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CUSTOMS REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT CONSULTING CUSTOMS DECLARATION A&V SERVICES CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY BORDER."— Utskrift av presentasjonen:

1 CUSTOMS REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT CONSULTING CUSTOMS DECLARATION A&V SERVICES CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY BORDER SERVICES CUSTOMS SOFTWARE Hvordan påvirker kommende toll-endringer ditt foretak? Logistikk & Distribusjon 17. Februar 2016 Anita Graff |dCEO KGH Customs Services

2 OM ANITA GRAFF 2 27 ÅR i Tolletaten 5 ÅR i privat næringsliv «på den andre siden av bordet»

3 KORT OM KGH CUSTOMS SERVICES 3

4 KGH FORRETNINGS IDÈ EN LEDENDE LEVERANDØR AV TOLL-LØSNINGER 4 BUSINESS IDEA: KGH’s Business Idea is to be the leading provider of customs solutions “ KGH is a provider of customs services, including brokerage, consulting, education, customs software, VAT representation and border management. KGH is independent and not engaged in any other part of the logistic chain. We deliver our solutions to importers, exporters, logistics companies and governments. Operating in Europe and in selected overseas markets through own presence and partner network”

5 KGH – TILSTEDEVÆRELSE I MARKEDET NØKKELTALL OG UTVIKLING SISTE ÅR 5 14.000 kunder i alle typer industrier 700 ansatte 35 kontorer KGH kontorer i 11 land 1,5 millioner deklarasjoner pr år 60 millioner EUR i omsetning Strategisk lokalisert med et globalt nettverk Spesialister på komplekse produkter Service 24 / 7 Ambisiøs partnerstrategi for å sikre høy kvalitet - uavhengig av hvor våre kunder trenger oss

6 BREDT SPEKTER AV TOLLTJENESTER VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER 6 Vi tilbyr standardiserte tjenester og skreddersydde løsninger for små, mellomstore og store bedrifter Våre tjenester er et bredt spekter av tolldeklarering, momsrepresentasjon, compliance, konsulenttjenester, utdanning og tollsystemer Våre kompetansesentre rundt i Europa er bygget med kompetanse på Region / land, prosesser og konkrete produktområder Har stort utviklingsfokus på smarte kommunikasjonsmetoder, prosesskontroll, kvalitet og beste praksis benchmarking Bygger en bred forståelse av myndighetenes og næringslivets behov og krav gjennom -Arbeid med både myndigheter og næringsliv -AEO programmer i hele verden; Australia, Brasil og Azerbaijan

7 KGH’S 6 FORRETNINGSOMRÅER DEKKER HELE TOLL - ASPEKTET 7 Offer a wide range of services that facilitate our customers customs declarations handling and ensure efficient border crossings. CUSTOMS DECLARATION Support and advice our customers in becoming customs compliant, taking advantage of the opportunities within their business and current legislation. Support and advice our customers in becoming customs compliant, taking advantage of the opportunities within their business and current legislation. CUSTOMS CONSULT Provide The Butterfly, a single window solution, that meets the exact requirements that we have defined together with our customer for handling all their customs needs. CUSTOMS SOFTWARE Offer a high quality level of education solutions from basic courses to comprehensive programs. This to enhance our customers knowledge and skills with in customs. CUSTOMS ACADEMY Offer first-class expertise in supporting foreign companies through every step of the accounting and VAT process, to provide customer advantage when trading across borders. A&V SERVICES Provide tailor-made border management solutions to government agencies to adapt and simplify trade emphasized on compliance. BORDER SERVICES

8 HVA PÅVIRKER UTVIKLINGEN I TOLLREGELENE 8

9 HVA HAR PÅVIRKET UTVIKLINGEN? Hva har styrt tollhåndteringen dit den er i dag? Utviklingen i næringslivet -Komplekse handelsavtaler -Lange og komplekse verdikjeder -Økende krav til effektivitet og hurtighet -Outsourcing til lavkostnader Utviklingen innenfor kriminalitet -Organisert kriminalitet / nettverkskriminalitet -Terrorisme 9

10 TOLLUTVIKLINGEN DE SISTE ÅRENE Flere bi-lateraterale frihandelsavtaler – redusert toll Baliavtalen AEO; En sertifisering – flere myndigheter –Antall AEO-programmer øker –Knyttes sammen med «Mutual Recognition Agreements» –Gir mulighet for lettelser 10 Kilde; Tolletaten

11 HVA PÅVIRKER TOLLUTVIKLINGEN FREMOVER? 11 Globale verdikjeder The global factory Krav til forutsigbarhet, hastighet og transparens Informasjons håndtering Single Windows Data standarder Teknologi “Cloud”, “Big Data” og forhåndsanalyser

12 ENDRINGER I NORGE 12

13 ENDRINGER I NORGE 13 Endret ansvarsfordelingen mellom Toll og Skatt fra 2016 Utsatt avregning for importmoms fra 2017 Tolletatens avtale med returselskapene opphører 1. juli 2016 Tolletatens utredning og prøveordning av ekspressfortolling Stiller høye krav til myndigheter og næringsliv

14 ENDRINGER I NORGE 14 Rendyrking av Tolletatens kontroll-oppgaver i Norge: Større fokus på effektiv vareførsel og enkel grensepassering Større fokus på kontroll av vareførselen Nye oppgaver for Skatteetaten: Innkreving av importmoms Innkreving av særavgifter (for registrerte avgiftspliktige) Hvordan vil dette virke inn på næringslivet? Betyr en mer effektiv vareførsel og grensepassering større utfordringer for Næringslivet når avgiften senere skal kreves inn?

