Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Så nådde vi bunnen, - igjen går det oppad - igjen går det fremad mot lys og mot sol… Dønna kommune Bodø 14.11. 2012 Nordland Fylkes- kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Så nådde vi bunnen, - igjen går det oppad - igjen går det fremad mot lys og mot sol… Dønna kommune Bodø 14.11. 2012 Nordland Fylkes- kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Så nådde vi bunnen, - igjen går det oppad - igjen går det fremad mot lys og mot sol… Dønna kommune Bodø 14.11. 2012 Nordland Fylkes- kommune

2 Hovedsamband I dag har vi to ferjesamband i mellom Dønna /Herøy og fastlandet, Dønnasambandet mellom Bjørn og Sandnessjøen og Herøysambandet mellom Flostad og Søvik. Begge sambandene er opplagt mot næringsliv og skole- og arbeidspendling, og har derfor naturlig nok stor grad av samtidighet i avgangene. Følgelig utfyller de i liten grad hverandre - når det gjelder rutetider. Det har derfor blitt stadig flere som hever stemmen for å se sambandene i sammenheng og velge ett hovedsamband - for å få flere reisemuligheter. Et slikt valg må gjøres ut fra hva som tjener mest og rammer minst, for befolkninga i de to kommunene. Vi har laget en avstandstabell som sier noe om hvordan avstandsulempene vil endre seg ved valg av hovedsamband. Utgangspunktet er at reisemålet er Sandnessjøen. Det er naturlig fordi all arbeidspendlinga i hovedsak er innrettet hit og næringstrafikken som skal videre til E6 må forbi Sandnessjøen. Dønna kommune

3 Distansetabell til Sandnessjøen Herøy Dønna Dønna kommune

4 Nye ruter Med utgangspunkt i dagens ruter har vi dristet oss til å sette opp en skisse på et nytt ruteforslag. Rutene er satt opp slik at dagens ruter til Løkta og Brasøy er satt inn først, for å beholde dem mest mulig uendra. Noen avganger er justert noe, inntil 20 min på en avgang til Brasøy. Det er også satt inn noen turer Søvik- Austbø – Søvik. Det er satt inn avganger som tar hensyn til pendling med økt frekvens i aktuelle tidspunkt. Alle hensyn til for eksempel korrespondanse er ikke tatt, slik at rutetidene helt sikker må justeres noe. Men rutetabellen viser med all tydelighet handlingsrommet en får ved å gjøre en slik omlegging. Dette er et forsøk på å sammenstille noen tanker om hvordan utfordringene i forbindelse med kommunikasjoner mellom Herøy og Dønna kan løses bedre enn i dag. Løsningen forutsetter at Dønnasambandet blir gjort om til Hovedsamband, og suppleringsferja flyttes inn i dette sambandet. (Eller at det settes inn en bilførende hurtigbåt, med kapasitet på 16 PBE. Vandvesambandet går som i dag. Med en bilførende hurtigbåt på 16 PBE i stedet for suppleringsferja, vil denne kunne betjene regionpendelen, og Vandve-ruta kan trafikkere kun på yttersida, og spare mye ressurser på tomkjøring i mellom bassenga.) Med en slik løsning vil en oppnå en rekke flere avganger som følge av at samtidige avganger faller bort. Kapasiteten vil også øke betydelig i og med at det i hovedsak er Møysalen (100PBE) som vil trafikkere strekningen Bjørn – Sandnessjøen. Dønna kommune

5 Sambandssenheter. For å få systematisert rutene slik at det er like mye ressurser inne i de nye rutene som i de gamle, er det delt inn i såkalte sambandssenheter ut fra tidsbruk i ruta. 1 sambandssenhet = Bjørn – Løkta,tur/retur(30 min x2) =Bjørn – Sandnessjøen, tur/retur(25min x2 ) = Flostad – Søvik, tur/retur (30 min x2) = Flostad –Brasøy, tur/retur(30 min x2) ½ sambandssenhet = Søvik - Austbø, tur/retur(15 min x2) Samla i de to sambandene er det 34 sambandssenheter i dagens ruter. Dette er ingen eksakt vitenskap i km og m, men gir et nøyaktig nok bilde av de ressurser som er inne i sambandet. Trolig er ressursbruken noe mindre i det nye forslaget i og med at de fleste turene er tatt ut over Bjørn – Sandnessjøen som er det korteste av de fire sambandene. Dønna kommune

