Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til barnehageåret 2014/2015 Vi som jobber i Hågåsletta barnehage gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår, og selv om vi når dere leser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til barnehageåret 2014/2015 Vi som jobber i Hågåsletta barnehage gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår, og selv om vi når dere leser."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Velkommen til barnehageåret 2014/2015 Vi som jobber i Hågåsletta barnehage gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår, og selv om vi når dere leser dette, er kommet noe på vei, så ser vi fram til å bli kjent med dere som er nye, komme nærmere dere som har vært her tidligere og grue oss litt til å ta farvel med dere som er skolestartere. Vi skal sammen dele hverdag og fest, gleder og sorger og ikke minst vokse og lære i hverandres selskap. Vi er stolte og glade for at dere valgte nettopp vår barnehage for deres barn, og ønsker å gjøre vårt beste for at barnet skal få de beste omsorg, og lærings- og utviklingsmuligheter tilpasset sine behov. For at vi skal kunne gi et optimalt tilbud til nettopp ditt barn, er vi avhengig av dere foreldres tilbakemeldinger, særlig i de uformelle møtene som f. eks ved levering og henting. Av mer formelle møter er foreldresamtaler og foreldrerådsmøter. Vi oppfordrer dere til å være aktive og deltagende i barnehagehverdagen, kom med innspill og ønsker. Vi tar de med oss og forsøker så langt vi har mulighet, med de rammer vi har, å etterkomme og ta hensyn til de innspill og synspunkter dere kommer med. For barnehageåret 2014/2015 har vi valgt å la Prøysen få en sentral plass i arbeidet vårt, vi er inne i Prøysen året og innholdet i flere av Prøysen sine historier og sanger samsvarer godt med barnehagens kristne verdigrunnlag. I denne årsplanen vil du finne oversikt over faste aktiviteter, kort om tema og vårt verdisyn. Mer utfyllende om aktiviteter på de enkelte avdelingene får dere på månedsplaner. Vi oppfordrer dere til å følge med på barnehagens hjemmeside, der blir det lagt ut månedsplaner og info f. eks fra klubbene. Den enkelte avdeling har et arbeidsdokument for hele året, som dere foreldre finner på barnehagens hjemmeside som vedlegg til årsplanen. Utvidet kristen formålsparagraf, hva vil det si? Hågåsletta er en barnehage med et stort fokus på formidling av kristne grunnverdier som ærlighet, redelighet, rettferdighet, nestekjærlighet, likeverd, toleranse, tilgivelse, respekt for liv og tillit til samfunnsfelleskapet. Det kristne innholdet i barnehagen begrenses ikke til utvalgte temaer el samlingsstunder, men er for oss en rød tråd gjennom hele barnehage- hverdagen i det sosiale samspillet, verdier og holdninger i hverdagsaktiviteter så vel som i konfliktløsning. Vi ønsker at vårt arbeid utført av de voksne her i barnehagen skal preges av at hver og en av barna i barnehagen skal føle seg sett, verdsatt og unikt på tross av ulikheter og behov. Som voksne ønsker vi å være lyttende, deltagende og omsorgsfulle rollemodeller for barna deres. Dere vil oppleve en barnehage som bruker mange kristne bøker og barnesanger, avhengig av alder og avdeling formidler vi i løpet av et barnehageår følgende bibelfortellinger: Noahs ark Den gode hyrde David og Goliat Den barmhjertige samaritan Sakkeus Bartimeus I tillegg formidler vi juleevangeliet, påskebudskapet og markerer andre helligdager tilpasset til de forskjellige utviklingsnivåer hos barna. Barnehagen får aktivt bruke menighetssalen til samlinger, lek og aktivitet, og barna blir derfor kjent med menighetens rom som en naturlig del av barnehagen. Vi inviteres også til å bidra eller delta når menigheten arrangerer formiddagskaffe eller har andre arrangement.