15 KOMMENDE ENDRINGER I NORGE UTFORDRINGER FOR NÆRINGEN 15 Overføring og videreutvikling av kompetanse Lik regelverkstolkning i begge etater Flere myndigheter å forholde seg til To kontrolletater for samme regelverk Økt administrasjon og byråkrati? Endret Servicenivå?

16 KOMMENDE ENDRINGER I NORGE UTFORDRINGER FOR NÆRINGEN 16 Økning i useriøse aktører – karusellsvindel Dårligere kvalitet på deklarasjonsdata Endret risikobilde for ombud og transportører Kan påvirke den nasjonale handelen

17 KOMMENDE ENDRINGER I NORGE ENDRINGER BETYR OGSÅ NYE MULIGHETER 17 Nye endringer betyr også nye muligheter Forbedret likviditet for importører i Norge Smidigere prosesser ved grensepassering Den totale importen til Norge kan komme til å øke Endrede krav til kompetanse Enklere håndtering av varer som importeres midlertidig eller for bearbeiding

18 ENDRINGER I SVERIGE 18

19 ENDRING AV IMPORTMOMS I SVERIGE ANSVARSFORDELING TULL - SKATT 19 Fra 01.01.2015 ble ansvaret for importmoms flyttet fra Tullverket til Skatteverket Tullverket har fortsatt oppgaven med å fatte en tulltaxerings-beslutning og ansvaret for kontroll av tollverdi og klassifisering Tullverket vil fortsatt debitere eventuell toll-avgift, skatter og andre avgifter (eksl. moms). Tullverket kommer fortsatt til å påse at alle innførselsvilkår er oppfylt Januar 2012 Januar 2013 Oktober 2013 Desember 2013 Januar 2015 Utredning i Sverige starter SOU «Endret håndtering av importmoms» Prop 2013/2014:16 levereres til Riksdagen Forslaget godkjennes Skatteverket blir beskattningsmyndighet for importmoms

20 ENDRING AV IMPORTMOMS I SVERIGE ERFARINGER FRA IMPLEMENTERING 20 Få driftsforstyrrelser for grensepasseringene ved omleggingen Tullverket hadde enkelte tekniske problem i tolldeklareringssystemet (TDS) Minimal informasjon fra Skatteverket Tullverket etablerte et dialogforum

21 ENDRINGER I EU 21

22 UTVIKLINGEN FREMOVER I EU/SVERIGE UCC - UNION CUSTOMS CODE 2016 22 Felles EU-krav Endring i håndtering av tollager Endringer i tollverdi bestemmelsene Endringer i opprinnelsesreglene Endrede krav og flere fordeler med AEO

23 ENDRINGER I EU UCC – UNION CUSTOMS CODE 23 Skal implementeres stegvis fra 1 mai 2016 til 2020 En lang modernisering- og harmoniserings-prosess som fortsatt pågår Endringer som krever systemstøtte skyves ut i tid (2019-2020) men noen kan bli innført tidligere Registered Exporter System (REX) planlegges operativt fra 1. januar 2017 Endringer som implementeres 1. mai 2016 eller i løpet av 2016 Hvordan vil endringene berøre næringslivet i Norge?

24 UCC – UNION CUSTOMS CODE UTFORDRINGER FOR NÆRINGEN 24 Varslede endringer fra 1. mai 2016 Tillatelser fra tollmyndighetene bevilges kun til operatører som er etablert i EU Revurdering av tollagertillatelser Hva betyr endringene for norske foretak?

25 UCC – UNION CUSTOMS CODE UTFORDRINGER FOR NÆRINGEN 25 Kommende endringer Elektronisk kommunikasjon med Tollmyndighetene Endringer i regelverket for fastsettelse av tollverdi Aktiv foredling skal håndteres via suspensjonssystemet Bearbeiding under tollkontroll skal håndteres via suspensjonssystemet Nye kompetansekriterier for AEO Vil næringen få nok tid til å forberede seg?

26 HVORDAN FORBEREDE SEG? 26

27 UCC 2016 - KONSEKVENSER MANGLENDE DETALJER GIR ULKARE KONSEKVENSER 27 Konsekvenser for næringslivet Elektronisk håndtering Alle tillatelser må fornyes Lavere servicenivå fra tollmyndighetene Regelendringene er ikke ferdig utarbeidet Uten detaljer i endringene ser man ikke konsekvensene klart Når vil næringslivet ha et klarere bilde?