6 Dønnasambandet 1510153016001700172019002000203022002300 1525155516251725173519252025205522252325 154516302100 170516301700173019302135210022302330 173016551715175519552200212522552355 Fra Sandnessj.04500530061507000800090009401000120013001400 Fra Bjørn0510064007250825092510051025122513301425 Løktax071510401400 Bjørn05100610075007300830093011151030123014351530 Sandnessj05250625081507550855095511401055125515001555 Fra Sandnessj. Fra Bjørn Løkta Bjørn Sandnessj 22 sambandssenheter Søvik05500635081512351510174520052235 Austbø060507400825|1255|1530180520202250 Søvik06300805103515001725182522302310 Austbø07401015143517152210 Flostad0715072508450955131514201550165520452150 Brasøy0915 1345 1620 2115 Herøysambandet 10,5 sambandsenheter Det er etter dette ruteoppsettet, 1,5 sambandssenheter til overs som kan settes inn der det er st ø rst behov. Eventuelt ei nattferje. Dønna kommune

7 Anløp pr dagNYNÅ SANDNESSJØEN - DØNNA2013 DØNNA – LØKTA77 SØVIK – AUSTBØ89 HERØY - BRASØY44 SØVIK - HERØY516 Avganger pr. strekning

8 Fordeler og ulemper For folk på Dønna vil en slik omlegging være svært positivt. Antall reisemuligheter vil øke betraktelig. For folk som bor langs fylkesvei 828 mellom Bjørn og Åkvik vil merke en betydelig økning i trafikken og særlig av tunge vogntog med de ulemper det måtte ha. For de som er bosatt på Herøy vil alle få langt flere avganger spredt over døgnet. De som bor på Øksningan og Seløy vil få samme reisevei som i dag. Avstanden fra Marine Harvest til Sandnessjøen er, med 100m nøyaktighet, lik – uavhengig av fergesamband som velges. Står man på fergeleiet på Flostad, vil det være 13 km lenger vei over Bjørn. Ferjeturen er kortere Bjørn - Sandnessjøen. Utslaget blir maksimalt 5 minutter. Dette veid opp mot at en får langt flere avganger å velge mellom, må ulempene sies å være små. Det faktum at en kan, ved å parkere bilen på Bjørn, dra til Sandnessjøen uten bil er også en gevinst. Trafikken med store vogntog over Herøysundbrua vil nesten bli borte, og det er kun intern trafikk som vil gå over. Noe som vil være en stor fordel for myke trafikanter som har en vanskelig passering over brua. Samla sett kan en si at Herøy vil vinne mye, Dønna vil vinne enda - mer på ei slik omlegging Dønna kommune

9 Utbedret vei (Fv 828) For å få utnyttet dette sambandet på en effektiv måte er det nødvendig å utbedre veien mellom de to kommunene. Det er spesielt næringstrafikken som krever en slik utbedring. Veien er smal og veiskuldra er usikker slik at det er svært lett å tippe med fullastede vogntog. Det er slik i dag at ca 40 % av vogntogene fra Marine Harvest allerede i dag går over Bjørn. Dette vil øke med en slik omlegging og veien vil tvinge seg fram. Herøy og Dønna, i særdeleshet, har mange dagpendlere både til og fra. Å gjøre avstandsulempene minst mulig er av stor betydning for at utflytting ikke skal bli en konsekvens. Derfor er det viktig at det er rutetider som er mer konsentrert omkring arbeidsstart og – slutt. Dette kan også være avganger som er betjent med hurtigbåt. Dønna kommune

10 Skoleskyss Skoleskyss fra videregående skole kan gå som i dag i og med at de aktuelle rutene over Flostad går som i dag. Rutene kan også omlegges over Bjørn med buss til/fra Bjørn. Dette vi for noen elever gi en betydelig kortere skoledag. På hjemvei går ms Dønna fra Sandnessjøen kl 1510, og er på Bjørn 1525. Tabellen nedenfor viser hvilke utslag dette gir for Herøyelevene. Med en bilførende hurtigbåt i stedet for suppleringsferja vil avgang Sandnessjøen kunne framskyndes med 10 minutter, med tilsvarende gevinst på resten av ruta. Da vi l også denne ruta innrettes mot skoleelever også om morgenen og gi enda mer i reduksjon på skoleveien. For noen elever fra Herøy vil dette utgjøre over 1time pr dag. Over BjørnOver Flostad Bjørn1525 Skar1540 Staulen15451620 Seløy15501625 Øksningan15551625 Nord Herøy15551610 Silvalen16001605 Sentralskolen16051600 Tennvalen16151600 Dønna kommune

