Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Øwretun barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Øwretun barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Øwretun barnehage

2 Vi ønsker velkommen til nytt barnehageår i Alvdal barnehage. Nytt av året er at Plassen og Øwretun barnehager har felles årsplan, med noen egne tilpasninger når det gjelder bilder og annet innhold. Vårt mål er at begge barnehager skal være gode barnehager, og vi prøver å ha en del felles tema og arbeidsmetoder slik at dere som foreldre skal oppleve god og tilnærmet lik kvalitet. Årsplanen er et grunnlagsdokument for oss som arbeider i barnehagen. Den er også informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Barnehagen fastsetter denne årsplanen med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og er tilpasset lokale forhold. I tillegg til denne årsplan med kalender får alle foreldre ved oppstart en informasjonsbrosjyre med generell informasjon som omhandler hverdagslige temaer. Det lages i tillegg månedsplaner for hver avdeling med mere konkret informasjon om ditt barns hverdag.

3 Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er våre styringsdokumenter og er sentrale i det daglige arbeidet med barna i barnehagen. Rammeplanen har 7 fagområder som vi jobber med hele året: - Kommunikasjon, språk og tekst. - Kropp, bevegelse og helse. - Kunst, kultur og kreativitet. - Natur, miljø og teknikk. - Etikk, religion og filosofi. - Nærmiljø og samfunn. - Antall, rom og form. I tillegg har barnehagene og grunnskolene i Alvdal utviklet felles satsingsområder: - Læring i levende lokalsamfunn - God lese- og skriveopplæring - Fysisk fostring og friluftsliv Vi har i år som i fjor valgt å jobbe med temaet LIKEVERD gjennom hele barnehageåret. Det vil være felles tema og mål for periodene for alle avdelinger i Alvdal barnehage, alle avdelinger bryter de ned til sine egne metoder ut fra barnas alder og forutsetninger på de ulike avdelingene. I tillegg vil hver avdeling ha egne månedstemaer. Dette vil dere få utfyllende informasjon om i månedsplaner fra hver enkelt avdeling. Likeverd er et tema vi synes det er svært viktig å jobbe med i barnehagen. Barna må få oppleve at alle er like mye verdt selv om vi er ulike alle sammen. Alle barn skal gå ut fra barnehagen og kjenne at de har blitt sett og hørt av de voksne og andre barn. Og at de har blitt behandlet med respekt.

4 Alvdal barnehage har ett felles samarbeidsutvalg, med to foreldrerepresentanter (+ vara) fra hver barnehage, samt én ansatt i tillegg til styrer fra hver barnehage. SAMARBEIDSUTVALGET 2015/2016: Øwretun: Gunhild Ledang Vara: Britt Steihaug Guro Eggset(leder)Vara: Anne Goro Ø. Fanebust Plassen: Simen André Trøan (nestleder)Vara: Liv Marie Nyrønning Trude Steihaug BøeVara: Jon Einar Persheim Ansatte: Plassen: Siv Therese Gustu Vara: Katharina Skramstad Øwretun:Anne Måna GjeltenVara: Heidi J R Valen Eiers representant: Enhetsleder for Alvdal barnehage har møterett I Lov om barnehager ”§ 1 Formål, heter det: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Foreldremedvirkning: Lov om barnehager §4 sier at foreldrene skal ha rett til å medvirke i barnehagen. Vi setter foreldresamarbeid høyt og ønsker at dere foreldre skal komme med innspill og ønsker når det gjelder hvordan vi skal drive barnehagen på best mulig måte. Kom til oss hvis det er noe – uansett RIS eller ROS! Vi tar oss tid til en samtale!

