Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politiinspektør Leif Ole Topnes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politiinspektør Leif Ole Topnes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politiinspektør Leif Ole Topnes
Forvaltningssporet som metode – aktuelt lovverk i samhandling med kommuner – for å forebygge og bekjempe kriminalitet Politiinspektør Leif Ole Topnes

2 Politiets samfunnsoppdrag
”Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, og gjennom dette skape trygghet for befolkningen” Nedfelt bl.a i politiloven §§ 1 og 2, ulike dokumenter bl.a årlige budsjettproposisjoner fra Justis- og beredskapsdepartementet. Endres i topp-/bunntekst

3 Politiets samfunnsoppdrag – forebygging som strategi
Meld St 7 ( ) Kampen mot organisert kriminalitet s 108: «Forebygging av organisert kriminalitet handler dessuten mye om å forhindre at personer får anledning til å danne kriminelle gjenger og nettverk, for derved å planlegge kriminelle handlinger» Politiets samfunnsoppdrag sett ut i fra en forebyggende strategi. Sitat Meld St 7 s 108. Mitt foredrag i denne sammenheng vil ha fokus på forebygging – bruk av forvaltningssporet. Endres i topp-/bunntekst

4 Kriminelle MC gjenger – 1 % klubber
Rogaland politidistrikt Rogaland politidistrikt Kriminelle MC gjenger – 1 % klubber Forebygging – Hindre nyrekruttering, nyetablering og spredning Dersom man ikke har en klar forebyggende strategi i alle ledd - politi – kommuner – andre off etater – private, vil disse kriminelle miljøene få utvikle seg fritt, noe som er samfunnsmessig meget uheldig. Derfor viktig at disse miljø ikke får ro til å utvikle seg uten at myndighetene tar tak i dette. Den forebyggende strategi har forankring i både Storting og Regjering som jeg kommer tilbake til. Den må derfor synliggjøres i tiltak og handlemåter hos politi og kommune. Mitt poeng er å peke på og bruke det lovverk man allerede har. Viser det seg å ha mangler må dette fram i lyset og fremmes på vanlig måte for endring. Endres i topp-/bunntekst

5 Forankring - forebyggende strategi - Forvaltningssporet
Storting Innst 300 S ( ) s 10-11 Behandlet i Stortinget 5.mai 2011 Innst 58 S ( ) og Stortingsdebatten 1 des 2011…….. Regjering Meld St 7 ( ) Budsjett prop 1 senest ( ) s 100 Bestilling fra Regjeringen budsjett prop 1 ( ) for året 2012 s 107 «bebuder en veileder sammen med KS) Politidirektoratet Analyser, strategier Håndbok «Forebygge og bekjempe kriminalitet fra en prosentmiljøet……» februar 2014 Kripos Analyser og situasjonsbeskrivelser Lokale politidistrikt Lokale analyser og situasjonsbeskrivelser Storting Sitat s 11 i komitéinnstillingen på bakgrunn av Meld 7 org krim «Komiteen er positiv til Politidirektoratets arbeid mot 1 % MC-klubbene. Komiteen vil videre berømme Kommunenes Sentralforbund (KS) for å ha fokus å motarbeide disse klubbene, og for å erklære dem uønsket.» Denne ble behandlet i Stortinget 5. mai 2011 hvor det samme ble sagt. MC krim også debattert Stortinget 1 des 2011 hvor forebygging og bekjemping var på dagsorden som følge av representantforslag om bekjempelse av 1 % MC-klubber, og hvor det ble vist til forvaltningssporet som et virkemiddel. Regjeringen Meld St 7 ( ) Budsjett prop justissektoren. Det er viktig at kommunepolitikere og kommuneledelse har dette bakteppe på plass. Miljøet skal motarbeides innenfor de rettslige rammer man har til disposisjon. Dette vil jeg komme tilbake til. POD og Kripos Politidirektoratet og Kripos har utgitt flere publikasjoner som beskriver dette miljø. Senest Håndboken fra februar 2014. Lokale politidistrikt Lokale politidistrikt og lokalt politi vil kunne knytte aktuell lokal klubb inn i den større sammenheng om klubben er en 1 % klubb. Endres i topp-/bunntekst

