Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLASSEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015. Vi ønsker velkommen til nytt barnehageår i Plassen barnehage. Vårt ønske er at alle barn og foreldre skal få et trygt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLASSEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015. Vi ønsker velkommen til nytt barnehageår i Plassen barnehage. Vårt ønske er at alle barn og foreldre skal få et trygt."— Utskrift av presentasjonen:

1 PLASSEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015

2 Vi ønsker velkommen til nytt barnehageår i Plassen barnehage. Vårt ønske er at alle barn og foreldre skal få et trygt og fint år her i barnehagen. Sammen med informasjonsbrosjyren danner denne kalenderen vår årsplan. Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er våre styringsdokumenter og er sentrale i det daglige arbeidet med barna i barnehagen. Rammeplanen har 7 fagområder som vi jobber med hele året: - Kommunikasjon, språk og tekst. - Kropp, bevegelse og helse. - Kunst, kultur og kreativitet. - Natur, miljø og teknikk. - Etikk, religion og filosofi. - Nærmiljø og samfunn. - Antall, rom og form. I tillegg har barnehagene og grunnskolene i Alvdal utviklet felles satsingsområder: - Læring i levende lokalsamfunn - God lese- og skriveopplæring - Fysisk fostring og friluftsliv Vi har valgt å jobbe med temaet LIKEVERD gjennom hele dette barnehageåret. Det vil være felles mål for periodene for alle avdelinger i Alvdal barnehage (Plassen og Øwretun), alle avdelinger bryter de ned til sine egne metoder ut fra barnas alder og forutsetninger på de ulike avdelingene. I tillegg vil hver avdeling ha egne månedstemaer.

3 LIKEVERD: PeriodeTemaMål August- oktober Meg selv og familien Barna skal få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre. Barnehagen skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. November- desember Jule- budskapet - verdier Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barna skal få innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjoner og deres plass i kulturen. Barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. Januar-marsVennskap Barna skal støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. Barnehagen skal legge til rette for vennskap og gode relasjoner, det er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring. Barna skal få trening i å medvirke til positive former for samhandling. Barna skal få en opplevelse av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap i barnehagen. April-juniMangfold Barnehagen skal bidra til at barna respekterer forskjellighet. Barna skal få oppleve demokrati og likestilling. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer.

4 Avdeling Ludvig: Eline Trøen Sondre Østmoløkken Samuelshaug Emilia Øien Trøan Edvin Dølplass Samuelsen Tilia Skaret Berget Jonas Thoresen Henrik Lopez Eng Marit Samuelshaug Magnus Ryen Mina Sandli Mathilde Stensby Mikkelsen Kristian J. Nørdsti Håkon Neslund Samuelshaug Avdeling Solan: Goro Persheim Iselin Skare Ulvund Kjerstine Tharaldsteen Kristian Toustrup Hoel Maren Ryen Vårin Granrud Hogstad Linnea Thoresen Linea Østmoløkken Samuelshaug Maja Bråten Lilleeggen Aleksander Nordset Kristoffer Os Måntrøen Amund Porrawatt Vårtun Birk Hansæl Håvard Strålberg Ola Randmæl Kristiansen Vilja Måntrøen Maiken Skogli Rotneberg Gjermund Eriksen Jørgen Neslund Samuelshaug Håkon Ligård Milla Skaret Kristoffersen Marius Rio Espeland Ine Marie Øwre Steimoen Linus Heggset Ina Gjelten Oddlien Lilly Beate Aunaas Martin Enget Plassen barnehage 2014/2015 : Ansatte: Maire Lindén Iselin Gjermundshaug Gudlaug Tveråen Brohaug Eli Anne Wilson Strypet Siv Gustu Tove IF Danielsen Annina Evensplass Christine Sandom Katharina Skramstad Eva Rigmor Østli-Steivang Liv Torild Strømsøyen Sissel Mikkelsen Silje Thoresen Tannåneset Tilkallingsvikarer: Janne Skaret Ingunn Kaste Lona ”Den skjønneste av jordens blomster er smilet. (Kai Harald Flatebø)

