Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

” Vi støtter alle seksuelle uttrykk som er basert på likeverd og samtykke.” (LLH – «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner»)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "” Vi støtter alle seksuelle uttrykk som er basert på likeverd og samtykke.” (LLH – «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner»)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 ” Vi støtter alle seksuelle uttrykk som er basert på likeverd og samtykke.” (LLH – «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner») NÅ: «Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» Målet for den kjønnsradikale agendaen: Å avskaffe hetero-normen og innføre multi-normen. Resultat blir et samlivsanarki, der INGEN samlivsform skal stå i noen særstilling: Hetero, homo, bi, poly, pan, trans m.m.m. – alt skal defineres som like naturlig, normalt, rett og godt for barn, for voksne og for samfunnet.

4

5 1) Ekteskapsloven: Kjønnsnøytral definisjon – ”2 personer”. 2) Bioteknologiloven: Staten legger til rette for at kvinner kan føde farløse barn ved assistert befruktning. 3) Barneloven §4a: ”Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor.” Dvs: Et barn med ”medmor” har ingen far. 4) Adopsjonsloven: To menn eller to kvinner kan adoptere utenlandske og norske barn. 5) Partnerskapsloven: Avskaffet.

6 Ekteskapet er ingen skaperordning eller fast definert institusjon med spesifikke kjennetegn. Ekteskapet er en elastisk institusjon som det rådende stortingsflertall har mandat til å definere og omdefinere som de ønsker. Den biologiske relasjonen mellom mor, far og barn er ikke unik. Den kan like godt erstattes av andre relasjoner. Mor-far-barn-relasjonen er bare én variant blant andre like naturlige og verdifulle samlivsformer.

7 Blodsbånd, slekt, arv, gener og biologisk tilhørighet er uvesentlig i et menneskes liv. Det som er viktig, er gode "omsorgspersoner”. Voksnes krav og ønsker er viktigere enn barns gudgitte og naturgitte rettigheter. Voksne har en legitim rett til å skaffe seg barn, men barn har ingen rett til å kjenne og vokse opp med begge sine biologiske foreldre.

8 1) Etisk relativisme 1) Etisk relativisme - Forskjellen på norm og unntak oppheves - Toleranse = relativisme 2 ) Språkmanipulering - ”Diskriminering” - ”Rettigheter” - ”Likestilling”

9 - Barne- og familiepolitikken defineres på minoritetenes premisser. Offer-retorikk. - Den radikale kjønnsideologien har klare totalitære trekk. Den er kanskje den største faren for religions- og samvittighetsfriheten i vestlige samfunn. - De som ikke tilpasser seg, risikerer å møte fordømmelse, utstøtelse, marginalisering, sanksjoner, tap av statsstøtte, yrkesforbud, bøter, + +

10 Brendan Eich, utvikler av Java script og grunnlegger av Mozilla og Firefox, adm. direktør

11 1997: Biskopene – ”Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.” 2004 og 2005: Et enstemmig Bispemøte avviste en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse. 2006: I Lærenemnda avviste 16 av 20 medlemmer en kjønnsnøytral ekteskapsteologi. 2007: 83% av Kirkemøtet stemte for en uttalelse som avviste en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse. 2007: 9 av 11 biskoper og nesten samtlige bispedømmeråd avviste forslaget om kjønnsnøytral ekteskapslov. 2014: Kirkemøtet avviste likekjønnet liturgi og lære 2016: Kirkemøtet vedtok at DnK skal innføre likekjønnet liturgi og lære. Blir trolig innført på Kirkemøtet i januar 2017.

12 Et perspektiv som har vært fortiet og ignorert i hele den kirkelige debatten. Vi må konsekvent tenke og argumentere utifra: Barneperspektivet * «Diskriminering» * «Likestilling» * «Rettigheter»

13 Der kampen står … «Dersom jeg med den høyeste stemme og den klareste skriftutleggelse bekjenner min tilslutning til hele Guds ord, bortsett fra det punktet som verden og djevelen akkurat nå angriper, da bekjenner jeg ikke Kristus – uansett hvor frimodig jeg bekjenner ham. Det er der hvor kampen står, at soldatenes troskap blir prøvet. Å stå stødig på alle de andre frontlinjene betyr flukt og vanære hvis soldatene trekker seg tilbake på det avgjørende punktet.» Tillagt Martin Luther

14 1. EKTESKAPET Ekteskapet er en skaperordning for mann og kvinne, innstiftet av Gud. Ekteskapet er ingen sosial konstruksjon, ingen menneskelig oppfinnelse. 2. MOR-FAR-BARN-relasjonen Mor-far-barn-relasjonen er unik og står i en særstilling. Den er vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. 3. BARNET Barn har en gudgitt rett til sin egen mor og far. Ingen har rett til å frata dem denne retten. Verken mor eller far er overflødig. Barn er en gave, ikke en «rettighet» eller handelsevare.

15 1. Ekteskapet er pr definisjon en institusjon for mann og kvinne. Ekteskap, foreldreskap og barn hører uløselig sammen. 2. Barn har en medfødt og gudgitt rett til å kjenne sine egne foreldre. 3. Mor og far er unike personer i et barns liv. Verken mor eller far er overflødige. 4. Barn er en gave, ikke en rettighet eller en handelsvare. 5. Det er ingen rettighet for voksne å skaffe seg planlagt farløse eller morløse barn. 6. Det er en kulturell katastrofe når sæd og egg, donorer og surrogatmødre på barnemarkedet blir sidestilt med mor og far. På sikt vil det få uoverskuelige konsekvenser for synet på menneskeverd, relasjoner, foreldreskap, slektskap, ekteskap og barn.

16 ■ Biologien – Det er kun én mann og én kvinne som kan få barn sammen. Mor-far-barn-relasjonen er unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. ■ Barnet – Det er en menneskerett for barn "å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem" (FNs Barnekonvensjon 7.1). Barn har en naturgitt og gudgitt rett til sine egne foreldre. ■ Bibelen – E kteskapet er en av Guds grunnleggende skaperordninger og er pr definisjon et samliv mellom mann og kvinne.

17 Quo vadis, kristenfolket i Norge? * Profetisk røst, eller politisk korrekthet? * Hva skal telle mest: Barnet, Bibelen og Guds skaperordninger, - eller samtidens ideologier og trender? * «Så sier Herren!» eller: «Så sier Stortinget og folkemeningen!»?


Laste ned ppt "” Vi støtter alle seksuelle uttrykk som er basert på likeverd og samtykke.” (LLH – «Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner»)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google