Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drivhuseffekten av Rune Rogne Bileta og redigert tekst frå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drivhuseffekten av Rune Rogne Bileta og redigert tekst frå"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drivhuseffekten av Rune Rogne Bileta og redigert tekst frå http://tellus-tellus.no/wp-content/uploads/1b-7ppp.ppt http://tellus-tellus.no/wp-content/uploads/1b-7ppp.ppt Er den globale oppvarmingen menneskeskapt?

2 Hva er drivhuseffekten? En prosess som slipper kortbølget varmestråling fra solen inn i jordatmosfæren og jordoverflaten, og absorberer langbølget varmestråling i retur fra jorden (side 263). En prosess som slipper kortbølget varmestråling fra solen inn i jordatmosfæren og jordoverflaten, og absorberer langbølget varmestråling i retur fra jorden (side 263). Energibalanse har vi når jorden mottar like mye energi fra solen i form av solstråling, som den selv sender ut i form av varmestråling. Energibalanse har vi når jorden mottar like mye energi fra solen i form av solstråling, som den selv sender ut i form av varmestråling. Denne balansen blir forskjøvet når innstråling blir større enn utstråling, og temperaturen på jorden vil endre seg slik at balansen gjenopprettes. Denne balansen blir forskjøvet når innstråling blir større enn utstråling, og temperaturen på jorden vil endre seg slik at balansen gjenopprettes.

3 Drivhusgassene – absorberer varmestråling fra jorden De viktigste drivhusgassene er vanndamp, karbondioksid, metan og lystgass. De viktigste drivhusgassene er vanndamp, karbondioksid, metan og lystgass. Største delen av varmestrålingen absorberes av vanndamp (ca 90 %), og blir lite påvirket av menneskelig aktivitet. Største delen av varmestrålingen absorberes av vanndamp (ca 90 %), og blir lite påvirket av menneskelig aktivitet. Klimadebatten handler mer om den nest viktigste gassen, karbondioksid. Klimadebatten handler mer om den nest viktigste gassen, karbondioksid. De menneskeskapte utslippene av CO2 skyldes først og fremst bruk av fossile brensler og avskoging i tropiske strøk. De menneskeskapte utslippene av CO2 skyldes først og fremst bruk av fossile brensler og avskoging i tropiske strøk. En økning på 30 % av CO2-innholdet fra 1750-2000, CO2– utslippene er nå 12 ganger større enn siden 1900 En økning på 30 % av CO2-innholdet fra 1750-2000, CO2– utslippene er nå 12 ganger større enn siden 1900

4 Er den globale oppvarmingen menneskeskapt? Endringen av CO2-konsentrasjonen (blå linje) og den globale temperaturen (rød linje) siden år 1000. (side 265) Endringen av CO2-konsentrasjonen (blå linje) og den globale temperaturen (rød linje) siden år 1000. (side 265) Vi ser en sammenheng mellom CO2 utslepp og auka temperatur.Vi ser en sammenheng mellom CO2 utslepp og auka temperatur. I dag ligger gjennomsnittstemperaturen på rundt 15°C.I dag ligger gjennomsnittstemperaturen på rundt 15°C.

5 Den industrielle revolusjon på 1800- tallet fikk mye å si for den naturlige prosessen. Den industrielle revolusjon på 1800- tallet fikk mye å si for den naturlige prosessen. Forbrenning av kull, og seinere olje og gass, økte CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Forbrenning av kull, og seinere olje og gass, økte CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Gjennomsnittstemperaturen øker dermed fra begynnelsen av 1900- tallet. Gjennomsnittstemperaturen øker dermed fra begynnelsen av 1900- tallet. HVA VIL 10C GI SOM RÅD HVA VIL 10C GI SOM RÅD FOR Å BEGRENSE UTSLEPPFOR Å BEGRENSE UTSLEPP HVOR SKAL VI BEGYNNEHVOR SKAL VI BEGYNNE HVORFOR ER NORSK GASS «BEST» Å BRUKE?HVORFOR ER NORSK GASS «BEST» Å BRUKE? I samfunnsfagboka s. 92-102, og 263 kan du lese meir om temaet før eksamen :-)I samfunnsfagboka s. 92-102, og 263 kan du lese meir om temaet før eksamen :-)

6 Følgene av global oppvarming Havnivået vil stige som følge av vannets utvidelse ved temperaturøkning og nedsmelting av innlandsis. Havnivået vil stige som følge av vannets utvidelse ved temperaturøkning og nedsmelting av innlandsis. lavtliggende, kystnære områder,lavtliggende, kystnære områder, ca 21 % av verdens befolking bor i faresonen. Fordelingen av temperaturstigningen vil være ujevn, noe som vil kunne endre de store sirkulasjonssystemene i atmosfæren. Fordelingen av temperaturstigningen vil være ujevn, noe som vil kunne endre de store sirkulasjonssystemene i atmosfæren. Ulik fordelingen av nedbør, og tørre områder vil bli lagt enda tørrere.Ulik fordelingen av nedbør, og tørre områder vil bli lagt enda tørrere. Endringer av havstrømmene (Golfstrømmen?) Endringer av havstrømmene (Golfstrømmen?) Klimaendringene vil skje så raskt at mange organismer, som isbjørnen, ikke vil klare å omstille seg raskt nok, og dø ut. Klimaendringene vil skje så raskt at mange organismer, som isbjørnen, ikke vil klare å omstille seg raskt nok, og dø ut.

