Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formannskapet Asker kommune – 26

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formannskapet Asker kommune – 26"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formannskapet Asker kommune – 26
Formannskapet Asker kommune – 26. mai Politimester Terje Nybøe og politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen

2 Tema for vårt innlegg Kort om politidistriktet
Kriminaliteten i Asker og Bærum Aktuelle straffesaker Bevæpning av politiet Om reformarbeidet i politiet

3 Anmeldte forbrytelser og forseelser Norge:
Reduksjon av den mest alvorlige kriminaliteten (forbrytelsene – fra (2004) til (2014). Reduksjonen er primært i vinningskategorien – en reduksjon på 9 % fra 2013 Forseelsene stabile. NB: Tallene sier ingenting om alvorlighetsgrad, og heller ingenting om mørketallene (registrert vs total kriminalitet).

4 De siste 10 årene: en sterk reduksjon av forbrytelser, forseelsene relativt stabile. Påfallende med tanke på befolkningsveksten og at det generelt er sammenheng med kriminalitet og befolkningstetthet, særlig innen vinning. Det er særlig vinningskategorien at reduksjonen av anmeldelser har funnet sted. Ser en økning av saker den siste tiden, ikke overraskende pga befolkningsvekst og innføring av nettanmeldelser.

5 Asker og Bærum: lite registrert kriminalitet sammenlignet med nærliggende distrikter og med landsgjennomsnittet. Hvorfor? Er befolkningen i AB mer lovlydige enn gjennomsnittsnordmannen? Eller er kriminalitetsbildet annerledes (skjult krim)?

6 Forbrytelser ASKER per 1.mai 15:
Rekkefølge (etter antallet anmeldelser): 1. Vinning (46 %) 2. Narkotika (23 %) 3. Vold (9 %) 4. "annen" (8 %), 5. Undersøkelsessaker (5%), 6. Annen og økonomi (4 %) 7.. Sedelighet (1 %) 8. Miljøkrim (0 %) Dette mønsteret har vært gjeldende over lengre tid. Ser i dag at mye av kriminaliteten er mer kompleks – innebærer ofte elementer av mange av disse kriminalitetstypene på samme tid. Sammenlignet med Bærum: Noe mindre vinning, noe mer narkotika, mindre skadeverk, nokså likt på vold – og relativt likt på de andre krimtypene (men færre anmeldelser, logisk ettersom det bor færre folk i Asker enn i Bærum).

7 Forbrytelser med gjerningssted Asker kommune og Bærum kommune per 1
Forbrytelser med gjerningssted Asker kommune og Bærum kommune per Saker med ukjent gjerningssted (kan ha skjedd i både Asker og Bærum ) teller ikke med (disse utgjør 90 saker, og er spesielt vinningssakene og skadeverk). Tallene må leses i sammenheng med folketall: I Asker er det per nå bosatt ca og i Bærum ca (da dobbelt så mange bosatte i Bærum som i Asker) – på virker naturlig nok anmeldelsestallene. Sier heller ingenting om de sakene som aldri blir anmeldt til politiet (mørketall)

8 Kriminalitetsutviklingen og samfunnsutviklingen påvirker hverandre
Lokale, regionale, nasjonale og internasjonale utviklingstrekk: Politiske Økonomiske Sosiale Teknologiske Miljøutfordringer Man kan ikke se samfunnsutviklingen og kriminalitetsutviklingen isolert fra hverandre – må sees i en sammenheng.