5 Alvdal barnehage (Plassen og Øwretun barnehager) har ett felles samarbeidsutvalg, med to foreldrerepresentanter (+ vara) fra hver barnehage, samt én ansatt i tillegg til styrer fra hver barnehage. SAMARBEIDSUTVALGET 2014/2015: Plassen: Lisbeth SkogliVara: Monica Øwre Ida Østmoløkken SamuelshaugVara: Lise Stensby Mikkelsen Øwretun:Karianne SollidVara: Roald Haug Lise DrevsjømoenVara: Stein Håkon Tolfsen Ansatte: Plassen: Maire Lindén Vara: Annina Evensplass Øwretun:Anne Måna GjeltenVara: Eli Anne Lagmannsveen Eiers representant: Valborg Kvakkestad, Hanne Dalvang Enhetsleder for Alvdal barnehage har møterett I Lov om barnehager ”§ 1 Formål, heter det: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Foreldremedvirkning: Lov om barnehager §4 sier at foreldrene skal ha rett til å medvirke i barnehagen. Vi setter foreldresamarbeid høyt og ønsker at dere foreldre skal komme med innspill og ønsker når det gjelder hvordan vi skal drive barnehagen på best mulig måte. Kom til oss hvis det er noe – uansett RIS eller ROS! Vi tar oss tid til en samtale!

6 PLAN FOR AUGUST: TemaMål Solan Meg selv og familienBarna skal bli kjent med og trygge på hverandre og voksne. De skal erfare at de er viktige i fellesskapet og at de er verdifulle. Ludvig TilvenningBarna skal, gjennom godt samarbeid med barnehage og hjem, få en god start i barnehagen slik at de blir trygge i gruppa og i omgivelsene. Barnehageloven §3 Barns rett til medvirkning: ”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” Personalet planlegger temaer det skal arbeides med i løpet av året, barna får videre medvirke i ulike måter å arbeide med temaet på. Det kan også skje at det i samarbeid mellom barn og voksne i barnehagen blir bestemt at det skal arbeides med et annet tema enn det som i utgangspunktet er planlagt. Standard for barns medvirkning: For å bidra til god kvalitet i barns medvirkning skal jeg som voksen: Ta meg tid til samtale med hvert enkelt barn slik at jeg kan få tatt barnet på alvor og gi det mulighet til å medvirke i hverdagen. Skape rom for barns påvirkning ved å være spontan. Finne tid for evaluering sammen med barna. (utarbeidet av personalet i Plassen barnehage, våren 2013) I Plassen barnehage jobber personalet med fokusområder for å sikre kvalitet i det vi gjør

7 August 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 31 123 Ina 3 år 32 45678910 33 11121314151617 34 18192021222324 35 25262728293031

8 PLAN FOR SEPTEMBER: TemaMål Solan FamilienBarna skal lære at vi er forskjellige, og utvikle respekt og forståelse for det som er annerledes. Vi skal bidra til at de er viktige for fellesskapet og at de er verdifulle. Ludvig TilvenningBarna skal møtes med tillit, omsorg, lydhørhet, nærhet, innlevelse og godt samspill med trygge voksne. Plassen barnehage har et bevisst fokus på bruk av naturen i det pedagogiske opplegget, vi er så mye som mulig ute - på turer i nærmiljøet eller vi utforsker og leker på barnehagens uteområde. Vi bruker mye smågrupper i hverdagen, dette fordi: På denne måten føler vi at vi ser hvert enkelt barn bedre, og vi vet da at alle barn har blitt sett i løpet av dagen. Det blir lettere å sette inn ulike tiltak hvis det trengs. Barna får andre mestrings- opplevelser/følelser i små grupper enn i store grupper, som igjen gir positive opplevelser for hvert enkelt barn. Responsen og samspillet mellom barn og voksne blir mye bedre, og dette er bra for barnets selvoppfatning. Barna får ro rundt seg, ro til å fokusere på leken. De stille og rolige barna kommer mere frem. Nye vennskap dannes, da barna oppdager flere aktuelle lekekamerater.

9 September 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 36 1234567 Maja 5 år 37 8 Foreldremøte Ludvig kl. 19. 9 Foreldremøte Solan kl. 19. 1011 Kristian JN 2 år 121314 38 Brannvernuka 15 Brannøvelse 16 Brannøvelse 1718192021 39 22232425262728 40 29 Lilly Beate 3 år 30 Jakt er spennende! Vi går ofte på «jakt» i skogen rundt barnehagen. Og hvis vi får besøk av ordentlige elger som er skutt i jakta, ja da er vi i ekstase! Nå kan det være greit med regntøy, støvler, lue og votter i kurven. Skift er også fint, det hender seg at vi blir litt bløte. Det er jo så moro å leke med vann!

