Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan for innovasjon og Innovasjonsåret 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan for innovasjon og Innovasjonsåret 2013"— Utskrift av presentasjonen:

2 Handlingsplan for innovasjon og Innovasjonsåret 2013

3 Strategi 2020 UiO skal bli et internasjonalt toppuniversitet — hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste Mål 3: UiO skal være et samfunnsengasjert universitet som gjennom aktiv dialog og samarbeid skal bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets store samfunnsutfordringer» UiO skal: styrke innsatsen for å bidra til innovasjon og kunnskapsoverføring (strategi 16) legge vekt på at dialogen med samfunnet skal styrkes gjennom tettere samarbeid med institutter, offentlige og private virksomheter (strategi 13), samt myndigheter og næringsliv i regionen (strategi 15). 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011

4 Fokusområder i strategien 2011-2013
Studiekvalitet 2011 Fokus: læringsuniversitetet Tiltak for at UiO skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder. Internasjonalisering 2012 Fokus: et grensesprengende universitet Tiltak for at UiO skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. Innovasjon 2013 Fokus: et samfunnsengasjert universitet Tiltak for at UiO gjennom aktiv dialog og samarbeid skal bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets store samfunnsutfordringer.

5 Innovasjon: Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå samfunnsnytte, herunder verdiskaping. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011

6 Grunntanke i Handlingsplanen for innovasjon
Bredt innovasjonsbegrep som også inkluderer samfunnsnytte. UiOs bidrag til innovasjon er i hovedsak indirekte. Forskningsresultater som andre aktører tar i bruk Integreres i forskning, studier og formidling

7 Hvordan kan UiO bidra til innovasjon?
UiO bidrar til innovasjon f.eks. gjennom: utdanne dyktige kandidater med relevant kompetanse og innsikt til næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor det etablereres nye bedrifter gjennom utvikling av produkter og tjenester forbedre eksisterende produkter, tjenester, prosesser og organisasjonsmodeller i samarbeid med næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor tilby forskningsbasert kunnskap til politikere og offentlig forvaltning tiltrekke bedrifter og investeringer til regionen gjennom å tilby attraktiv kompetanse

8 Prinsipper for UiOs bidrag til innovasjon
UiOs bidrag til innovasjon bygger på universitetets egenart og våre kjerneverdier Innovasjon skal stå sentralt når vi arbeider for å svare på viktige samfunnsutfordringer. UiO benytter et bredt innovasjonsbegrep som svarer til mangfoldet av de vitenskapelige innsikter et breddeuniversitet kan tilby samfunnet. UiO skal bidra til innovasjon i samspill med andre aktører.

9 Innsatsområdene i handlingsplanen:
ledelse og personalpolitikk utdanning kunnskapsutveksling med eksterne aktører synliggjøre UiO som et innovativt universitet

10 Tiltak1: Ledelse og personalpolitikk
Integrere det utvidede innovasjonsperspektivet i enhetenes virksomhet Foreta en ekstern evaluering av de dedikerte innovasjonsmiljøene ved UiO innen forskning og studier Personal- og lønnspolitikken skal stimulere til innovasjon

11 Tiltak 2:Utdanning Integrere innovasjon i studieprogrammene i bachelor- og masterutdanningen Øke kontakten med arbeidslivet i utdanningen Tilrettelegge for innovasjon under ph.d.-utdanningen Utvikle en generisk kursportefølje tilgjengelig for alle kandidater som omfatter blant annet rettighetsspørsmål, kommersialisering og entreprenørskap. Ansvarlig: FA i samarbeid med fakultetene. Avsette midler sentralt hvor ph.d.-studenter som har kommersialiseringsprosjekt hos lnven2 kan søke om midler til a forlenge sitt doktorgradsarbeid dersom kommersialiseringsarbeidet ikke inngår som en naturlig del av doktorgradsarbeidet. Ansvarlig: FA UiO utarbeider en plan for a øke antall ph.d.-kandidater med næringslivstilknyttning. Ansvarlig: fakultetene i samarbeid med FA

12 Tiltak 3: Kunnskapsutveksling med eksterne aktører
Øke samarbeidet med næringsliv, instituttsektor og offentlig sektor Eksterne innspill på UiOs forskningsstrategier

13 Tiltak 4: Profilere innovasjon ved UiO
Bedre synliggjøring av UiOs bidrag til innovasjon Bedre koordinering internt ved UiO for å øke samspillet med eksterne aktører

14 Implementering av handlingsplanen 2013-2015
Tiltakene i handlingsplanen skal inngå som en del av den rullerende årsplanen for perioden Fakultetene har hovedansvar for å realisere planen. Noen av tiltakene vil være milepæler i årsplanen og obligatorisk for alle fakultetene. Resten av tiltakene skal gjennomføres av fakultetene ut fra en vurdering om hva som vil gjøre det enkelte fakultet i stand til å nå målene i Strategi 2020. Sentraladministrasjonen har ansvaret for realisering av noen tiltak. Arbeid vil i hovedsak bestå i å støtte universitetsledelsen og fakultetene, samt fakultetsovergripende arrangementer i Innovasjonsåret. 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011

15 Mål for innovasjonsåret 2013
Kort sikt - læring, kunnskap, ferdigheter, holdninger, motivasjon: Mer engasjement og motivasjon for innovasjon blant forskere og studenter ved UiO Bedre kunnskap om hvordan UiO kan bidra til innovasjon blant ansatte Bedre synliggjøring av innovative resultater og aktiviteter ved UiO Mellomlang sikt – handling, atferd, praksis, beslutninger, policy: En kultur for innovasjon ved UiO Synliggjøre UiO som et innovativt universitet Utvikle ferdigheter og kunnskaper som er nødvendig for å ha en god kunnskapsutveksling med eksterne aktører Bedre kunnskap blant ledere om hvordan støtte opp om innovasjon ved deres enheter Bedre integrasjon av innovasjon i studier og forskning Lang sikt – sosiale-, økonomiske-, miljømessige endringer: UiO skal bli oppfattet som et universitet som løser de store samfunnsutfordringene UiO skal bli oppfattet som innovativt 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011

16 Eksempel på arrangementer og tiltak i innovasjonsåret 2013
12 historier om innovasjon til rektor Rektors utfordring Universitetsfestival i mai – tema innovasjon Formidlingskurs Bedre samarbeid med Forskningsparken Pilotprosjekt med Innovasjonscamp i samarbeid med Ungt entreprenørskap 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011


Laste ned ppt "Handlingsplan for innovasjon og Innovasjonsåret 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google