Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varme- og ventilasjonssystemer for boliger Nye løsninger, nye erfaringer nye krav Moderne balansert boligventilasjon – innemiljø, energibesparelse og lønnsomhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varme- og ventilasjonssystemer for boliger Nye løsninger, nye erfaringer nye krav Moderne balansert boligventilasjon – innemiljø, energibesparelse og lønnsomhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varme- og ventilasjonssystemer for boliger Nye løsninger, nye erfaringer nye krav Moderne balansert boligventilasjon – innemiljø, energibesparelse og lønnsomhet Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA NVEF - Norges Ventilasjon og Energi Teknisk Forening v/Adm. dir. Mats Eriksson Adresse: Essendrops gate 3 Postboks 7114, Majorstua 0307 Oslo Tlf. kontor:23 08 77 51 Faks: 23 08 77 52 Mobil: 41 47 18 07 E - post: Mats.Eriksson@nvef.noMats.Eriksson@nvef.no Web: www.nvef.nowww.nvef.no

2 Bygningssektoren er landets viktigste energisektor!  325 mill m 2 bygninger med samlet verdi 3200 mrd kr  50 % av Norges el-forbruk finner sted i bygninger  El-forbruket øker mest i bygningssektoren  Bygninger har lang levetid Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

3 Energibruk i norske bygninger 2001 Kilde: Enovas byggoperatør, 2002 Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

4 Hvor mye energi brukes i boliger? Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

5 TEK Kap. VIII Miljø og helse Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA Miljø og helse Energibruk Innemiljø Ytre miljø Drift, vedlikehold og renhold

6 TEK § 8-1 Miljø og helse Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA Byggevirksomheten i alle faser, dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse, skal drives med forsvarlig belastning på ressurser og miljø og uten at livskvalitet og levevilkår forringes. Materialer og produkter til bruk i byggverk skal være fremstilt med forsvarlig energibruk og med sikte på å forhindre unødig forurensning. Byggverk skal være prosjektert og oppført slik at lite energi går med og lite forurensning oppstår i byggverkets levetid, inkludert riving.

7 TEK § 8-2 Energibruk Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være slik at krav til forsvarlig innemiljø sikres. Byggverket og dets installasjoner skal utføres slik at kjølebehovet blir minst mulig og slik at det ikke oppstår et unødvendig kjølebehov.

8 TEK § 8-3 Innemiljø Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA Bygning med installasjoner skal planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko og utilfredsstillende hygieniske forhold, verken for bygningens brukere eller dens naboer, når rommene brukes som tilsiktet.

9 Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA Ren teknisk 1997 (REN) En veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 3. utgave april 2003 Kap. VIII Miljø og helse Energibruk § 8-2 til § 8-23 Innemiljø § 8-3 til § 8-43

10 REN § 8-2 Energibruk Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA Energibruk til drift av bygninger står for ca. en tredjedel av den samlede energibruken i landet, alle energibærere medregnet. Ser man kun på elektrisk energi, vil den bygningsrelaterte bruken utgjøre nærmere halvparten av den totale. For å få bedre styring og oversikt over energibruken bør det utarbeides energi- og effektbudsjett i henhold til Norsk Standard. NS 3032 Bygningers energi- og effektbudsjett

11 Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA REN § 8-32 Luftkvalitet Inneluften tilføres forurensninger både i form av gasser og partikler. I tillegg til de forurensningene som tilføres med uteluften, tilføres forurensninger fra grunn (radon), fra materialer og innredning og fra prosesser og aktiviteter. For å sikre tilfredsstillende innendørs luftkvalitet må luften som tilføres en bygning være ren. Det må velges materialer og innredninger som avgir små mengder forurensning, og bygningen må brukes og vedlikeholdes riktig. Statens institutt for folkehelse har utgitt en rapport «Anbefalte faglige normer for Inneklima». De angitte grenseverdiene bør ikke overskrides. 2. Inneluftens kvalitet

12 Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA REN § 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav Tilførsel av ren uteluft til det enkelte rom må besørges på en slik måte at det ikke oppstår sjenerende trekk. 2. Ventilasjon i boliger En bolig må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurensninger som tilføres inneluften. Dette kan skje ved at det etableres et visst avtrekk, naturlig eller mekanisk, fra rom med større luftforurensning eller fuktighetsbelastning, som kjøkken, bad, WC og vaskerom. En uteluftmengde tilsvarende det samlede avtrekk tilføres boligen ved eget tilluftsanlegg. Bolig som ligger i sterkt forurenset uteluft bør ha balansert, mekanisk ventilasjon slik at uteluften kan renses før den tilføres boligen. Det er ikke behov for så stor luftveksling pr. time i bolig som i andre typer bygninger, fordi boliger har lavere personbelastning For å sikre at inneluften til enhver tid er av tilfredsstillende kvalitet, bør minimum ventilasjon, tilsvarende 0,5 luftvekslinger pr. time, opprettholdes selv når rommene eller boligen ikke er i bruk