5 Avdeling Brenna: Erik Svendsen Sondre Skjæret Bakka Ella Furustad Grindflek Martine Dalflyen Sønmør Frey Alexander Søgaard Mina Samuelshaug Tronsli Eirik Vaa Vangen Alexander Wålengen Ida Marie Nyhus Helma Paravee Vårtun Ibrahim Cabi Cadow Robin Espeland Simen Furuli Mie Skogli Tobias Valråmoen Johansen Selma Dalen Dølplass Avdeling Steigen: Sondre Skogli Theana Vålråmoen Vilde Skaret Haug Isak Skogli Ole Herman Hol Stormoen Maja Wåsjø Brandsnes Sebastian Nordtun Stormoen Ole Mathias Nyhus Emre Mathias Lohn Elinor Spigseth Zamzam Mohamud Mohamed Vera Kielland Haug Malin Alida Fanebust Vilde Cothren Sand Maia Hyttemoen Mathilde Drevsjømoen Trønnes Adrian Flyen Gunnar Johannes Kløven Efison Efrem Woldu Henrik Tollan-Trønnes Øwretun barnehage 2015/2016 : Ansatte: Eli Anne LagmannsveenBritt Thoresen Linda Østgård SolhaugKristin Herstadhagen Siri MoeGrete Tveråen Gro Åsne LohnAnita Furuhovde Borkhus Anni GløtheimHeidi Jeanette Randen Valen Linn-Hege Bugge HaugsethHilde Irén Arnøy (i permisjon) Heidi ValråmoenAnne Måna Gjelten Edel Irene WangenLine Andreassen Karin SpigsethGunhild Dølhaug Valråmoen Kirsten HaldosAnne Grethe Løkken Nina Merete K. HårdnesJeanette Ullenes Ragne Tysnes Hokstad Avdeling Müller: Kenneth Skogheim Bendik Ledang Åsen Hågen Sundsbakk Henriksen Håkon Skogli Tolfsen Abdirahman Abshir Mohamud Aisha Abshir Mohamud Victoria Nygård Bergseth Liv Klafstadbakken Samuelshaug Isabell Solhaug Helgeneseth Sigve Cornelius Schanke Olsen Lars Aunaas Martine Hol Stormoen Leviken Hagard Reinertsen Matias Gjelten Holøien Pernille Kjeldsen Solhaug Tora Nikoline Kløven Avdeling Tron: Marius Svenningsen Sørhus Caroline Samuelshaug Tronsli Sigve Bangen Kristian Klingenberg Hårdnes Sarah Berget Strypet Magnus Skogli Tolfsen Vilma Flaten-Løvås Ane Ness Oliver Ullenes Audal Leo Elias Rusten Sandvik Elias Rønning Rejus Stanina Kaia Steihaug Dahlstrøen Mia Vangen Moheim Anna Neslund Øverland Eira Kristoffersen Maria Skovro Bjørsagård Hanna Eggset Cothren Kasparas Lasys Julie Skogli Tilkallingsvikarer: Irma Kruithof Kjersti Nytrøen Utgard Mariann Berger Åse Flaten Leviken Kjeldsen

6 Fokusområde UTETID For å bidra til god kvalitet i barnas utetid skal jeg som voksen: Fokusere på barna ved å være tilgjengelig Unngå «klynger» av voksne, være i bevegelse Være en god rollemodell ved å være aktiv og positiv – oppmuntre, veilede og støtte Være nysgjerrig på det barna er opptatt av Være bevisst på å se alle barna, særlig det som ikke «ber» om det (utarbeidet av personalet i Øwretun barnehage vinteren 2010, revidert våren 2015) I Alvdal barnehage jobber personalet med fokusområder for å sikre kvalitet i det vi gjør PLAN FOR AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER TemaMål Meg selv og de andreBarnehagen skal bidra til at barna blir trygg på seg selv, hverandre og de voksne, og skape et godt fellesskap. Barnehagen skal bidra til at barna får forståelse og respekt for at alle er forskjellige og har egenverdi. Barna skal få oppleve mangfold, og barnehagen skal motvirke all form for diskriminering og mobbing.

7 August 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 31 12 32 3456789 33 10 ANE 4 år 1112 OLE HERMAN 5 år 13 TOBIAS 1 år 1415 ERIK 3 år 16 34 17 Planleggingsdag Barnehagen er stengt! 18 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGE- ÅR 19 OLIVER 4 år 2021 KENNETH 3 år 2223 35 24252627282930 36 31

8 Alvdal barnehage har et bevisst fokus på bruk av naturen i det pedagogiske opplegget, vi er så mye som mulig ute - på turer i nærmiljøet eller vi utforsker og leker på barnehagens uteområde. Barnehageloven §3 Barns rett til medvirkning: ”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” Personalet planlegger temaer det skal arbeides med i løpet av året, barna får videre medvirke i ulike måter å arbeide med temaet på. Det kan også skje at det i samarbeid mellom barn og voksne i barnehagen blir bestemt at det skal arbeides med et annet tema enn det som i utgangspunktet er planlagt.

