Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akademisk skriving Hvordan diskutere tekst 17.08.2016 Ingunn Nilsen, Studieverkstedet, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akademisk skriving Hvordan diskutere tekst 17.08.2016 Ingunn Nilsen, Studieverkstedet, Høgskolen i Oslo og Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akademisk skriving Hvordan diskutere tekst 17.08.2016 Ingunn Nilsen, Studieverkstedet, Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Skriveprosess – komme i gang! Å skrive, er det kulturelt betinget? Noen utfordringer? Hvordan snakke om tekst? Hvordan og hvorfor stille spørsmål? Hvordan jobbe med språk/innhold uten å være norsklærer eller faglærer Og målet er? At studenten skal: Utvikle et kritisk blikk på eget arbeid, utvikle strategier for å forbedre egen skriftlighet INGUNN NILSEN, STUDIEVERKSTEDET HIOA, 17.08.16 2

3 PRESS-SKRIVING Skriv i tre minutter om hva du mener er de største utfordringene for studenter (med norsk som andrespråk) når de skal skrive akademisk norsk. Ikke løft pennen fra papiret! INGUNN NILSEN, STUDIEVERKSTEDET HIOA, 17.08.16 3

4 Les tekstene høyt for hverandre. Du som leser: Les akkurat det som står på arket. Du som lytter: Hør etter innholdet og ikke bry deg om skrivefeil eller grammatikk. Sammen: Diskuter hva dere skrev. Hadde dere like eller ulike argumenter/meninger? INGUNN NILSEN, STUDIEVERKSTEDET HIOA, 17.08.16 4

5 Skriv fem setninger: 1.Det sentrale er... 2.For det første… 3.For det andre… 4.For et tredje… 5.Poenget med det jeg her har skrevet, er…. Etter: Flyums 5 trinns modell INGUNN NILSEN, STUDIEVERKSTEDET HIOA, 17.08.16 5

6 Utvidelse av teksten Du kan utvide hver av de fem setningene til egne avsnitt. Du kan utdype, forklare eller komme med eksempler. –Nå har du en kladd på fem avsnitt – med begynnelse, midte og slutt. NÅ HAR DU ET FØRSTEUTKAST! Denne oppgaven kan du gjøre når du vil komme i gang med alle type oppgaver, lang eller kort. Se: Ressurshefte i akademisk skriving for flere ideer til å komme i gang, s. 5-6 INGUNN NILSEN, STUDIEVERKSTEDET HIOA, 17.08.16 6

7 Å skrive er å tenke. Å skrive er å tenke. Man skriver ikke tankene sine ned eller ut.(..) Tankene oppstår under veis, av selve anstrengelsen med å formulere seg. (..) Alt jeg vil fram til er dette, at setningenes form er et tankeredskap. (Johansen 2003:36) INGUNN NILSEN, STUDIEVERKSTEDET HIOA, 17.08.16 7

8 Bearbeiding, bearbeiding, bearbeiding! (Greek, Jonsmoen & Nilsen, 2014) INGUNN NILSEN, STUDIEVERKSTEDET HIOA, 17.08.16 8

9 (Dyste, Hertzberg & Hoel, 2010) 9

10 Viktig: — Hvert studium har sin fagtradisjon med tilhørende tekstkulturer og sjangre, det vil si ulike typer tekster. — Du må finne ut hva lærere og veiledere krever av tekstene de ber deg skrive. Har faget ditt anbefalt litteratur, eller egne retningslinjer for oppgaveskriving? Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16

11 Ulik kultur? — Ein vestlig mottakar er i hovudsak van med det lineære, medan det i arabisk og andre semittiske språk er god skrivestil å bygge opp teksten i komplekse seriar av parallellkonstruksjonar […]. Dette gir oss i vest kjensla av noko arkaisk (eller hjelpelaust). (Aambø, 1997, s. 56) Går du :«rett på sak» eller pleier du «å gå rundt grøten»?

12 Mål: For å kunne foreta omskrivinger som endrer teksten til det bedre, må du kunne: — Se eller oppdage svakheter i teksten — Diagnostisere eller bestemme hva som er problemet — Vite hva du kan gjøre med problemet (Dyste, Hertzberg & Hoel 2010,s 53)

13 Om å stille «selvfølgelige» spørsmål Hvorfor en samtale om tekst? En dialog mellom lærer og student, kan bli en undervisning/lærings-opplevelse. En dialog mellom to studenter; kan bli en åpen dialog, med prøving og feiling, med mulighet til å utvikle og forbedre et metaspråk på egen tekst. Terskelen er lav for å stille de selvfølgelige eller «dumme» spørsmålene.