6 Politiets samfunnsoppdrag – kriminalitetsforebyggende tiltak
Utføres alene Straffesaksbehandling Ordenstjeneste Tradisjonell forebygging Forvaltningssporet i forebyggende hensikt Sammen med andre Tverretatlig samarbeide kommuner og stat Næringsliv Frivillige organisasjoner Private Politiets egen verktøykasse Både straffesaksbehandling, ordenstjeneste og tradisjonell forebygging er kriminalitetsforebyggende. Dette har politiet alltid gjort og skal selvsagt fortsette med. Det virker innenfor sine rammer. Men politiet har også et annet verktøy, som det til tider er et underforbruk i å bruke. Forvaltningssporet. Forvaltningssporet i samhandling med andre Fokuset i dag er koblingen og samarbeide politi – kommuner for å benytte ulikt lovverk innenfor de rammer lovverket gir anledning til for å forebygge og bekjempe kriminalitet dette miljøet representerer eller legger til rette for. Hindre/redusere nyrekruttering og nyetablering. Endres i topp-/bunntekst

7 Samarbeidsarena – politi – kommune – 1% miljøet
Politiråd SLT Høringer og innstillinger fra politiet Ad hoc og fast samarbeide på ulike nivå Politiråd og SLT har vi hørt og vil sikkert få høre mer om. Politirådet er viktig som en forankring og strategisk plattform for å ha lik forståelse i politirådet av de utfordringer dette miljø representerer. Høringer og innstillinger fra politiet i ulike sammenhenger. Kommer tilbake til det. Regj handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013 – 2016) KRÅDs veileder 2012 POD - KS Håndbok kriminelle MC gjenger SLT = Samordning av lokal rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak ( i forhold til barn og unge utgpkt under 18 år, men noen steder utvidet til opptil 23 år) Endres i topp-/bunntekst

8 Forvaltningssporet som metode
Forankres i nasjonal policy og lovverk Nasjonal trusselvurdering og faktabeskrivelse Lokal trusselvurdering og situasjonsbeskrivelse Det er viktig at politiet alltid blir koblet på saker som kan ha tilknytning til slike miljøer. Det kan være søknader om ambulerende skjenkebevillinger, plansaker som kan synes ubetydelige, men være fra dette miljø. Det er viktig at kommune har det store bilde klart for seg forankret i nasjonal policy og lovverk. Dernest de nasjonale trusselvurderinger og faktabeskrivelser senest POD – KS sin håndbok. Til slutt vil lokalt politi koble lokal klubb inn i dette bilde ved lokale situasjonsbeskrivelser eller trusselvurderinger. Endres i topp-/bunntekst

9 Politiets rolle Faginstans
Bygger på politiets samfunnsoppdrag forebygge og bekjempe kriminalitet Forankres i overordnede retningslinjer og føringer fra Storting og Regjering Kunnskapsbasert råd til kommunene Bygges på nasjonal kunnskap via Kripos, koblet opp mot en lokal trusselvurdering Ikke et av mange interessante innspill. Bør tillegges betydelig vekt. Forankres i Stortings- og regjeringsdokumenter Bl.a Melding nr 7 til Stortinget «Kampen mot org krim.» Politiet gir kunnskapsbaserte råd til kommunene, bygget på nasjonale trusselvurderinger og situasjonsbeskrivelser fra Politidirektoratet og Kripos. Dette kobles opp i mot lokale trusselvurderinger

10 Kommunal forankring –forebyggende strategier i forhold til kriminelle MC gjenger og 1 % miljø
Vedtak i kommunestyrer: Avstandstaking til organisert kriminalitet, herunder 1 % klubber og miljø, og erklære disse for uønsket i kommunen. Dette er også en meget viktig strategi og bør skje i alle aktuelle kommuner. Dette er et organisert kriminelt miljø, eller et miljø som legger til rette for dette, sympatiserer med osv. Kommunale saksbehandlere bør kunne føle seg trygge og bør kunne vise til at de har sin forankring også i kommunestyret når saksforberedelse skjer og innstillinger skrives. Endres i topp-/bunntekst