9 Jakt er spennende! Vi går ofte på «jakt» i skogen rundt barnehagen. Og hvis vi får besøk av ordentlige elger som er skutt i jakta, ja da er vi i ekstase! Nå kan det være greit med regntøy, støvler, lue og votter i kurven. Skift er også fint, det hender seg at vi blir litt bløte. Det er jo så moro å leke med vann! September 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 36 Kampanjeuke mot mobbing 12 SELMA 1 år 34 MINA 2 år ISABELL 2 år 5 HÅGEN 3 år 6 37 78910111213 38 Brannvernuka 141516171819 BENDIK 3 år EIRIK 2 år 20 PERNILLE 1 år 39 21222324252627 40 282930 LEO ELIAS 4 år

10 Fokusområde AV- OG PÅKLEDNING For å bidra til god kvalitet i barnas garderobesituasjon skal jeg som voksen: Være tilstede som voksen; oppmuntre og veilede barna til selvstendighet og mestring Dele i mindre grupper Snakke om hva som er lurt å ha på seg for hver enkelt Bruke tid og utnytte læringssituasjonen, f.eks. benevne kroppsdeler, klær etc. «Kle ord på handling» (utarbeidet av personalet i Øwretun barnehage vinteren 2011) Bursdager blir feiret med flagg i garderoben, «raketter», krone, det synges sang og «slenges». Vi bruker mye smågrupper i hverdagen, dette fordi: På denne måten føler vi at vi ser hvert enkelt barn bedre, og vi vet da at alle barn har blitt sett i løpet av dagen. Det blir lettere å sette inn ulike tiltak hvis det trengs. Barna får andre mestrings- opplevelser/følelser i små grupper enn i store grupper, som igjen gir positive opplevelser for hvert enkelt barn. Responsen og samspillet mellom barn og voksne blir mye bedre, og dette er bra for barnets selvoppfatning. Barna får ro rundt seg, ro til å fokusere på leken. De stille og rolige barna kommer mere frem. Nye vennskap dannes, da barna oppdager flere aktuelle lekekamerater.

11 Oktober 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 40 12 ZAMZAM 4 år 34 41 Skolens høstferie 5678 MAJA W.B 5 år 91011 42 121314 TORA NIKOLINE 1 år 15161718 43 19202122232425 44 262728293031

12 BOK-TRAS Bok-tras er et gjennomgående tema for alle avdelinger. Samarbeid med Alvdal bibliotek gjør at vi har et lite bibliotek i barnehagen som byttes ut innimellom. Bøkene kan barna låne med seg hjem i tillegg til å bruke som de vil i barnehagen. Formålet med bok-tras er å skape: Kultur for lesing i barnehagen Leseglede og leselyst hos store og små i barnehagen. PLAN FOR NOVEMBER OG DESEMBER TemaMål Jul og tradisjonerBarnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til tradisjoner knyttet til den kristne julehøytiden. Barna skal få oppleve en rolig og god adventstid. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen.

13 November 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 44 1 VERA 4 år ELLA 3 år 45 2345678 46 910 SONDRE S.B 3 år 1112131415 47 1617 MALIN ALIDA 4 år 181920 Planleggingsdag! HÅKON 3 år MARTINE D.S 3 år 21 VILDE C.S 4 år 22 48 2324 ALEXANDER 2 år 252627 MAIA H. 4 år 2829 49 30

14 Danning gjennom omsorg, lek og læring (fra Rammeplanen) Gjennom danning legges grunnlaget for barns allsidige utvikling. Danning handler blant annet om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. I Alvdal barnehage skal alle barn få utfordringer tilpasset egne forutsetninger, og de skal få mulighet til å utvikle evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen. Barna skal møtes med omsorg og nærhet slik at de ser seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap, og de skal støttes til å handle omsorgsfullt mot andre Barna skal få oppleve at leken har egenverdi og at den er grunnlag for læring og allsidig utvikling. Fokusområde LIKESTILLING OG LIKEVERD For å tilrettelegge for å fremme likestilling og likeverd skal jeg som voksen: Gi mulighet for at begge kjønn får varierte utfordringer og like muligheter til å delta i fellesskapet Være en god rollemodell ved å reflektere over egne holdninger og handlinger Behandle hvert barn ut fra barnets ståsted, for den de er Lære barna å akseptere og respektere seg selv og andre for den de er og de interessene og meningene de har (utarbeidet av personalet i Øwretun barnehage vinteren 2014)

15 Desember 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdag Søndag 49 1 Frist for innlevering av juleferie- kartlegging 23456 50 78910111213 51 14 SIGVE CORNELIUS 2 år 151617181920 52 21222324 Julaften - Barnehagen stenger kl. 12. 25 1. juledag 26 2. juledag 27 53 28 29 30 MATHILDE 4 år 31 Nyttårsaften - Barnehagen stenger kl. 12. I midten av november ble det sendt ut kartleggingslapper for barnas opphold i barnehagen i julen. Barnehagen holder åpent alle virkedager. På jul- og nyttårsaften holder vi åpent til kl. 12. Vi kartlegger fordi vi av erfaring har sett at mange tar fri, slik at personalet kan få mulighet til å avspasere overtid.