14 Lesing av andres utkast og oppgaver: 1. Kommenter det som er positivt i teksten (Du svarer på oppgaven…) 2. Still spørsmål til teksten. (Hva mener du med…? Hva betyr…?) 3. Vær konkret. Foreslå noe som kan gjøre teksten bedre. (Jeg savner en tydelig konklusjon…) Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 14

15 Skrivetrekanten Skrivesituasjonen: Rammer, tema, formål, mottaker Innhold og form(sjanger) Organisering av innhold Setninger, ordvalg: Rettskriving Tegnsetting (modifisering: Hillocks 1987) (Referanser) Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 15

16 Er grammatikk viktig? Ja og nei! Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 16

17 INGUNN NILSEN, STUDIEVERKSTEDET HIOA, 17.08.16 17

18 Hva synes du er vanskelig? Lag deg en liten huskeliste med grammatikk som er vanskelig for deg. Er det verb i perfektum eller preteritum? Er det substantiv og adjektiv i bestemt/ubestemt, entall/flertall? Er det preposisjoner? Er det spesielle ord? Er det ord-deling? Hver gang du skriver noe viktig, se på lista di og sjekk teksten flere ganger! Lykke til!! Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 18

19 Hvordan jobbe med språket: fra muntlig til faglig? Oppgave: Hvilke ord er problem-ord her? Hvorfor? — Det er veldig viktig å spise god mat for å holde oss friske. — Jeg vil skrive om kommunikasjon på sykehus fordi jeg synes at det er spennende og jeg er glad i å samtale. — Han har spydd ut over hele do mange ganger.

20 Det er veldig viktig å spise god mat for å holde oss friske. Jeg vil skrive om kommunikasjon på sykehus fordi jeg synes at det er spennende og jeg er glad i å samtale. Han har spydd ut over hele do mange ganger. SKRIV! Hvordan gjør du disse setningene mer presise, mer faglige?

21 Forslag: Ernæringsrådet anbefaler et balansert kosthold, med alle næringsgrupper representert, for å opprettholde en god helse. Jeg skal skrive om kommunikasjon på sykehus fordi det er vesentlig for å forstå pasientens behov…. Han har kastet opp ukontrollert utover badet fire ganger det siste døgnet.

22 — Unngå ord som er upresise som: — Mange, god, mye, stor, farlig, fint Du må si hvor mange: 10 av 15 pasienter… Du må si hvor stor: På en klinikk med 500 pasienter i uka,…. Det er 70 % fler enn…

23 Åpne og lukkede spørsmål Skal vi jobbe med oppgave 2 i dag? Hva har du behov for å jobbe med i dag? Når har du planlagt å skrive ferdig arbeidskravet? Skriver du arbeidskravet ferdig til tirsdag? Hvem er har skrevet om sosiale læringsteorier? Har Bandura skrevet sosiale læringsteorier? Hvordan har du tenkt å gjøre det? Har du tenkt at du kan gjøre det på samme måten som i fjor? Hvorfor har du skrevet det på den måten? Fungerte den måten å skrive på?

24 Spørsmålspyramide Hvorfor Hva Hvordan Hvem Når Hvor Økende intensitet Verdier/fortid Ideer, nåtid Innsamling av informasjon

25 Oppgaveformulering Oppgave: Gi en oversikt over hvilke grunnleggende prinsipper barnevernloven 1992 bygger på. Gjør deretter rede for innholdet i barnevernets rett og plikt til undersøkelse, og vis hvordan prinsippene kan ivaretas i en undersøkelsessak. Les oppgaveteksten flere ganger. Finn temaet Finn verbene. De forteller deg hva du skal gjøre. Greek, Jonsmoen & Nilsen (2014) Studer med norsk som andrespråk. Oslo: Gyldendal Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 25

26 Les oppgaveteksten flere ganger. Finn temaet. I denne oppgaven handler det om barnevernloven. Finn verbene. De forteller deg hva du skal gjøre. I denne oppgaven skal du gi en oversikt, gjøre rede for og vise. Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 26

27 Hva kan dere gjøre? Les oppgaveordlyden sammen. Hvor i teksten svares det på oppgaven? - hvor gis det en oversikt, - hvor gjøres det rede for, - hvor vises det? Diskuter: om noe mangler, gir oppgaveteksten en ide om struktur på oppgaven? lengde på hvert svar?, hva er «viktigst»?, rød tråd/sammenheng? osv. Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 27

28 Nevn = ramse opp Beskriv = ikke klipp og lim, viktig med egne ord, sitat må BRUKES Forklar = Husk hva, hvordan og hvorfor Identifiser = nevne + vise til situasjonen og hvordan du kom fram til det Gjør rede for = hva, hvorfor, hvordan evt. hvem. Antar du, vet du, bruk litteratur for å illustrere Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 28

29 Ha en klar struktur på oppgaven En innledning – si hvordan du forstår oppgaven, si hva du skal gjøre En kropp/hoveddel – gjør hva du sa du skulle gjøre; her kan du ha metode og teori, resultater, diskusjon og drøfting En avslutning – si hva du har gjort Se: Ressurshefte i akademisk skriving s. 4 Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 29

30 Fra tema til problemstilling — Jeg ønsker å skrive om …. fordi …..

31 Tema problemstilling Jeg ønsker å skrive om kvinner og utdanning i Tanzania fordi dette er et tema jeg har lest mye om og ønsker å gå i dybden på i et konkret samfunn. — Hvilke spørsmål kan du stille som kan gjøre det mer klart hvilke tema som skal behandles, og mer lik en problemstilling?