11 AVGANGER FRA SANDNESSJØEN TIL BJØRN 04500530061507000800090009401000120013001400 05100610073007500830093010301115123014351530 163017001705173019302100213522302330 1510153016001700172019002000203022002300 AVGANGER FRA BJØRN TIL SANDNESSJØEN RØD – ms DØNNA GUL - SUPPLERINGSFERJE RØD – ms DØNNA GUL - SUPPLERINGSFERJE

12 Ferjestatistikk (inkluderer ikke hurtigbåter) Dønna kommune Kilde: Statens vegvesen 2011

13 Dønna kommune Tabellen viser kjøretøygruppering med tilhørende PBE nøkkel: 1 Personbil u/henger 1 PBE 2 Personbil m/henger 3 PBE 3 Varebil 1 PBE 4 Lastebil u/henger 3 PBE 5 Lastebil m/henger 5 PBE 6 Buss 4 PBE 7 Moped 0 PBE Tabellen viser takstgruppeinndelingen med tilhørende PBE-nøkkel: KODE ANTALL PBE A01 Voksne 0,000 A02 Honnør, barn 0,000 B01 Kjøretøy <5 m 1,025 B02 Kjøretøy 5-6 m 1,025 B03 Kjøretøy 6-7 m 2,435 B04 Kjøretøy 7-8 m 2,899 B05 Kjøretøy 8-10 m 4,009 B06 Kjøretøy 10-12 m 5,040 B07 Kjøretøy 12-14 m 6,125 B08 Kjøretøy 14-17 m 7,315 B09 Kjøretøy 17-19 m 8,954 B10 Kjøretøy 19-22 m 10,682 C01 Motorsykkel, moped 0,000 I kode B01 skal det nå registreres EL-biler fra 1.6.2010. Dette ble ikke gjennomført av alle samband i 2010. Kilde: statens vegvesen

14 Dønna kommune Utseilt distanse pr dagNåværende ruterNye ruterRest DØNNASAMBANDET244,2km387,6 km HERØYSAMBANDET402,0*km217,8km TOTALT646,2 km605,4km-40,8 km * medtatt 13 X –anløp til Austbø som er 4,900 km pr anløp Tabellen viser at det nye ruteforslaget har ressurser til overs til å sette inn i ytterligere avganger innenfor rammene av dagens ruter. I tillegg kommer eventuelle økninger i produksjonen i forbindelse med de nye anbudsrutene. SANDNESSJØEN - DØNNA * 8400 meter SANDNESSJØEN - LØKTA13900 meter DØNNA - LØKTA *9300 meter SØVIK - AUSTBØ 6200 meter SØVIK - HERØY*8200 meter SØVIK - BRASØY12100 meter AUSTBØ - HERØY4900 meter AUSTBØ - BRASØY7600 meter HERØY - BRASØY*8700 meter SØVIK – AUSTBØ - HERØY11100 meter Distansetabell for ferjestrekninger Kilde: Statens vegvesen

15 Sæløy Sildvalen Stavseng Rølvåg Glein Løkta Bjørn Skaga Solfjellsjøen Vandve Tennvalen Øksningan Staulen Engan Flostad Hestøya Nordøyvågen Søvik Austbø Brasøy -2 km Sandnessjøen Alternativ 3

16 16 km 25 min40 min Marine Harvest 22 km 7 km Flostad Søvik Bjørn Reisetid fra Flostad: via Bjørn 60km/t - 54 minutter : via Austbø, Søvik 60km/t - 56 minutter Veier til regionssenteret - Sandnessjøen Direkte til Søvik ; 48 minutter Tunell

17 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Så nådde vi bunnen, - igjen går det oppad - igjen går det fremad mot lys og mot sol… Dønna kommune Bodø 14.11. 2012 Nordland Fylkes- kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google