Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torbjørn Faller, Skedsmokorset Rotaryklubb Miljøhandlingsplan, hva vi kan gjøre og hvordan komme i gang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torbjørn Faller, Skedsmokorset Rotaryklubb Miljøhandlingsplan, hva vi kan gjøre og hvordan komme i gang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Torbjørn Faller, Skedsmokorset Rotaryklubb Miljøhandlingsplan, hva vi kan gjøre og hvordan komme i gang

2 Regnmakerne Siste nytt! Finn ut hvem som sendte inn ukas beste snu strømmen-tips! Se også reportasjen fra skoledagen som er en løype fra stasjon til stasjon med eksperimenter! God fornøyelse http://regnmakerne.no/Startside/Hva- skjer/Nyheter/Siste-nytt8/ Timeglass! Du bør skaffe deg et timeglass. Det varer 4 minutter - like lenge som det er klimaklokt å dusje

3 Samarbeide med lokale kompetansemiljøer Kunnskapsbyen Lillestrøm deltar i Fem prosjektet ”Energiutmaningen” : Forsterker regionens kunnskap, interesse og bevissthet om energi- og klimaspørsmål. Forsterker regionens kompetanse innen energi-, miljø og teknikkområdet Skape et lett forståelig materiale om energi- og miljøspørsmål som følger kurs- og læreplanen for naturvitenskap og teknikk. Utformer undervisningsmetodikk og undervisningsmateriell slik at det relaterer til barnas hverdag for dermed å skape forståelse for hvordan vår bruk av energi får konsekvenser på klima, helse og miljø. Elevoppgaver barnetrinnet gjennom FEM prosjektert Elevoppgaver ungdomstrinnet gjennom FEM prosjektert Samarbeid med Akershus Energi (Energilandet) Arrangere annerledesdag Fem prosjektet er en del av et interregionalt samarbeidsprosjekt mellom fagmiljøer i Norge og Sverige

4 Det skjer spennende ting på Rånåsfoss Har undervisningsopplegg for 10.-trinn Mulig utvidelse med tilbud om Opplegg for lærere Opplegg for lavere alderstrinn

5 Energimåling i skolene ”Bli bevisst energibruken på skolen, og se skolens energibruk i forhold til andre skoler. Skaffe til veie forbrukstall og temperaturdata for skolen, regn ut energiforbruk, og sammenlign med andre skolers energiforbruk. ”Strømsparegrisen” er et pedagogisk verktøy som forteller skoleelever hvor mye strøm de bruker.

6 Solvarme i grill og eske…… Solgrill! Elevene fra Madlavoll skole lagde solgrill av en wokpanne. Pøsen ble varm, men måkene stakk av med godbiten før de fikk spist. How to Turn a Pizza Box into a Solar Oven

7 Et par Grønt Flagg eksempler

8 Søknad om registrering 1. Navn på skolen/barnehagen8. E-post (OBS bruk den offisielle adressen) 2. Adresse9. Fakturaadresse og fakturamerking (bestillernr./k-kode etc.) 3. Postadresse10. Type søker (sett kryss) Barnehage Grunnskole Videregående skole 4. Kommune11. Antall trinn 5. Fylke12. Antall grupper 6. Telefon13. Antall elever/barn 7. Telefaks14.. Kontaktperson(er) ved skolen/barnehagen Informasjon om Grønt Flagg prosjektet Skolens/barnehagens styre/samarbeidsutvalg har gjort vedtak om deltakelse i Grønt Flagg ordningen: Ja Nei Vi er kjent med Grønt Flagg kriteriene (se søkerveiledning): Ja Nei Vedlagt følger en Miljøhandlingsplan: Ja Nei Signatur (Rektor/Styrer): ________________________________Dato:____________ Vår skole/barnehage ønsker å oppnå miljøsertifisering og tildeling av Grønt Flagg i henhold til den internasjonale Eco-Schools ordningen. Vi søker med dette om å bli registrert som deltaker i nettverket. Søknad om sertifisering (eget skjema) kan sendes etter at prosjektarbeidet har pågått i minst 6 måneder. Gebyret for å delta er kr 1.200 pr år.