10 PLAN FOR OKTOBER: TemaMål Solan Jakt og sporBarna skal få innsikt i jakt og kunnskaper om dyrespor. Ludvig HøstBarnehagen skal bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. Barnehagen skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, samspill og forandringer i naturen etter årstidene. Standard for voksenrollen i møte med de ”stille” barna: For å bidra til god kvalitet i møte med de stille barna skal jeg som voksen: Lage gode gjennomtenkte lekegrupper. Gi oppmuntring og ros Godta at ikke alle barn foretrekker meg som voksen Oppmuntre og motivere for nye ting Bruke tid på hvert enkelt barn for å bli godt kjent med det. (utarbeidet av personalet i Plassen barnehage, våren 2010) Bursdager blir feiret med flagg i garderoben, «raketter», krone, det synges sang og «slenges».

11 Oktober 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 40 1234 Martin 3 år 5 41 Skolens høstferie 678910 Planleggingsdag - Barnehagen er stengt 1112 Håkon NS 2 år 42 13141516171819 43 20212223242526 44 2728293031 ”Hvis du hver dag gleder bare ett menneske, vil du i løpet av 40 år ha gledet 14.600 mennesker” (Charles Willey)

12 PLAN FOR NOVEMBER: TemaMål Solan AdventBarna skal få forståelse av hva advent, som snart kommer, er. Barnehagen skal bidra til at de kommer i god julestemning. Ludvig JuleforberedelserBarna skal få kjennskap til gamle norske tradisjoner i forbindelse med julehøytiden. Vi snakker om hvordan vi feirer julen, og skaper forventninger hos barna. Vi skaper rom for gode samtaler om barnas tro, undring og spørsmål om julen. BOK-TRAS Bok-tras er et gjennomgående tema for alle avdelinger. Samarbeid med Alvdal bibliotek gjør at vi har et lite bibliotek i barnehagen som byttes ut innimellom. Bøkene kan barna låne med seg hjem i tillegg til å bruke som de vil i barnehagen. Formålet med bok-tras er å skape: Kultur for lesing i barnehagen Leseglede og leselyst hos store og små i barnehagen.

13 November 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 44 12 45 34 Gjermund 4 år 56789 46 1011 Foreldremøte kl. 19 Aleksander 5 år 12 Kristoffer 5 år 13141516 47 1718 Amund 5 år 1920212223 48 2425 Birk 5 år Eline 3 år 2627282930 Lek og moro i snøen er en stor del av barnas hverdag nå. Fint om de har gode, varme klær (gjerne ull), votter, luer etc. med seg i barnehagen, og godt med skift. Kom skal du se på kjæresten min, Bustebartepinn, Bustebartepinn. Du titter ut og han titter inn, Bustebartepinn i snøen.

14 PLAN FOR DESEMBER: TemaMål Solan JulBarna skal bli kjent med julen slik vi feirer den i Norge. Ludvig JuletradisjonerBarna skal få kjennskap til den kristne julefeiringen og norske tradisjoner tilknyttet julen. Vi skaper rom for gode samtaler om barnas tro, undring og spørsmål om julen. ”Humoren ikke bare krever overskudd. Den gir overskudd” (Eivind Berggrav)

15 Desember 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdag Søndag 49 12 Frist for innlevering av juleferie- kartlegging 3456 Jørgen 4 år 7 50 89101112 Lucia-feiring 1314 51 1516 Nissefest - Alle barna inviteres! 1718192021 52 222324 Julaften - Barnehagen stenger kl. 12. 25 1. juledag 26 2. juledag 27 Sondre 3 år 28 1 29 30 31 Nyttårsaften - Barnehagen stenger kl. 12. Håkon L 4 år I midten av november ble det sendt ut kartleggingslapper for barnas opphold i barnehagen i julen. Barnehagen holder åpent alle virkedager. På jul- og nyttårsaften holder vi åpent til kl. 12. Vi kartlegger fordi vi av erfaring har sett at mange tar fri, slik at personalet kan få mulighet til å avspasere overtid.

16 PLAN FOR JANUAR: TemaMål Solan SnøBarna skal få ta i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede i arbeidet med snø, de skal få gode erfaringer med allsidige bevegelser i snøen. Ludvig KunstBarna skal motiveres til å uttrykke seg, og utvikle både fantasien, skapergleden og den kreative tenkningen. Gjennom rike erfaringer med kunst og estetikk skal barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. De utrolige årene Alvdal kommune tilbyr foreldreveiledningsgrupper for foreldre med barn i alderen 3-6 år. Foreldrene møtes i gruppe og vil få veiledning som styrker foreldrekompetansen. Dette er et lavterskeltilbud der det blir tatt opp tema som lek og relasjonsfremmende aktiviteter, ros og oppmuntring, belønning, gode beskjeder, konsekvenser og grensesetting. Foreldregruppen møtes ukentlig i 12-16 uker. Foreldreveiledningen er et samarbeid mellom helsestasjon, barnevernet og PP- tjenesten. Dersom du ønsker mer opplysninger kan du ta kontakt med barnehagen.