9 Vinning Utgjør over 46 % av de totale forbrytelsene i Asker (per ) Tyveriene utgjør flesteparten av sakene Bedragerier Utgjør over 50 % av forbrytelsene i distriktet (også i Asker) – og 46 % i Asker. Tyveriene utgjør flesteparten. Særlig fremtredende: grovt tyveri fra villa (raid i påsken 2015 på Hvalstad), tyverier fra person på off.sted (lommetyver) (nb: ser her en reduksjon), tyverier fra garderober og skoler vært et problem (pc'er og mobiltelefoner – på vei ned nå). Økning i sykkeltyverier. Mange av tyveriene er sesongbetont, for eksempel sykler, båtmotorer og bildekk om våren og sommeren osv. Tall ASKER: 2014: gr.tyv.fra villa: 26. Gr.tyv fra person på off.sted: 105. Per : gr.tyveri fra villa: 39 (+34 sammenlignet med samme tid i fjor). G.tyv fra pers: 33 (21 færre enn samme tid i fjor) Bedragerier: TALL ASKER: Simple bedragerier: 2014: 52 (nedgang på 8 saker fra 2013). Per : 26 saker (økning fra 11 saker sammenlignet med i fjor). Bedragerier forekomme rpå mange vis: nettbedragerier, bankbedragerier, bankkortbedragerier, fakturabedragerier osv. Ser generelt at eldre personer er en utsatt gruppe (meldes også fra Europol) – interessant for Asker og Bærum med en større (og økende) eldre befolkning. (Asker: GET-saken) Utfordringer opp mot hva som faktisk er stjålet og hva som er mistet/tapt – i dag melder man alt som stjålet (men er kanskje mistet?) Vinningskriminalitet er mangfoldig – ser lokale gjengangere samt organiserte bander fra særlig Øst-Europa (MVK'ere – distriktet har satt inn stor innsats i bekjempelse av MVK'ere i Grenseløs-samarbeidet (2009). Asker og Bærum et yndet mål for vinningskriminelle pga store verdier, høy levestandard, lav sikkerhet og god infrastruktur som gjør at man lett kan flytte seg selv og varer raskt.

10 Vold 9 % av forbrytelsene i Asker (per 1.5.15) Ulik alvorlighetsgrad
Vold i nære relasjoner Vold: 7 % av forbrytelsene i distriktet – lavere enn landsgjennomsnittet (10 %). Asker: 9 % Mangfoldig og ulik alvorlighetsgrad (fra en ørefik til grov vold/drap). Voldsanmeldelser som har skjedd i Asker: 2014: 165 Per : 53 (Bærum: 2014: 281. Per : 123) Skjer ofte mellom personer i en eller annen relasjon Saker i Asker: Spesielt legemsfornærmelser (str.l § 228 og noen på § 229 samt familievold). Vold i nære relasjoner: økning av saker i distriktet. Mørketallsproblematikk – privat vold som mange vegrer seg for å anmelde. Sterkt fokus på problematikken fra sentralt hold. Eget team i politidistriktet. Ofte utlendinger involvert – men sannsynlig at dette er et problem som også gjelder for mange nordmenn.

11 Sedelighet 1 % av forbrytelsene i Asker
(per ) Voldtekter og overgrep mot barn Mørketallsproblematikk Få saker – 3 saker i Asker per (totalt 16 i distriktet per ) Tall for Asker (2014): voldtekter (§ 191,1.og2.ledd): 13 (festrelaterte voldtekter mest vanlig, også nasjonalt. Ofte vanskelige saker for politiet å håndtere grunnet mangel på info samt bevis på tvang) Overgrep mot barn: 16 saker (2014) – høyere antall enn tidligere år. Sannsynligvis høye mørketall.

12 Narkotika 23 % av forbrytelsene i Asker (per 1.5.15)
Begge ytterkantene på "narkotikaskalaen" representert Cannabis særlig utbredt, og det kommer stadig nye stoffer Doping Narkotika: - 23 % av anmeldelsene i Asker per (høyere enn i Bærum, narksakene utgjør 19 %) I distriktet: Har saker på både enkeltbrukere (lml og 1.ledd) og på organiserte bakmenn (innførsel – 3.ledd) (begge sider av skalaen) Asker: legemiddellovem utgjør 70 % - resen er § !62, 1.ledd. Også 1 sak på 2.ledd og 1 sak på doping. - Cannabis særlig utbredt, særlig blant ungdom (jf Ungdomsundersøkelsen) Det kommer hele tiden nye stoffer (syntetiske) – utfordrer helsevesenet, Tollvesenet og politiet Doping: få saker, men grunner til å anta at dette forekommer i større skala (generelt økt fokus på kropp, utseende, prestasjoner, kosttilskudd, livsstil osv)