9 Miljøhandlingsplan - eksempel Periodens tema Energi Beskrivelse Vi ønsker å utføre et vidt spekter av undervisnings og praktiske aktiviteter for at alle på skolen skal få den tilstrekkelige kunnskapen, for å kunne redusere energiforbruket både ved skolen og i hjemmet sitt. For at dette skal bli vellykket mener vi at det er viktig ikke bare å lære om hvordan man kan redusere strømforbruket, dvs. hvilke tiltak som kan og bør settes i gang, men også at alle får tilstrekkelig kunnskap om hva energi er, hvorfor det er viktig å redusere energiforbruket og ikke minst, virkningene av klimaendringene. Tidligere miljøprosjekter. Videre planer Dersom dette prosjektet blir vellykket ser vi for oss å videreføre de tiltakene som er satt i gang nå i løpet av ”registreringsperioden”, også neste skoleår. Det er mye som kan gjøres og mye som kan forbedres innenfor dette emnet på skolen vår, spesielt med tanke på energireduserende tiltak. For skoleåret 2010-11 er det allerede nå kommet noen forslag om å jobbe videre med temaet energi, men da med tanke på bærekraftig transport, og å redusere energiforbruk på dette området. Aktuelle tiltak kan da være ”gå-til-skolen kampanjer” for elevene og ”kjør kollektivt” for foreldre og lærere. Vi har også et ønske om å sette i gang en konkurranse hvor alle som vil i kommunen kan delta, og som handler om å spare ”drivstoff” (dvs. måle hvor mye bensin/diesel som faktisk spares) ved at de legger om transportvanene sine. Men dette vil vi komme tilbake til i neste års miljøhandlingsplan.

10 Miljøhandlingsplan – eksempel (forts.) Organisering av prosjektet Det er etablert et miljøråd som består av følgende personer : Rektor eller annen fra skoleledelsen Lærer(e) Elever Andre som jobber ved skolen Foresatt(e) Mål og delmål Målet er å benytte periodens tema til å øke bevisstheten om hvordan riktig adferd kan påvirke i viktige miljøspørsmål. Det er nødvendig å forstå hvordan man ved å spare energi/redusere energiforbruket ved skolen bidra positivt til å påvirke dagens situasjon. Prosjektet skal samkjøres med læreplan i flest mulig fag. Delmålene for prosjektet er: Kartlegge energibruk ved skolen. Å sammen med elevene lage konkrete effektive tiltak for å redusere energiforbruket. At elevene skal lære energitjenester og energibærere. At elevene skal kunne se temaet energi i en større sammenheng, både nasjonalt og globalt. Lære om klimaendringer Redusere energiforbruket med 10 % av det totale forbruket sammenlignet med i fjor Elevene skal kunne bruke kunnskapen om energi til også å sette i gang tiltak for å spare energi hjemme.

11 Miljøhandlingsplan – eksempel (forts.) Samarbeidspartnere Vi har gjort avtale med om at x. og y. klasse skal få omvisning på energianlegget og lære om………. Vi har gjort avtale med Kunnskapsbyen Lillestrøm at x og y klasse skal få undervisningsmatreiell. Vi har også avtale med Grønn Hverdag om å få komme på besøk for å lære om energisparingstiltak i hjemmene Teknisk sektor om energimåling på skolen Vi har gjort avtale med xx Rotaryklubb om ………….. ++ Finansiering/ressurser Vi har gjort avtale med kommunen om et tilskudd på kr xxxx for å skaffe materialer til gjøre forsøk og prosjekter med fornybar energi samt til å bygge vannkanon. Det er satt av timer til å lede og drive prosjektet. Andre – FEM prosjektet i regi av Kunnskapsbyen Vi har gjort avtale med xx Rotaryklubb om …………..

12 BeskrivelseStartFerdigDeltakereAnsvarligKommentarer Utarbeide miljøhandlingsplan og søknad om registrering. Opprett et miljøråd. uke 5MiljørådetRektor Informasjon om Grønt Flagg prosjektet til elever, foresatte, ansatteuke 7 Miljørådet Temauke: Opplæring innen Energi knyttes inn i de ulike fagene på best mulig måte. Dette slik at elevene får kunnskaper om emnet før aktivitetene starter. Eks. Informasjon om energitjenester, energibærere og energikilder, hvor mye energi brukes ved skolen nå, og mye koster energien, hva bruker skolen mest energi til? uke..Uke.... klasserEnergilære, Regnmarkerne, Kunnskapsbyen, Akershus Energi Begynn å registrere energibruk på skolen, gjerne vha Strømsparegrisen eller annet materiell. Uke..uke.... klasserMiljørådetTeknisk sektor i kommunen Med utgangspunkt i kunnskap fra temauken. Lag miljøregler for energiprosjektet. uke..Uke.. Praktiske prosjektoppgaver f.eks Lag vannrakett og regn ut energimengden som ble frigjort. uke.. Alle klasserUtstyrspakke fra FEM, Regnmakerne ++ Besøk på vannkraftverk.uke... klasse Lære om fornybare energikilder.uke..Uke... klasse Gjør forsøk med solcelle energiuke... klasseUtstyrspakke fra FEM Besøk Grønn Hverdag. Hva kan gjøres for å spare energi hjemme. Hver elev skal lage miljøregler til familien. Start en konkurranse blant alle elevene på trinnet, hvem sparer mest strøm hjemme? uke..Uke... klasseKonkurransen kan pågå alt fra ett halvt til ett år. Sammenlikne. strømforbruket med fjorårets forbruk. Annerledes dagUke..Kunnskapsbyen Skriv artikkel i lokalavisen om energiprosjektet ved skolen. Utarbeide Søknad om sertifisering.uke..MiljørådetRektor Sertifiseringsfest/-seremoni.-Juni-10MiljørådetRektor Eksempel på Grønt Flagg aktivitetsplan