32 Still spørsmål for å finne ut hva du EGENTLIG vil skrive om. Jeg ønsker å skrive om kvinner og utdanning i Tanzania fordi dette er et tema jeg har lest mye om og ønsker å gå i dybden på i et konkret samfunn. Skal du skrive om alle kvinner eller bare visse grupper? Skal du se på alle nivåer av utdanning? Skal da ta for deg hele Tanzania? Hvilke undertemaer i ‘temaet’ er du spesielt interessert i av det du har lest? Skal du gå i dybden kvantitativt eller kvalitativt? Hvilket ‘samfunn’?

33 Problemstilling Kort og presis (avgrens) Svar på den! (relevans) Kan undersøkes Har ofte spørreord: 1)Hvem, hva, hvilke, hvor, når 2)Hvordan, hvorfor Eksempler: Hva er utfordringene knyttet til mødrehelse i Upper East Region? Hva slags holdninger har afro- og indo-tanzanianere for hverandre i dag, og hvorfor er deres forhold preget av mistillit?

34 Hvert avsnitt sitt tema «Sørg for, i så stor utstrekning som mulig, å la hvert avsnitt uttrykke kun ett moment i tankerekka di. Sett fram det momentet tydelig og tidlig i avsnittet, og la resten av avsnittet være en utdypning, eksemplifisering eller nyansering av det. Ikke bland inn flere ulike poeng i ett og samme avsnitt.» Kilde: UiTs iKomp - gratis e-kurs i informasjonskompetanse. Bygg opp avsnitt med temasetning/nøkkelsetning først. Jeg vil se nærmere på… Som vi så ovenfor…, men… Avslutt med: En oppsummeringssetning eller, En setning som signaliserer overgang til nytt tema Andre eksempler på gode setninger? Tips: SAMLE BRUKLIGE ORD OG UTTRYKK I EN NOTISBOK! Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 34

35 En god tekst er lett å følge hvis det er sammenheng i innholdet. En rød tråd - Bruk ord som: Derfor, dessuten, likevel, på den ene siden, på den andre siden, imidlertid, selv om, i noen tilfeller, i det neste avsnittet, først skal jeg, som vi så ovenfor, sist, men ikke minst, samtidig... Vi kaller ordene bindeord – overgangsord, nøkkelord Ordene skaper bro mellom det leseren har lest, og det leseren skal lese.

36 Du skal lede leseren gjennom teksten! Ord som viser årsakssammenheng: ettersom, fordi, da, siden, når … Ord som viser motsetninger: imidlertid, enda, skjønt, om, selv om, om … enn, om … så, hva … så, hva … enn, hvor … så, til tross for at, trass i at, fordi om … Ord som viser betingelser: dersom, om, hvis, når, såfremt/såframt, i fall, med mindre … Ord som viser hensikt: for at, så …, dette for å … Ord som viser følge: så at, slik at, sånn at … Ord som understreker at noe er viktig: med andre ord, det sentrale er, dette er viktig … (Greek, Jonsmoen & Nilsen 2014) Se: Ressurshefte i akademisk skriving s. 8-9 Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16 36

37 Du skal ikke bare spørre hva som er sant, men hva annet er sant…..

38 Eksempler på formuleringer som signaliserer drøfting: — På den ene siden.. og på den andre… — Men er det virkelig slik at … — … eller kan det også tenkes … ? — … en annen mulig forklaring kan være … (kilde: sokogskriv.no) — I motsetning til, til forskjell fra, parallelt med, et annet relevant punkt, dette kan utdypes videre gjennom, — men, hva hvis, derimot…. — Argumentasjonsutrykk som: derfor, på grunn av, for å kunne vise, konklusjonen er, grunner til……….. Se: Ressurshefte i akademisk skriving s. 8-9

39 Mentorene på HiOA sier: «Det er nok mye bare det å skrive en tekst som formidler det de vil som har vært en utfordring. Og det er nok en ting de ikke ser så godt selv. Så mye av arbeidet har gått ut på at jeg har lest, og så sier jeg «her vet jeg ikke, jeg skjønner ikke hva du mener» eller «kan du forklare, her mangler det noe» og sånt... ja. Og prøvd å vise dem at...at de kan mye, eller de sitter inne med mye kunnskap som de ikke helt klarer å få ut i oppgaven». «Jeg tror at i begynnelsen trodde de at oppgaveskriving handler om språk og formelle krav. Og så, forhåpentligvis, har de forstått at det er litt mer enn det» «Det virker som om de ikke er sikre på hva som menes med de ulike kravene» (Greek & Jonsmoen, 2012) INGUNN NILSEN, STUDIEVERKSTEDET HIOA, 17.08.16 39

40 Ingunn Nilsen, Studieverkstedet HiOA, 17.08.16


Laste ned ppt "Akademisk skriving Hvordan diskutere tekst 17.08.2016 Ingunn Nilsen, Studieverkstedet, Høgskolen i Oslo og Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google