17 Godt nyttår!! Januar 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 1.2 Planleggingsdag - Barnehagen er stengt 34 2 567891011 3 12131415161718 4 1920212223 Frist for innlevering av ferieuke- kartlegging 2425 5 262728293031 ”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at gjøre det” (Francois de La Rochefoucald) I Plassen barnehage får barna en rekke førstehåndserfaringer, blant annet gjennom bruk av naturen.

18 PLAN FOR FEBRUAR: TemaMål Solan FysakBarna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer samt gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Ludvig KulturBarnehagen skal gi barna anledning til å bli kjent med tradisjoner innen bomiljø, byggekunst og håndverk, kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet. Barna skal få oppleve lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og de får møte kunstnere. Standard for voksenrollen i leken: For å bidra til god kvalitet i leken skal jeg som voksen: Skape trygghet hos barna ved å være tilstede og tilgjengelig i leken Respektere barnets ønsker om ha en voksen med i leken eller ikke Bruke tid på hvert enkelt barn for å bli godt kjent med det, slik at jeg vet når det er behov for støtte fra en voksen. Være obs på de barna som ofte faller utenfor - lage gode lekegrupper. (utarbeidet av personalet i Plassen barnehage, 2011.) Lek er en viktig, og stor del av barns liv. Rammeplanen for barnehagen sier at leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.

19 Februar 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 5 1 6 2345 Karneval 6 Samefolkets dag 78 7 910 Ski- og akedag - Alle barna inviteres! 1112131415 8 Skolen har vinterferie 16171819202122 Goro 6 år 9 232425262728 Håvard 5 år 1. mars I februar har vi karneval i barnehagen, de som vil kler seg ut hjemmefra Vi har også et lager med utkledningsklær her i barnehagen.

20 PLAN FOR MARS: TemaMål Solan FormingBarna skal få ta i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede i arbeide med forming. Ludvig Kroppen vårBarnehagen skal bidra til at barna får gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. Barna skal få grunnleggende kunnskap om kroppen og dens viktige funksjoner, tilpasset deres modning. Dokumentasjon: Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling (Sitat rammeplan). Internt vil vi bruke observasjonsskjemaet ”Alle Med” med tilhørende metodikk, som gir oss god informasjon og råd om helhetlig utvikling hos barnet. Videre vil det bygges opp en ”Minneperm” som barnet får med seg når det slutter i barnehagen. Her samles tegninger, bilder, litt tekst etc. Vi bruker også foto- rammer, fotomontasjer, «dagen i dag» og evaluering av hver måned.

21 Mars 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 10 2 Ola 5 år 345678 11 910 Barnehage- dagen 2015 Tema er barnehagens arbeid med natur og friluftsliv 111213 Frist for innlevering av påskeferie- kartlegging 14 Emilia 3 år 15 12 16171819202122 13 23242526 Iselin 6 år 2728 Kjerstine 6 år 29 Kristian TH 6 år 14 30 Milla 4 år Edvin 3 år 31 Tre grader minus, et par hand i hand, ei jente så søt som det bare går an. Med snøvinger på og med lyserød kinn. Ho vifter en engel og tar han med inn. (Kjerstin Aune)

22 Vi kartlegger de tre dagene før påske, 30.03, 31.03 og 01.04 PLAN FOR APRIL: TemaMål Solan TrekkfuglerBarna skal også få en forståelse for hvordan og hvorfor fuglene reiser til varmere strøk. Ludvig BevegelseBarnehagen legger til rette for og inspirerer til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger. Barna inspireres til å søke fysiske utfordringer og prøve ut kroppslige muligheter. Vi følger opp barns lekeinitiativ og tilbyr lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever glede gjennom mestring og fellesskap.

23 April 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 14 1 Barnehagen stenger kl. 12 Tilia 3 år 2 Skjærtorsdag 3 Langfredag 4 Påskeaften Maren 6 år 5 1. påskedag Marius Rio 4 år 15 6 1. påskedag 789101112 16 13141516171819 17 202122 Vilja 5 år 2324 Frist for innlevering av sommerferie- kartlegging 2526 18 27282930 Barna skal få kjennskap til gamle norske tradisjoner i forbindelse med påskefeiringen. Vi snakker om hvordan vi feirer påske, og skaper forventninger hos barna. Vi skaper rom for gode samtaler om barnas tro, undring og spørsmål om påsken. Våren melder snart sin anmarsj, og med det behovet for regnklær, støvler etc. igjen. Se gjerne over skiftekurven, slik at den er passe full også.