13 Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA Avtrekk REN § 8-34 Ventilasjon 2. Ventilasjon i boliger Kjøkken, vaskerom, bad/WC og separat bad og separat WC må ha avtrekk som angitt i tabell

14 Type bygning eller rom AktivitetBrukKat. Romtemp. o C Lufthastighet m/s Lydtrykk dB (A) Ventila- sjonsrate 1/S x m 2 SommerVinterSommerVinter Enkelt kontor 1,20,1 A24,5±1,022,0± 1,00,180,15302,0 B24,5± 1,522,0± 2,00,220,18351,4 C24,5± 2,522,0± 3,00,250,21400,8 pr NS 3563 KONFERANSE 2002 Funksjonskrav inneklima Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

15 Dimensjoneringsmetoder for inneklima prNS 3563 Et bidrag til å oppnå et forsvarlig inneklima:  Termisk miljø  Luftkvalitet  Akustiske forhold God ventilasjon gir et behagelig inneklima med lav helsemessig risiko for personer, og en effektiv utnyttelse av energien. Det er viktigere å redusere kildene til innendørs forurensning og fortrinnsvis å tilpasse ventilasjonsraten til det faktiske behovet enn å øke ventilasjonsraten for å lufte ut forurensninger. Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

16 Ventilasjon - overtakelse TRINN 1 MONTASJEKONTROLL TRINN 2 KAPASITETSKONTROLL TRINN 4 DOKUMENTASJON (TRINN 5) SPESIELLE MÅLINGER Verifisering av installert kapasitet Verifisering på statistisk basis at systemet oppnår ønsket funksjon Overlevering av avtalt dokumentasjon Utføres dersom det er tvil om system- kvalitet etter trinn 1 til 3 TRINN 3 FUNKSJONSKONTROLL For å sikre at klimasystemet er montert i.h.t. kontrakt Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

17 KS Ventilasjon Norske Standarder El ? Kulde ? Varme ? KS Ventilasjon Våtroms- normen KunnskapsSystem Ventilasjon (Utvidelse av ”Byggforsksserien”) Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

18 Energimerkeordning for boliger Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

19 Lavenergi leilighet  Luftskifte ventilasjon 0.5 oms/h (Forskriftskrav)  Virkningsgrad varmegjenvinner 80 % (Høyeffektiv varmegjenvinner)  Vifteeffekt; SFP 1.8 kW/m³/s  Tilluft stue og soverom, overstrømning og avtrekk i kjøkken og bad. Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

20 Lavenergi leilighet Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

21 Lavenergi enebolig  Luftskifte ventilasjon 0.5 oms/h  Virkningsgrad varmegjenvinner 80 % Motstrømsvarmeveksler, med effektiv avrimingsautomatikk  Vifteeffekt; SFP 1.8 kW/m³/s Meget små trykktap i kanalsystemet, noe trykktap i aggregat. Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

22 Lavenergi enebolig Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

23 Naturlig ventilasjon Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

24 Mekanisk avtrekk Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

25 Balansert ventilasjon Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

26 Aggregat med motstrømsveksler Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

27 Aggregat med roterende gjenvinner Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

28 Aggregat med varmepumpe Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

29 Leilighet 80 m2 KWh Varme til ventilasjonVifte Naturlig Ventilasjon Mekanisk Avtrekk Bal. Ventilasjon Kryssvarmeveksler Bal. Ventilasjon Høyeff. Vvx. Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

30 Enebolig 160m2 KWh Naturlig ventilasjon Mekanisk avtrekk Kryssvarmeveksler Ventilasjon m/ Høyeffektiv varmeveksler Naturlig Ventilasjon Mekanisk Avtrekk Bal. Ventilasjon Kryssvarmeveksler Bal. Ventilasjon Høyeff. Vvx. Varme til ventilasjonVifte Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

31 Naturlig ventilasjon og mekanisk avtrekksventilasjon  Energisluk  Vanskelig å oppfylle forskriftenes minimumskrav  Påvirkes sterkt av ytre krefter og av detaljer i utførelsen (naturlig ventilasjon)  Anbefales ikke brukt i moderne boliger hvor man ønsker godt inneklima og lavt energi og strømbruk Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA

32 Moderne balansert boligventilasjon VVS – Foreningen Landsmøte 2003  En moden teknologi og et godt valg  Gir den beste luftkvalitet og inneklima  Reduserer energibruken  En robust og driftsikker løsning  Benyttes hovedsakelig i eneboliger, men burde også benyttes i rekkehus og leiligheter Trondheim 3. Juni 2003 Bolig- produsentene Husbanken NTNU SINTEF NBBL ENOVA


Laste ned ppt "Varme- og ventilasjonssystemer for boliger Nye løsninger, nye erfaringer nye krav Moderne balansert boligventilasjon – innemiljø, energibesparelse og lønnsomhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google