16 PLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR TemaMål Kroppen vårBarnehagen skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barna skal få kjennskap til begreper som har med kroppen å gjøre, samt få forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.

17 Godt nyttår!! ”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at gjøre det” (Francois de La Rochefoucald) I Alvdal barnehage får barna en rekke førstehåndserfaringer, blant annet gjennom bruk av naturen. Januar 2016 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 53 123 1 4 Planleggingsdag Barnehagen er stengt! 567 MARIUS 5 år 8910 ADRIAN 4 år 2 11 ELIAS 4 år 121314151617 3 18 IDA MARIE 2 år 19202122 Frist for innlevering av ferieuke- kartlegging REJUS 4 år 2324 4 25262728293031

18 Fokusområde MÅLTID For å bidra til god kvalitet i barnas måltid skal jeg som voksen: Ha fokus på barna; skape god atmosfære Være en god rollemodell Være lydhør for barna, f.eks. når de sier at de er mette og ikke tvinge dem til å spise opp Tilrettelegge for at hvert enkelt barn skal oppleve mestringsfølelse; veilede til sjølstendighet på en positiv måte Ikke ha så mange regler. Ha en felles grunnholdning. (utarbeidet av personalet i Øwretun barnehage høsten 2012) Lek er en viktig, og stor del av barns liv. Rammeplanen for barnehagen sier at leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.

19 I februar har vi karneval i barnehagen, de som vil kler seg ut hjemmefra Vi har også et lager med utkledningsklær her i barnehagen. Februar 2016 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 5 123 SEBASTIAN 5 år 456 Samefolkets dag 7 6 891011 GUNNAR JOHANNES 4 år 121314 ABDIRAHMAN OG AISHA 3 år 7 15161718 SONDRE S. 6 år 192021 8 Skolen har vinterferie 2223242526 OLE MATHIAS 5 år 2728 9 29

20 Dokumentasjon: Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling (Sitat rammeplan). Internt vil vi bruke observasjonsskjemaet ”Alle Med” med tilhørende metodikk, som gir oss god informasjon og råd om helhetlig utvikling hos barnet. Videre vil det bygges opp en ”Minneperm” som barnet får med seg når det slutter i barnehagen. Her samles tegninger, bilder, litt tekst etc. Vi bruker også foto- rammer, fotomontasjer, «dagen i dag» og evaluering av hver måned. Vi kartlegger de tre dagene før påske, 21.03-23.03 PLAN FOR MARS OG APRIL TemaMål NaturgledeBarnehagen skal bidra til at barna får oppleve glede gjennom å gi dem varierte opplevelser ute i naturen. Barna skal få oppleve voksne som tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og undrer seg sammen med dem. Barnehagen skal være så mye som mulig ute i løpet av dagen.

21 Mars 2016 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 9 1 Barnehage- dagen 2016 Barnehagens arbeid med språk og lesing står i fokus 2 EFISON 4 år 3 CAROLINE 5 år 4 Frist for innlevering av påskeferie- kartlegging 56 KAIA 4 år 10 789 1112 HENRIK 4 år 13 11 1415161718 MIA 4 år LARS 2 år 1920 12 212223 Barnehagen stenger kl. 12 THEANA 6 år 24 Skjærtorsdag 25 Langfredag 26 Påskeaften 27 1. påskedag 13 28 2. påskedag 2930 ANNA 4 år 31 Barna skal få kjennskap til gamle norske tradisjoner i forbindelse med påskefeiringen. Vi snakker om hvordan vi feirer påske, og skaper forventninger hos barna. Vi skaper rom for gode samtaler om barnas tro, undring og spørsmål om påsken.

