Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATUS tiltak 2015 – forskning og nyskaping (1) NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA 1.2Satsinger fagplan- områder Vi vil invitere instituttene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATUS tiltak 2015 – forskning og nyskaping (1) NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA 1.2Satsinger fagplan- områder Vi vil invitere instituttene."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATUS tiltak 2015 – forskning og nyskaping (1) NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA 1.2Satsinger fagplan- områder Vi vil invitere instituttene til å søke på strategiske prosjekter innenfor en gitt maksimalramme. Vi vil prioritere prosjekter som omfatter søknadsutvikling, vitenskapelig utstyr samt prosjekter hvor vi gir delfinansiering av postdoktor rettet mot nye områder, EU-prosjekter eller strategisk samarbeid med utenlandsk universiteter. 2015 FS1 Fagplan NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA 2.3Strategi for lab inn i campusplan Lab-rapporten peker på en konsentrasjon av laboratoriene i fem klynger. Det er klart at dette må tas med i det sentrale prosjektet på campusutvikling. Vi vil følge opp dette arbeidet videre i 2015 i henhold til de prosjektplaner som gjelder for campusprosjektet. 2015 FS2 Videreutvikle lab

2 STATUS tiltak 2015 – forskning og nyskaping (2) FS5 Økt kvalitet i ph.d.-studiet NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA 6.2Søknadsutvikling H2020 forskning Utvikle kandidater til ERC Rekrutteringsprogr am Marie Curie I 2014 ble sendt inn 57 søknader til H2020. Vi ønsker å følge opp de av disse som ikke lykkes med sikte på å forbedre kvaliteten og finne nye muligheter hvor søknaden kan passe inn. IVT har ikke lykkes innenfor ERC. Vi vil arbeide med å finne frem til aktuelle kandidater og oppfordre disse til å søke. Vi ønsker å gjennomføre en intern rekrutteringskampanje for Marie Curie 2015 FS6 Internasjonalt samarbeid - EU NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA 5.2Videreutvikle ph.d. programlederrollen Etablere integrert ph.d. Det er nå oppnevnt program ledere for alle ph.d.- programmene. Vi vil ha fokus på å rendyrke den rollen som ph.d.-programleder skal ha. Integrert ph.d. vurderes som et viktig tiltak for å kunne rekruttere våre beste masterstudenter til doktorgradsstudiet. Vi vil søke om å gjøre ordningen tilgjengelig for alle instituttene ved IVT. Juni 2015

3 STATUS tiltak 2015 – forskning og nyskaping (3) NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA 7.1Videreutvikle egen publiseringskanal Publiseringsavtalen med Fagbokforlaget ble forlenget med to nye år i 2014. Vi ser for oss nye publikasjoner i 2015 som vil kreve publiseringsstøtte. Sept. 2015 FA 7.2Publisering Vi ønsker å utvikle en egen publiseringskanal ved NTNU og har sammen med HF tatt et initiativ overfor Rektor med forslag om opprettelse av en egen «NTNU Press». Løpende FS7 Øke publisering NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA 2.3Strategi for lab inn i campusplan Vi vil følge opp SFI-søknader som ikke gikk inn med EU og KPN-søknader. I samarbeid med TSO-ene vil formulere KPN- og IPN- søknader. 2015 FS9 SFF/SFI/FME/KPN/IPN-søknader

4 STATUS tiltak 2015 – forskning og nyskaping (4) NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA13. 1 Innovasjonspostdo ktor Internasjonalt innovasjonssemin ar Som en prøveordning har vi finansiert en innovasjonspostdoktor ved IPM. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet med en ny innovasjonspostdoktor i 2015. Vi vil utvikle et innovasjonsseminar sammen med UC Berkeley hvor deltakerne oppholder seg en uke i Silicon Valley og en uke i Norge. 2015 FS13 Utvikle innovasjonskultur

