Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

electronic information

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "electronic information"— Utskrift av presentasjonen:

1 electronic information
Informasjonsmøte for næringslivet Finansdepartementet mars Anita Graff underdirektør Toll- og avgiftsdirektoratet Advance electronic information Risk management Outbound inspection Business partnerships

2 Tema Hva skjer i EU 1. juli 2009? AEO Forhåndsvarsling Risikohåndtering Hvordan vil dette påvirke Norge og norsk næringsliv? Mulige scenarier Hypotese Status internasjonalt samarbeid

3 SAFE Framework of standards
Bakgrunn: Enstemmig vedtatt i WCO-Rådet juni 2005 Forplikter tollvesen og dets partnere Setter prinsipper og standarder Assistanse til de tolladministrasjoner som vedtar SAFE Framework of Standards (FoS) 149 land har vedtatt at de ønsker å implementere Framework of Standards

4 SAFE Framework of standards
Formål og hensikt: Sikkerhet Å sikre og forenkle den globale handel Standarder og forenklinger Integrert verdikjedeadministrasjon Forbedret tollvesen Styrket samarbeid Smidig varestrøm

5 SAFE Framework of standards
Fordeler Et nytt og oppdatert grunnlag for samarbeid Målet er å fremskynde klareringen og frigivelsen av godset ved å forbedre Tollvesenets evne til å: oppdage og håndtere høyrisikoforsendelse øke effektiviteten rundt administrasjonen av gods Gi næringslivet mulighet for å kunne oppnå et ”kvalitetsstempel” gjennom å bli autorisert som AEO

6 Hva skjer i EU 1. juli 2009? EU innfører deler av FoS (knyttet til sikkerhet) Forhåndsvarsling til og fra land utenfor EU Autoriserte Økonomiske Operatører (AEO) – felles regelverk Fellesskapsbestemmelser vedrørende risiko og risikohåndteringer. Norge i utgangspunktet ”utenfor” Trafikk til/fra Norge må varsles til EUs tollmyndigheter

7 Forhåndsvarsling Hva er forhåndsvarsling?
Varsle Tollvesenet innenfor gitte tidsfrister før varene skal eksporteres eller importeres fra/til landet. Forhåndsvarsling er knyttet opp mot sikkerhet Det avgis flere opplysninger enn ved ordinær deklarering av varer

8 Nye elementer EU og SAFE Framework of Standards
Ikke dekket av dagens Enhetsdokument

9 Forhåndsvarsling Hvordan skal varene varsles?
Summarisk deklarasjon avgis innenfor tidsfristen med informasjon om bla: Varebeskrivelse og varenummer (evt UN farlig gods kode) Navn på person som avgir summarisk deklarasjon Navn på befrakter, samt avsender og mottaker Utpasseringstollsted eller innpasseringstollsted Kode for betaling av transportkostnader UCR (Unique Consignment Reference Number) Hvilke land forsendelsen blir sendt gjennom fra avgang til endelig bestemmelsested I tillegg til den informasjonen som i dag gis på en innførsels- eller utførselsdeklarasjon kreves det ytterligere informasjon på en summarisk deklarasjon. Varebekskrivelse med henblikk på sikkerhet, og evt. UN kode for farlig gods. Navn på person (deklarant) som avgir summarisk deklarasjon. Navn på befrakter som bringer varene ut av EU eller inn i EU, i tillegg til avsender og endelig mottaker I tillegg til avgangstollsted skal også utpasseringstollsted ut av EU evt. innpasseringstollsted inn i EU angis. Kode for betaling av transportkostnader og nummeret på transportdokumentet UCR som følger varen til endelig mottaker. Det skal angis hvilke land forsendelsen blir sendt gjennom fra avgangtollstedet til endelig bestemmelsessted. I tillegg skal det angis hvor varene blir lastet inn i transportmidlet, og hvis det er varer som skal inn til EU skal det også angis lossested.

10 Forhåndsvarsling Tidsfrister til EU (tilsvarende vil gjelde fra EU):
Skipstrafikk: Containerlast sendt med skip – minst 24 t før innlasting i avgangshavnen Bulklast – minst 4 t før innpassering til EUs tollområde ”Short-sea” shipping – minst 2 t før innpassering til EUs tollområde Ut av EU – samme tidsfrister Lufttransport: Kortdistanse – senest når flyet har lettet Langdistanse – minst 4 t før ankomst til første flyplass i EU Ut av EU – minst 30 min før flyavgang

11 Forhåndsvarsling Tidsfrister til EU (forts):
Jernbane og innlands vannveier: Minst 2 timer før ankomst til første ankomststed i EU Veitrafikk: Minst 1 time før ankomst til første innpasserings- tollsted i EU

