Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FrP- KrF Lyngdal 16.04.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FrP- KrF Lyngdal 16.04.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 FrP- KrF Lyngdal

2 FrPs Hovedmål Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

3 KrFs Hovedmål KrF er et verdiparti. Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til en radikalomsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser. Ideologi og praktisk politikk Den kristendemokratiske ideologien forplikter oss til et sterkt engasjement for enkeltmenneskene og miljøet. Praktisk politikk må alltid ha sin begrunnelse i disse faktorene. Som mennesker er vi ufullkomne og prinsippene i den kristendemokratiske ideologien er fornuftens redskap. Målet vårt er et samfunn som gir god livskvalitet for alle.

4 FrP Kommunepolitikk Fremskrittspartiet vil styrke det kommunale selvstyret i kombinasjon med økt brukermedvirkning og delegering av makt ned til lokale politiske organer. Kommunene må få større mulighet til å kontrollere sine inntekter og utgifter, og større frihet til å organisere sine tilbud på den måten de mener innbyggerne har størst utbytte av. I tillegg skal grunnleggende velferdsgoder som helsetjenester, sosialtjenester og utdanning sikres befolkningen, uavhengig av kommunal økonomi, gjennom statlig differensiert stykkprisfinansiering.

5 KrF KrF legger til grunn at politiske beslutninger skal tas på lavest mulig hensiktmessig nivå. Dette forutsetter at maktfordeling og finansiering er slik at både kommuner, fylkeskommuner/regionalt nivå har virkemidler til å ivareta sine oppgaver. Kommunene er den viktigste leverandør av velferdstjenester. Dette krever en forutsigbar og god kommuneøkonomi.

6 FrP SKOLE (Ingenting om formål og kristne verdier)
Alle skal ha lik rett og mulighet til utdanning, og denne skal være offentlig finansiert. Vi ønsker å erstatte dagens kommunale finansiering av grunnutdanningen med statlig finansiering, der det ytes et tilskudd per elev til den skolen eleven i samarbeid med foresatte velger. Slik vil elevene få fritt skolevalg, og skolene vil måtte konkurrere om å tiltrekke seg elever. Et slikt system, med konkurranse og valgfrihet, vil også føre til kvalitetsheving på skolene.

7 KrF KrF vil ha en skole som baserer seg på grunnleggende verdier i vår kristne og humanistiske arv og i menneskerettighetene.

8 FrP HELDAGSSKOLE For å fremme faglig og sosial progresjon hos hver enkelt elev, vil vi innføre utvidet skoledag med en lengre pause midt på dagen der det serveres skolemåltid. I tillegg vil vi vektlegge fysisk aktivitet i skolen for å fremme trivsel, helse og sosial tilhørighet for alle.

9 KrF vil KrF vil: si nei til heldagsskolen og nei til skole for 5 åringer.

10 FrP PRESSEstøtte (sikrer DagenMagazinet, Vårt Land og Norge I dag)
Pressestøtten skaper også uheldige konkurranseforhold mellom mediene, siden kun én utvalgt gruppe av aviser blir tildelt denne støtten. FrP mener det er feil at aviser med statlig støtte skal konkurrere med andre mediebedrifter som driver etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Vi ønsker en fri konkurranse uten økonomisk bidrag fra staten.

11 KrF KrF vil: beholde pressestøtten for å sikre en rik avisflora, nasjonalt, regionalt og lokalt.

12 FrP ISRAEL Fremskrittspartiet mener det er viktig å bygge allianser med likesinnede land og støtte opp om demokratiske staters rett til å forsvare seg mot terrorisme og trusler fra naboland. Vi støtter det jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland i Israel. Staten Israel erkjennes som en suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne, eksistensielle trusler.

13 KrF KrF vil: at Norge skal være en pådriver for en fredelig løsning i Midt-Østen som sikrer Israels eksistens innen trygge grenser og som anerkjenner palestinernes rett til selvstyre på eget territorium. at Norge styrker forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, kulturutveksling og turisme med Israel og de palestinske områdene. arbeide for at den norske ambassaden i Israel kan flyttes til Jerusalem. at det må etterstrebes en løsning som også sikrer de kristne innbyggerne rettssikkerhet og kristne pilegrimers adgang til de hellige stedene

14 FrP BISTAND Fremskrittspartiet vil: (Ingenting om ambassade eller Israel i strekpunkt) • Begrense statlig bistand. • Innføre frihandel ved å bygge ned importrestriksjoner som blant annet rammer u-land. • Oppmuntre til frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner. Hva med NORAD?

15 KrF Bistand Bistand handler ikke om veldedighet, men om rettferdighet. Vi har et ansvar for å hjelpe de menneskene som trenger livsnødvendig hjelp, og vi har et ansvar for å bidra til utvikling i de fattigste landene. KrF har som målsetting å øke bistanden til 1,3 prosent av BNI innen 2013, og et mål om 2 prosent av BNI på lengre sikt.

16 FrP EKTESKAPET (defineres ikke som mellom mann og kvinne)
Vi vil fremheve ekteskapet som den mest stabile og trygge rammen for et familieforhold. Alle mennesker har likevel en rett til å innrette seg på den måten de selv finner best. Vi er av den oppfatning at et barn får den beste oppveksten ved å vokse opp med foreldre av ulikt kjønn, og ønsker derfor å begrense homofiles adgang til adopsjon. Endringene i diverse lover gjort i 2008, kjent som ”Ny ekteskapslov”, må evalueres. Av hensyn til barnas rett til å kjenne, vokse opp med og få omsorg av sine fedre mener vi at lesbiske ikke skal kunne få kunstig befruktning.

17 KrF Familien er samfunnets grunnleggende enhet. Det er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap, og den trygge rammen rundt barns oppvekst. KrF mener at alle barn har rett til en mor og en far, og at alle har rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Derfor er det viktig at ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven bygger på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far. KrF er opptatt av å sikre ekteskapet mellom mann og kvinne i lovverket nettopp fordi dette har vist seg å være den mest stabile rammen rundt barns oppvekst, og fordi ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne har dype kulturelle og allmennetiske røtter i kulturer over hele verden – uavhengig av religion og livssyn.

18 FrP RETTEN TIL LIV/SORTERING
Vi trenger et regelverk som gjør at Norge kan bli et foregangsland når det kommer til forskning og utvikling innenfor gen- og bioteknologi. Det må ikke være unødvendig politisk innblanding når det kommer til regulering av gen- og bioteknologien.

19 KrF KrF ønsker å beskytte menneskeverdet gjennom nødvendige etiske grenser i forskningen. KrF vil: grunnlovsfeste retten til liv.

20 FrP KULTUR Det er ikke et offentlig ansvar å produsere kulturelle opplevelser, men et offentlig ansvar å tilrettelegge for de som leverer slike opplevelser. Derfor bør det stimuleres til frivillig innsats, men ikke finansiering over offentlige budsjett.

21 KrF Kunst og kultur har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Kultur er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. KrF vil sikre et mangfoldig, stimulerende og utfordrende kulturtilbud for hele befolkningen. Bevilgningene til kultur må økes og KrF vil særlig gi et løft for det frivillige kulturarbeidet. KrF vil bygge på den kristne og humanistiske kulturarven som et felles grunnlag for samfunnet vårt.


Laste ned ppt "FrP- KrF Lyngdal 16.04.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google