28 UCC 2016 - VIKTIGE TILTAK 28 Viktige tiltak igjennom implementeringsperioden Hele foretaket må involveres Investeringer i –Kompetanse for å få kvalitet –IT –Gode samarbeidspartnere

29 HVORDAN FORBEREDE SEG HVA SKAL TIL FOR Å KLARE Å HENGE MED 29 Rettidig informasjon fra myndighetene Tilstrekkelig tilpasningstid for involverte parter til å ـForeta nødvendige prosessendringer og justeringer i foretaket ـTilpasse IT-system ـOpplæring av personale både i næringslivet og blant myndighetene Myndigheter Næringsliv Info Opplæring IT-løsninger og Foretaks- prosesser

30 HVORDAN FORBEREDE SEG KORT OPPSUMMERT 30 Fortsatt mange ubesvarte spørsmål Rettidig og tydelig informasjon fra myndighetene er avgjørende Korrekte eller feil prosedyrer kan bli et spørsmål om å være eller ikke være Kvalitet og kompetanse er viktigere enn noen gang!

31 HVORDAN FORBEREDE SEG ENDRINGENE SKJER I KOMPLEKSE REGELVERK 31 Kjenn egne toll- og momsprosedyrer Følg med på utviklingen for områdene som angår ditt foretak Skaff overblikk over konsekvensene for ditt foretak Knytt til deg samarbeidspartnere som gjør det samme Identifiser utfordringer og fordeler din bedrift kan dra nytte av Vurder endrede kompetansebehov

32 HVORDAN FORBEREDE SEG TOLL ER ET STRATEGISK SPØRSMÅL 32 Toll er et ledelsesspørsmål og et strategisk område Toll i 3 dimensjoner - Hvem gjør Hva - Når? OPERATIVT (REALTID) Deklarasjoner Tariffnummer Kvoter Frihandel/Opprinnelse Lisenser / Restriksjoner Statistikk Avvikshåndtering Helpdesk OPERATIVT (REALTID) Deklarasjoner Tariffnummer Kvoter Frihandel/Opprinnelse Lisenser / Restriksjoner Statistikk Avvikshåndtering Helpdesk ETTERLEVELSE (FØR/ETTER) AEO-sertifisering Gjennomgang av toll- og momsrutiner Klage på vedtak Revisjoner Opplæring Interne tollrevisjoner ETTERLEVELSE (FØR/ETTER) AEO-sertifisering Gjennomgang av toll- og momsrutiner Klage på vedtak Revisjoner Opplæring Interne tollrevisjoner PLANLEGGING (STRATEGISK) Toll, en naturlig del av virksomhet og utvikling Tollprosedyrer med økonomisk effekt Internasjonale handels aspekt Leverandørs lokalisering Moms (merverdiavgift) Leveringsvilkår Kunders lokalisering PLANLEGGING (STRATEGISK) Toll, en naturlig del av virksomhet og utvikling Tollprosedyrer med økonomisk effekt Internasjonale handels aspekt Leverandørs lokalisering Moms (merverdiavgift) Leveringsvilkår Kunders lokalisering

33 HVORDAN FORBEREDE SEG HVA GJØR KGH 33 Følger utviklingen og tolker myndighetenes informasjon for næringslivet Deltar i Tolletatens utredning av Ekspressfortolling Deltar i Dialogforumet med Tullverket Deltar i Bransjeorganisasjonenes arbeid i Brussel Deltar ved forespørsel i arbeids- og referansegrupper arrangert av myndighetene Høyt fokus på hvordan den norsk-svenske grensekryssende trafikken berøres Identifiserer utfordringer & muligheter

34 HVORDAN FORBEREDE SEG HVA GJØR KGH 34 Identifiserer nødvendige endringer i rutiner Identifiserer konsekvenser for IT-system og Software og utvikler nødvendige endringer Formidler informasjon til KGH’s kunder Gjennomfører intern og ekstern opplæring Arrangerer frokostseminar om temaene i både Norge og Sverige

35 HVORDAN FORBEREDE SEG GÅ PÅ SPEED DATE MED EN TOLLEKSPERT 35 Føler du deg fortapt i labyrinten av eksisterende og endrede lover og regelverk? Vil du treffe en ny partner for en midlertidig eller langvarig relasjon? Speed date en tollekspert! Vi tilbyr deg en seriøs og trofast partner med lidenskap for toll. En omtenksom og støttende partner som rettleder deg i toll- og momsspørsmål.

36 HVORDAN FORBEREDE SEG GÅ PÅ SPEED DATE MED EN TOLLEKSPERT 36 Nysgjerrig? Ta sjansen på å date en av våre tolleksperter. I ti minutter har tolleksperten sitt fulle fokus på deg og dine behov. Book inn en speed date med KGH i dag!

37 YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE AUSTRIA BELGIUM CZECH REPUBLIC DENMARK FRANCE GERMANY ITALY NETHERLANDS NORWAY SWEDEN www.kghcustoms.com Ta gjerne kontakt med meg på: anita.graff@kghcustoms.com


Laste ned ppt "CUSTOMS REPRESENTATION CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY GOVERNMENT CONSULTING CUSTOMS DECLARATION A&V SERVICES CUSTOMS CONSULTING CUSTOMS ACADEMY BORDER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google