12 AEO (Authorised Economic Operators)
3 typer autorisasjoner: AEO-sertifikat som gir forenklinger i forhold til sikkerhet og trygghet. AEO-sertifikat som gir forenklinger i forhold til tollvesenets regelverk. AEO-sertifikat der operatøren får begge typer lettelser beskrevet over. Kriterier: Generelle kriterier Ikke overtredelser knyttet til toll- og avgiftslovgivningen Internkontroll-rutiner Soliditet Sikkerhetskrav AEO-sertifikat gir lettelser for næringslivet blant annet i forhold til summarisk deklarasjon, der man ikke trenger å angi like mye informasjon på deklarasjonen. For å bli autorisert er det krav blant annet til: Navn på personer som er ansvarlig for det som har med tollvesenet å gjøre. Navn på den som er ansvarlig for firmaet. Oversikt over transporter, håndtering av varene osv. som skal være oversiktlig og lett tilgjengelig når tollvesenet ønsker å foreta kontroll. Tollvesenet skal kunne foreta både elektronisk og fysisk kontroll. Ha gode arkiveringsrutiner og beskytte mot tap av info. Ha en firmapolitikk knyttet til antismugling og at ansatte har fokus på dette. Ha gode sikkerhetsrutiner på IT-siden for å beskytte søkerens datasystem mot ikke-autorisert inntrenging. Bygninger skal være bygd på en måte som gir beskyttelse mot ulovlige inntrengere. Adgangskontroller for å forhindre uautoriserte adgang til havneområder, havnekontorer og lasteområder. Prosedyrer for å håndtere import/eksportlisenser Må sikre den internasjonale leverandørkjeden Ved ansettelser i firmaet skal søknadssjekk, og periodiske bakgrunnssjekker foretas.

13 AEO (Authorised Economic Operators)
Fordeler: Færre dokument- og fysiske kontroller Prioritert behandling av sendinger som velges ut til kontroll Valg av plass for kontroll Lettere for å få anvende forenklinger Færre opplysninger for summariske deklarasjoner Info om ytterligere kontroll Indirekte fordeler (tids- og kostnadsrelaterte) Bedre samarbeid med Tollvesenet Anerkjent som en trygg og sikker business-partner Gjensidig gjenkjenning

14 Risikohåndtering Felles standarder utarbeidet av Kommisjonen
EUs risikohåndteringssystem knyttet til tolloppgaver EUs prioriterte kontrollområder Fellesskapsprofiler Tollmyndighetene skal utveksle ”risikoinformasjon” via risikohåndteringssystemet Tollmyndighetene skal rapportere kontrollresultatene EUs risikohåndteringssystem knyttet til tolloppgaver er foreløpig ikke utviklet. EU-Kommisjonen vil utferdige noen fellesskapsprofiler som skal implementeres i EU-landenes risikohåndteringssystem. Disse profilene legges inn for å få en enhetlig tollkontroll på EU-nivå. I tillegg kan Kommisjonen definere prioriterte områder som skal kontrolleres over et tidsrom fastsatt av Kommisjonen. Prioriterte områder kan være: Type varer Reiserute Transportmidler Økonomiske operatører osv. Til slutt kan tollvesenet i det enkelte land utveksle risikoinformasjon via risikohåndteringssystemet når man ved en kontroll finner en indikasjon på at noe vurderes som en risiko, eller hvis man vurderer trusselen som høy i resten av Europa i forhold til forsendelsen.

15 Hvordan påvirker dette Norge og norsk næringsliv?
Fire scenarier er utarbeidet; Norge utenfor EUs sikkerhetssone Norge innenfor EUs sikkerhetssone Norge utenfor sikkerhetssonen, men med avtale om forhåndsvarsling og tidsfrist ”0” for alle Norge utenfor sikkerhetssonen, men med avtale om forhåndsvarsling og tidsfrist ”0” for AEOer Norge har anmodet om forhandlinger for å slippe forhåndsvarsling. I uformelle samtaler I løpet av 2005/2006 var signalene fra Kommisjonen at hvis Norge har samme krav til AEO og risikoanalyse som EU har, så kan Norge få avtale om å slippe forhåndsvarsling til EU. Våren 2007 ble det antydet at Norge kun kunne forhandle om tidsfristene (1 til 24timer før ankomst første innpasseringstollsted inn til EU). Dette ble bekreftet I et uformelt møte med Kommisjonen 22/11-07, der TAD, FIN, UD og NHD samt en person fra den norske EU-delegasjonen deltok. På spørsmål fra UD, sa kommisjonen at man ønsket ikke å starte de formelle forhandlingene før Kommisjonen visste hvor Norge stod I forhold til AEO og risikoanalysesystem.

