Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL. ÅRSMØTE 4.4.2016 FOR DRIFTSÅRET 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL. ÅRSMØTE 4.4.2016 FOR DRIFTSÅRET 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

2 ÅRSMØTE 4.4.2016 FOR DRIFTSÅRET 2015

3 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

4 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

5 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

6 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

7 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

8 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

9 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

10 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

11 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

12 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

13 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

14 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL RESULTATREGNSKAP 2015 Note År 2015År 2014 Driftsinntekter1 769 9841 870 034 Annen driftsinntekt1 781 1922 445 255 Sum Driftsinntekter3 551 1764 315 289 Kostnader vedrørende seriespill, cuper, reiser kamper622 848757 769 Lønnskostnader m.m.31 693 6312 049 859 Ordinære avskrivninger46 3676 000 Annen driftskostnad31 170 3561 555 196 Sum Driftskostnader3 493 2014 368 824 Driftsresultat57 974-53 535 Annen finansinntekt49725 Annen finanskostnad12 8342 294 Sum Finansposter-12 785-1 569 Årsresultat45 189-55 104 Disponering av årsresultat Overført fra Annen egenkapital Overført Udekket tap145 189-55 104 Sum Disponert45 189-55 104

15 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL BALANSE PR 31.12.2015 Note Eiendeler:År 2015År 2014 Håndballmål, mini 4 06 367 Varer på lager - forskuddsbetalt00 Kundefordringer173 12587 500 Andre kortsiktige fordringer55 04423 828 Mellomværende med Flint Tønsberg AIL (Hovedforeningen)40 00066 073 Bankinnskudd og kontanter 2 219 372313 178 Bankinnskudd lagkasser156 747108 665 Sum Eiendeler644 288605 611 Gjeld og egenkapital: Annen egenkapital Udekket tap 1 -359 563-404 752 Sum Egenkapital-359 563-404 752 Gjeld: Leverandørgjeld570 859672 669 Skyldige offentlige avgifter144 456129 821 Motkonto til Bankinnskudd lagkasser156 747108 665 Annen kortsiktig gjeld131 78999 208 Sum Kortsiktig gjeld1 003 8511 010 363 Sum Gjeld og Egenkapital644 288605 611

16 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL BALANSE PR 31.12.2015 Note Eiendeler:År 2015År 2014 Håndballmål, mini 4 06 367 Varer på lager - forskuddsbetalt00 Kundefordringer173 12587 500 Andre kortsiktige fordringer55 04423 828 Mellomværende med Flint Tønsberg AIL (Hovedforeningen)40 00066 073 Bankinnskudd og kontanter 2 219 372313 178 Bankinnskudd lagkasser156 747108 665 Sum Eiendeler644 288605 611 Gjeld og egenkapital: Annen egenkapital Udekket tap 1 -359 563-404 752 Sum Egenkapital-359 563-404 752 Gjeld: Leverandørgjeld570 859672 669 Skyldige offentlige avgifter144 456129 821 Motkonto til Bankinnskudd lagkasser156 747108 665 Annen kortsiktig gjeld131 78999 208 Sum Kortsiktig gjeld1 003 8511 010 363 Sum Gjeld og Egenkapital644 288605 611 Tønsberg, 4.april 2016 Per Einar Dahlby Toril Bakke KarlssonMass Foss-HansenChristian Lie Styrets leder NestlederStyremedlem Rita Krøgenes Aase Sondre AurmoRune KamperudTomas Andersson Styremedlem Varamedlem Representant Ungdomsutvalget

17 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL RESULTATREGNSKAP ÅR 2015 År 2015År 2014År 2013 Driftsinntekter Treningsavgift 1)510 800549 845505 267 Salg kafeteria og billetter368 251323 213482 898 Provisjon Ullmax000 Dugnadsinntekter858 875961 490978 390 Diverse andre inntekter32 05835 486108 256 Sum driftsinntekter1 769 9841 870 0342 074 811 Annen driftsinntekt Overføringer fra dep/kommune91 97498 331142 831 Grasrotandelen 1)40 000060 057 Mva-kompensasjon frivillige organisasjoner 236 997265 665184 087 Sponsorinntekter1 412 2212 081 2592 174 725 Sum annen driftsinntekt1 781 1922 445 2552 561 701 SUM INNTEKTER3 551 1764 315 2894 636 512 Driftskostnader Kostnader vedrørende seriespill, cuper, reiser kamper Påmelding seriespill/aktivitetsturneringer189 150189 250165 370 Påmelding cuper34 61041 80033 700 Utgiftsfordeling Spar, Lotto, NM senior7 0762 00579 621 Spillerutvikling06 0009 000 Reiseutgifter seriekamper/cup SU151 307140 769179 001 Hallleie35 140102 966117 692 Andre arrangements kostnader9 96327 10867 460 Agenthonorar36 61532 79042 909 Dommerutgifter158 986215 080233 675 Sum kostnader vedørende seriespill, cuper, reiser kamper622 848757 769928 429 Lønnskostnader Lønn/kjøregodtgjørelse trenere/spillere1 535 5171 777 3221 771 218 Trenerhonorar0105 000338 750 Arbeidsgiveravgift212 522240 081252 014 Personalforsikringer4 8384 7354 672 Andre personalkostnader/refusjon sykepenger-59 246-77 27812 141 Sum lønnskostnader1 693 6312 049 8592 378 795 Ordinæreavskrivninger6 3676 000