3 Prøysen Hågåsletta Barnehage har de 3 siste årene hatt et tema som har hatt tittelen med lek, glede og undring i naturens verden. For barnehageåret 2014/2015 ønsket vi å følge Prøysen året, og bruke Prøysen sitt stoff i arbeidet med Rammeplanens fagområder. Avdelingene samarbeider tett, og småbarnsavdelingene og storbarnsavdelingene har sammen utarbeidet en egen arbeidsplan/årsplan som viser hvilke temaer som skal jobbes med til en hver tid. Her er også en oversikt over sanger og fortellinger som er tenkt brukt. Disse ligger som vedlegg til denne årsplanen. Vi ønsker også å formidle hvordan ting var på Prøysens tid, og hvor forskjellig det var og vokse opp da og nå. Tilpasset de erfaringer og referanser barna har utfra alder og utvikling. Men det er også av stor betydning for oss at barna selv får bidra til gode læringsprosesser i tråd med hva Rammeplanen og Barnehageloven legger føringer for: «Barnehagen skal legge grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem» Barns trivsel – voksnes ansvar «Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han el hun er» han el hun er» Sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i barnehagens fellesskap. Det handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, for at det skal være en likeverdig deltaker i samspillet med andre og bli verdsatt som venn. Her har vi voksne i barnehagen et særlig ansvar, og i Hågåsletta jobber personalet kontinuerlig med å evaluere sin egen praksis. I hovedsak bruker vi praksisfortellinger – altså små fortellinger om hendelser, episoder og opplevelser mellom barn, mellom barn og voksne og også mellom de voksne i barnehagen. Å drøfte disse fortellingene med barnehagens verdisyn som teoretisk grunnlag gjør oss mer bevisst på vårt ansvar som voksne rollemodeller, og vi har et stort fokus på å evaluere og justere vår praksis – vår måte å utføre arbeidet vårt på, i tråd med vårt verdigrunnlag. Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter som inngår naturlig i barnas samspill, eksempelvis gjelder dette selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll. Og for at vi voksne skal kunne bistå barna i å utvikle disse ferdighetene krever det at vi er aktive og deltakende på barnas premisser, men det krever også at vi er observante – for å kunne legge til rette for utviklingsmuligheter. For å hevde seg positivt i samvær med andre er det sentralt å beherske språket. Mangelfull verbal kommunikasjon er ofte en kilde til konflikter, og arbeide for en positiv språkutvikling er derfor viktig for å legge til rette for godt samspill og gode relasjoner mellom barna. For å utvikle god sosial kompetanse er lek en naturlig læringsform, den er barnas egen livs- og læringsform. Mange barn trenger litt hjelp til å få god lekekompetanse, og her har barnehagens personale et særlig ansvar for å legge til rette for at alle får gode erfaringer og mestrer samspillet i lek sammen med andre barn. Konstruktiv, sosial utvikling skjer i relasjoner hvor målet er likeverdighet mellom deltakerne, slik det er med barns lek. I leken overføres også barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn. Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. Vi vet også at barnas lek er bearbeiding av inntrykk, og for å nyttegjøre leken som læringsarena, er det av stor betydning at personalet er bevisste på å gi barna inntrykk som kan bearbeides gjennom lek og at de har kunnskap om lek som sosial læringsarena.

4 Aktivitetsplan for 2013/2014 MånedAktivitetDatoInfo August Nytt barnehageår starter Planleggingsdag 1. 13. Sept. Fjelltur 12 egen Info kommer Oktober Høstferie i skolen Planleggingsdag 20 Uke 40 November Pysjfest 7 Barnehagedag i pysj Desember Lucia Grøtfest/juletrefest 12 19. Vi feirer Lucia ute i barnehagen kl 0800 Januar Planleggingsdag 2. Februar Forut aksjon Vinterferie i skolen 17 Foreldrekaffe med loddsalg mm til inntekt for Forut Egen info kommer Uke 9 Mars Karneval Planleggingsdag Skidag Påskelunsj 3. 11. 18. 26. Skidag arrangeres i samarbeid med barne- og ungdomsarbeiderlinja på Mesna vdg. AprilPåskeferie i skolen. Uke 14 + 6. april Mai Planleggingsdag Idrettsdag 4 29 JuniSommerfest 11 Sommeavslutning med underholdning og grilling Juli Ferieavvikling Uke 29 Uke 30 Barnehagen stengt.


Laste ned ppt "Velkommen til barnehageåret 2014/2015 Vi som jobber i Hågåsletta barnehage gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår, og selv om vi når dere leser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google