11 Forvaltningssporet som metode – aktuelt lovverk
I samhandling med kommuner Alkohollov Serveringslov Plan og bygningslov Politiets eget lovverk Politilov - politivedtekt Utlendingslov Våpenlov Passlov Vaktvirksomhetslov Vegtrafikklov Jeg peker på særlig alkohollov og plan og bygningsloven, hvor det bør være en tatt kobling opp mot lokalt politi og politidistriktet. Peker også på serveringsloven. Neste foredragsholder Geir Sønstebø fra KS vil ta for seg andre aktuelle lover og bestemmelser. Dernest peker jeg kort på aktuelt polisiært lovverk politiet selv har i sin verktøykasse og som virker også i forhold til dette miljø. Nasjonal trusselvurdering – situasjonsbeskrivelse Lokal trusselvurdering - situasjonsbeskrivelse Endres i topp-/bunntekst

12 Alkoholloven som virkemiddel – 1 % miljøet
Alkoholpolitiske retningslinjer Ikke gi skjenkebevilling der politiet karakteriserer søknaden knyttet til kriminelle MC miljø og 1 % klubber. POD og KS håndbok februar 2014 Oppdateringer fra Kripos Lokale situasjonsbeskrivelser/trusselvurderinger Fra lokalt politi For å ha en fast linje og policy og unngå beskyldning om forskjellsbehandling, selv om det akkurat er det det er, men lovlig forskjellsbehandling bør kommunene vedta i sine alkoholpolitiske retningslinjer at det ikke skal gis skjenkebevillinger, enten faste eller ambulerende til klubber og miljø politiet definerer som kriminelle gjenger eller 1 % klubber eller sympatisører til slike- Skjenkebevilling er et meget viktig verktøy i denne sammenheng for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette er også et av de formål alkoholloven skal ivareta, jf AL § 1-7a (polisiærvurderingen) Politiet kan og skal i sin høring vedr skjenkebevillingen gi en tilstrekkelig god begrunnelse om den enkelte aktuelle klubb. Politilov. Taktisk håndtering opp i mot lovlig/ulovlig skjenking. Kommer tilbake til det. Det som her er sagt om alkoholloven får samme aktualitet i forhold til serveringsloven. Endres i topp-/bunntekst

13 Klagesaker tilknyttet 1 % klubb og nektet skjenkebevilling
Uttalelse fra Helsedirektoratet 9. april 2013 Vedtak Fylkesmannen i Rogaland, klagesak august 2011 Vedtak Fylkesmannen i Rogaland, klagesak mai 2013 Fylkesmannen i Hordaland 2. desember 2011 Helsedirektoratet har i uttalelse fra april 2013 gitt sin vurdering og tilslutning til at avslag knyttet opp til kriminelle MC gjenger er innenfor alkohollovens rammer. Klepp kommune sitt avslag på søknad om ambulerende skjenkebevilling til et arrangement i regi HA Braut ble opprettholdt av Fylkesmannen i Rogaland august 2011. Fylkesmannen uttaler: ”Hells Angels er ifølge politiet ein kriminelllsåkalt 1 % klubb. Slik Fylkesmannen ser det, er dette ut frå føremålet med lova ein relevant faktor å ta omsyn til ved avgjerda om skjenkeløyve. Kommunen er på same måte som politiet opptekne av mulige konsekvensar både på kort og lang sikt av å tillate skjenking ved det aktuelle arrangementet. Bergen kommune sitt avslag på søknad om en ambulerende skjenkebevilling i regi Hog Riders MC Bergen ble opprettholdt av Fylkesmannen i Hordaland nov 2011. Fylkesmannen var enig i at Bergen kommune sin hovedbegrunnelse for å nekte ambulerende skjenkebevilling var kommunens ønske, etter råd fra politiet, at det ikke var ønskelig at kriminelle miljøer tilknyttet kriminelle MC gjenger skulle gis anledning til å etablere seg i Bergen. Kommunen ønsket ikke at bevillingssystemet skulle bidra til å legalisere møteplasser for denne type virksomhet. Fylkesmannen i Rogaland 21 mai 2013 avslag ambulerende skjenkebevilling Gypsy Joker. Endres i topp-/bunntekst