16 Norge utenfor EUs sikkerhetssone (ingen avtale med EU)
Tidsfrist 1 til 24 timer før grensepassering Økonomisk operatør Økonomisk operatør Nødvendig informasjon Innpasserings- tollsted Deklarasjonsdata + Sikkerhetsinfo (1-24 t før grensepass) Eksportdeklarasjon resultat Transportmiddelet og varene frigis fra grensen Scenario 1: Risikoanalyse Tollvesenet

17 Norge innenfor EUs sikkerhetssone
som i dag ved grensen EU Økonomisk operatør Økonomisk operatør Innpasseringstollstedet Importdeklarasjon Eksportdeklarasjon Bestemmelsestollstedet Tollvesenet

18 Norge innenfor EUs sikkerhetssone (3. lands-trafikk)
Tidsfrist 1 til 24 timer før grensepassering Økonomisk operatør Økonomisk operatør Nødvendig informasjon Innpasserings- tollsted Deklarasjonsdata + Sikkerhetsinfo (1-24t før grensepass.) Eksportdeklarasjon resultat Transportmiddelet og varene frigis fra grensen Risikoanalyse Tollvesenet

19 (Senest ved grensepass. for AEO)
Norge utenfor sikkerhetssonen, men med avtale om forh. varsl med tidsfrist 0 for AEO Norge EU Tidsfrist 1 til 24 timer før grensepassering for Ikke-autoriserte Økonomisk operatør Økonomisk operatør Nødvendig informasjon Innpasserings- tollsted Deklarasjonsdata + (Senest ved grensepass. for AEO) Sikkerhetsinfo Eksportdeklarasjon resultat Transportmiddelet og varene frigis fra grensen Risikoanalyse Tollvesenet

20 (Senest ved grensepass.)
Norge utenfor sikkerhetssonen, men med avtale om forh. varsl. med tidsfrist 0 for alle Norge EU Økonomisk operatør Økonomisk operatør Nødvendig informasjon Innpasserings- tollsted Deklarasjonsdata + Sikkerhetsinfo (Senest ved grensepass.) Eksportdeklarasjon resultat Transportmiddelet og varene frigis fra grensen Risikoanalyse Tollvesenet

21 Hypotese pr i dag; Krav om forhåndsvarsling
Norge må innføre forhåndsvarsling til/fra alle land EU unntar ikke norsk trafikk for forhåndsvarsling, men tidsfrist ”0” EUs AEO- konsept må innføres i Norge Gjensidig gjenkjenning Færre opplysninger for AEOer ved forhåndsvarsling AEOer prioritert ved grensepassering Få konsekvenser for Norge knyttet til risikoanalyse Norge har anmodet om forhandlinger for å slippe forhåndsvarsling. I uformelle samtaler I løpet av 2005/2006 var signalene fra Kommisjonen at hvis Norge har samme krav til AEO og risikoanalyse som EU har, så kan Norge få avtale om å slippe forhåndsvarsling til EU. Våren 2007 ble det antydet at Norge kun kunne forhandle om tidsfristene (1 til 24timer før ankomst første innpasseringstollsted inn til EU). Dette ble bekreftet I et uformelt møte med Kommisjonen 22/11-07, der TAD, FIN, UD og NHD samt en person fra den norske EU-delegasjonen deltok. På spørsmål fra UD, sa kommisjonen at man ønsket ikke å starte de formelle forhandlingene før Kommisjonen visste hvor Norge stod I forhold til AEO og risikoanalysesystem.

22 Status knyttet til avtale
Norge har anmodet om forhandlinger knyttet til utvidelse av EØS-avtalen Norge ønsker primært å komme innenfor EUs sikkerhetssone (tilsvarende Schengen) Brev til Kommisjonen 28. februar 2007 Uformelle samtaler er innledet Siste møte 22. januar 2008 Neste møte under planlegging Norge har anmodet om forhandlinger for å slippe forhåndsvarsling. I uformelle samtaler I løpet av 2005/2006 var signalene fra Kommisjonen at hvis Norge har samme krav til AEO og risikoanalyse som EU har, så kan Norge få avtale om å slippe forhåndsvarsling til EU. Våren 2007 ble det antydet at Norge kun kunne forhandle om tidsfristene (1 til 24timer før ankomst første innpasseringstollsted inn til EU). Dette ble bekreftet I et uformelt møte med Kommisjonen 22/11-07, der TAD, FIN, UD og NHD samt en person fra den norske EU-delegasjonen deltok. På spørsmål fra UD, sa kommisjonen at man ønsket ikke å starte de formelle forhandlingene før Kommisjonen visste hvor Norge stod I forhold til AEO og risikoanalysesystem.

23 Internasjonalt samarbeid mellom tollmyndighetene
Sverige 17. januar 6. februar Løpende dialog om innføring Danmark 26. februar Løpende dialog om status Sveits november 2007 Løpende dialog om status i deres forhandlinger Norge har anmodet om forhandlinger for å slippe forhåndsvarsling. I uformelle samtaler I løpet av 2005/2006 var signalene fra Kommisjonen at hvis Norge har samme krav til AEO og risikoanalyse som EU har, så kan Norge få avtale om å slippe forhåndsvarsling til EU. Våren 2007 ble det antydet at Norge kun kunne forhandle om tidsfristene (1 til 24timer før ankomst første innpasseringstollsted inn til EU). Dette ble bekreftet I et uformelt møte med Kommisjonen 22/11-07, der TAD, FIN, UD og NHD samt en person fra den norske EU-delegasjonen deltok. På spørsmål fra UD, sa kommisjonen at man ønsket ikke å starte de formelle forhandlingene før Kommisjonen visste hvor Norge stod I forhold til AEO og risikoanalysesystem.

24 Spørsmål?


Laste ned ppt "electronic information"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google