5 STATUS tiltak 2015 (1) Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus U1.1 Innovative utdanningsformer Pilotprosjekter: To interne prosjekter er igangsatt, i tillegg fem prosjektsøknader i forbindelse med utlysning fra rektor. Mål om at alle programmer/institutter skal ha minst ett emne på tiltak for utvikling/utprøving av nye utdanningsformer pr. år. De fleste instituttene er involvert enten i pågående utviklingsprosjekt eller har søknad om dette. De instituttene som ikke har egne prosjekter er involvert via prosjekter i tilknyttede studieprogram. 2015 U1.2 Videreutvikle læringsmiljø og pedagogikk. Etablering av pedagogisk koordinator på fakultetsnivå: Tiltaket er revurdert. Innleid ressurs/kontaktperson ved Uniped vurderes som mest hensiktsmessig. Etablering av pedagogisk utviklingsplan for IVT. Tiltaket avventer pedagogisk koordinator. Iverksette pedagogiske utviklingstiltak på de enkelte institutter. Tiltaket avventer pedagogisk koordinator, men er delvis dekket av utviklingsprosjektene innen innovativ utdanning. 2015 U1.3 Utdanningsledels e og KS-arbeid innen utdanning Øke antall studieprogramledere med programlederkurs. To studie- programledere har deltatt. Deltagelse på neste kurs blir fulgt opp. Øke fokus på oppfølging av studieprogramkvalitet, i.e. fakultet/studieprogram-prosesser. Trykket på arbeid med studieprogramkvalitet holdes jevnt høyt. Nye verktøy for studentevalueringer er under utarbeidelse 2015 U1: Utdanningskvalitet

6 STATUS tiltak 2015 (2) Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus U2. 1 FS-II Videreføring/videreutvikling av 5-årig evalueringssyklus utover KS- spesifikasjon. På grunn av fusjonen justeres 5-årsevalueringene ned til en evaluering i tråd med KS-spesifikasjon, mens strategiarbeidet utsettes. En ny helhetlig plan for dette arbeidet vil bli sendt ut til instituttene/studieprogrammene. 2015 U2. 2 Videreutvikle fakultetets studieprogram- portefølje Oppfølging av NTNU’s prosesser mht fremtidig studieprogramstruktur og portefølje. Notat om utvikling av fakultetets studieprogramportefølje på kort og lang sikt er sendt inn til rektor. 2015 U2. 3 RekrutteringRekrutteringsstrategi for IVT. Tiltakspakke 2-årige norske og internasjonale masterprogrammer. Fakultetets handlingsplan for rekruttering vil inneholde disse tiltakene, og ferdigstilles i juni 2015. 2015 U2: Studieprogramutvikling

7 STATUS tiltak 2015- ledelse, medvirkning og ressurs (1) Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus LMR 1 Forbedre tilsettings prosessen Fakultetet igangsatte en pilot for å optimalisere tilsettingsprosessen for faste vitenskapelige stillinger. Målet for alle tilsettingsprosesser vil være å få tilsatt den beste personen. En viktig faktor for å få tilsatt den beste er og redusere saksbehandlingsperioden. I piloten forbedres prosessen. Piloten er gjennomført, og resultatene er svært lovende ut. Målet er at piloten resulterer i en ny prosessbeskrivelse som skal benyttes på hele fakultetet. 2015 LMR 4.5 Shared Service Senter NTNU har besluttet å igangsette et prosjekt, der man skal se på en ny organisering av oppgaver knyttet til lønn og HR- transaksjoner. I dag er disse oppgavene spredt på svært mange stillinger, både på NTNU-nivå, fakultet og institutt. Målet er å samle disse tjenestene inn i et såkalt «Shared Service Center». Dette vil få stor betydning for IVT, og mange mennesker vil bli berørt – både på fakultets- og instituttnivå. Prosjektgruppa nedsatt av NTNU leverte sin prosjektrapport 5.juni, og denne vil bli fulgt opp av sentral ledelse etter sommeren. På grunn av at prosjektet tidlig signaliserte at de ville bli forsinket i forhold til opprinnelig plan, har IVT valgt å avvente igangsetting av et internt arbeid relatert til dette. 2015 NTNU har utsatt prosjektet LMR 1: Rekruttere de beste