24 PLAN FOR MAI: TemaMål Solan SåingBarna skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet av hverandre, samt betydningen for matproduksjon. Ludvig Natur og dyrelivBarnehagen skal bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. Barna skal bli kjent med og få forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Vi bruker miljøet omkring barnehagen for å iaktta og lære om dyr, fugler, fisker, insekter og planter. Standard for voksenrollen i arbeid med likeverd: For å bidra til at alle barn skal ha en positiv forståelse av seg selv, skal jeg som voksen: Sette meg ned på gulvet – på nivå med barna Ta initiativ til å dele i mindre grupper. Ha fokus på det positive hos barnet, og bidrar til at også andre voksne og barn har det. Ta initiativ til at barna blir med å lage regler for hvordan vi skal være mot hverandre. (utarbeidet av personalet i Plassen barnehage, vinteren 2014 )

25 Mai 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 18 1 Offentlig fridag 2 Jonas 3 år 3 19 456 78 910 20 1112 Ine Marie 4 år 1314 Kristi Himmelfartsdag 15 Planleggingsdag - Barnehagen er stengt 1617 GRATULERER MED DAGEN! 21 18 Henrik 3 år 19 Maiken 5 år 20212223 Pinseaften 24 1. pinsedag Marit 3 år 22 25 2. Pinsedag Linus 4 år 26272829 30 31 ”Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den” (Roald Dahl)

26 PLAN FOR JUNI: TemaMål Solan Sansene våreGi barna erfaringer, ferdigheter og kunnskaper gjennom ulike sanseinntrykk Ludvig Nærmiljøet vårtBarnehagen skal bidra til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Barna skal erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Sommerkartlegging av barnas ferie i ukene 26-33. Foreldrene betaler for 11mnd i året. Dere velger om dere vil ta ut 4 uker i sommerkartleggings- perioden, eller 1 uke i skolens vinterferie (uke 8) og 3 uker om sommeren. I samme periode kartlegges personalets ferie.

27 Juni 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 23 12345 Magnus 3 år 67 24 891011121314 25 151617181920 Vårin 6 år 21 26 22 Mina 3 år 2324252627 Linnea T 6 år 28 27 2930 Sommeravslutninger i juni. Ludvig har egen for barn på dagtid. Solan har på kveldstid, foreldre til barn født i 2010 blir trukket ut i komité.

28 Vi ønsker alle våre førskolebarn lykke til på skolen. Rutiner for overgang barnehage – skole NÅRHVAANSVARLIG I løpet av mai/juni Samtale mellom kontaktlærere i 1. klasse og barnehage-personalet. Informasjon om barna, organisering/arbeidsmåter/opplegg i barnehagen. Barnehagene I løpet av maiFadderne besøker barnehagene med invitasjon til skolebesøk. Skolene I løpet av maiUformelle besøk av barnehagebarna i skolen.Barnehagene Tidlig i juniÅrets 1. klasser besøker skolene og skrives inn.Skolene I løpet av juniFelles førskoletreff for alle kommende skolebarn i Alvdal. Lek og aktiviteter. Plassen og Øwretun bytter på å arrangere dette. Barnehagene Tidlig i augustBrev til 1. klassingene om vel møtt.Skolene Oktober/ november Barnehagene inviterer 1. klasse til sin gamle barnehage. Barnehagene Ansatte i barnehagen får kjennskap til hvordan skolen arbeider og hva som forventes av barna ved skolestart. Skolen informerer om sine læreplaner i 1. klasse. Det bør være en sammenheng mellom skolens planer og barnehagens innhold og fagområder. Skolen og barnehagen samarbeider om felles satsingsområder.

29 Juli 2015 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 27 12345 28 6789 Linea ØS 6 år 101112 29 13141516171819 30 20212223242526 31 2728 Mathilde 3 år 293031 Nå er det ferietid – GOD SOMMER Minner om planleggingsdag 17. august 2015. VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 18. august

30 Vennskap «Det er så godt når noen stryker meg over håret, klapper meg på kinnet, smiler mot meg. Det er så godt å vite at noen er glad i meg. Det er så godt å ha noen å være glad i.» Anne Lise Gjerdrum


Laste ned ppt "PLASSEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015. Vi ønsker velkommen til nytt barnehageår i Plassen barnehage. Vårt ønske er at alle barn og foreldre skal få et trygt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google