7 Politiske partier Frp Frp Fr mener den økningen vi har hatt av Co2 i atmosfæren de siste 150 årene skyldes at temperaturen i havet over lang tid har steget og er høyere enn på veldig lenge. De mener drivhuseffekten nesten bare kommer fra naturlige kilder, og at dette er noe som kommer og går. AP AP I klimameldingen går arbeiderpartiet inn for at Norge skal ha verdens mest ambisiøse klimamål. Norge skal være karbonnøytralt innen 2050. Dvs at alle gjenværende utslipp skal oppveies gjennom tilsvarende utslippsreduksjoner i andre land. Arbeiderpartiet mener at drivhuseffekten er menneske skapt og er enig med det FNs klimarapport fastslår.

8 Miljøspørsmål Intervju med Natur og Ungdom 1. Hva mener dere er den største klima trusselen i dag? Klimaendringer er det største problemet verden står ovenfor i dag. Med klimaendringene blir det varmere på jorden og det truer menneskeliv, matproduksjon, det biologiske mangfoldet, tilgang til rent vann og mye mye mer. 2. Er den globale oppvarmingen menneskeskapt? Det er menneskene som har skyld i klimaproblemet. Det er våre utslipp av klimagasser som gjør at klimaet endrer seg på en annen måte enn det har gjort tidligere. 3. Hvordan vil dere håndtere dette problemet? Hvor store klimaendringene blir avhenger av hvor mye klimagasser vi slipper ut. Hvis alle land fortsetter som nå vil klimagassutslippene øke. Hvis vi kutter klimagassutslipp kan vi begrense den globale oppvarmingen. Det haster å sette i gang tiltak i hele verden. 4. Hva mener dere ungdom på vår alder (videregående skole) kan gjøre for miljøet? Det viktigste ungdom kan gjøre er å melde seg inn i en miljøorganisasjon. Natur og Ungdom er Norges eneste miljøvernorganisasjon for Ungdom, med rundt 6 000 medlemmer over hele landet. Ved å være medlem støtter man NU sitt arbeid for et bedre miljø og mot klimaendringer.

9 Ekspert organisasjoner FN FN FNs klimarapport slår fast at det er mennesket som er skyld i de pågående klimaendringene. Med over 90% sannsynlighet er disse klimaendringene menneskeskapt. Det er svært sjelden at forskere over hele verden er så enige. Bellona Bellona Norge som nasjon har et ansvar for å få på plass gode og kostnadseffektive løsninger for CO2- rensing. Skal vi komme noen vei i kampen mot drivhuseffekten, må de rike landene ta ansvar.

10 Intervju med FrP 1.Hva er FrP sitt syn på den globale oppvarmingen som rammer kloden vår? 1.Hva er FrP sitt syn på den globale oppvarmingen som rammer kloden vår? Vi er som de andre enige at global oppvarming er et problem, men vi har en litt annen tilnærming til problemet. Vi mener at denne oppvarmingen ikke alene kan tilskrives CO2, men også har andre årsaker i tillegg. Vi mener derimot at det er viktig å gjøre noe med det, men at det er feil å bruke store resurser på tiltak som kanskje viser seg å ha liten effekt. Vi mener derfor det er viktig å forske på problemet. 2.Hva synes deres om den rød-grønne regjeringen sin innsats i miljøpolitikken hittil? 2.Hva synes deres om den rød-grønne regjeringen sin innsats i miljøpolitikken hittil? De rødgrønne snakker mye, men det er lite handling. Mye snakk om månelandig (CO2 rensing), men det skjer ikke mye.

11 Intervju med AP 1. Hvilke grep gjør dere i regjeringen for å overholde Kyotoavtalen? - Vi skal overoppfylle Kyoto-avtalen med 10 prosent, og innen 2020 skal vi redusere de globale utslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Disse målene skal vi nå ved betydelige reduksjoner i norske utslipp og ved at Norge betaler for utslippsreduksjoner i andre land. 2. Hvilke tiltak vil dere ha innad i Norge for å redusere utslippene? - I klimameldingen går regjeringen inn for at Norge skal ha verdens mest ambisiøse klimamål. Norge skal være karbonnøytralt innen 2050. Det vil si at alle gjenværende utslipp skal oppveies gjennom tilsvarende utslippsreduksjoner i andre land. 3. Mener dere drivhuseffekten er menneskeskapt? -FNs klimapanel har slått fast at det er menneskelig aktivitet som bidrar til å øke mengden av klimagasser i atmosfæren, og at vi må redusere utslippene med rundt 60 prosent hvis vi ikke skal få økt drivhuseffekt.

12 4. Noen forslag til hva Kari og Ola Norman kan gjøre? Bytt fra vanlige pærer til sparepærer. Kjør mindre, ta heller kollektiv transport eller gå og sykle. Resirkulere mer. Bruk mindre varmtvann, installer sparedusj. Plant et tre!

13 Kilder http://no.wikipedia.org/wiki/Drivhuseffekt http://no.wikipedia.org/wiki/Drivhuseffekt http://no.wikipedia.org/wiki/Drivhuseffekt http://www.snl.no/drivhuseffekt./klimaeffekt http://www.snl.no/drivhuseffekt./klimaeffekt Naturfag 5, Aschehoug Naturfag 5, Aschehoug www.nu.no www.nu.no www.nu.no www.arbeiderpartiet.no www.arbeiderpartiet.no www.arbeiderpartiet.no mail fra Arbeiderpartiet, FrP og Natur og Ungdom mail fra Arbeiderpartiet, FrP og Natur og Ungdom


Laste ned ppt "Drivhuseffekten av Rune Rogne Bileta og redigert tekst frå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google