22 Fokusområde BARNS SOSIALE KOMPETANSE OG INTEGRERING AV PRAKSISFORTELLINGER For å tilrettelegge for å fremme barnas sosiale kompetanse skal jeg som voksen: Være en god rollemodell Anerkjenne og støtte barnet i samhandling med andre Være interessert i hva barna tenker, være aktivt og tydelig personale Tilrettelegge og veilede for gode samspillssituasjoner Motarbeide alle former for diskriminering (utarbeidet av personalet i Øwretun barnehage vinteren 2013). De utrolige årene Alvdal kommune tilbyr foreldreveiledningsgrupper for foreldre med barn i alderen 2-6 år. Foreldrene møtes i gruppe og vil få veiledning som styrker foreldrekompetansen. Dette er et lavterskeltilbud der det blir tatt opp tema som lek og relasjonsfremmende aktiviteter, ros og oppmuntring, belønning, gode beskjeder, konsekvenser og grensesetting. Foreldregruppen møtes ukentlig i 7 uker. Foreldreveiledningen er et samarbeid mellom helsestasjon, barnevernet og PP-tjenesten. Dersom du ønsker mer opplysninger kan du ta kontakt med barnehagen

23 Våren melder snart sin anmarsj, og med det behovet for regnklær, støvler etc. igjen. Se gjerne over skiftekurven, slik at den er passe full også. April 2016 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 13 1 SIGVE 5 år HELMA 2 år 23 14 45678910 MARTINE H.S 2 år 15 1112131415 Planleggingsdag- barnehagen er stengt 1617 16 181920 KRISTIAN 5 år 2122 Frist for innlevering av sommerferie- kartlegging 2324 17 2526 EIRA 4 år 27282930

24 PLAN FOR MAI OG JUNI TemaMål Endringer og vekst Barnehagen skal bidra til at barna skal bli kjent med årstiden våren og hva slags endringer som skjer både i naturen og på gårdene rundt barnehagen. Barna skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.

25 Mai 2016 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 17 1 Offentlig fridag 18 2345 Kristi Himmelfartsdag 6 Planleggingsdag -barnehagen er stengt MARIA 4 år 7 HANNA 4 år IBRAHIM 2 år LEVIKEN 2 år 8 19 9 VICTORIA 3 år 1011121314 Pinseaften EMRE MATHIAS 5 år FREY ALEXANDER 3 år 15 1. pinsedag 20 16 2. pinsedag 17 HIPP HURRA! GRATULERER MED DAGEN! 181920 ELINOR 5 år 2122 21 2324252627 28 29 22 3031

26 Sommerkartlegging av barnas ferie i ukene 25-32. Foreldrene betaler for 11mnd i året. Dere velger om dere vil ta ut 4 uker i sommerkartleggings- perioden, eller 1 uke i skolens vinterferie (uke 8) og 3 uker om sommeren. I samme periode kartlegges personalets ferie.

27 Juni 2016 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 22 12345 23 6789101112 24 13 KASPARAS 4 år 14 MATIAS 2 år 1516 SARAH 5 år 17 MAGNUS 5 år 1819 25 Sommer- barnehage Uke 25-32 202122 ROBIN 2 år 23242526 27282930 JULIE 4 år Sommeravslutninger i juni. Brenna og Müller har egen for barn ved henting, felles grilling. Tron og Steigen ar på kveldstid, foreldre til barn født i 2010 er komité.

28 Vi ønsker alle våre førskolebarn lykke til på skolen. Rutiner for overgang barnehage – skole NÅRHVAANSVARLIG I løpet av mai/juni Samtale mellom kontaktlærere i 1. klasse og barnehage-personalet. Informasjon om barna, organisering/arbeidsmåter/opplegg i barnehagen. Barnehagene I løpet av maiFadderne besøker barnehagene med invitasjon til skolebesøk. Skolene I løpet av maiUformelle besøk av barnehagebarna i skolen.Barnehagene Tidlig i juniÅrets 1. klasser besøker skolene og skrives inn.Skolene I løpet av juniFelles førskoletreff for alle kommende skolebarn i Alvdal. Lek og aktiviteter. Plassen og Øwretun bytter på å arrangere dette. Barnehagene Tidlig i augustBrev til 1. klassingene om vel møtt.Skolene Oktober/ november Barnehagene inviterer 1. klasse til sin gamle barnehage. Barnehagene Ansatte i barnehagen får kjennskap til hvordan skolen arbeider og hva som forventes av barna ved skolestart. Skolen informerer om sine læreplaner i 1. klasse. Det bør være en sammenheng mellom skolens planer og barnehagens innhold og fagområder. Skolen og barnehagen samarbeider om felles satsingsområder.

29 Nå er det ferietid – GOD SOMMER Minner om planleggingsdag 15. august 2016. VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 16. august Juli 2016 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 26 123 27 45678 LIV 3 år 910 28 1112 ISAK 6 år 13141516 SIMEN 2 år 17 29 1819 VILDE S.H 6 år 20212223 MIE 2 år 24 30 2526 VILMA 5 år 2728293031

30


Laste ned ppt "ALVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Øwretun barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google