8 STATUS tiltak 2015 - ledelse, medvirkning og ressurs (2) Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus LMR 4.2 Implementere BEVISST/ Cognos BEVISST er navnet på et nytt ledelsesverktøy som skal bidra til bedre virksomhetsstyring ved NTNU. Dette er et databaseverktøy som henter ut styringsinformasjon fra en rekke underliggende systemer innen forskning, utdanning økonomi og HR og skal være et arbeidsverktøy både for støttefunksjonene og linjeledelsen. IVT er godt i gang med implementering/opplæring og basisversjon av systemet tas i operativ bruk for ledelsesrapportering i 2015, men det vil være en videre prosess for utvikling og tilpasning av verktøyet 2015 LMR 4.1 Iverksette og videreutvikl TDI Dette er et tiltak initiert av forskningspolitiske myndigheter for å implementere det som benevnes som «Totalkostmodellen» for finansiering og økonomistyring av forskningsprosjekter. Formålet er å synliggjøre hva forskningen koster og å gjøre forskningsøkonomien mer transparent bl.a. gjennom å skille ut kostnader ved lab./leiested som direktekostnader i prosjektene. Den største delen av arbeidet er knyttet til etablering og implementering av leiestedsmodeller ved alle våre laber og infrastrukturfasiliteter som leverer tjenester til forskningsprosjektene. Arbeidet med etablering av nye leiestedsmodell og nye prosjektrutiner har pågått gjennom hele 2014 og skal implementeres f.o.m. 1.01.2015. IVT er i front i dette arbeidet blant NTNU-fakultetene, men vi regner likevel med å bruke tid og ressurser på å følge opp arbeidet i 2015 2015 LMR 4: En organisasjon som støtter opp om primærvirksomheten

9 STATUS tiltak 2015 - ledelse, medvirkning og ressurs ( 3) Handlingsplan IVT Utdanning og læringskvalitet 2014 NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus LMR 4.3 Ta i bruk ny prosjekt prosess og Maconomy IVT har vært en pådriver for å etablere bedre prosesser, rutiner og systemer for BOA- og prosjektstyring ved NTNU. I forbindelse med dette arbeidet er det satt i gang et sentralt prosjekt for å etablere en ny forbedret prosjektprosess og utvikle en ny og forbedret versjon av NTNUs prosjektregnskapsverktøy, Maconomy. IVT bidrar med personellressurser og kompetanse inn i dette prosjektet og det vil i 2015 kreve bred involvering av økonomimedarbeidere og andre involverte i prosjektprosessen i implementering og opplæring 2015 LMR 4.4 IT-strategi vedtatt IT-strategi for fakultetet er utarbeidet og vedtatt i april 2015 Utført LMR 4.4 I T-strategi Implementert «IT-hjelp» IT ved IVT skal teste ut et verktøy for å samle og kategorisere alle brukerhenvendelser og behov. Prosjektet skal også bidra til større samhandling på tvers av enhetene ved IVT og bidra til bedre kunnskapsspredning og mineralisering av dobbeltarbeid. 2015 LMR 4.4 I T-strategi Implementert « Klientdrift » Oppgaven omhandler forbedring av kommunikasjon mellom IT-medarbeiderne på IVT, gjennomføre oppgraderinger og bedre utrullingsprosessen samt på sikt utarbeide felles prosedyre vedrørende PC-livssyklus. Arbeidet er organisert som en aktivitet i programplanen, aktiviteten er påbegynt. 2015 LMR 4: En organisasjon som støtter opp om primærvirksomheten


Laste ned ppt "STATUS tiltak 2015 – forskning og nyskaping (1) NrAktivitetBeskrivelse / statusFristStatus FA 1.2Satsinger fagplan- områder Vi vil invitere instituttene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google