13 Hvordan bli Grønt Flagg sertifisert? 1. Skolens eller barnehagens styre beslutter om den skal søke om deltakelse. Et Miljøråd (prosjektgruppe) etableres. 2. En Miljøhandlingsplan utarbeides i samarbeid mellom elever, lærere, andre tilsatte og foreldre. Planen godkjennes av skolens ledelse og styre. Miljøhandlingsplanen kan inngå i skolens vanlige handlingsplan. 3. Søknad om registrering sendes (eget skjema). 4. Søknad om sertifisering (eget skjema) kan sendes 6 måneder etter at skolen har sendt inn registreringsøknaden og miljøprosjektene er satt i gang. 5. En prosjektrapport skal legges ved søknaden. Denne skal inneholde: Tema (overskrift og kort introduksjon) Beskrivelse av gjennomførte tiltak og resultater Pedagogisk innhold, informasjon (intern/ekstern), presseomtale etc. Miljøregler Evaluering Vedlegg: Bilder, tegninger etc. 6. En ny/oppdatert miljøhandlingsplan for kommende periode skal også legges ved søknaden. 7. Søknad om sertifisering skal være signert av rektor samt ordfører eller en administrativ leder i kommunen / fylkeskommunen før sertifisering kan finne sted og det grønne flagget tildeles. 8. Prosjektrapport skal sendes til FEE Norway årlig for å beholde sertifikat og flagg.

14 Søknad om sertifisering Vår skole/barnehage har gjennomført et miljøprosjekt i.h.t. Grønt Flagg kriteriene. Vi søker med dette om Miljøsertifisering og tildeling av det grønne flagget i henhold til den internasjonale Eco- Schools ordningen. Gebyret for å delta er kr 1.200 pr år. DETTE SØKNADSSKJEMAET SKAL VÆRE FORSIDE TIL PROSJEKTRAPPORTEN. Informasjon om skolen 1. Navn på skolen/barnehagen 2. Kommune Informasjon om Grønt Flagg prosjektet 3.Søknaden gjelder (sett kryss): Førstegangssertifisering Fornyet sertifisering 4.Prosjektet er gjennomført i.h.t. Grønt Flagg kriteriene: Ja Nei 5.Vedlagt følger Prosjektrapport for periodens tema: Ja Nei 6.Finnes en forankring til Nettverk for Miljølære? Ja Nei (kort angivelse av aktiviteter): ____________________________________________________________________________ 7. Prosjektrapporten består av følgende deler (hvis flere). Antall sider skal oppgis: __________________________________________________________________________ 8. Denne søknaden med vedlegg er godkjent av Rektor/Styrer og gjennomgått av Ordfører eller administrativ leder i kommunen/fylkeskommunen. Disse har signert her: Signatur Rektor/Styrer: __________________________ Dato: _______________ Signatur Ordfører: __________________________Dato: _______________ 9. Vi ønsker følgende flaggstørrelse: Stort (150 x 225 cm) Lite (60 x 90 cm)

15 Hva kjennetegner en god søknad? Besvarer alle kriteriene 1-7 Forholder seg til handlingsplanen Beskriver hva som er gjennomført Er pent illustrert Evaluerer resultatene 2-10 sider Sendes helst pr e-post

16 Oppsummering Grønt Flagg er et strukturert opplegg Nettet er fullt av eksempler På Nedre Romerike har vi gode kompetansemiljøer som kan bidra …men det er skolene som må gjennomføre sine prosjekter


Laste ned ppt "Torbjørn Faller, Skedsmokorset Rotaryklubb Miljøhandlingsplan, hva vi kan gjøre og hvordan komme i gang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google