18 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL Andre kostnader Treningstiltak/utdanning6 4004 4692 580 Utstyr spillere/trenere/dommere/arrangement75 59226 83325 532 Is, tape, klister17 76624 53819 775 Helsetjenester/treningsstudio48 24454 17234 775 Treningsleir052 17652 929 Overgangsgebyr/lisenser85 695100 553179 418 Utgifter kafeteria68 51358 22985 613 Utgifter dugnader496 014491 753389 245 Administrative utgifter, kontor, internett110 120107 13984 362 Regnskapshonorar79 415126 45074 981 Revisjonshonorar36 75140 25124 125 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig og reisekostnader ikke oppgavepliktig68 28162 47778 402 Utgifter Sumo-abonnement041 9740 Trykkekostnader, logo39 513113 646118 473 Reklamekostnad 2)38 050235 648109 619 Tap på fordringer014 88825 969 Sum andre kostnader1 170 3561 555 1961 305 798 SUM DRIFTSKOSTNADER3 493 2014 368 8244 619 022 DRIFTSRESULTAT57 974-53 53517 490 Renteinntekter og agio497251 211 Rentekostnader og agio12 8342 2943 500 Sum finansposter-12 785-1 569-2 290 Årets underskudd overført Udekket tap45 189-55 10415 200 1) Når det gjelder Grasrotandelen er denne fra og med 2014 avregnet og inkludert mot medlemskontingenter i Flint AIL som fremkommer under inntekten Treningsavgift. Årets inntekt på kr 40.000 er periodisert andel overføring fra Flint Hovedforening fpr 2015. 2) Herav Sponsorkostnader kr 112 500 (gjelder 2014)

19 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL Note 1 Egenkapital Årets endring i egenkapitalUdekket tapSum Egenkapital 01.01.15-404 752 Årets resultat45 189 Egenkapital 31.12.15 -359 563 Note 2 Bundne bankinnskudd I sum bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr 51 238. Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader20152014 Lønninger ansatte, spillere og trenerhonorar1 535 5171 882 322 Arbeidsgiveravgift212 522240 081 Pensjonskostnader4 8384 735 Andre ytelser -59 246-77 278 Sum 1 693 6312 049 859 Gjennomsnittlig antall årsverk1,5 Ytelser til ledende ansatte0285 265 Flint Tønsberg Håndball AL har ikke hatt ansatt Daglig leder i 2015. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillekser til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ikke kostnadsført noen ytelser til styret i 2015. Kostnadsført godtgjørelse til revisor20152014 Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik : Lovpålagt revisjon - beløpet er inklusive mva36 75140 251 Sum godtjørelse til revisor 36 75140 251 Note 4 Varige driftsmidler Idrettslaget eier håndballmål til bruk i minihåndballsturnreringer. Bokført verdi på kr 0 etter årets avskrivning på kr 6 367. Målene avskrives over 3 år.

20 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

21  Norges Idrettsforbund har utgitt ny lovnorm for idrettslag med tillegg for allianseidrettslag basert på en rekke vedtak i Idrettstinget.  Det er forventet at alle organisasjonsledd skal vedta nye lover ved førstkommende årsmøte.  Utkastet til ny lov for Flint Tønsberg AIL og Flint Tønsberg Håndball IL er gjennomgått og godkjent av Idrettskretsen.  De fleste justeringene i forhold til gjeldende lov er av formell karakter og har liten betydning for klubbens virksomhet.  Den nye loven kan lastes ned fra årsmøteinvitasjonen på hjemmesiden, www.ilflint.nowww.ilflint.no  Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til ny lov for Flint Tønsberg Håndball AL 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

22 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL Resultat 2014 Budsjett 2015 Resultat 2015Budsjett 2016 SALGSINNTEKTER-2 445 255-1 781 192-1 890 500 ANRE DRIFTSINNTEKTER-1 870 034-1 769 984-1 712 500 SUM DRIFTSINNTEKTER-4 315 289-3 849 000-3 551 176-3 603 000 LØNNSKOSTNAD2 049 8591 924 7401 693 6311 770 000 ANDRE DRIFTSKOSTNADER2 318 9651 769 5501 799 5711 700 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 4 368 8243 694 2903 493 2023 470 000 DRIFTSRESULTAT- 53 535-154 710- 57 974-133 000 ANNEN RENTEKOSTNAD-1 727 7 60012 78512 000 ORDINÆRT RESULTAT-55 080-147 110- 45 189-121 000

23 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

24  Styret i Flint Tønsberg Håndball AL har i 2015 hatt følgende sammensetning:   Leder:Per Einar DahlbyPå valg  Nestleder:Toril Bakke-KarlssonPå valg  Styremedlem:Rita H AaseIkke på valg  Styremedlem:Christian LieIkke på valg  Styremedlem:Sondre AurmoPå valg  StyremedlemMass Foss-HansenIkke på valg  StyremedlemRune KamperudPå valg  VaramedlemTomas AnderssonPå valg  Valgkomiteen innstiller følgende til styremedlemmer i Flint Tønsberg HB AL:   Følgende innstilles som nye medlemmer av valgkomiteen: ◦  Valgkomiteen innstiller følgende til kontrollkomiteen i Flint Tønsberg HB AL:  Det foreslås å velge ny revisor, fra Revisorcirkelen Stokke til : ◦ Revisorcirkelen Tønsberg 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

25  Årsmøtet tar årsberetninger og regnskap for driftsåret 2015 til etterretning og godkjenner budsjettet for 2016  Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne valgkomité samt medlemmer til styre og utvalg som evt ikke ble valgt på årsmøtet og observatører til styrer og utvalg for senere verv. 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL

26 4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL


Laste ned ppt "4.4.2016 Årsrapport Flint Tønsberg Håndball AL. ÅRSMØTE 4.4.2016 FOR DRIFTSÅRET 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google