14 Plan og bygningsloven som virkemiddel – 1 % miljøet
Kriminalitetsforebygging er et av de hensyn plan og bygningsloven skal ivareta Dispensasjonssøknader, endringer og ombygginger Unngå nyetablering og rekrutteringsarena Plan og bygningslov. Obs på alle typer søknader som kan knyttes til dette miljø. Stråmenn, private osv. Ny etableringer i forhold til lokaler. Endring av lokaler. Bruksendringer Koble inn politiet som høringsinstans. Har innsigelsesrett jf R H-2/14 datert Krimforebygging. Forskjell på slike lokaler og bruk i forhold til idrettslag og bedehus. Sokndal Endres i topp-/bunntekst

15 Politiloven som virkemiddel – 1 % miljøet
Arrangementstillatelser Dialog i forkant og informasjon Aktivt til stede i forkant før festen begynner Har normalt ikke skjenkebevilling, i hvert fall ikke etter dette seminar Taktisk nivå dvs håndheving og regulering av politiet på stedet. Sluttet selskap Enkelt anledning Dersom dette ikke er tilstede, nekte adgang. Stanse arrangementet i forkant Nekte søknader om arrangement for profilering av klubben på offentlig sted § 7. Håndhevelse av den offentlige ro og orden m.v. Endres i topp-/bunntekst

16 Utlendingsloven som virkemiddel – 1 % miljøet
Bortvisning fra riket Utvisning fra riket Fast etablert praksis i samhandling politi –UDI om samme faktaforståelse. Nasjonal trusselvurdering og lokal situasjonsbeskrivelse Utlendingsloven § 17 eller § 121 bortvisning Utlendingsloven § 66 eller § 122 utvisning UDI er koblet på denne metode Den forebyggende strategi er å hindre dette miljø i størst mulig grad å møtes over landegrenser for å hindre nyrekruttering og planlegging av kriminell virksomhet. Endres i topp-/bunntekst

17 Våpenloven som virkemiddel – 1 % miljøet
Søknad om våpentillatelse Tilbakekalling av våpentillatelsen NOU 2011:19 Våpenlovutvalget S 79 «Når det gjelder personer med tilknytning til kriminelle miljø som kriminelle MC-klubber, må utgangspunktet, slik et flertall i utvalget ser det, være at slik tilknytning normalt må tilsi at vedkommende ikke kan anses tilstrekkelig pålitelig» Medlemskap i 1 % klubb grunnlag for nekting av våpentillatelse. Stortingsdebatt 1. Des 2011. Våpenlovutvalget NOU 2011:19 s 79 og 81. Endres i topp-/bunntekst

18 Passloven som virkemiddel – 1 % miljøet
Pålegg om innlevering av pass, dersom det er i strid med beslutning, dom kjennelse om ikke å forlate landet. På samme måte som i forhold til andre kan pålegg om innlevering av pass være aktuell eksempelvis dersom det vil være i strid med en forestående soning av en lengre dom, eller annet grunnlag som er nærmere omhandlet i passloven. Endres i topp-/bunntekst

19 Vaktvirksomhetsloven som virkemiddel – 1 % miljøet
Dørvakter Etablerer et regime som kan kreve vaktvirksomhetstillatelse Endres i topp-/bunntekst

20 Vegtrafikkloven som virkemiddel – 1 % miljøet
Førerkort og rus Ombygginger av motorsykkel Bruksforbud Endres i topp-/bunntekst

21 Takk for oppmerksomheten
Endres i topp-/bunntekst


Laste ned ppt "Politiinspektør Leif Ole Topnes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google