Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL. ÅRSMØTE 4.4.2016 FOR DRIFTSÅRET 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL. ÅRSMØTE 4.4.2016 FOR DRIFTSÅRET 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

2 ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2015

3 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

4 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

5 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

6 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

7 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

8 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

9 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

10 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

11 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

12 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

13 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

14 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL RESULTATREGNSKAP 2015 Note År 2015År 2014 Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum Driftsinntekter Kostnader vedrørende seriespill, cuper, reiser kamper Lønnskostnader m.m Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum Driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt49725 Annen finanskostnad Sum Finansposter Årsresultat Disponering av årsresultat Overført fra Annen egenkapital Overført Udekket tap Sum Disponert

15 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL BALANSE PR Note Eiendeler:År 2015År 2014 Håndballmål, mini Varer på lager - forskuddsbetalt00 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mellomværende med Flint Tønsberg AIL (Hovedforeningen) Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd lagkasser Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital: Annen egenkapital Udekket tap Sum Egenkapital Gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Motkonto til Bankinnskudd lagkasser Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig gjeld Sum Gjeld og Egenkapital

16 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL BALANSE PR Note Eiendeler:År 2015År 2014 Håndballmål, mini Varer på lager - forskuddsbetalt00 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Mellomværende med Flint Tønsberg AIL (Hovedforeningen) Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd lagkasser Sum Eiendeler Gjeld og egenkapital: Annen egenkapital Udekket tap Sum Egenkapital Gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Motkonto til Bankinnskudd lagkasser Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig gjeld Sum Gjeld og Egenkapital Tønsberg, 4.april 2016 Per Einar Dahlby Toril Bakke KarlssonMass Foss-HansenChristian Lie Styrets leder NestlederStyremedlem Rita Krøgenes Aase Sondre AurmoRune KamperudTomas Andersson Styremedlem Varamedlem Representant Ungdomsutvalget

17 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL RESULTATREGNSKAP ÅR 2015 År 2015År 2014År 2013 Driftsinntekter Treningsavgift 1) Salg kafeteria og billetter Provisjon Ullmax000 Dugnadsinntekter Diverse andre inntekter Sum driftsinntekter Annen driftsinntekt Overføringer fra dep/kommune Grasrotandelen 1) Mva-kompensasjon frivillige organisasjoner Sponsorinntekter Sum annen driftsinntekt SUM INNTEKTER Driftskostnader Kostnader vedrørende seriespill, cuper, reiser kamper Påmelding seriespill/aktivitetsturneringer Påmelding cuper Utgiftsfordeling Spar, Lotto, NM senior Spillerutvikling Reiseutgifter seriekamper/cup SU Hallleie Andre arrangements kostnader Agenthonorar Dommerutgifter Sum kostnader vedørende seriespill, cuper, reiser kamper Lønnskostnader Lønn/kjøregodtgjørelse trenere/spillere Trenerhonorar Arbeidsgiveravgift Personalforsikringer Andre personalkostnader/refusjon sykepenger Sum lønnskostnader Ordinæreavskrivninger

18 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL Andre kostnader Treningstiltak/utdanning Utstyr spillere/trenere/dommere/arrangement Is, tape, klister Helsetjenester/treningsstudio Treningsleir Overgangsgebyr/lisenser Utgifter kafeteria Utgifter dugnader Administrative utgifter, kontor, internett Regnskapshonorar Revisjonshonorar Bilgodtgjørelse oppgavepliktig og reisekostnader ikke oppgavepliktig Utgifter Sumo-abonnement Trykkekostnader, logo Reklamekostnad 2) Tap på fordringer Sum andre kostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og agio Rentekostnader og agio Sum finansposter Årets underskudd overført Udekket tap ) Når det gjelder Grasrotandelen er denne fra og med 2014 avregnet og inkludert mot medlemskontingenter i Flint AIL som fremkommer under inntekten Treningsavgift. Årets inntekt på kr er periodisert andel overføring fra Flint Hovedforening fpr ) Herav Sponsorkostnader kr (gjelder 2014)

19 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL Note 1 Egenkapital Årets endring i egenkapitalUdekket tapSum Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 2 Bundne bankinnskudd I sum bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger ansatte, spillere og trenerhonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk1,5 Ytelser til ledende ansatte Flint Tønsberg Håndball AL har ikke hatt ansatt Daglig leder i Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillekser til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ikke kostnadsført noen ytelser til styret i Kostnadsført godtgjørelse til revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik : Lovpålagt revisjon - beløpet er inklusive mva Sum godtjørelse til revisor Note 4 Varige driftsmidler Idrettslaget eier håndballmål til bruk i minihåndballsturnreringer. Bokført verdi på kr 0 etter årets avskrivning på kr Målene avskrives over 3 år.

20 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

21  Norges Idrettsforbund har utgitt ny lovnorm for idrettslag med tillegg for allianseidrettslag basert på en rekke vedtak i Idrettstinget.  Det er forventet at alle organisasjonsledd skal vedta nye lover ved førstkommende årsmøte.  Utkastet til ny lov for Flint Tønsberg AIL og Flint Tønsberg Håndball IL er gjennomgått og godkjent av Idrettskretsen.  De fleste justeringene i forhold til gjeldende lov er av formell karakter og har liten betydning for klubbens virksomhet.  Den nye loven kan lastes ned fra årsmøteinvitasjonen på hjemmesiden,  Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til ny lov for Flint Tønsberg Håndball AL Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

22 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL Resultat 2014 Budsjett 2015 Resultat 2015Budsjett 2016 SALGSINNTEKTER ANRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER LØNNSKOSTNAD ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT ANNEN RENTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT

23 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

24  Styret i Flint Tønsberg Håndball AL har i 2015 hatt følgende sammensetning:   Leder:Per Einar DahlbyPå valg  Nestleder:Toril Bakke-KarlssonPå valg  Styremedlem:Rita H AaseIkke på valg  Styremedlem:Christian LieIkke på valg  Styremedlem:Sondre AurmoPå valg  StyremedlemMass Foss-HansenIkke på valg  StyremedlemRune KamperudPå valg  VaramedlemTomas AnderssonPå valg  Valgkomiteen innstiller følgende til styremedlemmer i Flint Tønsberg HB AL:   Følgende innstilles som nye medlemmer av valgkomiteen: ◦  Valgkomiteen innstiller følgende til kontrollkomiteen i Flint Tønsberg HB AL:  Det foreslås å velge ny revisor, fra Revisorcirkelen Stokke til : ◦ Revisorcirkelen Tønsberg Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

25  Årsmøtet tar årsberetninger og regnskap for driftsåret 2015 til etterretning og godkjenner budsjettet for 2016  Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne valgkomité samt medlemmer til styre og utvalg som evt ikke ble valgt på årsmøtet og observatører til styrer og utvalg for senere verv Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

26 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL


Laste ned ppt "4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL. ÅRSMØTE 4.4.2016 FOR DRIFTSÅRET 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google