13 Barn og ungdom Store barne- og ungdomskull
Vinning (særlig naskerier og fra skoler) Narkotika (jf. Ungdomsundersøkelsen) Skadeverk Vold Forebygging viktig! Forebyggende både i Sandvika og Asker BARN OG UNGDOM: Store kull i AB, forventet å øke Vinning: tyverier fra skole (pc'er og mobiler). Utfordringer opp mot naskerier. Har vært nedsatt målrettet innsats fra politi og skoler selv, har gitt gevinster Narkotika: Ungdomsundersøkelsen (KORUS OG NOVA 2014): viser at cannabis er urovekkende utbredt blant distriktets ungdommer, særlig på videregående. Asker og Bærum skiller seg negativt ut sammenlignet med resten av landet Skadeverk: ser en økning, særlig innen tagging/grafitti og sk.verk mot kjøretøy – ofte ukjent gjerningsmann (vanskelig å si om ungdom er involvert, men sannsynligvis er de ofte det) Vold: ingen gjengkriminalitet i distriktet, men vold mellom ungdom skjer (særlig § 228 og § 229) Radikalisering/hatkrim: se egen foil, men ungdommer er jo ofte sentrale her Forebygging viktig – ungdomspatruljen og samarbeid med kommunene sentralt

14 Arbeidsmarkedskriminalitet
Arbeidsmarkedet arena for kriminelle Ulike kriminalitetstyper satt i system Stor trussel mot både individet, bransjer og vårt demokrati ARBEIDSMARKEDSKRIM: Nytt begrep Ser at arbeidsmarkedet har blitt arena for kriminalitet Ulike lovbrudd satt i system Opererer ofte med en arm i det legale og en arm i det illegale (kamulering av straffbare handlinger i legal virksomhet, gråsone) Krever tre aktører: ansatte – arbeidsgivere – forbrukere Asker og Bærums befolkning: stor aksept for svart arbeid – prisbevisste uten å tenke samfunnsmessige konsekvenser for bruk av svart arbeid – holdningsendring må til – bidrar til å holde liv i den svarte økonomien Mange lovbrudd satt i system; arbeidsmiljø, svart arbeid/ulovlig arbeidskraft, skatt/avgift, fiktiv fakturering, hvitvasking, trygdebedragerier, korrupsjon, falsk dokumentasjon (id, pass, arbeidskontrakter, lønnslipper, sykemeldinger, vitnemål/attester osv), menneskehandel med mer Servicenæringer (med mye kontanter) særlig utsatte – bygg og anlegg mulig en "versting" – også høy andel utenlandske arbeidere uten fast ansettelse og innleid arbeidskraft, lite fokus på sine rettigheter – samt ta de ofte tjener bedre enn i hjemlandet Stor trussel mot både individene som utnyttes – for bansjer (konkurransevridende) og for staten (tapper velferdsgodene og truer demokratiet) Arbeidsmarkedskrim: stor fokus fra øverste hold (regjering) og fra Politidirektoratet. Bekjempelsen krever en helhetlig, kontinuerlig innsats fra politiet og andre kontrolletater, samt samarbeid med den seriøse delen av de utsatte næringene

15 Radikalisering Skjerpet trusselnivå i Norge
Utfordring også i Asker og Bærum Trusselnivået i Norge er skjerpet. De siste årene: sett en økende nasjonal bekymring opp mot hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme, særlig blant ungdom/unge voksne vedtok regjeringen en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Som en del av den lokale oppfølgingen av denne ble det høsten 2014 opprettet en egen stilling som koordinator i forebyggende arbeid mot radikalisering. Politiet har, i samråd med SLT-koordinatorene i Asker og Bærum kommuner, utarbeidet en veileder for hvordan man kan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme for barn/ungdom det er grunner til bekymring. En slik spisset, og samlet forebyggende innsats, er svært positivt.

16

17 Politireformen 22. juli - kommisjonens rapport
Politianalysen NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (strukturreform og kvalitetsreform) Regjeringens avtale med Venstre, 17. februar 2015 Prop. 61 LS Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) lagt frem 6. mars 2015 Fremtiden til Asker og Bærum politidistrikt – Sør-Øst politidistrikt (55 kommuner, fire fylkesmenn, ca innbyggere) Komiteens merknader foreligger 2. juni d.å. Debatt i stortinget 10. juni d.å. Utlysning av politimesterstillinger Valg av hovedseter


Laste ned ppt "Formannskapet Asker kommune – 26"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google